• для об'ємного гасіння- I = 0,02 кг · с-1 · м-3;
  • для локального гасіння за об'ємом- I = 0,04 кг · с-1 · м-3;
  • для локального гасіння за площею "всередині"- I = 0,30 кг · с-1 · м-2;
  • для локального гасіння за площею "зовні" - I = 0,45 кг · с-1 · м-2.

Визначення основних параметрів установок пожежогасіння поверхневим способом

Параметри установки пожежогасіння поверхневим способом з розподільною мережею

Установки поверхневого пожежогасіня застосовують у випадку необхідності захисту площі, в межах якої можуть виникнути осередки пожежі різної величини.

Параметри установки визначають на основі значення площі максимального осередку пожежі - S, який може виникнути в межах площі, яка захищається, - Sз.

Для гасіння всередені приміщення при подачі ВП "згори" виконують розрахунок питомої масиВП - qг, кг · м-2 що забезпечує гасіння поодинокого осередку пожежі площею S за формулою,аналогічною (Ж.6)

qг =0,45 · (4 + 1,44 · ) .(Ж. 15)

Мінімальну масу ВП, кг, яка повинна бути подана з установки на площу, що захищається, визначають за формулою

Мmin = qг · Sз .(Ж. 16)

Мінімальна витрата ВП, кг · с-1, яка повинна бути забезпечена установкою, визначається за формулою

Gmin = Мmin · Iг / qг .(Ж. 17)

де Іг - інтенсивність подачі даної марки ВП для гасіння даної горючої речовини при відповідному значенні норми подачі qг, кг · с-1 · м-2.

Мінімальну тривалість подачі ВП, с, визначають за формулою

tmin = 0,67 qг / Iг .(Ж. 18)

Параметри установки повинні задовольняти умови, аналогічні (Ж.10 - Ж.12)

Мз ≥ kзал · Мтіп; Gу ≥ Gтіп; tу ≥ tтіп .

Конструкція і розміщення розподільної мережі та розпилювачів повинні забезпечувати рівномірну подачу ВП на всю площу, яка захищається, з врахуванням рекомендацій виробника установки.

Параметри модульної установки пожежогасіння поверхневим способом

Загальна кількість модулів, необхідна для комплектування модульної установки, розраховується за формулою

Nм = Кз · So / Sзм .(Ж.19)

де So - загальна площа, яка підлягає захисту установкою в даному приміщенні, м2;

Sзм - значення показника "площа, що захищається" (за паспортом) одного модуля, визначеного відповідно до вимог ДСТУ 3972, м2;

Кз - коефіцієнт, який враховує можливу нерівномірність подачі ВП в зону, яка захищається (на площу, яка захищається).

Результат розрахунку за формулою (Ж.19) округляють до найближчого більшого цілого числа.

Розміщення модулів у приміщенні, яке потребує захисту, повинно проводитися відповідно до вимог вказівок з експлуатації виробника цих модулів.

Значення коефіцієнта Кз мають дорівнювати значенням, наведеним у підрозділі "Параметри модульної установки пожежогасіння об'ємним способом".

(Змінено назву і текст додатка Ж. Зміна №1)

Додаток К

(рекомендований)

Вибір автоматичних пожежних сповіщувачів

у залежності від призначення приміщень

Таблиця К. 1

Перелік характерних приміщень, виробництв,

технологічних процесів

Автоматичний пожежний сповіщувач

1. Виробничі будівлі

1.1. 3 виробництвом і зберіганням:

- виробів з деревини, синтетичних смол, синтетичних волокон, полімерних матеріалів, текстильних, трикотажних, текстильно-галантерейних, швейних, взуттєвих, шкіряних, тютюнових, хутряних, целюлозно-паперових виробів, синтетичного каучуку, горючих рентгенівських, кіно- і фотоплівок, бавовни;

- лаків, фарб, розчинників, ЛЗР, ГР, мастильних матеріалів, хімічних реактивів, спиртогорілчаної продукції;

- лужних металів, металевих порошків, каучуку природного;

- борошна, комбікормів і інших продуктів та матеріалів з виділенням пилу.

Димовий, тепловий, полум'я

Тепловий, полум'я

Полум'я

Тепловий, полум'я

1.2. 3 виробництвом:

- паперу, картону, шпалер, тваринницької та птахівницької продукції.

