ДСТУ Б А.1.1-11-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції

Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования в строительстве

Показатели качества и методы оценки уровня качества продукции

Термины и определения

Standardization and normalization systems in construction

Quality index and methods for the quality level production evaluation

Terms and definition

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО

Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельнихматеріалів та виробів (НДІБМВ)

2 ВНЕСЕНО

Відділом державних норм і стандартів Мінбудархітектури України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом Міністерства України в справах будівництва та архітектури від 12.04.94 р. № 83

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Чинний від 1994-10-01

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Основні положення

4 Загальні поняття

4.1 Вили продукції

4.2 Показники якості продукції

4.3 Значення показників якості продукції

4.4 Рівні якості продукції

4.5 Методи визначення показників якості продукції

4.6 Оцінка якості продукції

4.7 Управління якістю продукціїАбетковий покажчик українських термінівАбетковий покажчик німецьких термінівАбетковий покажчик англійських термінівАбетковий покажчик французьких термінівАбетковий покажчик російських термінів

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять показників якості і методів оцінки рівня якості продукції, призначених для використання в галузі.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТ 1.2-93

Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів.

ДСТУ 1.5-93

Державна система стандартизації України.

Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів.

КНД 50-01193

Основні положення та порядок розробки стандартів на терміни га визначення.

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

4. 1 Види продукції

4.1.1 промислова продукція

deenfrru

Industrioproductionindustrial productsproduction industrielleпромышленная продукция

Об'єкти промисловоговиробництва, які призначенідля застосування у сферахвиробництва, експлуатаціїабо споживання

Объекты промышленногопроизводства, предназначенныедля применения в сферахпроизводства, эксплуатацииили потребления

4.1.2 одиниця продукції

deenfrru

Productionseinheitunit of productsunité de productionединица продукции

Дискретна величина конкретноїпродукції, яка прийнята за оди-ницю виміру її обсягу при вироб-ництві, обертанні та споживанні

Дискретная величина конкретной продукции, принятая за единицу измерения ее объема при производстве, обращении и потреблении

4.1.3 виріб

deenfrru

Erzeugnisproductproduitизделие

Одиниця промислової продукції,кількість якої може вимірюва-тись в штуках або екземплярах

Единица промышленной продукции, количество которой может исчисляться в штуках или экземплярах

4.1.4 матеріали

de

enfrru

Stoffematerialsmatériauxматериалы

Продукція, яка використовуєтьсялише як предмет праці у процесівиробництва деталей, складаль-них одиниць (вузлів) виробів,а також інших матеріалів

Продукция, предназначенная для использования только в качестве предмета труда в процессе производства деталей, сборочных единиц (узлов) изделий, а такжедругих материалов

4.2 Показники якості продукції

4.2.1 якітгь продукції

deenfr

ru

Erzeugnisqualitätquality of productsqualité de produitsкачество продукции

Сукупність властивостей про-дукції, яка зумовлює їхпридатність задовольняти певніпотреби відповідно до її призна-чення

Совокупность свойств продукции,обусловливающих ее пригодностьудовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением

4.2.2 властивість продукції

deenfr

ru

Produktionsmerkmaleproperty of productspropriété de produitsсвойство продукции

Об'єктивна особливість продукції, яка може виявлятися при її створенні, експлуатації або споживанні

Объективная особенность продукции, которая может проявляться при ее создании, эксплуатации или потреблении

4.2.3 ознака продукції

deenfrru

Produitsparameterindex of productsindices de productionпризнак продукции

Якісна або кількісна характеристика властивостей або стану продукції

Качественная или количественнаяхарактеристика свойств или состояния продукции

4.2.4 параметр продукції

deenfrru

Produktionsquaiitätszahl

parameter of productsparamfitre de production

параметр продукции

Ознака продукції, яка кількіснохарактеризує її властивості абостан

Признак продукции, количественно характеризующий ее свойстваили состояние

4.2.5 категорія якості продукції

deen

fr

ru

Produktionsseigrnschaftcalegory of product qualitycategorie qualitative de produitsкатегория качества продукции

Градація якості продукції певного виду

Градация качества продукцииопределенною вида

4.2.6 показник якості продукції

deenfrru

Erzeugnisqualitätsbewertungproduct quality indicatorindice de qualité des produitsпоказатель качества продукции

