ДНАОП 0.00-6.14-97. Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю


(метод контролю, рівень кваліфікації, умовне позначення методу)

і має право контролювати _________________________________________

__________________________________________________________________

(тип продукції)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Сертифікат дійсний до _______________________________________

Виданий на підставі кваліфікаційного протоколу

від ____________________ N ___________________

___________________________________________________________

(дата і місце видачі)

Керівник органу із сертифікації

персоналу ______________ _____________

(підпис) (П.І.Б.)

Керівник атестаційного центру ______________ _____________

(підпис) (П.І.Б.)

М.П.

Зворотна сторона сертифіката

Підтвердження роботи фахівця

(позначка роботодавця робиться кожні 6 місяців)

------ ----------------------------------- ---------------------

| Дата | Прізвище, ініціали і посада | Підпис роботодавця |

| | уповноваженої особи (роботодавця) | і печатка |

|------|-----------------------------------|---------------------|

|------|-----------------------------------|---------------------|

|------|-----------------------------------|---------------------|

|------|-----------------------------------|---------------------|

|------|-----------------------------------|---------------------|

------ ----------------------------------- ---------------------

Перелік виробничих секторів

Група I

1. Литво

2. Поковки, прокат, листи

3. Зварювання і наплавлення

4. Труби

5. Металовироби і напівфабрикати

Група II

6. Металообробка і металовиробництво

7. Теплоенергетика

8. Промислова енергетика

9. Атомна енергетика**

10. Трубопроводи

11. Хімія і нафтохімія

12. Бурове устаткування

13. Вантажопідіймальні механізми

14. Металоконструкції і будівельні конструкції

15. Залізничний транспорт

16. Суднобудування**

17. Авіація і космонавтика**

-------------------

** Устаткування, підконтрольне Комітету по нагляду за охороною

праці.

Додаток N 4

до Порядку сертифікації персоналу

з неруйнівного контролю

Кваліфікаційне посвідчення фахівця

з неруйнівного контролю

Лицевий бік

----------------------------------------------------------------

| Комітет по нагляду за охороною праці |

| ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ |

| З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ |

| __________________________________________________ |

| (назва атестаційного центру) |

| __________________________________________________ |

| (номер та назва дозвільного документа) |

| |

| КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ |

| N____________ |

| |

| ---------- Прізвище _______________________ |

|| Місце | Ім'я _______________________ |

|| для фото | По батькові _______________________ |

| ---------- _________________ ___________________ |

| М.П. Дата народження Місце народження |

| _________________ |

| особистий підпис |

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

| ПОСВІДЧЕННЯ N ________ |

| |

| видано за результатами атестації у відповідності із|

|сертифікатом. Підстава для сертифіката - атестація згідно з |

|ДНАОП 0.00-1.27-97 з урахуванням вимог EN473 |

| |

| та EN45013 |

| ---- ------------ -------- -------- -------- -------- -------- |

||Рі- | UT | RT | PT | MT | ET | VT ||

||вень|---- --- ---|-- -- --|-- -- --|-- -- --|-- -- --|-- -- --||

|| |мі- |рік|сек| | | | | | | | | | | | | | | ||

|| |сяць| |тор| | | | | | | | | | | | | | | ||

||----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||

||I | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||

||----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||

||II | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||

||----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||

||III | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||

| ---- ---- --- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- |

| |

| Перелік виробничих секторів |

| |

|1. Литво. 2. Поковки, прокат, листи. 3. Зварювання та наплавки. |

|4. Труби. 5. Металовироби та напівфабрикати. 6. Металообробка |

|та металовиробництво. 7. Теплова енергетика. 8. Промислова енер-|

|гетика. 9. Атомна енергетика.** 10. Трубопроводи. 11. Хімія та |

|нафтохімія. 12. Бурильне обладнання. 13. Вантажопідіймальні ме- |

|ханізми. 14. Металоконструкції та будівельні конструкції. |

|15. Залізничний транспорт. 16. Суднобудування.** 17. Авіація та |

|космонавтика**. |

| |

| Реєстр. N Дата видачі М.П. Підпис керівника ОСП |

|----------------------- |

| * Має місце обмеження у допуску до контролю, вказане у |

| сертифікаті. |

|** Об'єкти, підконтрольні Комітету по нагляду за охороною |

| праці. |

----------------------------------------------------------------

Додаток N 5

до Порядку сертифікації персоналу

з неруйнівного контролю

Керівнику органу із сертифікації персоналу

в галузі неруйнівного контролю

__________________________________________

(П.І.Б. кандидата)

__________________________________________

(місце роботи кандидата, поштова адреса)

Заява

Прошу видати мені сертифікат компетентності ___________ рівня

з ________________________ методу неруйнівного контролю.

Отримуючи сертифікат, я, ____________________________________

(П.І.Б. кандидата)

__________________________________________________________________

(домашня адреса)

зобов'язуюсь додержуватись вимог "Правил атестації фахівців з

неруйнівного контролю" ДНАОП 0.00-1.27-97 протягом усього терміну

дії сертифіката.

Я не заперечую проти того, що інформацію про мене (прізвище,

ім'я, по батькові, результати сертифікації) буде опубліковано у

відкритій пресі, а також згоден з вимогами щодо інспекційного

нагляду за моєю діяльністю, як сертифікованого фахівця, з боку

ОСП.

Зобов'язуюсь своєчасно, упродовж місяця, інформувати ОСП про

зміну місця роботи та проживання.

"___"____________19 р. _________________________

Підпис

Лист реєстрації внесення змін