та зменшення доз опромінення персоналу і населення нижче за

встановлені дозові ліміти настільки, наскільки це може бути

досягнуто і економічно обгрунтовано.

Радіаційний зважуючий фактор - коефіцієнт, що враховує

відносну біологічну ефективність різних видів іонізуючого

випромінювання. Використовується винятково при розрахунку

ефективної та еквівалентної доз.

Таблиця Д.11.1 - Значення радіаційних зважуючих факторів (WR)

------------------------------------------------------------------

Вид випромінювання | WR |

--------------------------------------------+--------------------|

Фотони, всі енергії | 1 |

Електрони і мюони, всі енергії | 1 |

Протони з енергією >2 МеВ | 5 |

Нейтрони з енергією <10 кеВ | 5 |

з енергією 10-100 кеВ | 10 |

з енергією від 100 кеВ до 2 МеВ | 20 |

з енергією 2-20 МеВ | 10 |

з енергією >20 МеВ | 5 |

Альфа-опромінення, важкі ядра віддачі | 20 |

------------------------------------------------------------------

Радіаційний ризик - імовірність того, що у особи внаслідок

опромінення виникне певний стохастичний ефект.

Радіаційний фактор (впливу) - будь-який тип радіаційного

впливу, який приводить чи може призвести до опромінення людини або

радіоактивному забрудненню навколишнього середовища.

Радіаційно-ядерний об'єкт - будь-які речовини, пристрої та

споруди, що містять чи можуть вміщувати ядерні матеріали або

джерела іонізуючого випромінювання (енергетичні, промислові,

дослідні, експериментальні реактори, пристрої, установки, стенди,

обладнання, прилади, склади, сховища, транспортні засоби, а також

електростанції, виробництва, технологічні комплекси, які

використовують такі технічні засоби, у тому числі пов'язані з

розробкою, виробництвом, дослідженням, випробуванням, переробкою,

транспортуванням, збереженням ядерних вибухових пристроїв).

Радіоактивність - властивість радіонуклідів спонтанно

перетворюватися в атоми інших елементів (нукліди чи радіонукліди)

внаслідок переходу ядра з одного енергетичного стану в інший, що

супроводжується іонізуючим випромінюванням.

Радіоактивне забруднення - наявність або розповсюдження

радіоактивних речовин понад їх природного вмісту в навколишньому

середовищі та/чи у тілі людини.

Радіонуклід - радіоактивні атоми з даним масовим числом і

атомним номером. Радіонукліди одного й того ж хімічного елемента

називаються його радіоактивними ізотопами.

Радіоактивне забруднення поверхні, що знімається

(нефіксоване) - частина забруднення поверхонь радіонуклідами

(радіоактивними речовинами), що спонтанно або при експлуатації

переходять із забрудненої поверхні в навколишнє середовище або

знімаються засобами дезактивації.

Регламент радіаційно-гігієнічний - будь-які затверджені

правила, умови, критерії для прийняття рішення (в т.ч. у формі

числових значень нормативів, контрольних рівнів та ін.), а також

методи і засоби вимірювань, що забезпечують однозначність і

єдність вимог радіаційної безпеки і засобів радіаційного контролю.

Рекомендований рівень медичного опромінення - величина дози,

потужності дози чи радіоактивності, що встановлюється

Міністерством охорони здоров'я для типових рентгенологічних та

радіологічних діагностичних і терапевтичних процедур з урахуванням

кращого світового та вітчизняного технічного та методичного рівня.

Рентгенівське проміння - електромагнітне випромінювання з

довжиною хвилі 10-5 - 10-2 нм. Випромінюється при

гальмуванні швидких електронів в речовині (безперервний спектр),

та при переходах електронів з зовнішніх електронних оболонок атому

на внутрішні (лінійчастий спектр). Джерела - рентгенівська трубка,

деякі радіоактивні ізотопи, прискорювачі та накопичувачі

електронів (синхротронне випромінювання).

Референтна людина - серія вік-залежних математичних моделей

організму людини (математичних фантомів), що застосовується з

метою радіаційно-гігієнічного нормування опромінення.

Референтне значення (величини параметру тощо) - це таке

значення, яке використовується для узагальнення різноманітностей,

пов'язаних як з людиною (професійною, віковою та статевою

структурою популяції, умовами проживання діяльності), так і з

навколишнім середовищем і умовами опромінення.

Референтне індустріальне джерело - неспецифіковане явним

чином стандартне джерело опромінення населення, що застосовується

з метою радіаційно-гігієнічного нормування. Референтному

індустріальному джерелу відповідає референтна дозова квота.

