ДНАОП 8.5.10-4.01-95. Система управління охороною праці на підприємствах, в організаціях та установах державного комітету України по геології і використанню надр /СУОП/


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ГЕОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЮ НАДР

/ДЕРЖКОМГЕОЛОГІЇ УКРАЇНИ/

ПОГОДЖЕНО

ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОВИ ДЕРЖНАГЛЯД-ОХОРОНПРАЦІ СОДОПОВИМ Г.Ф. /лист № 06-14/2880 від 07.06.95/

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОВИ ДЕРЖКОМ ГЕОЛОГІЇ УКРАЇНИ БЯЛЮКОМ Б.О. 09 червня 1995 р.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПО ГЕО-ЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЮ НАДР/СУОП/

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Система управління охороною праці на підприємствах, в організаціях та установах Державного Комітету України по геології і використанню надр /СУОП/ передбачає комплекс організаційних, технічних, економічних, соціальних і правових заходів, спрямованих на забезпечення безпечних і здорових умов праці і є складовою частиною загальної системи управління геологорозвідувальним виробництвом. Система розповсюджується на всіх працівників підприеиств, організацій і установ Держкомтеології України /надалі підприємств/.

1.2. Нормативно-правовою основою СУОП в Консттитуції України, Закони України: "Про охорону праці", "Про дорожній рух", "Про пожежну безпеку", "Про державне підприємство", постанови і рішення Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Державного Комітету по нагляду за охоровою праці, чинні нормативні та інструктивні документи з охорони праці, кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів і службовців.

1.3. Керівники всіх рівнів управління у відповідності з посадовими обов"язками вирішують виробничі завдання у комплексі з питаннями охоронпраці і несуть повну відповідальність за інженерне, кадрове і матеріально-технічне забезпечення безпечних і здорових умов праці, а безпосередні виконавці робіт - за дотримання встановлених технологій, регламентів ведення робіт, чинних інструкцій, норм і правил в межах посадових обов"язків.

1.4. У відповідності із структурою галузі і підпраємств рекомендуються такі рівні управління охороною праці;

1.4.1. Перший рівень /І/ - об"єкт робіт /бурова установка, геофізичний загін , дільниця, майстрерня, індивідуально організоване пересувне робоче місце/.

1.4.2. Другий рівень /ІІ/ - виробничий підрозділ, якай включає до свого складу декілька об"єктів робіт і підлеглий третьому рівню управління /партія, цех, шахта, підрозділи виробничо-технічного забезпечення, автоколона і т.ін./;

1.4.3. Третій рівень /Ш/ - структурний підрозділ підприємства, підлеглий четвертому рівню управління /експедиція, завод, відділення науково-дослідного інституту УВТЗК, БВО, АТП і т.ін./

1.4.4. Четвертий рівень /ІV/ - підприємство /державне геологічне, науково-виробниче/, науково-дослідний, проектний інститут, які мають право юридичної особи.

1.5. Загальне керіпняцїво управлівннм охороною праці в галузі здійснює Державний Комітет України по геології і Використанню надр /п"ятий рівень/.

1.6. Керівники Ш-ІV рівнів управління, виходячи із спацифіки виробництва, структури підприємства, функцій підлеглих підрозділів, визначають наказом для кожного з них, його належність до означеного рівня управління охороною праці.

Якщо структурна будова організації чи підприємства виключає які-небудь із рівнів управління охороною праці, керівник рівня встановлює порядок виконання функцій відсутнього рівня.

1.7. Власники підприємств Ш-ІV рівнів управління забезпечують чіткий розподіл обов"язків між керуючими працівниками, встановлюють завдання і функціональні зв"язки підрозділів і служб в управління виробництвом, включаючи весь комплекс завдань з охорони праці, які відображаються в положеннях про служби і підрозділи і конкретизуються в посадових інструкціях керівних працівників, включаючи керівників робочої ланки і посадових обов"язків інженерно-технічних працівників та службовців і коректуються при необхідності.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПО ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ.