Кількісна характеристика однійабо декількох властивостей про-дукції, які складають її якість, торозглядається відповідно допевних умов її створення, експлу-атації або споживання

Количественная характеристикаодного или нескольких свойствпродукции, составляющих ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания, эксплуатации или потребления

4.2.7 показник якості створення(експлуатації) продукції

de

en

fr

ru

Gütezahl fürdie Herstellung(Nutzung) von Erzeugnissenquality index of product creation (use)indice de qualité de création(utilisation) de la productionпоказатель качества создания(эксплуатации) продукции

Кількісна характеристикавластивостей, які складаютьякість процесу створення (експлу-атації) продукції, а такожрезультатів цього процесу

Количественная характеристикасвойств, составляющих качествопроцесса создания (эксплуатации)продукции и результатов этогопроцесса

4.2.8 одиничний показникякості продукції

deenfrru

Errzeugnisqualitatszahl

unique index of product qualityindice isolé de qualité des produitsединичный показатель качествапродукции

Показник якості продукції, якийхарактеризує одну з її властивос-тей

Показатель качества продукции,характеризующий одно из еесвойств

4.2.9 комплексний показникякості продукції

deenfr

ru

Komplexerzeugnisqualitatsmerkmalcomplex index of product qualityindice de qualité complexe des produitsкомплексный показатель качествапродукции

Показник якості продукції, якийхарактеризує декілька їївластивостей

Показатель качества продукции,характеризующий несколько еесвойств

4.2.10 визначальний показникякості продукції

de

enfrru

Bestimmend Erzeugnisqualitätsmerkmaldeterming quality indexindice de qualité déterminantопределяющий показателькачества продукции

Показник якості продукції, заяким приймають рішеная про їїякість

Показатель качества продукции,по которому принимают решениео ее качестве

4.2.11 узагальнений показникякості продукції

de

enfrru

Vereinheitlichungserzeugnis qualitàtsmerkmalgeneralized index of product qualityindice de qualité généralisédes produitsобобщенный показатель качествапродукции

Комплексний показник якостіпродукції, який належить дотакої сукупності її властивостей,за якою вирішено оцінюватиякість продукції

Комплексный показатель качествапродукции, относящийся к такойсовокупности ее свойств, по которой принято решение оцениватькачество продукции

4.2.12 груповий показникякості продукції

deenfrru

Gruppenerzeugnisqualitätsmerkmalgroup index product qualityindice de qualité groupe des produitsгрупповой показатель качествапродукции

Комплексний показник якостіпродукції, який належить тількидо однієї групи її властивостей

Комплексный показатель качествапродукции, относящийся только к

одной группе ее свойств

4.2.13 інтегральний показникякості продукції

deen

fr

ru

Integralerzeugnisqualitatsmerkmalintegral index of product qualityindice de qualité integral des produitsинтегральный показатель качествапродукции

Показник якості продукції, якийє відношенням сумарного корис-ного ефекту від експлуатації абоспоживання продукції до су-марних витрат на її створення іексплуатацію або споживання

Показатель качества продукции, являющийся отношением суммарного полезною эффекта от эксплуатации пли потребления продукции к суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию или потребление

4.2.14 індекс якості продукції

deenfrru

Erzeugnisqualitätsindexproduct quality indexindex de qualité des produitsиндекс качества продукции

Комплексний показник якостірізнорідної продукції, якийдорівнює середньому зваженомувідносних значень показниківякості цієї продукції за розглянутий період

Комплексный показатель качестваразнородной продукции, равныйсреднему взвешенному относительных значений показателей качества этой продукции за рассматриваемый период

4.2.15 коефіцієнт сортностіпродукції

deenfrru

Erzeugnisqualitatszahlcoefficient of product ratingcoefficient de qualité des produitsкоэффициент сортности продукции

Відношення сумарної вартостіпродукції, виготовленої за певний час, до сумарної вартості цієї продукції в перерахунку на найвищий гатунок

Отношение суммарной стоимостипродукции, выпушенной за опре-деленное время, к суммарнойстоимости этой продукции впересчете на наивысший сорт

4.2.16 коефіцієнт дефектностіпродукції

deenfr

ru

Defektproduktionskoeffizientcoefficient of product defectscoefficient de défectuosité des produitsкоэффициент дефектности продукции