Референтний вік (РВ) - один з шести фіксованих віків, що

використовуються в системі нормування опромінення. Шкала

референтних віків наведена в Таблиці Д.2.3.

Референтний клас відкладення газів та пари - один з трьох

стандартних класів пари чи газу, класифікованих у відповідності до

їх розчинності і реактивності:

Клас SR-0 - нерозчинні і нереактивні. Відкладення в дихальній

системі зневажливо мале.

Клас SR-1 - розчинні або реактивні. Повне або часткове

відкладення в дихальній системі з наступним пролонгованим

переносом в рідини тіла.

Клас SR-2 - високого ступеню розчинні або реактивні. Повне

відкладення в дихальній системі з практично миттєвим переносом в

рідини тіла.

Референтні маси органів і тканин, що опромінюються - масм

органів і тканин референтної людини (див. таблицю Д.2.10).

Референтний об'єм питної води, що споживається на протязі

одного року - об'єм питної води, що відповідає референтному віку

категорії В (див. таблицю Д.2.5).

Референтний об'єм повітря, що вдихається на протязі одного

року - об'єм повітря, що відповідає референтному віку і категорії

(див. таблицю Д.2.8).

Референтні параметри дихальної системи і шлунково-кишкового

тракту - параметри моделей бар'єрних органів, що використовуються

для розрахунку ДР. Приведені в Публікаціях 30 і 66 МКРЗ.

Референтні параметри системного метаболізму - параметри

моделей метаболізму, що використовуються для розрахунку ДР.

Приведені в Публікаціях 30, 56, 67, 69, 71 МКРЗ.

Референтні параметри статистичного розподілу активності

аерозолю за розмірами часток - в даному документі для розрахунку

ДР прийнято логарифмічно-нормальний розподіл, його

характеристиками є АМАD і стандартне геометричне відхилення.

Референтний розподіл фізичного навантаження - стандартизована

таблиця тривалості референтних рівнів фізичного навантаження.

Референтний тип аерозолю - один з стандартних типів

фізико-хімічних станів речовин, класифікованих у відповідності до

їх швидкості проникнення з дихальної системи в рідини тіла:

Тип V (Vеrі Fаst) - речовини, що відклалися в дихальній

системі, практично миттєво переходять в рідини тіла.

Тип F (Fаst) - речовини, що відклалися, швидко переходять в

рідини тіла.

Тип М (Моdеrаtе) - речовини, що відклалися, мають проміжну

швидкість переходу в рідини тіла.

Тип S (Slоw) - речовини, що відклалися, погано розчинні і

повільно переходять в рідини тіла.

Референтний тип хімічної сполуки елементу - типи хімічних

елементів, що і розглядаються в даному документі. Як правило,

береться до уваги весь спектр хімічних сполук елементу. Для

окремих елементів, таких, як водень, вуглець, сірка - спеціально

виділені органічні і неорганічні форми.

Референтна тривалість опромінення - сумарна тривалість

зовнішнього опромінення і надходження радіонуклідів на протязі

одного року. В даному документі прийняті наступні значення:

Таблиця Д.11.2

------------------------------------------------------------------

Референтний | 3 міс.|1 рік |5 років|10 років|15 років|"Дорослий"|

вік | | | | | |----------|

| | | | | |Категорія |

| | | | | |----------|

| | | | | |А, Б | В |

-------------+-------+------+-------+--------+--------+-----+----|

Тривалість, | | | | | | | |

годин | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |1700 |8760|

------------------------------------------------------------------

Референтні умови опромінення - сукупність узагальнених

параметрів, величин, умов і т.і., що найбільш точно характеризує

опромінення людини в конкретній ситуації для цілей її

протирадіаційного захисту.

Референтна щільність часток аерозолю і фактор форми -

прийняті значення: щільність - 3 г.см в ст.-3, фактор форми - 1,5.

Ризик - кількісна міра (імовірність) завдати шкоду внаслідок

певних подій, в тому числі внаслідок опромінення. Визначається

кількістю випадків на певну кількість населення.

Рівень виправданості - величина відвернутої дози така, що

користь (для здоров'я) від введеного контрзаходу виявиться менше

величини завданого цим втручанням збитку.

Рівень втручання - рівень відвернутої дози опромінення, при

перевищенні якої потрібно застосовувати конкретний контрзахід у

випадку аварійного чи хронічного опромінення.

