ДНАОП 0.00-1.32-97. Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт


                       ДЕРЖАВНИЙ  КОМІТЕТ  УКРАЇНИ

                  ПО  НАГЛЯДУ  ЗА  ОХОРОНОЮ  ПРАЦІ

 

                             ДЕРЖАВНИЙ 

                    НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ 

 

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                               наказом Державного комітету

                                               України по нагляду за

                                               охороною праці

                                               від_________________________

                                                  число місяць рік N наказу

 

 

                           ДНАОП 1.1.70 -1.96

 

              ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

            ОБ'ЄКТІВ ЦИКЛІЧНО-ПОТОКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДКРИТИХ

                           ГІРНИЧИХ  РОБІТ 

 

             Розроблено    Українським Державним науково-дослідним

                           інститутом безпеки праці і екології в гірни-

                           чорудній і металургійній промисловості

                           (НДІБПГ)

             Внесено       Міністерством промисловості України

             Введено       Вперше

 

 

 

                                 ЗМІСТ

 

            1.  ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ................................1

            2.  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ...............................1

            3.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

                ДО ОБ'ЄКТІВ ЦПТ  КАР'ЄРІВ..........................2

            4.  ДРОБАРНО-ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНІ ТА ПРИЙМАЛЬНІ

                ПУНКТИ ДІЛЯНОК ЦПТ.................................4

            5.  ВИМОГИ ДО КОНВЕЙЄРНОГО ТРАНСПОРТУ..................4

            6.  ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЭЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

                ТРАКТІВ ЦПТ........................................10

            7.  ПИЛОПРИДУШЕННЯ ТА ПРОВІТРЮВАННЯ ПІДЗЕМНИХ

                ДІЛЯНОК КОНВЕЙЄРНОГО ТРАКТУ........................13

            8.  ВИМОГИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ......................17

            9.  ПЕРЕВІЗ (СПУСК -ПІДЙОМ) ЛЮДЕЙ ТА ВАНТАЖІВ..........19

            10. ВИМОГИ ДО СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО

                УПРАВЛІННЯ ОБЛАДНАННЯМ ЦПТ.........................20

 

                                          Дата введення

 

 

 

                                1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

 

              1.  Правила установлюють загальні вимоги безпеки та вимоги до

          санітарно-гігієнічних  умов  праці при проектуванні та експлуата-

          ції  об'єктів циклічно-потокової технології (далі - ЦПТ) доставки

          гірничої маси з кар'єрів.

              Правила  розповсюджуються на комплекси споруд ЦПТ, розташова-

          ні  у кар'єрі та за його межами і технологічно зв'язані поміж со-

          бою:

              - грохотильні, дробарні, грохотильно-дробарні, перевантажува-

                льні пункти  стаціонарного та напівстаціонарного виконання;

              - конвейєрні стрічки з перевантажувальними вузлами;

              - склади гірничої маси з перевантажувальними вузлами;

              - корпуси завантаження у думпкари;

              - допоміжні споруди.

              Ці  правила  поширюються  на  усіх працівників, які виконують

          роботи  щодо  проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу,

          налагодження,  ремонту, технічного діагностування та експлуатації

          об'єктів  циклічно-потокової  технології доставки гірничої маси з

          кар'єрів.

              З   введенням   в  дію  цих  Правил  вважати  такими,  що  не

          застосовуються  на  території  України  "Основні  вимоги  техніки

          безпеки     при    проектуванні    та    експлуатації    об'єктів

          циклічно-потокової    технології   відкритих   гірничих   робіт",

          затверджені Міністерством СРСР в 1990 р.

 

 

 

                               2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

              2.1. Закон України про охорону праці. К.:1995.

              2.2.  Єдині  правила  безпеки  при розробці рудних,нерудних і

          розсипних   родовищ   підземним  способом.  НАОП  1.2.90-1.02-71,

          затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 31.08.71.

              2.3.  Єдині  правила  безпеки  при  розробці родовищ корисних

          копалин  відкритим  способом.  НАОП  1.2.90-1.01-93,  затверджені

          Держнаглядохоронпраці 21.07.93.