Димовий, тепловий, полум'я

1.3. Із зберіганням:

- негорючих матеріалів у спалимій упаковці, твердих горючих матеріалів.

Димовий, тепловий, полум'я

2. Спеціальні споруди:

- приміщення (споруди) для прокладання кабелів, приміщення для трансформаторів, розподільних пристроїв та щитові;

- приміщення електронно-обчислювальної техніки, електронних регуляторів, керуючих машин, АТС, радіоапаратних;

- приміщення для обладнання і трубопроводів для перекачування горючих рідин і мастил, для випробування двигунів внутрішнього згоряння і паливної апаратури, наповнення балонів горючими газами;

- приміщення підприємств з обслуговування автомобілів.

Тепловий, димовий Димовий

Полум'я, тепловий

Димовий, тепловий, полум'я

3. Адміністративні, побутові і громадські будівлі та споруди:

- зали для глядачів, репетиційні, лекційні, читальні і конференц-зали, артистичні, кулуарні, костюмерні, реставраційні майстерні, апаратні, фойє, холи, коридори, гардеробні, книгосховища, архіви, фотолабораторії, простори за підвісними стелями, приміщення з персональними комп'ютерами;

- склади декорацій, бутафорії і реквізитів, адміністративно-господарські приміщення, машинолічильні станції, пульти керування, передпокої житлових приміщень;

-лікарняні палати, приміщення підприємств торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування, службові кімнати, житлові приміщення готелів і гуртожитків;

- приміщення музеїв, виставок та підпільні простори приміщень з персональними комп'ютерами.

Димовий

Димовий, тепловий Тепловий, димовий

Димовий, тепловий, полум'я

(Нова редакція таблиці К.1. Зміна № 1)

Додаток Л

(обов'язковий)

Розміщення автоматичних і ручних пожежних сповіщувачів

Автоматичні сповіщувачі

Л.1 При захисті приміщення точковими пожежними сповіщувачами їх рекомендується розташовувати за схемами трикутного (рисунок Л.1) або квадратного (рисунок Л.2) розміщення.

Рисунок Л.1 - Схема трикутного розміщення сповіщувачів.

а - відстань між сповіщувачами;

б - відстань від стіни до сповіщувача

Рисунок Л.2 - Схема квадратного розміщення сповіщувачів

Л.2 В залежності від розмірів і конфігурації приміщень, що підлягають захисту, типу їх перекриттів (покриттів) та інших факторів мінімальна кількість точкових сповіщувачів визначається проектним рішенням.

Л.3 При розміщенні точкових сповіщувачів відповідно до вимог цих Норм необхідно враховувати додаткове встановлення сповіщувачів:

  • у кожному відсіку покриття (перекриття) завширшки 0,75 м і більше, що утворений суцільнимибудівельними конструкціями (балками, прогонами, ребрами плит тощо), які виступають відплощини покриття (перекриття) на 0,40 м і більше, а за наявності на стелі виступних частин від0,15 до 0,40 м максимальну відстань між сповіщувачами і від сповіщувачів до стін належитьзменшувати в поперечному до виступних частин напрямку: при глибині від 0,15 до 0,20 м - на15 %, а при глибині від 0,21 до 0,39 м - на 25 %;
  • під технологічними площадками, вентиляційними коробами завширшки або діаметром 0,75 мі більше, що мають суцільну конструкцію і віддалені по нижній позначці від площини покриття(перекриття) на відстані більше 0,40 м і не менше 1,30 м від площини підлоги;
  • у заглибленнях покриття (перекриття) розміром у перерізі більше 0,75 м × 0,75 м і завглибшкибільше 0,30 м;
  • у кожному відсіку приміщення, утвореному штабелями матеріалів, стелажами, обладнанням ібудівельними конструкціями, верхні краї яких віддалені від площини покриття (перекриття) на0,60 м і менше.

Якщо будівельні конструкції виступають від стелі на відстань більше 0,40 м, а утворені ними відсіки по ширині менші 0,75 м, контрольована пожежним сповіщувачем площа, зазначена у таблицях Л1, Л3, зменшується на 40 %.

Димові пожежні сповіщувачі

Л.4 Площа, що контролюється одним точковим димовим пожежним сповіщувачем, а також максимальна відстань між сповіщувачами, сповіщувачами і стіною, визначаються за таблицею Л.1, але не повинні перевищувати значень, вказаних у технічній документації на сповіщувачі.