Рівень дії - величина, похідна від рівнів втручання, яка

виражається у термінах таких показників радіаційної обстановки,

які можуть бути виміряні: потужність поглинутої дози в повітрі на

відкритій місцевості, об'ємна активність радіонуклідів в повітрі,

концентрації їх в продуктах харчування, щільність випадінь

радіонуклідів на грунт та інші.

Рівень дози залишковий (невідвернутий) - частина дози

опромінення від даного аварійного джерела, яка завжди зберігається

після реалізації контрзаходу.

Рівень прийнятного опромінення - залишковий рівень дози,

який вважається прийнятним з точки зору впливу опромінення на

здоров'я людини.

Рідинний скид (скид) - надходження зі стічними водами в

навколишнє середовище радіоактивних речовин, що утворилися чи

застосовуються на підприємстві.

Річна ефективна доза (РЕД) - сума ефективної дози зовнішнього

опромінення з протязі року та очікуваної ефективної дози

внутрішнього опромінення, що сформована надходженням радіонуклідів

на протязі одного року. Період, за який розраховується очікувана

доза внутрішнього опромінення, складає:

- для референтного віку "Дорослий" - 50 років;

- для інших референтних віків - інтервал часу між моментом

надходження (як правило використовується значення референтного

віку - Таблиця Д.2.3) та віком 70 років.

Річна еквівалентна доза в органі або тканині Т - сума

еквівалентної дози в органі Т зовнішнього опромінення на протязі

року та очікуваної еквівалентної дози внутрішнього опромінення в

органі Т, що сформована надходженням радіонуклідів на протязі

одного року. Період, за який розраховується очікувана доза

внутрішнього опромінення, складає:

- для референтного віку "Дорослий" - 50 років;

- для інших референтних віків - інтервал часу між моментом

надходження (як правило використовується значення референтного

віку - Таблиця Д.2.3) та віком років.

Річне надходження радіонукліду - активність радіонукліду, що

надійшла до організму на протязі одного року.

Робоче місце - місце (приміщення) постійного чи тимчасового

перебування персоналу у процесі трудової діяльності, пов'язаної з

джерелами іонізуючих випромінювань. Якщо робота з джерелами

іонізуючих випромінювань здійснюється в різних ділянках

приміщення, то робочим місцем вважається все приміщення.

Середньорічна еквівалентна рівноважна активність радону -

усереднене за рік значення об'ємної активності радону в рівновазі

з його дочірніми продуктами розпаду, які мали б таку саму

потенційну альфа-енергію на одиницю об'єму, як їх існуюча суміш.

Термодинамічний діаметр (dth) - діаметр сферичної частки, що

має такий же коефіцієнт дифузії в повітрі, що і аерозольна частка,

яка розглядається.

Техногенно-підсилені джерела природного походження (ТПДПП) -

джерела іонізуючого випромінювання природного походження, які в

результаті господарської та виробничої діяльності людини були

піддані концентруванню або збільшилася їхня доступність, внаслідок

чого утворилося додаткове до природного радіаційного фону

опромінення.

Тканинний зважуючий фактор - коефіцієнт, який відбиває

відносний стохастичний ризик опромінення окремої тканини.

Використовується вннятково при розрахунку ефективної дози.

Таблиця Д.11.3 - Значення тканинних зважуючих факторів (Wr)

------------------------------------------------------------------

Тканина або орган | WТ |

---------------------------------------+-------------------------|

Гонади | 0,20 |

Кістковий мозок (червоний) | 0,12 |

Товста кишка | 0,12 |

Легені | 0,12 |

Шлунок | 0,12 |

Сечовий міхур | 0,05 |

Молочна залоза | 0,05 |

Печінка | 0,05 |

Стравохід | 0,05 |

Щитовидна залоза | 0,05 |

Шкіра | 0,01 |

Поверхня кістки | 0,01 |

Інші органи | 0,05 |

------------------------------------------------------------------

Тканинноеквівалентна речовина - матеріал, у якого електронна

щільність, ефективний атомний номер і елементний склад близькі до

цих характеристик тканин людини.

Фаза аварії рання (гостра) - фаза комунальної аварії

тривалістю від декількох годин до одного-двох місяців після

початку аварії, яка включає наступні події:

(а) газо-аерозольні викиди і рідинні скиди радіоактивного

матеріалу із аварійного джерела;

(б) процеси повітряного переносу і інтенсивної наземної

міграції радіонуклідів;

(в) радіоактивні опади і формування радіоактивного сліду.

Фаза аварії середня (фаза стабілізації) - фаза комунальної

аварії, яка починається через один-два місяці і завершується через