НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

НАСТАНОВА

Керівний документ Н

ЩОДО УЗГОДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ВІДНОСНО

НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН ЗА ДИРЕКТИВОЮ

СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

Guidance paper H

(concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC, IDT)

ДСТУ-Н Б А.1.1-85:2008

Київ

Мінрегіонбуд України

2008

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО:

Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:

Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ" (Червяков Ю.М., канд. техн. наук (керівник розробки), Шляковська О.М.)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 серпня 2008 р. № 384,

чинний від 2009-01-01

3 Національний стандарт відповідає Guidance paper H (concerning the Construction Products Diective - 89/106/EEC) (Керівний документ Н (стосовно Директиви будівельних виробів - 89/1 Об/EEC) (переглянуто у вересні 2002 року)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (en)

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний (Guidance paper H (concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC) (Керівний документ Н (стосовно Директиви будівельних виробів - 89/106/ЕЕС) (переглянуто у вересні 2002 року)

Керівний документ прийнято Європейською комісією.

Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів, що регламентують вимоги до будівельних матеріалів, виробів та конструкцій із забезпечення впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд.

При розробленні цього стандарту не внесено редакційних змін в українськомовний варіант відносно оригіналу.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування............................................................................................................................................1

2 Головні принципи.................................................................................................................................................3

3 Вказівки для авторів технічних умов – кроки, які слід зробити.........................................................................6

Додаток 1................................................................................................................................................................14

Додаток 2................................................................................................................................................................17

...........................

ВСТУП

Стаття 20 Директиви стосовно будівельних виробів (89/106/ЕЕС) стверджує, що Постійний комітет може "на вимогу голови чи держави-члена вивчати будь-яке питання, пов'язане із впровадженням та практичним застосуванням цієї Директиви".

Для гарантування, наскільки можливо, взаємного розуміння між Комісією та державами-членами, як і між самими державами-членами відносно того, як Директива буде працювати, компетентні служби Комісії, голова і секретаріат Постійного комітету можуть видати низку керівних документів, що стосуються окремих питань, пов'язаних із виконанням, практичним впровадженням та використанням цієї Директиви.

Ці документи не є автентичним тлумаченнями Директиви.

Вони не є юридичне обмежувальними і вони не змінюють чи вносять будь-які виправлення в Директиву. Що стосується процедур, у принципі це не виключає інших процедур, які можуть у рівній мірі відповідати Директиві.

Насамперед вони становитимуть інтерес і вигоду для тих, хто зацікавлений в ефективній дії Директиви з законодавчої, технічної та адміністративної точок зору.

Вони можуть у подальшому удосконалюватися, виправлятися або анулюватися за тією самою процедурою, що використана при їх виданні.

PREFACE

Article 20 of the Construction Products Directi3 (89/1 Об/EEC) states that the Standing Committee may, "at the request of its Chairman or a , examine any question posed by the implementation and the practical application of this Directive".

In order to ensure as far as possible a common understanding between the Commission and the Member States as well as among the Member States themselves as to how the Directive will operate, the competent services of the Commission, assuming the chair and secretariat of the Standing Committee, may issue a series of Guidance Papers dealing with specific matters related to the implementation, practical implementation and application of the Directive.

These papers are not legal interpretations of the Directive.

They are not judicially binding and they do not modify or amend the Directive in any way. Where procedures are dealt with, this does not in principle exclude other procedures that may equally satisfy the Directive.

They will be primarily of interest and use to those involved in giving effect to the Directive, from a legal, technical and administrative standpoint.

They may be further elaborated, amended or withdrawn by the same procedure leading to their issue.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Керівний документ Н

щодо узгодження підходів відносно небезпечних речовин

за Директивою стосовно будівельних виробів

Руководящий документ Н

по согласованию подходов к опасным веществам

согласно Директиве относительно строительных изделий

Guidance paper H

A harmonised approach relating to dangerous substances unte

the Construction Products Directive

___________________________________________________________________________________________

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей Керівний Документ призначений описати узгодження підходів відносно небезпечних речовин1 і препаратів2, у тому числі радіоактивних, стосовно виробів, які підпадають під дію Директиви ради 89/106/ЕЕС3 (далі -Директива стосовно будівельних виробів або CPD), зі змінами й доповненнями, внесеними Директивою ради 93/68/ЕС4. Цей документ пояснює межі, в яких Директива стосується небезпечних5 речовин, а також надає вказівки, яким чином авторам технічних умов (CEN/CENELEC та ЕОТА) слід брати їх до уваги задля досягнення потрібної узгодженості. Технічні умови повинні містити всі необхідні деталі щодо даного будівельного виробу та, зокрема, необхідну інформацію, потрібну для виробників, щоб правильно виконати маркування СЕ.