Середня зважена кількістьдефектів, яка припадає наодиницю продукції

Среднее взвешенное количестводефектов, приходящееся на единицу продукции

4.2.17 індекс дефектностіпродукції

deenfrru

Tehlerindexindex for defects of productsindice de défectoctuosité des produitsиндекс дефектности продукции

Комплексний показник якостіпродукції, виготовленої за роз-глянутий інтервал, рівнийсередньому зваженомукоефіцієнту дефектностіцієї продукції

Комплексный показатель качествапродукции, выпущенной за рассматриваемый интервал, равныйсреднему взвешенномукоэффициенту дефектности этойпродукции

4.2.18 показник однорідностіпродукції

deenfrru

Produktionsgleichartigkeitszahlindex of product hnmogeneityindice d'homogénéité des produitsпоказатель однородности продукции

Якісна характеристикарозсіювання параметрів абопоказників якості продукціїданого виду

Качественная характеристикарассеивания параметров или показателей качества продукции данного вида

4.2.19 допустиме відхиленняпоказника якості продукції

deen

fr

ru

Zulassige Gütezahlabweichungadmissible deviation of the productquality indexdeviation admissible de l'indice dequalité de productionдопустимое отклонение показателякачества продукции

Відхилення фактичного значенняпоказника якості продукції відномінального значення, яке зна-ходиться в межах, встановленихнормативною документацією

Отклонение фактическою значения показателя качества продукции от номинального значения, находящееся в пределах, установленных нормативной документацией

4.3 Значення показників якості продукції

4.3.1 базовий показникякості продукції

deenfrru

Basiserzeugnisqualitätsmerkmalbasic index of product qualityindice de qualité de base des produitsбазовый показателькачества продукции

Значення показника якості про-дукції, яке прийняте за основупри порівняльній оцінці її якості

Значение показателя качества продукции, принятое за основу присравнительной оценке ее качества

4.3.2 оптимальне значенняпоказника якості продукції

deenfr

ru

Optimale Eizeugnisqualitatswerteoptimal values of quality product indexvaleur optimales des indices de qualitédes produitsоптимальное значение показателякачества продукции

Значення показника якості про-дукції, при якому досягаєтьсянайбільше відношення ефектудо втрат

Значение показателя качесіва продукции, при котором достигается наибольшее отношение эффекта к затратам

4.3.3 номінальне значенияпоказника якості продукції

deenfr

ru

Frzeugnisqualitiitmerkmalkennwertenominal values of product quality indexvaleur nominale de l'indice de qualitédes produitsноминальное значение показателякачества продукции

Значення показника якості про-дукції, який відповідає певнимсереднім або фіксованим умовамі приймається за початок відлікудопусків

Значение показателя качества продукции, соответствующее определенным средним или фиксированным условиям и принимаемое за начало отсчета допусков

4.3.4 граничне значенияпоказників якості продукції

deenfr

ru

Erzeugnisqualitätsgrenzwertultimate value of product quality indexvaleur limite de l'indice de qualité desproduitsпредельное значение показателейкачества продукции

Максимально або мінімально до-пустиме значення показникаякості продукції

Максимальное или минимальноедопускаемое значение показателякачества продукции

4.3.5 регламентоване значенняпоказника якості продукції

deen

fr

ru

Vorgeschriebene Gütezahlregulated value of the product qualityindexvaleur réglementée de l'indicede qualité de productionрегламентированное значениепоказателя качества продукции

Значення показника якості про-дукції, що встановлене нор-мативною документацією

Значение показателя качества продукции, установленное нормативной документацией

4.3.6 відносне значення показникаякості продукції

deenfrru

Ralatives Erzeugnisqualitätsmerkmalrelative index of product qualityindice de qualité relatif des produitsотносительное значение показателякачества продукции

Відношення значення показникаякості продукції, що оцінюється,до відповідного базовогопоказника

Отношение значения показателякачества оцениваемой продукциик соответствующему базовомупоказателю

4.4 Рівні якості продукції

4.4.1 рівень якості продукції

deenfr

ru

Erzeugnisqualitatsmerkmallevel of product qualityniveau de qualité des produitsуровень качества продукции

Відносна характеристика якостіпродукції, побудована напорівнянні значень показниківякості оцінюваної продукції збазовими значеннями

Относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемой продукции с базовыми значениями

4.4.2 властивості рівня якостіпродукції

de

en

fr

ru

Technisches Niveau derErzeugnisqualitätlevel properties of the product qualityindexpropriétés de niveau de la qualité desproduitsсвойства уровня качества продукции

Властивості конкретної продук-ції, які складають технічну части-ну її зовнішньої якості і характе-ризують корисність продукції

Свойства конкретной продукции,составляющие техническую частьее внешнего качества и характери-зующие полезность продукции

4.4.3 технічний рівень продукції

de

enfr

ru

Bewertung des technischen Niveausder Erzeugnisqualitättechnical level of productsniveau technique des produitsтехнический уровень продукции

Відносна характеристика якостіпродукції, побудована напорівнянні значень показників,які характеризують технічнудосконалість оцінюваної про-дукції, з базовими значеннямивідповідних показників

Относительная характеристика качества продукции, основанная на сопоставлении значений показателей, характеризующих техническое совершенство оцениваемойпродукции, с базовыми значениями соответствующих показателей

4.4.4 властивості технічногорівня продукції

de

enfr

ru

Eigenschaften des technischenProductionsniveausproperties of product technical levelpropriétés de niveau technique desproduitsсвойства технического уровняпродукции

Властивості конкретної про-дукції, які складають їївнутрішню якість і харак-теризують сутність продукції

Свойства конкретной продукции,составляющие ее внутреннее качество и характеризующие сущность продукции

4.4.5 технологічність продукції

de

enfrru

Festigunsgerccht licitadaptability to manafacture of productsadaptabilité à la production des produitsтехнологичность продукции

Властивості технічного рівня кон-кретної продукції, які характери-зують її пристосованість до виго-товлення, транспортування, збе-рігання і експлуатації з мінімаль-ними витратами матеріальних татрудових ресурсів при заданихзначеннях показників якості

Свойства технического уровня конкретной продукции, характеризующие ее приспособленность к изготовлению, транспортировке, хранению и эксплуатации с минимальными расходами материальных и трудовых ресурсов при за-данных значениях показателей качества

4.4.6 безпека продукції

deenfr

ru

Produktionssicherheitsafety of productscaractère inoffensif des produitsбезопасность продукции

Властивість рівня якості конкрет-ної продукції, яка полягає у їїспроможності бути використа-ною за функціональним призна-ченням без заподіяння шкодиздоров'ю людини і (або) непри-пустимих збитків виробництву

Свойство уровня качества конкретной продукции, заключающееся в ее способности быть использованной по функциональному назначению без нанесения ущерба здоровью человека и (или) недопустимого ущерба производству

4.4.7 ергономічність продукції

deenfrru

Product ionsergonomikergonomics quality of productsqualité d'ergonomie de la productionэргономичность продукции

Властивість рівня якості конкрет-ної продукції, яка полягає увідповідності її технічнихвластивостей ергономічним ха-рактеристикам (властивостям)людини - користувача(споживача продукції)

Свойство уровня качества конкретной продукции, заключающееся в соответствии ее техническихсвойств эргономическим характеристикам (свойствам) человека -пользователя (потребителя продукции)

4.4.8 екологічіїісіь продукції

deenfr

ru

Produktionsekologieecological quality of productsqualité écologique de la productionэкологичность продукции

Властивість рівня якості конкрет-ної продукції, яка полягає у їїспроможності бути використа-ною за функціональним призна-ченням без завдання неприпус-тимого негативного впливу наякість навколишнього природно-го середовища

Свойство уровня качества конкретной продукции, заключающееся в ее способности быть использованной по функциональному назначению без нанесения недопустимого отрицательного воздействия на качество окружающейприродной среды

4.4.9 естетичність продукції

deenfr

ru

Productionsàsthetikaesthetic quality of produitsqualité esthétique de la productionэстетичность продукции

Властивість рівня якості конкрет-ної продукції, яка характеризуєінформаційну виразність,раціональність форми, цілісністькомпозиції, досконалістьвиробничого виконання істабільність товарного виду продукції

Свойство уровня качества конкретной продукции, характеризующее информационную выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство производственного исполнения и стабильность товарного вида продукции