2.1. Управління охороною праці передбачає вирішення таких завдань:

2.1.1. Планування робіт з охорони праці ;

2.1.2. Дотримания вимог і норм охорони праці під час проектування і виконання робіт;

2.1.3. Профвідбір, професійна підготовка, підвищення кваліфікації, навчання безпечним методом ведення робіт, пропаганда питань охорони праці;

2.1.4. Забезпечення безпеки під час експлуатації виробничого обладнання, ведення виробничих процесів, будівництва та експлуатації будівель і споруд;

2.1.5. Лікувально-профілактичне та медичне обслуговування працюючих;

2.1.6. Санітарно-побутове обслуговування, працюючих;

2.1.7. Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;

2.1.8. Забезпечення раціональних режимів праці та відпочинку працюючих;

2.1.9. Забезпеченая працюючих спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту;

2.1.10. Розслідування і облік нещасних випадків, пожеж, аварій, дорожньо-транспортних пригод та профзахворювань;

2.1.11. Стимулювання роботи з охорони праці ;

2.1.12. Вивченая і поширення позитивного досвіду безпечного ведення робіт;

2.1.13. Виконання науково-дослідних робіт в галузі охорони праці.

2.2. Організація роботи щодо реалізації положень і вимог СУОП полягає в:

2.2.1. Розробці положень про служби та підрозділи, до яких включаються всі завдання з охорони праці у відповідності з напрямками їх діяльності;

2.2.2. Розподіл обов"язків щодо виконання конкретних завдань з охорони праці між керівними працівниками, спеціалістами, робітниками і службовцями;

2.2.3. Розробці посадових інструкцій;

2.2.4. Визначення порядку планування і проведення всіх видів робіт з охорони праці, контролю, оцінки і оперативного забезпечення охорони праці, перевірка виконання проектів, технологічних регламентів, посадових обов"язків, заходів, наказів і розпоряджень, а також вжиття заходів до порушників.

РОЗДІЛ 3. ОБОВ'ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКІВ, СПЕЦІАЛІСТІВ, СЛУЖБОВЦІВ ТА РОБІТНИКІВ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ І ЗДОРОВИХ УМОВ ПРАЦІ.

3.1. О б о в " я з к и :

3.1.1. Власник підприємства повинен забезпачити чіткий розподіл обовпязків щодо управління виробництвом між керівними працівниками з повним охопленням усіх напрямків діяльності і підлеглих підрозділів. Розподіл обов"язків оформляється наказом.

3.1.2. Обов"язки щодо управління виробництвом конкрктизуються в посадових інструкціях керівників, спеціалістів підрозділів, керівників робочох ланки, положенням про підрозділи і служби, в яких в обов"язковому порядку відображається весь комплекс завдань з охорони праці у відповідності з їх напрямками діяльності. Положення про служби та підрозділи,посадові інструкції затверджуються власником підприємства. Посадова інструкція видається під разписку працівникові і один екземпляр зберігається у відділі організації праці;

3.1.3. У разі зміни структури підприємства, застосування нових технічних засобів і технологічних пртцесів в посадові інструкції, положення про підрозділи та служби вносяться відповідні зміни та доповнення.

8.1.4. Власник підприємства вязначає пордок контролю за повнотою виконання вимог посадових інструкцій, положень про підрозділи та служби на своєму і нижчому рівні управління. Виконання цієї вимоги є обов"язковою ефективного використування СУОП;

8.1.5. Власник зобов"язан створити в кожному отруктурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

8.1.6. Працівник зобов'язаний:

Знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

Проходити у встановленному порядку попередні та періодачні медичні огляди;

Співпрацювати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров"ю або життю чи здов"ю оточуючих його людей та навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безшоереднього керівника або іншу посадову особу.

3.1.7. Переліки основних обов"язків керівних працівників, посадових осіб та інженерно-технічних працівників накодяться в додатку № 4.

3.2. ПРАВА:

3.2.1. Власники підприємств та їх структурних підрозділів /експедиції, заводів, інститутів та ін./ мають право, в межах своєї компетенції, у відповідності з встановленим порядком:

видавати накази, давати письмові та усні вказівки з питань охорони праці;

вживати заходи впливу /в т.ч. економічні/, а також звільняти чи усувати від займанної посади керівників підлеглих структурних підрозділів, інших посадових осіб та робітників за невиконання обов"язків щодо забезнечання здорових та безнечних умов праці відповідно до чинного законодавства та колективного договору;

припиняти виконання робіт та експлуатацію обладнання при незадовільному стані охорони праці;

вирішувати питання заохочення передових колективів та працівників, які забезпечили безпечне і безаварійае веденая робіт.