1.2 Цей Керівний документ призначено для осіб, задіяних у написанні технічних умов6 (гармонізованих стандартів та європейських технічних ухвалень), які підлягають урахуванню разом із відповідними технічними завданнями та положеннями, що містяться в них, а також для виробників, регуляторних установ і виконавчих органів у Європейській економічній зоні (ЕЕА).

________________________

1 Речовини - хімічні елементи та їх сполуки у природному стані або отримані у будь-якому виробничому процесі.

2 Препарати - суміші або розчини, які складаються з двох чи більше речовин.

3 OJ No. L40, 11.2.1989

4 OJ No. L 220, 30.8.1993 Навіть якщо цей Керівний документ лише посилається на оригінали директив/рішень (як у більшості випадків), слід враховувати їх останній варіант/зміну.

5 У цьому Керівному документі термін "небезпечні речовини" вживатиметься як означення речовин, препаратів і радіоактивних речовин, які можуть становити небезпеку для людей та довкілля при звичайному використанні будівельних виробів, коли їх встановлено в споруду.

1 SCOPE

1.1 This Guidance Paper is intended to describe a harmonised approach on addressing the problem of dangerous substances1 and preparations2, as well as radiation, when related to products falling under Council Directive 89/106/EEC3 (hereafter referred to as the Construction Products Directive or CPD), as amended by Council Directive 93/68/EC4. It explains the extent to which the Diective applies to dangerous5 substances and how technical specification writers (CEN/CENELEC and EOTA members) should take them into account to achieve harmonisation. Technical specifications shall provide all the relevant details for a given construction product and in particular the necessary information required for a producer to be able to complete the CE marking.

1.2 The Guidance Paper is aimed at those involved in the writing of technical specifications6 (harmonised standards and European technical approvals), for consideration together with the respective mandates and provisions given therein, and manufacturers, regulators and enforcement authorities within the European Economic Area (EEA).

_____________________

1 Substances mean chemical elements and their compounds in the natural state or obtained by any production process.

2 Preparations mean mixtures or solutions composed of two or more substances.

3 OJ NoL40, 11.2.1989

4 OJ No L 220, 30.8.1993 Even if this Guidance Paper only mentions the original Directives/decisions (as in most cases), it is always the latest version/amendment that is referred to.

this Guidance Paper the term "dangerous substances" will be used as meaning substances, preparation: and radioactive substances that may present a danger for man and the environment during normal use of construction products when installed in works.

1.3 Цей Керівний документ обмежується тими аспектами основної вимоги CPD № 3 "Гігієна, здоров'я та довкілля", які пов'язані з наявністю потенційно небезпечних речовин у будівельних виробах. Вони не розглядають ті аспекти охорони здоров'я, гігієни та довкілля, що пов'язані з виготовленням виробів або їх використанням (напр., неправильне поводження зі стічними водами). Цей Керівний документ не стосується будівельних виробів, які контактують з водою, призначеною для людського споживання.

1.4 Жодне положення цього Керівного документа з належним урахуванням договору не обмежує держав-членів у сфері дотримання законів, нормативів та адміністративних правил7 щодо використання виробів за межами сфери застосування CPD. За умови дотримання ними положень договору, напр., добровільні заходи із захисту довкілля, які здатні забезпечити дієві засоби поводження з небезпечними речовинами, вони не виключаються цим Керівним документом, навіть якщо вони і виходять за межі сфери застосування CPD.

На практиці може бути складно розділити речовини, що становлять більшу екологічну небезпеку, від речовин, які впливають безпосередньо на споруди, а тому чітке визначення критеріїв небезпеки, що знаходяться у сфері застосування CPD або ж виходять за її межі, можуть бути в певній мірі суто теоретичними (див. також розділ 2.2).