4.4.10 рівень економічностіпродукції

deenfr

ru

Wirtschaflichkeitsniveaueconomical efficiency level of productsniveau de rendement économique de laproductionуровень экономичности продукции

Зовнішня якість конкретної про-дукції, яка відбиває витрати конк-ретних видів трудових, матеріальних і фінансових ресурсів на виготовлення,зберігання, транспортування таспоживання одиниці продукції

Внешнее качество конкретной продукции, отражающее затраты конкретных видов трудовых, материальных и финансовыхресурсов на изготовление, хранение, транспортирование и потребление единицы продукции

4.5 Методи визначення показників якості продукції

4.5.1 вимірювальний методвизначення показниківякості продукції

de

en

fr

ru

Verfahren der Erzeugnisqualitätmeasuring method of product quality indexméthode de mesurage des indices dequalité des produitsизмерительный метод определенияпоказателей качества продукции

Метод визначення показниківякості продукції, якийздійснюється на основі технічнихзасобів вимірювань

Метод определения значенийпоказателей качества продукции,осуществляемый на основетехнических средств измерений

4.5.2 реєстраційний методвизначення показниківякості продукції

de

en

fr

ru

Rcgistrierverfahren der Erzeugnisqualitâtbestimmungrecording method of product qualityindexméthode d'enregistrement pour déterminer les indices de qualité des produitsрегистрационный метод определения показателей качества продукции

Метод визначення показниківякості продукції, якийздійснюється на основі спостере-ження і підрахунку числа певнихподій, предметів або витрат

Метод определения показателейкачества продукции, осуществляемый на основе наблюдения и подсчета числа определенных событий, предметов пли затрат

4.5.3 традиційний методвизначення показниківякості продукції

de

en

fr

ru

Traditionelles Verfahren derErzeugnisqualitätsbestimmungtraditional method of product indexevaluationméthode traditionnelle d'évaluation desindices de qualité des produitsтрадиционный метод определенияпоказателей качества продукции

Метод визначення показниківякості продукції, який здійсню-ється посадовими особами(працівниками) спеціалізованихекспериментальних і (або) розра-хункових підрозділів підпри-ємств, установ або організацій

Me год определения показателейкачества продукции, осуществляемый должностными лицами (работниками) специализированных экспериментальных и (или) расчетных подразделенийпредприятий, учреждений или организаций

4.5.4 розрахунковий методвизначення показниківякості продукції

de

en

fr

ru

Berechnungsyerfahren derErzeugnisqualitatsbestimmungcalculation method of product quality indexméthode de calkul des indices de qualité des produitsрасчетный метод определения показателей качества продукции

Метод визначення показниківякості продукції, який здійсню-ється на основі використаннятеоретичних і (або) емпіричнихзалежностей показників якостіпродукції від її параметрів

Метод определения значений показателей качества продукции, осуществляемый на основе использования теоретических и (или) эмпирических зависимостей показателей качества продукции от еепараметров

4.5.5 органолептичний методвизначення показниківякості продукції

de

en

fr

ru

Organoleptisches Verfahren derErzeugnisqualitàtsbestimmungorganoleptic method of product quality index evqluationméthode organoleptique d'évaluationdes indices de qualité des produitsорганолептический метод определения показателей качества продукции

Метод визначення показниківякості продукції, якийздійснюється на основі аналізусприйняття органів чуття

Метод определения значенийпоказателей качества продукции,осуществляемый на основеанализа восприятия органовчувств

4.5.6 соціологічний методвизначення показниківякості продукції

de

en

fr

ru

Soziolodisches Verfahren derErzeugnisqualitätsbestimmungsociological method of product qualityevaluationméthode sociologique d'évaluation desindices de qualité des produitsсоциологический метод определенияпоказателей качества продукции

Метод визначення показників

якості продукції, якийздійснюється на основі збиранняі аналізу поглядів її фактичнихабо можливих споживачів

Метод определения значенийпоказателей качества продукции,осуществляемый на основе сбораи анализа мнений ее фактическихили возможных потребителей

4.5.7 експертний метод визначенняпоказників якості продукції

de

en

fr

ru

Expertenverfahren derErzeugnisqualitätsbestimmungmethod of examinabionby ferevaluation of product quality Indexméthode d'expertise pour évaluer desindices de qualité des produitsэкспертный метод определенияпоказателей качества продукции