3.2.2 Курівники структурних підрозділів і служб, провідні спеціалісти /інженери, технологи, геологи та ін./, майстри в межах своїх посадових обов'язків мають право:

давати підлеглим та працівникам обов"явкові для виконання розпорядження про усунення порушень правил і норм охорони праці технології і порядку проведення робіт;

припинити виконання робіт на об"єктах і експлуатацію обладнання у разі загрози здоров"ю та життю працюючих;

подавати керівникам пропозиції про притягнення до відповідальності осіб за порушення проектів і технологій ведення робіт, правил і норм та про заохочення робітників і колективів, які добилися високих показників з охорони праці;

усувати від роботи осіб, які допускають порушення дисципліни праці, встановленого технологічного порядку ведення робіт і вимог безпеки;

вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи з охорони праці.

3.2.8. Робітник має право:

припиняти роботу і експлуатацію обладнання в разі виникнення загрози здоров"ю та життю працюючих;

вимагати створення на робочому місці умов, що відповідають правилам і нормам охорони праці, забезпечення в межах діючих нормативів спецодягом, спецвзуттям і засобами захисту;

брати участь у розгляді і обговоренні проектів планів подіпшення охорони праці, вносити пропозиції, спрямовані на поліпшення умов і безпеки праці.

3.3. Відповідальність:

3.3.1. Працівники, винні в порушені законодавчиих та інших нормативних актів про охорону праці, створенні перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду і представників професійних спілок, притягуються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства та колективного договору.

РОЗДІЛ 4. ПЛАНУВАННЯ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ.

4.1. Роботи, спрямовані на вирішення завдань щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці, виковується у відповідності з перспективними і поточними планами, які розроблені в структурному підрозділі. Зміст, порядок розробки, погодження, затвердження планів і фінансування робіт з охорони праці визначаються чинними положеннями. Кожен пункт плану повинен мати чітке формулювання, строки і об"єми, які дозволили б проконтролювати фактично пошкодження.

4.2. Прапонується такий порядок планування робіт з охорони праці відповідно до рівнів управління виробництвом;

4.2.1. Перспективне - Держкомгеології України;

4.2.2. Перспективне і поточне - державні геологічні підприємства, організації, установи, заводи, інститути.

4.3. Перспективне і поточне планування з охорони праці здійснюється у формі комплексних заходів щодо поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середоваща.

4.4. Поточне планування робіт з охорони праці здійснюється у вигляді розділу "Охорона праці" колективнлго договору /угода, трудового договору/, де передбачені забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні,не нижчому за передбачений законодавством, їх обов"язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, санітарно-побутового забезпечення, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аваріям.

4.5. Комплексні заходи з питань охорони праці є складовою частиною розділу "Охорона праці" колективного договору /угоди/ і узгоджуються з відповідним профспілковим органом.

РОЗДІЛ 5. ПРОФВІДБІР, ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА,, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, НАВЧАННЯ БЕЗПЕЧНИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ ВЕДЕННЯ РОБІТ. ПРОПАГАНДА ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ.

5.1. Професійний відбір працюючих, який передбачає встановлення професійної та психофізичної придатності працюючих для ведення робіт /у підземних виробках, на висоті, в умовах підвищеної уваги / здійснюється у відповідності з діючими нормативними актами..

5.2. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка працівників здійснюється у відповідності з діючими нормативними документами.

5.3. Навчання працівників безпечим методам виконання робіт передбачає проведення.

5.3.1. Всіх видів інструктажів /вступний, первинний, на робочому місці, повторний, позаплановий, цільовий/;

5.3.2. Занять з відпрацюванням методів і практичних навиків безпечного проведення окремих видів робіт, що вимагають підвищеної уваги /вибухових, протифонтанних, протилавинних, транспортних та ін./;

5.3.3. Виробничого інструктажу службами /вахтами, бригадами та ін./;

5.3.4. Тренувальних занять щодо дій персоналу в аварийних та екстремальних ситуаціях /пожежа, газонафтовий викід, обвала, затоплення, аварії в гірнячих виробках та ін./;