__________________

6 Цей Керівний документ також призначений для осіб, які складають рекомендації для Європейських технічних ухвалень.

7 У цьому Керівному документі термін "національні нормативи" використано як національні закони, нормативи та адміністративні правила.

1.3 This Guidance Paper is limited to those aspects of the CPD essential requirement No.3 "Hygiene, health and the environment" that are linked to the presence of potentially dangerous substances in construction products. They do not consider those aspects of health, hygiene and en vironment that are related to the manufacture of products or their function (e.g. faulty disposal of wastewater). The Guidance Paper does not cover construction products in contact with water intended for human consumption.

1.4 None of the provisions of this Guidance Paper restricts Member States, with due regard to the Treaty, from maintaining laws, regulations, and administrative provisions7 covering the use of products outside the scope of the CPD. As long as they conform with the provisions of the Treaty, e.g. voluntary schemes for the protection of the envi ronment, which could provide an effective means for dealing with dangerous substances, they are not excluded by this Guidance Paper, although they too fall outside the scope of the CPD.

In practice it may be difficult to separate the substances related to the wider environmental.risks from those affecting the immediate environment of works, and therefore a strict distinction of which risks fall inside or outside the scope of the CPD could be somewhat theoretical (see also paragraph 2.2 below).

___________________________

6 The Guidance Paper is also aimed at those who write guidelines for European technical approvals.

this Guidance Paper the term "national provision" will be used, meaning national law, regulation or administrative provision.

2 ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ

2.1 Сфера застосування CPD та зв'язок між CPD та положеннями щодо небезпечних речовин можна характеризувати так:

а) гармонізація, що запроваджується CPD стосовно небезпечних речовин, підпадає під обов'язкову вимогу № 3 документа під назвою "Гігієна, здоров'я та довкілля". Цю вимогу відносно споруди визначено у додатку 1 Директиви наступним чином:

"Конструкція споруди має бути запроектована та зведена так, щоб вона не загрожувала гігієні чи здоров'ю мешканців або сусідів, зокрема, внаслідок будь-якої з наступних подій:

- викид токсичного газу,

- наявність небезпечних часток або газів у повітрі,

- виділення небезпечного радіовипромінювання,

- забруднення або отруєння води чи ґрунту,

- (...)

b) Вимогу надалі визначено і розвинуто відповідно п'ятьом конкретним аспектам у Повідомленні Комісії стосовно тлумачних документів8 до Директиви 89/106/ЕЕС, а саме:

внутрішнє середовище;

водопостачання;

відведення стічних вод;

видалення твердих відходів;

зовнішнє середовище.

"Решту директив стосовно гігієни, здоров'я та довкілля, наприклад, щодо захисту працівників, також слід брати до уваги при розробленні технічних умов (…);

c) з огляду на вимоги щодо будівельних виробів безпечне поводження з відходами не ставить будь-яких проблем відносно небезпечних речовин у відповідності з цим Керівним документом. Тлумачний документ № 3 розглядає інші важливі аспекти, згадані вище, наступним чином:

Внутрішнє середовище: "(...) Характеристики, необхідні для задоволення експлуатаційних якостей (...), перелічено нижче. Гармонізовані технічні умови призначені для визначення цих характеристик або для обчислення експлуатаційних якостей, коли дозволяють технічні засоби. (...)

Виробами є предмети, для яких можливо виділення забруднюючих речовин у внутрішнє повітря (...)

Характеристики виробів розповсюджуються на всі групи виробів і систем:

- виділення легких органічних сполук і викиди інших забруднювачів, за потреби, з урахуванням концентрації забруднювачів упевному виробі;

- (...)

- радіоактивні випромінювання."

__________________

8 OJ No С 62, 28.2.1994, с. 1

2 GENERAL PRINCIPLES

2.1 The scope of the CPD, and the link betwec-n the CPD and provisions on dangerous substances, can be characterised as follows:

a) Harmonisation introduced by the CPD in relation to dangerous substances falls under essential requirement No.3, Hygiene, Health and the Environment. The requirement is defined, in relation to works, by Annex 1 of the Directive as follows:

"The construction works must be designed and built in such a way that it will not be a threat to the hygiene or health of the occupants or neighbours, in particular as a result of any of the following: