виконання вимог ТЗІ в проектній документації на будівництво.

Висновки експертизи заносяться до окремого розділу

експертної документації.

5.4 Експертизу проектної документації на будівництво особли-

во важливих об'єктів необхідно проводити у встановленному порядку

за участю спеціалістів з питань ТЗІ.

Висновки експертизи повинні бути подані в орган, що погодив

завдання на проектування заходів ТЗІ.

6.АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД

6.1 Авторський нагляд за реалізацією заходів ТЗІ, що

передбачені проектною документацією, здійснюється проектною

організацією згідно з вимогами чинного положення про авторський

нагляд за будівництвом об'єктів.

- 5 -

ДБН А.2.2-2-96

6.2 Авторський нагляд проводиться в процесі будівництва

об'єкта та прийняття його до експлуатації.

6.3 Результати авторського нагляду мають бути відображені в

об'єктовому журналі і доведені до відома представників замовника

і підрядника.

7 ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЗАМОВНИКА, ПРОЕКТНОЇ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНОЇ

ОРГАНІЗАЦІЙ

7.1 Замовник повинен:

- приймати рішення щодо необхідності ТЗІ;

- готувати і передавати у визначеному порядку проектній

організації завдання на проектування заходів ТЗІ;

- видавати проектній організації, при необхідності,

додаткові дані для прийняття рішень з ТЗІ;

- організовувати перевірку якості робіт з ТЗІ;

- висувати, при необхідності, додаткові вимоги ТЗІ та вно-

сити відповідні зміни (доповнення) до завдання на проекту-

вання заходів ТЗІ;

- брати участь у розробленні заходів ТЗІ;

- контролювати хід виконання робіт з ТЗІ;

- зупиняти виконання робіт, якщо є відхилення від проектних

рішень з ТЗІ.

7.2 Проектна організація повинна:

- організовувати й виконувати проектні роботи згідно із зав-

данням та цим ДБН;

- видавати субпідрядним організаціям завдання на проведення

інженерно-вишукувальних робіт з урахуванням вимог ТЗІ;

- коректувати проектно-кошторисну документацію за результа-

тами експертизи;

- організовувати та здійснювати авторський нагляд за

реалізацією проектних рішень з ТЗІ в процесі

виконання будівельно-монтажних робіт;

- зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт, якщо вони

мають відхилення від проектних рішень з ТЗІ;

- подавати замовнику пропозиції про внесення до завдання

змін (доповнень), якщо в ході проектування з'явилась

можливість підвищити ефективність проектних рішень з ТЗІ

або значно знизити кошторисну вартість;

- дотримуватись відповідних режимних вимог під час вишуку,

проектування, авторського нагляду за будівництвом

об'єкта.

7.3 Будівельно-монтажна організація повинна:

- своєчасно та якісно виконувати роботи щодо реалізації пе-

редбачених проектною документацією заходів ТЗІ;

- вносити у визначеному порядку пропозиції щодо покращання

техніко-економічних показників робіт.

- 6 -

ДБН А.2.2-2-96

З М І С Т

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ........................................ 1

2 ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ ЗАХОДІВ ТЗІ...................... 2

3 РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ....................... 3

3.1 Розроблення документації передпроектних досліджень ..... 3

3.2 Розроблення проектної документації для будівництва...... 3

4 РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА............... 3

5 ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ........................ 4

6 АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД......................................... 4

7 ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЗАМОВНИКА,

ПРОЕКТНОЇ ТА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙ............. 4

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

П Р О Е К Т И Р 0 В А Н И Е

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ДБН А.2.2-2-96

Издание официальное

Госкомградостроительства Украины

Киев 1996

РАЗРАБОТАНЫ: Государственным проектным институтом

<Гипроверфь>

(инж. Дворянский А.М., инж. Малюх А.И.,

инж. Минько Б.В.).

Государственной службой Украины по

вопросам технической защиты информации

(Гелевера В.П.)

ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ Государственной службой Украины по

К УТВЕРЖДЕНИЮ: вопросам технической защиты информации

УТВЕРЖДЕНЫ: Приказом Госкомградостроительства

Украины от 02.09.1996 г. N 156 и

введены в действие с 01.01.1997 г.

Проектирование

---------------------------------------------------------------

|Техническая защита информации ДБН А.2.2-2-96 |

| |

|Общие требования к организации |

|проектирования и проектной документации Вводятся впервые|

|для строительства |

---------------------------------------------------------------

Настоящие нормы устанавливают требования по обеспечению тех-

нической защиты информации при организации проектирования строи-

тельства (нового строительства, расширения, реконструкции и капи-

тального ремонта) предприятий, зданий и сооружений.

Нормы обязательны для применения субъектами инвестиционной

деятельности Украины и представительствами Украины за рубежом при

выполнении проектных и строительных работ с учетом требований по

технической защите информации, содержащей сведения, составляющие

государственную или иную предусмотренную законодательством Украи-

ны тайну, а также конфиденциальной информации, являющейся госуда-

рственной собственностью (далее -- информация с ограниченным дос-

тупом).

Нормы могут быть использованы субъектами, инвестиционная де-

ятельность которых связана с технической защитой конфиденциальной

информации, не являющейся собственностью государства.

Нормы разработаны в соответствии с законами Украины <0 госу-

дарственной тайне>, <06 информации> и Положением о технической

защите информации в Украине.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Техническая защита информации (ТЗИ) -это деятельность,

направленная на своевременное выявление и противодействие угрозам

безопасности информации с ограниченным доступом (ИсОД).

1.2 Угрозы могут осуществляться по техническим каналам утеч-

ки ИсОД и каналам специального воздействия на носители ИсОД или

средства обеспечения ТЗИ.

Носителями ИсОД могут быть электромагнитные и акустические

поля, электрические сигналы и химические вещества.

К средствам обеспечения ТЗИ относятся средства обнаружения и

индикации угроз, защищенные технические средства, средства ТЗИ,

аппаратура специального контроля.

1.3 ИсОД может быть получена с помощью средств космической,

воздушной, морской и наземной разведок с использованием приборов

оптического, оптико-электронного, радиотехнического, электронно-

го, лазерного и другого действия по следующим техническим кана-

лам:

-вибро-, акустическим, лазерно-акустическим (излучения зву-

кового и ультразвукового диапазонов частот);

-радио-, радиотехническим (электромагнитные излучения в диа-

пазоне радиочастот);

-побочных электромагнитных излучений и наводок (эпектромаг-

нитные излучения, создаваемые во время работы средств обес-

печения информационной деятельности под воздействием элек-

трических и магнитных полей на случайные антенны в процессе

акусто-электрических преобразований, во время возникновения

паразитной высокочастотной генерации и паразитной модуляции,

путем взаимного влияния цепей технических средств, предназ-

наченных и не предназначенныхдля обработки ИсОД, и сетей

электропитания, электроосвещения, заземления, сигнализации и

- 2 -

ДБН А.2.2-2-96

управления, во время ошибочных коммутаций и несанкционирова-

нных действий пользователей);

-оптическим (электромагнитные излучения инфракрасного, види-

мого и ультрафиолетового диапазонов частот);

-химическим (химические вещества различной природы, исполь-

зуемые в качестве сырья, образующиеся в новых технологичес-

ких процессах, во время разработки новых материалов, прове-

дения испытаний специальной техники и изделий и содержащиеся

в окружающей среде);

-другим (радиационным, магнитометрическим и др.).

1.4 Специальное воздействие на носители ИсОД и средства обе-

спечения ТЗИ осуществляется путем формирования полей, сигналов и

программ, используемых в технических средствах обеспечения инфор-

мационной деятельности с целью снижения эффективности функциони-

рования системы защиты инфор-

мации, создания технических каналов утечки, нарушения целосности

информации (модификации, разрушения, уничтожения).

1.5 Решение о мерах по ТЗИ принимает заказчик проектной до-

кументации для строительства (далее -- заказчик) на основании

действующих требований и норм.

1.6 На этапе проектирования осуществляется разработка орга-

низационных и технических мер защиты ИсОД, адекватных угрозам, и

обеспечивающих запланированные технико-экономические показатели

для установленных уровней защиты информации в течение времени ог-

раничения доступа к ней или осуществления угроз ее безопасности.

1.7 Техническая защита ИсОД предусматривает использование

систем инженерно-технических сооружений вместе со средствами обе-

спечения ТЗИ.

1.8 Требования по ТЗИ должны излагаться в задании на проек-

тирование мер по ТЗИ и учитываться в процессе проектирования

объекта, а именно при разработке:

- ситуационного плана расположения объекта;

- технологии производства;

- принципиальных схем производственных технологических про-

цессов;

- схемы генерального плана производственного комплекса;

- архитектурно-строительных решений по объекту;

- принципиальных решений по организации систем связи, сигна-

лизации, управления, автоматизированных и других систем;

- основных решений по организации строительства.

Задание на проектирование мер по ТЗИ должно быть составной

частью общего задания на проектирование объекта.

1.9 Сведения о лицензиях на проведение проектных работ, со-

держании общего задания на проектирование объекта, стадиях разра-

ботки проектной документации приведены в государственных строите-

льных нормах (ДБН) о порядке разработки, согласования и утвержде-

ния проектной документации для строительства.

1.10 При разработке проектной документации для строительства

с учетом требований по ТЗИ необходимо руководствоваться действую-

щим законодательством Украины, государственными стандартами,

строительными нормами и нормативными документами системы ТЗИ.

1.11 Затраты на проектирование и строительство, связанные с

реализацией мер по ТЗИ, входят в общую смету на проектирование и

строительство объекта.

- 3 -

ДБН А.2.2-2-96

2 ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕР ПО ТЗИ

2.1 Необходимость разработки проектной документации для

строительства объекта с учетом требований по ТЗИ должна быть оп-

ределена после выполнения следующих подготовительных работ:

-определения перечня помещений, в которых циркулирует инфор-

мация, подлежащая технической защите;

-обоснования необходимости разработки мероприятий техничес-

кой защиты ИсОД с учетом ущерба от ее утечки или нарушения

целосности;

-уточнения границ контролируемой территории на основании

анализа угроз безопасности информации;

-определения главных задач технической защиты ИсОД;

-определения путей и средств реализации мер по ТЗИ с учетом

технической и экономической целесообразности.

2.2 К началу выполнения проектных работ заказчик, при необ-

ходимости, готовит перечень исходных данных для решения вопросов

по ТЗИ.

2.3 Итоги подготовительных работ и исходные данные являются

основанием для разработки задания на проектирование мер по ТЗИ.

В этом задании должны быть изложены:

-цель, задачи, требования по ТЗИ;

-исходные данные на проектирование комплексной ТЗИ;

-требования по контролю реализации предусмотренных мер по

ТЗИ.

2.4 Задание на проектирование мер по ТЗИ разрабатывается

заказчиком и согласовывается с проектной организацией и, при не-

обходимости, с вышестоящей организацией.