р) у графі «Місцеперебування» – місцеперебування об'єкта архітектури та містобудування відповідно до офіційної документації;

с) у графі «Порядковий номер» – порядковий номер об'єкта архітектури та містобудування за Реєстром; для щойно виявлених об'єктів архітектури та містобудування – порядковий номер у Списку;

т) у графі «Охоронний номер» – охоронний номер за Реєстром відокремленого об'єкта архітектури, архітектурного комплексу, номер кожного об'єкта, що входить до складу комплексу; для щойно виявлених об'єктів архітектури та містобудування, які не мають охоронного номера, у цій графі виконують напис «Список»;

у) у графі «Відомство» – назву відомства, яке винесло рішення про державну реєстрацію об'єкта архітектури та містобудування; для щойно виявлених об'єктів архітектури та містобудування – назву відомства, яке склало цей Список;

ф) у графі «Номер рішення» – номер рішення про державну реєстрацію; для щойно виявлених об'єктів архітектури та містобудування у цій графі проставляють прочерк;

х) у графі «Дата» – дату винесення рішення; для щойно виявлених об'єктів архітектури та містобудування – дату складання Списку;

ц) у графах основного напису «Познака ВК НПД», «Познака ВК ОД», «Познака СП» – познаку комплектувального документа згідно з 7.4.11, 7.4.12, 7.5.3, 7.5.4, 7.6.5;

ш) у графі «Аркуш» – порядковий номер аркуша;

щ) у графі «Аркушів» – кількість аркушів у комплектувальному документі.

Додаток А

(довідковий)

Перелік документів вихідних данихна об'єкти архітектури та містобудування

А.1 Документи вихідних даних на об'єкти архітектури

А.1.1 Орієнтовний склад документів вихідних даних на об'єкти архітектури, які доцільно подавати до підприємства СФД:

 • акт відведення ділянки в межах охоронної зони об'єкта архітектури;
 • ситуаційний план;
 • акт категорії складності;
 • акт утрати первісного вигляду;
 • інженерні, геологічні та гідрогеологічні дослідження з висновками та рекомендаціями;
 • технічні умови на приєднання об'єкта архітектури до інженерних комунікацій.

А.2 Документи вихідних даних на об'єкти містобудування

А.2.1 Орієнтовний склад документів вихідних даних на об'єкти містобудування, які доцільно подавати до підприємства СФД:

-акт відведення ділянки в межах охоронної зони комплексу з горизонтальним і вертикальним плануванням, підземними і надземними спорудами та деревними насадженнями;

 • ситуаційний план;
 • історико-архітектурний опорний план з характеристикою сучасного стану;
 • акт категорії складності;
 • акт утрати первісного вигляду;
 • аерофотозйомка з дешифруванням (за наявності);
 • інженерні, геологічні та гідрогеологічні дослідження з висновками та рекомендаціями.

Додаток Б

(довідковий)

Перелікдокументації натурних дослідженьна об'єкти архітектури та містобудування

Б.1 Документація натурних досліджень на об'єкти архітектури, архітектурні комплекси

Б.1.1 Орієнтовний склад документації натурних досліджень на об'єкти архітектури, архітектурні комплекси, яку доцільно подавати до підприємства СФД:

а) звітна документація:

1)архітектурних досліджень:

 • архітектурного комплексу (ансамблю);
 • об'єкта архітектури;
 1. археологічних досліджень (розкопок, шурфів, зондажів, розкриттів);
 2. детального інженерного обстеження стану конструкцій;
 3. досліджень та випробовувань будівельних матеріалів;
 4. детального лабораторного дослідження методом хімічного аналізування декоративного розпису, будівельних і опоряджувальних матеріалів;

б) фіксаційна документація:

 1. кресленики (планів, фасадів, конструкцій) обмірні;
 2. графічні документи (схеми, рисунки, кроки, акварелі, прориси);
 3. інвентаризація доріг, алей, сходів, площадок;
 4. інвентаризація зелених насаджень;
 5. інвентаризація водної системи (за наявності у складі об'єкта містобудування);
 6. інвентаризація малих архітектурних форм;
 7. натурні фотографічні матеріали (позитиви, негативи):
 • художня зйомка;
 • документально-протокольна зйомка;

8) стереофотограмметричні документи (за наявності).

Додаток В

(довідковий)

Перелік робочої документації на відбудовні роботина об'єктах архітектури та містобудування

В.1 Робоча документація на реставрацію об'єкта архітектури

В.1.1 Орієнтовний склад робочої документації на реставрацію об'єкта архітектури, яку доцільно подавати до підприємства СФД:

-пояснювальна записка з короткою характеристикою об'єкта реставрації, застосованих конструкцій, матеріалів, особливих умов ведення робіт;

 • плани і розрізи з зазначенням усіх елементів, які втрачені, збережені, розібрані і реставровані, а також з маркуванням елементів, що потребують реставрації, посилення, відновлення і виготовлення;
 • специфікації видів і об'ємів робіт з методичними рекомендаціями до виробництва робіт;
 • кресленики елементів і конструкцій, які знов укріплюють і відтворюють;
 • конструктивні кресленики з зазначенням нормативних і розрахункових навантажень, розрахункових характеристик підстильних ґрунтів, гідрогеологічних умов і порядку виробництва робіт і техніки безпеки;
 • кресленики виробів, шаблонів, елементів декору з зазначенням матеріалів і технології виготовлення;
 • розгорнення фасадів та інтер'єрів (за необхідності з паспортом фарбування);
 • комплекти робочих креслеників опалення, вентиляції, водопроводу, каналізації, електромереж тощо;
 • відомості і специфікації потреби у матеріалах, виробах, напівфабрикатах, устаткованні, коштовних металах;
 • відомості реставраційних і опоряджувальних робіт (за необхідності з картограмою позолотних робіт).

В.2 Робоча документація на реставрацію об'єкта містобудування

В.2.1 Орієнтовний склад робочої документації на реставрацію об'єкта містобудування, яку доцільно подавати до підприємства СФД:

а) генеральний план з позначенням зон охорони;

б) панорамні зображення об'єкта містобудування з використовуванням стереофотограмметрії і фотомонтажу;

в) кресленики з розрізами об'єкта містобудування;

г) аксонометричні або перспективні зображення;

д) проект вертикального планування території;

е) схема доріг, алей, сходів, площадок, проект покриттів;

ж) проект озеленення з вказівкою типів порід і посадок;

и) проект відновлення водної системи, що являє історико-архітектурну цінність (за наявності у складі об'єкта містобудування);

к) зведений план мереж;

л) пропозиції щодо робіт у першу чергу;

м) проект організації відбудовних робіт;

н) пояснювальна записка;

п) робоча документація на кожний об'єкт архітектури, який входить до складу об'єкта містобудування.

Додаток Г

(довідковий)

Перелікдокументів науково-реставраційного звітуна об'єкти архітектури та містобудування

Г.1.1 Орієнтовний склад документів науково-реставраційного звіту на об'єкти архітектури та містобудування, які доцільно подавати до підприємства СФД:

 • перелік вихідних документів;
 • перелік досліджень, що були проведені, з посиланням на обмірні кресленики, звіти щодо усіх видів розкривання та розкопок, фотофіксацію;
 • коротке аналізування архівно-бібліографічних матеріалів;
 • документи, що вплинули на проведення реставраційних робіт;
 • опис видів реставраційних робіт, що були проведені, з зазначенням методики їх виконання;
 • коротку характеристику рішення, що було прийнято у проекті;
 • зміни, які були внесені до проекту протягом виконання реставраційних робіт;
 • наукові висновки за результатами проведення реставрації.

Додаток Д

(обов'язковий)

Форми аркушів відомості комплекту науково-проектної документації на об'єкти архітектури та містобудування

Д.1 Форма титульного аркуша відомості комплекту науково-проектної документації на об'єкти архітектури та містобудування

Д.2 Форма першого аркуша відомості комплекту науково-проектної документації на об'єкти архітектури та містобудування (текстові документи та робочі кресленики)

Д.3 Форма наступних аркушів відомості комплекту науково-проектної документації на об'єкти архітектури та містобудування (текстові документи та робочі кресленики)

Д.4 Форма наступних аркушів відомості комплекту науково-проектної документації на об'єкти архітектури та містобудування (графічні та фотографічні документи)

Додаток Е

(обов'язковий)

Форми аркушів відомості комплекту облікової документації на об'єкти архітектури та містобудування

Е.1 Форма титульного аркуша відомості комплекту облікової документації на об'єкти архітектури та містобудування

E.2 Форма першого аркуша відомості комплекту облікової документації на об'єкти архітектури та містобудування

Е.З Форма наступних аркушів відомості комплекту облікової документації на об'єкти архітектури та містобудування

Додаток Ж

(обов'язковий)

Форми аркушів супровідного переліку науково-проектної документації на об'єкти архітектури та містобудування

Ж.1 Форма першого аркуша супровідного переліку науково-проектної документації на об'єкти архітектури та містобудування (текстові документи та робочі кресленики)

Ж.2 Форма другого і наступних аркушів супровідного переліку науково-проектної документації на об'єкти архітектури та містобудування (текстові документи та робочі кресленики)

Ж.3 Форма наступних аркушів супровідного переліку комплекту науково-проектної документації на об'єкти архітектури та містобудування (графічні та фотографічні документи)

Додаток И

(обов'язковий)

Форма акта про відповідність комплектівнауково-проектної документаціївимогам мікрофільмування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Постачальник документів

____________________________________

Особистий підпис керівникапрізвище

ДатаПечатка

АКТ

про відповідність комплектів науково-проектної документаціївимогам мікрофільмування

Цей акт складений про те, що комплекти науково-проектної документації на об'єкт архітектури та містобудування

назва, охоронний номер, номер у комплексі, місцеперебування

яка розроблена спеціалізованою організацією

назва, адреса

за розділами НПД

назва розділів

фізичним станом, графічним виконанням та оформленням відповідає вимогам мікрофільмування.

Усі види документації (кресленики, графічна, текстова, фотографічна) за складом відповідають відомості комплекту науково-проектної документації.

Науково-проектна документація розроблена відповідно до вимог чинних нормативних документів і за складом забезпечить проведення робіт з реставрації, консервації, ремонту, реабілітації, пристосування, музеєфікації на об'єктах архітектури та містобудування.

______________________________________________________________

Відповідальний виконавецьособистий підписпрізвище

Додаток К

(обов'язковий)

Форма акта про відповідність комплектуоблікової документації вимогам мікрофільмування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Постачальник документів

____________________________________

Особистий підпис керівникапрізвище

ДатаПечатка

АКТ

про відповідність комплекту облікової документаціївимогам мікрофільмування

Цей акт складений про те, що комплект облікової документації на об'єкт архітектури та містобудування

назва, охоронний номер, номер у комплексі, дата складання Списку,

місцеперебування

яка розроблена спеціалізованою організацією

назва, адреса

за фізичним станом, графічним виконанням та оформленням відповідає вимогам мікрофільмування.

Усі види документації (кресленики, графічна, текстова, фотографічна) за складом відповідають відомості комплекту облікової документації.

Облікова документація, яка містить документи з виявлення і наукового вивчення об'єкта архітектури та містобудування, розроблена відповідно до вимог чинних нормативних документів і за комплектністю достатня для проведення науково-проектних розробок.

______________________________________________________________

Відповідальний виконавецьособистий підписпрізвище

Додаток Л

(обов'язковий)

Форма акта фактичного стану комплектів науково-проектної (комплекту облікової) документації, що подають на мікрофільмування

Підприємство СФД

____________________________________

Особистий підпис керівникапрізвище

ДатаПечатка

Постачальник документів

____________________________________

Особистий підпис керівникапрізвище

ДатаПечатка

АКТ

фактичного стану комплектів науково-проектної (комплекту облікової)документації, що подають на мікрофільмування

Цей акт складений про те, що комплекти науково-проектної (комплект облікової) документації на об'єкт архітектури та містобудування

Назва, охоронний номер,

,

номер у комплексі, місцеперебування

яка розроблена спеціалізованою організацією

Назва, адреса

забезпечить проведення відбудовних робіт (науково-проектних розробок).

У складі комплекту

Назва і познака комплекту

розділу НПД