нього ведуться спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного

середовища в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів є підставою

для здійснення державного контролю шляхом запровадження санітарних

заходів (процедур експертизи, інспектування, сертифікації та

ухвалення) щодо наявності в харчових продуктах дозволеної

центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я

кількості залишків пестицидів і агрохімікатів у харчових

продуктах, що реалізуються на ринку України. { Статтю 7 доповнено

частиною згідно із Законом N 141-V ( 141-16 ) від 14.09.2006 }

( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1628-IV

( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Стаття 8. Державні випробування та державна реєстрація

технічних засобів застосування пестицидів

і агрохімікатів

Серійне виробництво, закупівля та експлуатація технічних

засобів застосування пестицидів і агрохімікатів дозволяється лише

після їх державної реєстрації.

Допускається державна реєстрація технічних засобів

застосування пестицидів і агрохімікатів, які забезпечують належну

якість технологічних операцій, запобігають заподіянню шкоди

здоров'ю осіб, які безпосередньо працюють з ними, та населення, а

також забрудненню навколишнього природного середовища.

Державні випробування і реєстрація технічних засобів

застосування пестицидів і агрохімікатів проводяться уповноваженим

органом та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів, що

отримали позитивну оцінку за наслідками державних випробувань,

заносяться до державного реєстру технічних засобів застосування

пестицидів і агрохімікатів. Порядок ведення державного реєстру

визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі зміни конструкції технічного засобу застосування

пестицидів і агрохімікатів він підлягає обов'язковій

перереєстрації.

Технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів

підлягають обов'язковій сертифікації.

Р о з д і л III

ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ,

ТОРГІВЛІ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ,

УТИЛІЗАЦІЇ, ЗНИЩЕННЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ

ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ

( Назва розділу III із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Стаття 9. Ліцензування діяльності, пов'язаної з виробництвом

та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

( Назва статті 9 в редакції Закону N 1628-IV ( 1628-15 ) від

18.03.2004 )

Господарська діяльність у сфері виробництва пестицидів і

агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оптової,

роздрібної торгівлі пестицидами і агрохімікатами (тільки

регуляторами росту рослин) проводиться на підставі ліцензії в

порядку, встановленому законом. ( Частина перша статті 9 в

редакції Закону N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Ліцензії на виробництво пестицидів і агрохімікатів (тільки

регуляторів росту рослин), оптову, роздрібну торгівлю пестицидами

і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) видають

спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади,

визначені Кабінетом Міністрів України. ( Частина друга статті 9 в

редакції Закону N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Ведення балансу потреби і надходження до України пестицидів і

агрохімікатів здійснює спеціально уповноважений центральний орган

виконавчої влади з питань аграрної політики. Координацію

виробництва, закупівлі, обсягів і асортименту пестицидів і

агрохімікатів здійснює спеціально уповноважений центральний орган

виконавчої влади з питань аграрної політики за погодженням з

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з

питань охорони здоров'я та спеціально уповноваженим центральним

органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного

середовища.

Ввезення громадянами на митну територію України

зареєстрованих пестицидів і агрохімікатів дозволяється в обсягах,

необхідних для особистого використання.

Екологічний ризик діяльності, пов'язаної з ввезенням на

територію України пестицидів і агрохімікатів, їх транспортуванням

та використанням, підлягає обов'язковому страхуванню в порядку,

визначеному актами законодавства України.

( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1628-IV

( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Стаття 10. Вимоги до затарювання (упаковки) та маркування

Пестициди і агрохімікати, що використовуються в Україні,

затарюються (упаковуються) і маркуються відповідно до чинного

законодавства.

Кожна товарна одиниця повинна супроводжуватися рекомендацією

щодо її застосування із зазначенням культур та об'єктів, для

оброблення яких призначено пестициди і агрохімікати, способів,

норм і кратності використання, термінів вичікування (для

пестицидів), заборони та обмеження на застосування, способів і

засобів знешкодження пестицидів та агрохімікатів, а також заходів

безпеки під час роботи, заходів подання першої медичної допомоги у

разі отруєння.

Розфасування пестицидів і агрохімікатів може здійснюватися

лише за наявності дозволу його виробника або власника знака для

товарів і послуг. ( Статтю 10 доповнено частиною згідно із Законом

N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Пестициди і агрохімікати і тара іноземного виробництва, що

ввозяться на територію України, повинні супроводжуватися даними

про технологію їх знешкодження та утилізацію.

Сертифікація пестицидів і агрохімікатів на відповідність

вимогам державних стандартів та інших нормативних документів з

стандартизації здійснюється в державній системі сертифікації

УкрСЕПРО.

( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1628-IV

( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Стаття 11. Загальні вимоги до транспортування,

зберігання, застосування, утилізації,

знищення та знешкодження пестицидів і

агрохімікатів та торгівлі ними

Транспортування, зберігання, застосування, утилізація,

знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівля

ними здійснюються відповідно до вимог, встановлених чинним

законодавством, санітарними правилами транспортування, зберігання

і застосування пестицидів і агрохімікатів та іншими нормативними

актами.

Особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням,

зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею

ними, повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи із

зазначеними пестицидами і агрохімікатами. Порядок одержання такого

допуску визначається Кабінетом Міністрів України.

Продаж населенню пестицидів і агрохімікатів здійснюється у

дрібнофасованому вигляді та з обов'язковою наявністю інструкції

щодо безпечного їх застосування. ( Частина третя статті 11 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 1628-IV ( 1628-15 ) від

18.03.2004 )

Господарська діяльність у сфері зберігання та застосування

пестицидів і агрохімікатів підлягає обов'язковому страхуванню,

умови та порядок якого визначаються законодавством. ( Статтю 11

доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1628-IV

( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

( Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1628-IV

( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Стаття 12. Порядок застосування пестицидів

і агрохімікатів

При застосуванні пестицидів і агрохімікатів здійснюється

комплекс заходів відповідно до регламентів, встановлених для

певної грунтово-кліматичної зони, з урахуванням попереднього

агрохімічного обстеження грунтів, даних агрохімічного паспорта

земельної ділянки (поля) і стану посівів, діагностики мінерального

живлення рослин, прогнозу розвитку шкідників і хвороб.

Переліки пестицидів і агрохімікатів, дозволених до

використання в Україні, у тому числі для роздрібної торгівлі та

для застосування авіаційним методом, затверджуються спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань

охорони навколишнього природного середовища за погодженням із

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з

питань охорони здоров'я та спеціально уповноваженим центральним

органом виконавчої влади з питань аграрної політики. ( Частина

друга статті 12 в редакції Закону N 1628-IV ( 1628-15 ) від

18.03.2004 )

Стаття 13. Особливості застосування пестицидів

і агрохімікатів

Застосування пестицидів і агрохімікатів на землях

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та

історико-культурного призначення здійснюється відповідно до

законодавства.

На території, що зазнала радіоактивного забруднення, а також

у зонах надзвичайних екологічних ситуацій застосування пестицидів

і агрохімікатів обмежується в порядку, визначеному спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань

аграрної політики.

У спеціальних сировинних зонах, призначених для вирощування

продукції для дитячого і дієтичного харчування, пестициди і

агрохімікати застосовуються за спеціальними технологіями, які

забезпечують одержання продукції, що відповідає

санітарно-гігієнічним вимогам до дитячого та дієтичного

харчування.

( Стаття 13 в редакції Закону N 1628-IV ( 1628-15 ) від

18.03.2004 )

Стаття 14. Державний облік пестицидів та агрохімікатів

Підприємства, установи і організації зобов'язані вести облік

наявності та використання пестицидів і агрохімікатів та надавати

інформацію органам, що ведуть державний облік.

Порядок державного обліку наявності та використання

пестицидів і агрохімікатів, обсяги інформації та органи, яким така

інформація подається, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Посадові особи несуть відповідальність за розголошення

інформації, що стала відома їм внаслідок виконання службових

обов'язків і яка охороняється відповідно до чинного законодавства.

Стаття 15. Вилучення, утилізація, знищення та

знешкодження непридатних або заборонених

до використання пестицидів

Непридатні або заборонені до використання пестициди і

агрохімікати, тара від них підлягають вилученню, утилізації,

знищенню та знешкодженню в порядку, що встановлюється Кабінетом

Міністрів України.

Р о з д і л IV

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ, ЗДІЙСНЕННЯ

ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ І ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПЕСТИЦИДИ

І АГРОХІМІКАТИ

Стаття 16. Органи, що реалізують державну політику у сфері

діяльності, пов'язаної з пестицидами і

агрохімікатами

Державна політика у сфері діяльності, пов'язаної з

пестицидами і агрохімікатами, реалізується Кабінетом Міністрів

України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої

влади з питань охорони навколишнього природного середовища,

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з

питань аграрної політики, спеціально уповноваженим центральним

органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та іншими

органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

Повноваження органів виконавчої влади у сфері діяльності,

пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, визначаються законом.

( Стаття 16 в редакції Закону N 1628-IV ( 1628-15 ) від

18.03.2004 )

Стаття 16-1. Компетенція спеціально уповноваженого

центрального органу виконавчої влади з питань

охорони навколишнього природного середовища

у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами

і агрохімікатами

До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу

виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного

середовища у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і

агрохімікатами, належить:

організація державних випробувань пестицидів і агрохімікатів

вітчизняного та іноземного виробництва, формування і затвердження

плану їх проведення;

проведення державної екологічної експертизи матеріалів,

поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

здійснення в установленому порядку державної реєстрації

пестицидів і агрохімікатів;

розробка та затвердження за погодженням із спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань

охорони здоров'я методик визначення відповідності пестицидів і

агрохімікатів сертифікатам якості та методичних вказівок

визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів у воді, ґрунті

та сільськогосподарській продукції;

затвердження переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених

до використання в Україні;

видача дозволів на ввезення, виготовлення та використання

дослідних партій незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для

державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого

ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;

здійснення державного контролю за додержанням підприємствами,

установами, організаціями всіх форм власності та громадянами норм

і правил екологічної безпеки під час транспортування, зберігання,