Таблиця Л.1

Висота

приміщення, що

захищається, м

Схема квадратного розміщення сповіщувачів

Схема трикутного розміщення сповіщувачів

Площа, що контролюється одним сповіщувачем, м2

Максимальна відстань, м

Площа, що контролюється одним сповіщувачем, м2

Максимальна відстань, м

між сповіщувачами

а

від сповіщу-вача до стіни

б

між сповіщувачами

а

від сповіщу-вача до стіни

б

До 3,5

До 86

9,0

4,5

До 105

11,0

3,2

Понад 3,5 до 6,0

- " - 70

8,5

4,0

-" - 90

10,4

3,0

Понад 6,0 до 10,0

- " - 65

8,0

4,0

- " - 80

9,8

2,8

Понад 10,0 до 12,0

- " - 55

7,5

3,5

- " - 70

9,2

2,6

Примітка. Відстані а і б - за рисунками Л.1, Л.2

Л.5 У приміщеннях завширшки не більше 3 м відстань між точковими сповіщувачами за довжиною приміщення допускається збільшувати до 15 м, при цьому відстань від першого і останнього сповіщувача до стіни повинна бути не більше 7,5 м.

При встановленні точкових пожежних сповіщувачів під фальшпідлогою, над підвісною стелею та в інших просторах заввишки менше 1,70 м відстань між сповіщувачами, зазначена у таблиці Л.1, допускається збільшувати в 1,5 рази.

Л.6 Максимальна відстань між паралельними оптичними осями лінійних пожежних сповіщу-вачів, оптичною віссю і стіною визначається за таблицею Л.2, але не повинна перевищувати значень, вказаних в технічній документації на сповіщувачі.

У приміщеннях заввишки більше 8 м лінійні сповіщувачі встановлюються в два яруси, розміщення ярусів визначається за таблицею Л.2, при цьому у випадку наявності пожежного навантаження на висоті 4 м і вище належить передбачати встановлення додаткового ярусу сповіщувачів на відмітці 1,5-2,0 м вище верхнього рівня пожежного навантаження.

Таблиця Л.2

Висота

приміщення,

що захищається, м

Висота

встановлення сповіщувача, м

Ярус

Максимальна відстань у плані, м

між

сповіщувачами

від сповіщувача до стіни

До 8,0

0,4 від площини перекриття

(покриття)

8,0

4,0

Понад 8,0 (по ярусах)

0,4 від площини перекриття

(покриття)

II

7,5

3,5

4,0 від площини підлоги

І

7,5

3,5

Теплові пожежні сповіщувачі

Л.7 Площа, що контролюється одним точковим тепловим пожежним сповіщувачем, а також максимальна відстань між сповіщувачами, сповіщувачем і стіною визначаються за таблицею Л.3, але не повинні перевищувати значень, вказаних у технічній документації на сповіщувачі.

Допускається використовувати як точкові сповіщувачі точкові теплові технологічні датчики.

Таблиця Л.3

Висота

приміщення, що

захищається, м

Схема квадратного розміщення сповіщувачів

Схема трикутного розміщення сповіщувачів

Площа, що контролюється одним сповіщувачем, м2

Максимальна відстань, м

Площа, що контролюється одним сповіщувачем, м2

Максимальна відстань, м

між сповіщувачами

а

від сповіщувача до стіни б

між сповіщувачами

а

від сповіщувача до стіни б

До 3,5

До 25

5,0

2,5

До 30

6,1

1,8

Понад 3,5 до 6,0

-"- 20

4,5

2,0

-"- 25

5,5

1,6

Понад 6,0 до 9,0

-"- 15

4,0

2,0

-"- 20

4,9

1,4

Примітка. Відстані а і б - за рисунками Л.1, Л.2.

При встановленні точкових комбінованих пожежних сповіщувачів площу, що контролюється одним сповіщувачем, а також максимальну відстань між сповіщувачами, сповіщувачами і стіною належить збільшити в 1,5 раза згідно з таблицею Л3.

Л.8 Температура спрацювання максимальних і максимально-диференційних сповіщувачів повинна бути не менше ніж на 20 °С і не більше ніж на 70 °С вищою від максимально допустимої температури у приміщенні. Максимально допустима відстань сповіщувачів від джерел тепла (ламп розжарювання тощо) повинна бути не менше 0,5 м.