Метод визначення значеньпоказників якості продукції,який здійснюється ira основірішення, що приймається експертами

Метод определения значенийпоказателей качества продукции,осуществляемый на основе решения, принимаемого экспертами

4.6 Оцінка якості продукції

4.6.1 кваліметрія

deenfrru

Qualitätsmessungqualitnetryqualimétrieквалиметрия

Галузь науки, предметом якої єкількісні методи оцінки якостіпродукції

Область науки, предметом которой являются количественные методы оценки качества продукции

4.6.2 оцінювання якості продукції

de

enfr

ru

Qualitätsbewertungevaluation of product qualityevaluation du niveau de qualité de laproductionоценивание качества продукции

Визначення значень характерис-тик продукції із зазначенням точ-ності і (або) достовірності

Определение значений характеристик продукции с указанием точности и (или) достоверности

4.6.3 коефіцієнт вагомостіпоказника якості продукції

de

enfr

ru

Wertigkeitskoeffizient des Erzeugnisqualitätsmerkmales significance coefficient of quality product indexcoefficient de singification d'un inducede qualité des produitsкоэффициент весомости показателякачества продукции

Кількісна характеристика значу-щості даного показника якостіпродукції серед інших показниківїї якості

Количественная характеристиказначимости данного показателякачества продукции среди другихпоказателей ее качества

4.6.4 оцінка рівня якості продукції

deeufr

ru

Erzeugnisqualitétsveaubewertungevaluation of pioduct quality levelévaluation du niveau de qualité desproduitsоценка уровня качества продукции

Сукупність операцій, яка вклю-чає вибір номенклатури показників якості оцінюваної продукції, визначення значень цих показників і зіставлення їх збазовими

Совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение значений этих показателей и сопоставление их с базовыми

4.6.5 оцінка технічного рівняпродукції

de

enfr

ru

Bewertung des technischenProduktionsniveaustechnical level evaluation of productsévaluation du niveau technique de laproductionоценка технического уровняпродукции

Сукупність операцій, в якувходить вибір номенклатурипоказників, які характеризуютьтехнічну досконалість оцінюва-ної продукції, визначення зна-чень цих показників і зіставленняїх з базовими

Совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей, характеризующих техническое совершенство оцениваемойпродукции, определение значенийлих показателей и сопоставлениеих с базовыми

4.6.6 карта технічного рівняі якості продукції

de

enfr

ru

Karte des technischen Niveaus und derErzeugnisqualitätcard of technical level and product qualityfiche de niveau technique et de qualitédes produitsкарта технического уровняи качества продукции

Технічний документ, який містить відомості про техніко-економічні показники продукції, що характеризують рівень її якості в порівнянні з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогамита перспективними зразками

Технический документ, содержащий сведения о технико-экономических показателях продукции, характеризующих уровень ее качества в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами и перспективными образцами

4.6.7 оцінка рівня якостіі економічності продукції

de

en

fr

ru

Beweitung des Qualitäts-undWirtschaftlichkeitsniveaustechnical and economical efficiencylevel of productsévaluation du niveau de qualité et derendement économiqueоценка уровня качестваи экономичности продукции

Зіставлення сукупності значеньосновних тсхніко-економічппхпоказників конкретної продукціїз відповідною сукупністю зна-чень показників базового зразкапродукції

Сравнение совокупности значенийосновных технико-экономическихпоказателей конкретной продукции с соответствующей совокупностью значений показателей базового образца продукции

4.6.8 диференціальний методоцінки якості продукції

de

en

fr

ru

Differentialmethode derQualitätsbewertungdifferential method of product qualityevaluationméthode différentielle d'évaluation dequalité de productionдифференциальный метод оценкикачества продукции

Метод оцінки якості продукції,який базується на використанніодиничних показників її якості

Метол оценки качества продукции,основанный на использованииединичных показателей ее качества

4.6.9 комплексний метод оцінкиякості продукції

deen

fr

ru

Komplexmethode der Qualitätsbewertungcomplex method of product qualityevaluationméthode complexe d'évaluation dequalité de la productionкомплексный метод оценки качествапродукции

Метод оцінки якості продукції,який базується на використаннікомплексних показників її якості

Метод оценки качества продукции, основанный на использовании комплексных показателей ее качества

4.6.10 змішаний метод оцінкиякості продукції

deen

fr

ru

Mischmethode der Qualitätsbewertungmixed method of product qualityevaluationméthode mixte d'évaluation de qualitéde la productionсмешанный метод оценки качествапродукции

Метод оцінки якості продукції,який базується на одночасномувикористанні одиничних і комп-лексних показників її якості

Метод оценки качества продукции, основанный на одновременном использовании единичных икомплексных показателей ее качества

4.6. 11 статистичний метод оцінкиякості продукції

de

en

fr

ru

Statistische Methode derQualitätsbewertungstatistic method of product qualityevaluationméthode statistique d'évaluation dequalité de la productionстатистический метод оценкикачества продукции

Метод оцінки якості продукції,за яким значення показниківякості визначають з використан-ням правил математичноїстатнстики

Метод оценки качества продукции, при котором значения показателей качества определяют с использованием правил математической статистики

4.6.12 придатна продукція

deenfr

ru

Brauchbare Erzeugnissefit productsproduction valableгодная продукция

Продукція, яка задовольняє усіпоставлені вимоги

Продукция, удовлетворяющая всеустановленные требования

4.6.3 дефект

deenfr

ru

Defektdefectdéfautдефект

Кожна окрема невідповідністьпродукції поставленим вимогам

Каждое отдельное несоответствиепродукции установленным требованиям

4.6.14 брак

deenfrru

Ausschussrejectrebutбрак

Продукція, передача якоїспоживачу неприпустима черезнаявність дефектів

Продукция, передача которойпотребителю не допускаетсяиз-за наличия дефектов

4.6.15 рекламація

deenfrru

Reklamationreclamationréclamationрекламация

Оформлена у встановленомупорядку заява адресата поста-чальнику або підряднику навиявлену в період дії гарантійнихзобов'язань невідповідністьякості і (або) комплектності пос-тавленої продукції або прове-дених робіт встановленимвимогам

Оформленное в установленном порядке заявление получателя поставщику или подрядчику на обнаруженное в период действия гарантийных обязательств несоответствие качества и (или) комплектности поставленной продукцииили проведенных работ установленным требованиям

4.6.16 гатунок продукції

deenfrru

Produktionsklasse (Sorte)class (grade) of productsclasse (qualité) des produitsсорт продукции

Градація продукції певного видуза одним або декількомапоказниками якості, встановленанормативною документацією

Градация продукции определенно-го вида по одному или нескольким показателям качества, установленная нормативной документацией

4.7 Управління якістю продукції

4.7.1 управління якістю

deenfrru

Gütesteuerungcontrol de qualitycontrôle de qualitéуправление качеством

Методи і діяльність опе-ративного характеру, яківикористовують для задоволеннявимог до якості

Методы и деятельность оперативного характера, используемые для удовлетворения требований качества

4.7.2 управління якістю продукції

deenfrru

Erzeugnisqualitätssteuerungcontrol ef product qualitycontrôle de qualité de la productionуправление качеством продукции

Дії, що виконуються при ство-ренні і експлуатації абоспоживанні продукції з метоювстановлення, забезпечення іпідтримування необхідного рівняїї якості

Действия, осуществляемые присоздании и эксплуатации или потреблении продукции, в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня ее качества

4.7.3 технічний контрольякості продукції

deenfr

ru

Betriebstechnische Qualitätskontrolletechnical control of product qualitycontrôle technique de qualité de la productionтехнический контроль качествапродукции

Перевірка відповідностікількісних і якісних характеристик властивостей продукції встановленим вимогам

Проверка соответствия количественных и качественных характеристик свойств продукции установленным требованиям

4.7.4 вибірковий контроль

deenfr

ru

Stichprobenprüfungrandom inspectioncontrôle sur échantillons (par prélèvement)выборочный контроль

Контроль, за яким рішенння проякість продукції приймається наоснові результатів перевіркиоднієї або декількох вибірок абопроб із партії або потоку продукції

Контроль, при котором решение окачестве продукции принимаетсяпо результатам проверки однойпли нескольких выборок или пробиз партии или потока продукции

4.7.5 статистичний приймальнийконтроль якості продукції

de

en

fr

ru

Statistische Abnahmenprüfung derErzeugnisqualitätstatistic reception control of productqualitycontrôle de reception statistique dequalité des produitsстатистический приемочныйконтроль качества продукции

Вибірковий контроль якості про-дукції, який побудований на за-стосуванні методів математичноїстатистики для перевіркивідповідності якості продукціївстановленим вимогам іприйнятті рішення

Выборочный контроль качествапродукции, основанный на применении методов математической статистики для проверки соответствия качества продукции установленным требованиям ипринятии решения

4.7.6 нагляд за якістю

deenfr

ru

Qualitätskontrolequality checkingverification de qualitéнадзор за качеством

Постійний нагляд і перевіркастану процедур, методів, умоввиконання виробів, продукціїі послуг, а також аналіз одержаних результатів в порівнянні звстановленими показниками з метою засвідчення того, що умови виконуються

Постоянный надзор и проверкасостояния процедур, методов, условий выполнения изделий, продукции и услуг, а также анализ полученных результатов в сравнении с установленными показателя-ми с целью засвидетельствованиятого, что условия выполняются

4.7.7 забезпечення якості

deenfrru

Qualitätssicherungquality supportgarantie de qualitéобеспечение качества

Сукупність заходів, які плануються і систематично проводяться,необхідних для створення упевне-ності в тому, що вибір або послу-га задовольняє певні вимоги якості

Совокупность планируемых и систематически проводимых мероприятий, необходимых для создания уверенности в том, что изделие или услуга удовлетворяет определенные требования качества

4.7.8 програма якості

deenfrru

Qualitätsprogramm

program of qualityprogramme de qualitéпрограмма качества

Документ, який регламентує конкретні заходи в галузі якості, розподіл ресурсів і послідовність дій, що відносяться до конкретного виробу, послуги, контрактуабо проекту

Документ, регламентирующийконкретные меры в области качества, распределение ресурсов и последовательность действий, относящихся к конкретному изделию,услуге, контракту или проекту

4.7.9 система якості

deenfrru

Qualitätssystemesystem of qualitysystème de qualitéсистема качества

Сукупність організаційної струк-тури, відповідальності, процедурі ресурсів, які спрямовані на впро-вадження адміністративногоуправління якістю

Совокупность организационнойструктуры, ответственности, процедур и ресурсов, направленных на внедрение административного управления качеством

4.7. 10 система управління якістю

deenfrru

Qualitätssteuerungssystemmanagement system of qualitysystème de gestion de qualitéсистема управления качеством

Сукупність керуючих органів іоб'єктів управління, які взаємодіють за допомогою матеріально-технічних іінформаційних засобів при управлінні якістю продукції

Совокупность управляющих органов и объектов управления, взаимодействующих с помощью материально-технических иинформационных средств при управлении качеством продукции

4.7. 11 сертифікат про якість

de

enfrru

Gütezeugniscertificate of qualitycertificat de qualitéсертификат о качестве

Товаросупровідний документ,який засвідчує якість продукції,що поставляється

Товаросопроводительный документ, удостоверяющий качествопоставляемой продукции

4.7.12 планування якості продукції

deenfr

ru

Qualitätsplanungplanning of product qualityplanification de la qualité de la productionпланирование качества продукции

Установлення обгрунтованихзавдань з випуску продукціїз потрібними значеннямипоказника якості на заданиймомент часу або протягомзаданого інтервалу часу

Установление обоснованныхзаданий по выпуску продукции стребуемыми значениями показателя качества на заданный моментвремени или в течение заданногоинтервала времени

4.7.13 юридична відповідальністьза якість виробів

deenfr

ru

Juristische Verantwortung der Erzeugnisqualitätjuridical responsability fox the product qualityresponsabilité juridique de la qualité dela productionюридическая ответственностьза качество продукции

Загальний термін, який описуєобов'язки, що покладені навиробника або на інших осібщодо відшкодування збитківчерез нанесення травм, пошкод-ження власності або інші збитки,викликані використаннямвиробу або послуги

Общий термин, описывающийобязательства, возлагаемые наизготовителя или других лиц, повозмещению убытка из-за нанесения травм, повреждения собственности или другого ущерба, вызванного использованием изделия или услуги