МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 139 від 08.07.98

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 30 липня 1998 р. за N 490/2930

НПАОП 64.2-3.04-98

Про затвердження Типових норм безплатної видачі спеціального

одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального

захисту працівникам зв'язку

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці

та соціальної політики N 305 ( z0616-02 ) від 03.07.2002 )

( У тексті Наказу слово "Типові" виключено згідно з Наказом

Міністерства праці та соціальної політики

N 305 ( z0616-02 ) від 03.07.2002 )

На виконання Указу Президента України від 09.03.98 N 182/98 "Про затвердження Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України" і на підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 23.07.97 N 203, про підсумки розгляду остаточної редакції проекту Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв'язку

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв'язку, що додаються.

2. Зазначені норми набирають чинності з 1 січня 1999 року.

3. Зі вступом у дію цих Типових норм вважати такими, що не застосовуються на території України:

"Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи", що затверджені постановою Держкомпраці СРСР 20.02.80 N 43/п-2;

"ОСТ 45.30-85 Порядок обеспечения работников связи средствами индивидуальной защиты, их содержание и уход за ними. Общие положения", що затверджені Мінзв'язку СРСР 01.02.85.

4. Управлінню з нагляду в машинобудуванні, на транспорті і в зв'язку Комітету разом з Державним комітетом зв'язку України та Держтелерадіо України:

4.1. До 1 жовтня 1998 року визначити потреби підприємств, установ і організацій у зазначених Типових нормах, забезпечити подання до редакції журналу "Охорона праці" замовлення на видання Типових норм потрібним тиражем, установити контроль за їх розповсюдженням.

4.2. Установити постійний контроль за виконанням вимог Типових норм власниками (уповноваженими ними органами), посадовими особами і працівниками.

5. Начальнику Управління по нагляду в машинобудуванні, на транспорті і в зв'язку Комітету Полянському С.А. подати протягом двох тижнів після державної реєстрації Головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Типових норм до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Науково-технічного управління Комітету Толмачова В.В. та начальника Управління по нагляду в машинобудуванні, на транспорті і в зв'язку Комітету Полянського С.А.

Перший заступник Голови Комітету С.О.Сторчак

Затверджено

Наказ Держнаглядохоронпраці

08.07.98 N 139

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 30 липня 1998 р. за N 490/2930

НПАОП 64.2-3.04-98

Нормибезплатної видачі спеціального одягу, спеціального

взуття та інших засобів індивідуального захисту

працівникам зв'язку

(У назві, тексті та додатках Типових норм, крім пункту 1.2.3

слово "Типові" у відповідних відмінках виключено згідно з

Наказом Міністерства праці та соціальної політики

N 305 ( z0616-02 ) від 03.07.2002 )

1. Загальні положення

1.1. Галузь застосування

1.1.1. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв'язку (далі - Норми) поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, діагностування та експлуатації об'єктів зв'язку.

1.1.2. Норми встановлюють номенклатуру і строки використання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, потрібних для трудового процесу працівникам підприємств зв'язку.

1.1.3. Вимоги норм є обов'язковими для всіх проектувальних, будівельних, експлуатаційних підприємств, організацій і установ (далі - підприємства) галузі зв'язку, причетних до проектування, будівництва та експлуатації споруд зв'язку незалежно від підпорядкування чи форм власності.

1.1.4. Із введенням у дію цих Норм вважати такими, що не застосовуються на території України, НАОП 5.2.00-3.01-83 "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи", затверджені постановою Держкомпраці СРСР 20.02.80 N 43/П-2, та НАОП 5.2.30-2.05-85 "ОСТ 45.30-85. Порядок обеспечения работников связи средствами индивидуальной защиты, их содержания, эксплуатации и ухода за ними. Общие положения", затверджені Мінзв'язку СРСР 01.02.85.

1.2. Порядок застосування норм та відповідальність

за їх виконання

1.2.1. У Нормах викладені вимоги щодо безплатного забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників підприємств зв'язку, причетних до будівництва, монтажу, ремонту та експлуатації споруд зв'язку, незалежно від їх форм власності та відомчої належності.

1.2.2. Норми містять перелік професій працівників зв'язку з позначенням коду ДК 003-95 "Класифікатор професій" ( v0257217-95, va257217-95, vb257217-95), затвердженого Держстандартом України наказом від 27.06.95 N 257, перелік робіт, перелік спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту із строками їх носіння, а також позначення захисних властивостей спецодягу, спецвзуття та засобів захисту рук згідно з додатком 1.

1.2.3. Для визначення норм забезпечення засобами індивідуального захисту працівників наскрізних професій та посад слід керуватися ДНАОП 0.05-3.03-81 "Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам

|від 100 до 400 град.C |Тп 400 | - | Тп 400

|Від контакту з поверхнями, нагрітими | | |

|вище 400 град.C |Тв | - | Тв

|Від конвенційного тепла |Тт | - | -

Від |Від знижених температур повітря |Тн | - | Тн

знижених |Від температур до мінус 20 град.C | - |Тн 20 | -

температур |Від температур до мінус 30 град.C | - |Тн 30 | -

|Від температур до мінус 40 град.C | - |Тн 40 | -

|Від знижених температур повітря і вітру|Тнв | - | -

|Від контакту з охолодженими поверхнями | - | - | Тхп

Від радіо- |Від радіоактивних забруднень |Рз |Рз | Рз

активних |Від рентгенівських випромінювань |Ри | - | Ри

забруднень | | | |

і рентге- | | | |

нівських | | | |

випро- | | | |

мінювань | | | |

Від елект- |Від електричного струму напругою до | - |Эн | Эн

ричного |1000 В | | |

струму, |Від електричного струму напругою понад | | |

електро- |1000 В | - |Эв* | Эв

статичних |Від електростатичних зарядів, полів |Эс |Эс | Эс

зарядів і |Від електричних полів |Эп |Эп | Эп

полів, |Від електромагнітних полів |Эм |Эм | Эм

електрич- | | | |

них і | | | |

електро- | | | |

магнітних | | | |

полів | | | |

Від | - |Пн |Пн | -

нетоксич- |Від пилу скловолокна, азбесту |Пс |Пс | Пс

ного |Від дрібнодисперсного пилу |Пм | - | Пм

пилу |Від великодисперсного пилу | - | - | Пк

|Від вибухонебезпечного пилу | - |Пв | -

Від |Від твердих токсичних речовин |Ят |Ят | Ят

токсичних |Від рідких токсичних речовин |Яж |Яж | Яж

речовин |Від аерозолей токсичних речовин |Яа | - | -

|Від газоподібних токсичних речовин | - | - | Яг

Від води і | - | - |В | -

Розчинів |Водонепроникна |Вн | - | Вн

нетоксичних|Водостійка |Ву | - | Ву

речовин |Від розчинів поверхнево-активних | | |

|речовин |Вп | - | -

Від |Від кислот концентрацією вище 80% | | |

розчинів |(щодо сірчаної кислоти) |Кк |Кк* | Кк

кислот |Від кислот концентрацією від 50 до 80% | | |

|(щодо сірчаної кислоти) |К 80 |К 80* | К 80

|Від кислот концентрацією від 20 до 50% | | |

|(щодо сірчаної кислоти) |К 50 |К 50* | К 50

|Від кислот концентрацією до 20% | | |

|(щодо сірчаної кислоти) |К 20 |К 20 | К 20

Від луг |Від розчинів лугів |Щр | - | Щр

|Від розчинів лугів концентрацією вище | | |

|20% (щодо гідроокису натрію) |Щ 50 |Щ 50* | Щ 50

|Від розчинів лугів концентрацією | | |

|до 20% (щодо гідроокису натрію) |Щ 20 |Щ 20 | Щ 20

Від орга- | - |О |О** | -

нічних роз-|Від ароматичних речовин | - |Оа* | Оа

чинників, |Від неароматичних речовин | - |Он* | Он

у т.ч. |Від хлорованих вуглеводів | - | - | Ох

лаків та | | | |

фарб | | | |

на їх | | | |

основі | | | |

Від нафти, |Від сирої нафти |Нс |Нс | Нс

нафтопро- |Від продуктів сирої фракції |Нл | - | -

дуктів, |Від нафтових мастил і продуктів | | |

масла та |важких фракцій |Нм |Нм | Нм

жирів |Від рослинних і тваринних масел і жирів|Нж |Нж | Нж

|Від твердих нафтопродуктів | - |Нт | Нт

Від загаль-| - |З |З | -

них вироб- | | | |

ничих | | | |

забруднень | | | |

| | | |

Від шкідли-|Від мікроорганізмів |Бм |Бм | Бм

вих біоло- |Від комах |Бн |Бн | Бн

гічних фак-| | | |

торів | | | |

Від статич-| - | - |У | -

них наван- | | | |

тажень | | | |

(від утоми)| | | |

Сигнальні | - |Со | | Со

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

* Тільки для взуття з полімерних матеріалів.

** Тільки для шкіряного взуття.

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці N 305

( z0616-02 ) від 03.07.2002 )

( Додаток 2 до пункту 1.2.4 Норм виключено на підставі Наказу

Мінпраці N 305 ( z0616-02 ) від 03.07.2002 )

Додаток 3

до пункту 1.2.7 Норм

_________________________

підприємство, організація Типова форма N МШ-7

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____ Код за УКУД ___________________

Відомість обліку видачі ———————————————————————————————

(повернення) спецодягу, |Номер|Міся-|Код |Цех, | |

спецвзуття та запобіжних |доку-|ць, |виду |відділ,| |

пристроїв |мента|рік |опера-|діль- | |

| | |ції |ниця | |

|—————+—————+——————+———————+——|

———————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Но- |Пріз-|Табе-|Спецодяг, спец-|Одиниця |Кіль-|Дата |Строк |Підпис |

|мер |вище,|льний|взуття та запо-|виміру |кість|надход-|служби|в одер-|

|за |ім'я,|номер|біжні пристрої | | |ження в| |жанні |

|поря-|по | |———————————————+—————————| |експлу-| |(здачі)|

|дком |бать-| |найме-|номенк- |код|най- | |атацію | | |

| |кові | |нуван-|латурний| |мену-| | | | |

| | | |ня |номер | |вання| | | | |

|—————+—————+—————+——————+————————+———+—————+—————+———————+——————+———————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Матеріально відповідальна особа

Друкувати із зворотом без заголовної частини.

Підпис друкувати на звороті.

Формат А4

Додаток 4

до пункту 1.2.7 Норм

Лицьовий бік особової картки

_________________________

підприємство, організація ———————————————————————

N | |

———————————————————————

Особова картка

обліку спецодягу, спецвзуття та

інших засобів індивідуального

захисту (ЗІЗ)

Прізвище ______________________________ —————————————————————————

Ім'я ____________ по батькові _________ |Стать ________________ |

Табельний N ___________________________ |Зріст ________________ |

Цех, дільниця _________________________ |Розмір: |

Професія ______________________________ |одягу ________________ |

Дата прийняття на роботу ______________ |взуття _______________ |

|головного убору ______ |

—————————————————————————

Передбачено за затвердженими нормами

——————————————————————————————————————————————————————————————————

|Найменування |Параграф|Одиниця|Кіль-|Строк |Позначення захисних|

|спецодягу, |норм |виміру |кість|ношення|властивостей, тип, |

|спецвзуття та| | | | |марка ЗІЗ |

|інших засобів| | | | | |

|індивідуаль- | | | | | |

|ного захисту | | | | | |

|—————————————+————————+———————+—————+———————+———————————————————|

|—————————————+————————+———————+—————+———————+———————————————————|

|—————————————+————————+———————+—————+———————+———————————————————|

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Начальник цеху (дільниці) ___________________________________

Керівник служби охорони праці _______________________________

Ст.бухгалтер (бухгалтер) ____________________________________

Зворотний бік особової картки

Видача і повернення спецодягу, спецвзуття та

інших засобів індивідуального захисту

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Найменування|Код | Видано | Повернуто |

|спецодягу, |(номенк-|—————————————————————————————+————————————————————————————————————————|

|спецвзуття |латурний|дата|кіль-|% при- |розписка |дата|кіль-|% при- |розписка|розписка |

|та інших ЗІЗ|N) | |кість|датності| в | |кість|датності|про по- |комірника |