              2.4.   Єдині   правила  безпеки  при  дрібленні,  сортуванні,

          збагаченні  корисних  копалин та огрудкуванні руд і концентратів,

          НАОП   1.2.90  -  1.01-77,  затверджені  Держгіртехнаглядом  СРСР

          09.08.77.

              2.5.  Загальні  правила безпеки для підприємств і організацій

          металургійної  промисловості, НАОП 1.2.00 - 1.01-87, затверджнені

          Держгіртехнаглядом СРСР 13.05.87.

              2.6.  Санітарні  норми  проектування  промислових підприємств

          СН-245-74,  ДНАОП  0.03-3.01-71,  затверджені Мінохорони здоров'я

          СРСР в 1971 р.

 

                                        - 2 -

 

              2.7.    ГОСТ   12.1.005-88.   Общие   санитарно-гигиенические

          требования к воздуху рабочей зоны.Взамен ГОСТ 12.1.005-76.

              2.8.    Правила   безпеки   при   ремонті   устаткування   на

          підприємствах  чорної металургії.НАОП 1.2.10-1.11-89, затверджені

          Держгіртехнаглядом СРСР та Мінчерметом СРСР 10.04.89.

              2.9.  ОСТ.14-55-79.  Бірочна  система на підприємствах чорної

          металургії.  Основні положення. Порядок застосування, затверджені

          Мінчерметом СРСР в 1979 р.

              2.10.   Правила   технічної   експлуатації   електроустановок

          споживачів   і   Правила   техніки   безпеки   при   експлуатації

          електроустановок   споживачів,  ДНАОП  0.00-1.21-84,  затверджені

          Головдерженергонаглядом Міненерго 21.12.84.

              2.11.  Правила  безпеки  при експуатації електрообладнання та

          електромереж     на    відкритих    гірничих    роботах,    ДНАОП

          1.2.90-1.07.93,  затверджені  Держнаглядохоронпраці  України  від

          28.02.93.

              2.12.   Типові   правила  пожежної  безпеки  для  промислових

          підприємств,  ДНАОП  0.01  - 1.33 - 75, затверджені ГУПО МВС СРСР

          31.07.75.

 

 

 

           3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ОБ'ЄКТІВ ЦПТ КАР'ЄРІВ

 

              3.1. На об'єкти циклічно - потокової технології (ЦПТ) розпов-

          сюджуються  вимоги Єдиних правил безпеки при розробці рудних, не-

          рудних  і  розсипних  родовищ  підземним способом, Правил безпеки

          при  розробці родовищ корисних копалин відкритим способом, Єдиних

          правил безпеки при дробленні, сортуванні, збагаченні корисних ко-

          палин та огрудкуванні руд і концентратів, Загальних правил безпе-

          ки для підприємств і організацій металургійної промисловості, Са-

          нітарних  норм  проектування промислових підприємств СН-245-71-8,

          ГОСТ  12.1.005-88  Общие санитарногигиенические требования к воз-

          духу рабочей зоны.

              3.2.  Безпечна  експлуатація стаціонарного та пересувного об-

          ладнання  забезпечується  виконанням  вимог інструкцій по охороні

          праці, складеними з урахуванням вимог інструкцій заводів-виготів-

          ників.

              3.3.  Технологічне обладнання об'єктів ЦПТ може бути встанов-

          лене  в будівлях, підземних камерах, галереях, підземних виробках

          (горизонтальних  або  похилих), під навісом або на відкритому по-

          вітрі,  в  стаціонарному, напІвстаціонарному, пересувному рішенні

          та  повинні  мати кліматичне виконання згідно з вимогами стандар-

          тів.

              3.4.  Ремонт  технологічного  обладнання  повинен проводитися

          згідно затверджених графіків ППР та бірочної системи на підприєм-

          ствах чорної металургії.

              3.5.   За   безпечність   конструкції,   правильність  вибору

          матеріалу,  якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту і

          технічного  діагностування,  а  також  відповідність  об'єкта цим

          Правилам    відповідає    підприємство,   установа,   організація

          (незалежно  від  форми  власності  та  відомчої  належності),  що

          виконує відповідні роботи.

 

                                        - 4 -

 

              3.6.   Особи   винні   у   порушенні   цих   Правил,   несуть

          дисциплінарну,   адміністративну,   матеріальну  або  кримінальну

          відповідальність згідно з чинним законодавством.

              3.7.  Керівники  підприємств,  установ,  організацій  та інші

          посадові  особи  несуть персональну відповідальність за виконання

          вимог  Правил в межах покладених на них завдань та функціональних

          обов'язків, згідно з чинним законодавством.

 

 

 

            4. ДРОБАРНО-ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНІ ТА ПРИЙМАЛЬНІ ПУНКТИ ДІЛЯНОК ЦПТ

 

              4.1.   В   підземних   камерах   та  будівлях  грохотильного,

          дробарного  обладнання,  грохотильно-дробарних перевантажувальних

          пунктів,  розміщених  в  кар'єрі  або  на  його борту, мінімальна

          відстань  між  габаритами  суміжних  машин  (апаратів) і від стін

          обладнання  повинна  бути  визначена  з  урахуванням забезпечення

          транспортування  машин та апаратів при їх ремонті або заміні, але

          не менше:

              а) 1,5 м - на основних проходах;

              б) 1,0 м - на робочих проходах між машинами;

              в) 0,7 м - на робочих проходах між стіною та машиною.

              ПРИМІТКА:

              1.  Мінімальна  відстань - це розміри у просвіті між виступа-

          ючими  частинами машин, фундаментом або їх огородженням та стіна-

          ми  споруд з урахуванням закріплених на них трубопроводів, апара-

          тури або арматури;

              2.    Мінімальна    ширина    проходу,    призначеного    для

          транспортування  обладнання,  вузлів  та  деталей при ремонті або

          заміні  обладнання, відзначається найбільшим розміром обладнання,

          вузлів та деталей з додатком по 0,3 м на сторону.

              4.2.   Отвір  бункерів  огороджується  з  непрацюючих  сторін

          поручнями  висотою  не  нижче  1,0  м з обшивкою їх знизу смужкою

          висотою 0,14 м.

              4.3.  Маневрові  (розвантажувальні)  площадки для залізничого

          транспорту  та автосамоскидувачів огороджуються поручнями висотою

          не менше 1,0 м в місцях можливого переходу людей.

              4.4.  Робітничі  площадки  приймальних  та  розвантажувальних

          пристроїв   і   бункерів   повинні  бути  обладнані  звуковою  та

          світловою     сигналізацією,     призначеною    для    оповіщення

          обслуговуючого   персоналу   про   прибуття   поїзду   або  інших

          транспортних  засобів.  Сигнали  подаються за півтори-дві хвилини

          до моменту прибуття транспортних засобів.

              На  приймальних бункерах повинен бути встановлений світлофор,

          дозволяючий   або   забороняючий  в'їзд  поїзду  (автомобілю)  на

          площадку бункера.

 

 

 

          устаткування   та  засобів  пожежогасіння  визначаються  проектом

          протипожежного   захисту,  що  розробляється  проектним  відділом

          підприємства  (комбінату,  виробничого  об'єднання) відповідно до

          вимог  Посібника  по  проектуванню  протипожежного захисту шахт і

          підземних  трактів  циклічно-потокової  технології  ГЗК,  норм та

          стандартів.

              Проект  повинен  узгоджуватись  з  ВГРС та органами пожежного

          нагляду,  що обслуговують данні об'єкти, затверджуватись головним

          інженером виробництва (комбінату, виробничого об'єднання).

              8.2.  На  підземних  конвейєрах  ЦПТ  повинні застосовуватись

          стрічки,    виготовленні    з    негорючих    важкогорючих    або

          важкозаймистих  матеріалів,  які  не  розповсюджують  полум'я  на

          поверхню стрічки.

              Будівельні   конструкції   галерей   повинні  виконуватись  з

          негорючих   матеріалів,   при  цьому  на  привідних  станціях  та

          перевантажувальних   пунктах,  а  також  через  кожні  100-150  м

          повинні  бути  встановлені  засоби  автоматичного  пожежогасіння.

          Сигнал   про   включення   цих   засобів   повинен  поступати  на

          диспетчерський пункт.

              По  всій  довжині  похилого  стволу,  крім того, повинні бути

          встановлені   засоби   автоматичної   пожежної   сигналізації   і