З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 1, ст.1 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 623-V ( 623-16 ) від 08.02.2007, ВВР, 2007, N 16, ст.214 }

Цей Закон є складовою частиною ядерного законодавства України і визначає основні засади діяльності фізичних та юридичних осіб з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Фізичний захист ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання спрямований на захист інтересів національної безпеки, попередження та припинення актів ядерного тероризму, крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення ядерного матеріалу, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів і понять

У цьому Законі наведені нижче основні терміни і поняття вживаються у такому значенні:

акт ядерного тероризму - будь-які навмисні дії окремої особи або групи осіб щодо ядерної установки, ядерного матеріалу, інших джерел іонізуючого випромінювання при їх використанні, зберіганні або транспортуванні та радіоактивних відходів при поводженні з ними, які прямо чи опосередковано можуть створити загрозу для здоров'я та безпеки персоналу, населення та довкілля внаслідок негативного впливу іонізуючого випромінювання або викиду радіоактивних речовин;

життєво важливі місця - визначені у проектній документації місця, де безпосередньо знаходяться особливо важливі технічні елементи та основне обладнання ядерної установки, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання;

зони обмеження доступу - визначені у проектній документації на об'єкт земельні ділянки і смуги, будинки, будівлі, споруди, їх частини, вільне пересування якими обмежується і контролюється відповідними підрозділами охорони;

категорія ядерної установки, ядерного матеріалу, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання - фактор визначення рівня фізичного захисту залежно від потенційної небезпеки ядерної установки, ядерного матеріалу, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

межі ядерної установки, об'єкта по поводженню з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання - фізичні бар'єри та зовнішні поверхні будинків, будівель, споруд, що знаходяться по периметру ядерної установки, об'єкта по поводженню з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання;

основне обладнання ядерної установки - визначене у проектній документації на ядерну установку обладнання, що використовується в основному технологічному циклі ядерної установки;

особливо важливі технічні елементи ядерної установки - визначені у проектній документації на ядерну установку важливі для безпеки прилади, пристрої, обладнання, технічні системи, пошкодження яких (декількох з них одночасно) може призвести прямо або опосередковано до створення радіаційної небезпеки;

особливі роботи - всі роботи у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, допуск до виконання яких надається за умови проведення спеціальної перевірки відомостей щодо фізичних осіб - виконавців цих робіт;

підрозділ охорони - військовий підрозділ Міністерства внутрішніх справ України або суб'єкт охоронної діяльності, який виконує завдання з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

спеціальна перевірка - перевірка достовірності всіх відомостей, що подають про себе фізичні особи, які бажають виконувати особливі роботи, та з'ясування обставин, на підставі яких згідно із законодавством приймається рішення про надання допуску до цих робіт;

система фізичного захисту - сукупність організаційно-правових, оперативно-розшукових та інженерно-технічних заходів, призначених для створення умов, які унеможливлювали б акти ядерного тероризму, крадіжку або будь-яке інше незаконне вилучення ядерного матеріалу, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, а також зміцнювали б режим нерозповсюдження ядерної зброї;

фізичний бар'єр - інженерні споруди, призначені для перешкоди переміщенню правопорушника.

Стаття 2. Цілі фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

Цілями фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (далі - фізичний захист) є:

створення державою умов, які унеможливлювали б акти ядерного тероризму, крадіжку ядерного матеріалу, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, а також зміцнювали б режим нерозповсюдження ядерної зброї;

надання необхідної інформаційної та технічної допомоги органам, які здійснюють оперативно-розшукові заходи з метою повернення зниклих ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання.

Стаття 3. Засади державної політики з фізичного захисту

Державна політика з фізичного захисту провадиться на засадах:

визнання фізичного захисту одним з елементів забезпечення національної безпеки України;

наявності державної системи фізичного захисту;

визначення основних вимог фізичного захисту у законах України, інших нормативно-правових актах та запровадження їх у дію;

матеріального та соціального забезпечення осіб, які здійснюють державний нагляд, перевірку стану систем фізичного захисту та забезпечують функціонування цих систем, на рівні, який компенсує ризик шкідливого впливу іонізуючого випромінювання на здоров'я під час виконання ними службових обов'язків;

визнання діяльності фізичних осіб стосовно регулювання і реалізації заходів фізичного захисту професією у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки;

визнання наукового забезпечення питань нормування фізичного захисту та створення сучасних технічних засобів ідентифікації фізичних осіб, виявлення несанкціонованих переміщень фізичних осіб, зброї, вибухівки одним з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

створення державної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту;

забезпечення безперервного функціонування систем фізичного захисту ядерних установок, об'єктів для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання з часу вибору майданчика під будівництво до припинення існування;

забезпечення безперервного функціонування систем фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до категорії ядерного матеріалу, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання у всіх місцях їх перебування;

встановлення та запровадження в дію порядку персональної відповідальності за створення можливостей досягнення цілей фізичного захисту;

застосування всіма заінтересованими органами державної влади і юридичними особами єдиної, завчасно створеної системи протидії актам ядерного тероризму;

створення та використання єдиної системи надійного захищеного зв'язку між органами державної влади і юридичними особами, до компетенції яких належать облік, контроль, фізичний захист ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, та протидії нападу на ядерні установки, об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, транспортні засоби з ядерними матеріалами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання;

застосування юридичними особами, що здійснюють діяльність (у тому числі перевезення) у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, регулюють та забезпечують фізичний захист, взаємопогоджених переліків інформації з фізичного захисту, доступ до якої має бути обмеженим, встановлення єдиного порядку захисту та допуску до такої інформації заінтересованих посадових і службових осіб України, громадян інших держав, осіб без громадянства;

цільового державного фінансування системи фізичного захисту і надійного контролю за використанням коштів, призначених для фінансування фізичного захисту;

встановлення відповідальності громадян і посадових осіб за порушення вимог фізичного захисту.

Всі органи державної влади та юридичні особи зобов'язані додержуватися засад державної політики з фізичного захисту.

Стаття 4. Сфера дії Закону

Цей Закон регулює відносини між державою в особі її відповідних органів, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, що здійснюють заходи фізичного захисту.

Порядок додержання вимог фізичного захисту відповідно до конкретних видів діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Умови досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні

Досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні можливе за умов:

визначення та запровадження засад державної політики з фізичного захисту;

створення, впровадження і підтримки державної системи фізичного захисту;

визначення юридичних осіб, які забезпечують збереженість ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

додержання вимог фізичного захисту відповідно до конкретних видів діяльності та категорії ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

здійснення функції державного регулювання (нормування, ліцензування, нагляду) фізичного захисту;

додержання вимог законодавства щодо спеціальної перевірки;

здійснення професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту;

створення умов досягнення цілей фізичного захисту конкретних ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання та перевезень.

Стаття 6. Досягнення цілей фізичного захисту конкретних ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання

Цілі фізичного захисту конкретних ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання вважаються досягнутими за умови, якщо виконано основні вимоги фізичного захисту згідно з цим Законом, забезпечується персональна відповідальність за функціонування систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Стаття 7. Досягнення цілей фізичного захисту конкретного перевезення

Цілі фізичного захисту конкретного перевезення вважаються досягнутими за умови, якщо згідно із законодавством виконано основні вимоги фізичного захисту, забезпечується персональна відповідальність за охорону транспортного засобу та за стан приладів, пристроїв, обладнання у рухомому складі транспортного засобу, а також функціонують передбачені нормативно-правовими актами системи:

заходів безпеки перевізника;

фізичного захисту.

Стаття 8. Охорона та оборона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

Функції охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання виконуються в порядку, встановленому законодавством України.

Оборона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання має на меті не допустити їх захоплення (зруйнування) та відбити наступ переважаючих сил противника. Вона організується та ведеться в системі територіальної оборони.

Оборона має бути стійкою, активною, здатною відбити напад противника з будь-якого напрямку.

Оборону ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання від нападу ззовні та звільнення їх від нападників здійснюють основні сили військових підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та сили допомоги ззовні (відповідні територіальні підрозділи правоохоронних органів, підрозділи спеціального призначення, інші утворені відповідно до законів України озброєні підрозділи) згідно із законодавством.

Період часу, необхідний для прибуття сил допомоги ззовні, протягом якого підрозділ охорони повинен не допустити нападників до життєво важливих місць, а також порядок взаємодії підрозділу охорони із силами допомоги ззовні визначаються у відповідних державних, регіональних, об'єктових планах взаємодії.

Оборона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання від нападу закордонних диверсійно-терористичних угруповань, а також від нападу з водного та повітряного простору регулюється іншим законодавством України.

Розділ II ОКРЕМІ ПИТАННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВ, СВОБОД ТА ОБОВ'ЯЗКІВ ЛЮДИНИ, ГРОМАДЯНИНА, ПОСАДОВИХ ТА СЛУЖБОВИХ ОСІБ, ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Стаття 9. Обмеження, що запроваджуються у зв'язку з необхідністю забезпечення національної безпеки України

У зв'язку з необхідністю забезпечення національної безпеки України в межах ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, транспортних засобів та санітарно-захисних зон обмежується вільне пересування з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, зброєю, набоями, вибухівкою, іншими матеріалами, предметами, речовинами, що можуть викликати отруєння, вибух, пожежу, а також обмежується доступ до: