ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та Інформатики

ВНЕСЕНО Головним управлінням системного аналізу, координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду Держстандарту України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 31 грудня 1996 р. №583

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ДСТУ 3416-96

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система сертифікації УкрСЕПРО

Порядок реєстрації об'єктів добровільної сертифікації

Система сертификации УкрСЕПРО

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ОБЬЕКТОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Certification system for Ukrainian certification of products

PROCEDURE FOR REGISTRATION OF OBJECTS FOR VOLUNTARY CERTIFICATION

Чинний від 1997-04-01

Зміна 1 (3-99) с. 19

Зміна 1 (7-99) с. 47

Втратив чинність з 01.03.2003 (2-2003)с.20

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт розроблено згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10 травня 1993 р. за № 46—93.

Стандарт установлює правила та порядок реєстрації Держстандартом України об'єктів, що виконують роботи з добровільної сертифікації продукції поза Українською державною системою сертифікації продукції УкрСЕПРО.

Стандарт є обов'язковим для організацій та .посадових осіб Держстандарту України, а також для об'єктів, що реєструються.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2462—94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 3410—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення,

3 ВИЗНАЧЕННЯ

3.1 У цьому стандарті використовуються терміни та визначення згідно з ДСТУ 2462, ДСТУ 3410 та цим стандартом.

3.1.1 Об'єкт реєстрації —підприємство, організація чи інша юридична особа, незалежно від форми власності, які взяли на себе функції органу з добровільної сертифікації.

3.1.2 Реєстрація об'єкта — занесення об'єкта до облікової книги та призначення об'єкту реєстраційного номера.

3.1.3 Реєстратор — фахівець, що веде облікову книгу та несе особисту відповідальність за достовірність записів у ній.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Реєстрація об'єктів здійснюється Держстандартом України з метою їх систематизації, обліку та інформаційного забезпечення діяльності з добровільної сертифікації продукції в Україні.

4.2 За власною ініціативою орган з добровільної сертифікації може бути акредитований Держстандартом України (органом з акредитації) на відповідність вимогам міжнародних настанов ISO/IEC і/або європейських стандартів EN з акредитації та сертифікації.

4.3 Ведення облікової книги та призначення реєстраційних номерів здійснює Головне управління Держстандарту України.

5 ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

5.1 Для реєстрації об'єкт подає до Держстандарту України заявку за формою додатка А. До заявки додаються документи (оригінал та копія), які засвідчують:

— організаційну структуру, адміністративну підпорядкованість та юридичний статус об'єкта; - перелік продукції (робіт, послуг), що сертифікується об'єктом, та склад нормативних

та інших документів, на відповідність до яких проводиться добровільна сертифікація;

— порядок (спеціальні правила) здійснення добровільної сертифікації, що застосовується об'єктом;

— форми сертифікатів та знака відповідності, прийняті в системі добровільної сертифікації об'єкта.

Виходячи з специфіки діяльності об'єкта реєстрації, в разі необхідності, за вимогою реєстратора об'єктом подається додаткова інформація.

5.2 Реєстратор здійснює експертизу поданих документів щодо їх комплектності, юридичного статусу, повноти відомостей, наявності підписів, печаток тощо.

За результатами експертизи реєстратор складає акт за формою додатка Б.

5.3 За позитивними результатами експертизи реєстратор готує рішення про реєстрацію за формою додатка В, яке затверджується Головою Держстандарту України.

5.4 Реєстратор на підставі затвердженого рішення призначає реєстраційний номер об'єкта, що реєструється, та заносить відомості про реєстрацію до облікової книги.

5.5 На титульних аркушах поданих документів реєстратор робить запис: «Зареєстровано Держстандартом України

«__» 199 р, реєстр. №_____

Реєстратор____________ _______________________ » .

(підпис) (ініціали та прізвище)

Печатка

Підпис реєстратора скріплюється печаткою адміиїстративно-господарчого управління Держстандарту України.

5.6 Оригінали документів повертаються об'єкту реєстрації, а копії зберігаються в Головному управлінні Держстандарту України у справі об'єкта реєстрації.

5.7 У разі незадовільних результатів експертизи документи повертаються об'єкту реєстрації на доопрацювання.

5.8 Термін реєстрації об'єктів добровільної сертифікації не повинен перевищувати 20 днів від дня надходження повного комплекту документів на реєстрацію,

5.9 Рішення щодо реєстрації зберігається в справі реєстрації об'єкта.

5.10 Облікова книга складається з частин та граф, що конкретизують відомості про об'єкт реєстрації згідно з 4.1. Кількість частин та граф установлюється Головним управлінням Держстандарту України.

5.11 Ведення облікової книги здійснює виключно реєстратор. Доступ до облікової книги без відома реєстратора забороняється,

5.12 Зберігання облікової книги здійснюється реєстратором у сейфі або іншому місці, що забезпечує її збереження.

6 ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

6.1 Інформацію щодо.реєстрації об'єктів добровільної сертифікації в Україні здійснює Держстандарт України.

6.2 Інформування здійснюється через видання Держстандартом України покажчиків, каталогів, періодичних видань.

6.3 Зареєстровані Держстандартом України об'єкти добровільної сертифікації мають право посилатися на реєстраційний номер в офіційних документах та рекламних матеріалах.

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

ГОЛОВІ ДЕРЖСТАНДАРТУ УКРАЇНИ

ЗАЯВКА

Прошу зареєструвати __________________________________________________________________

(назва організації, підприємства або іншої юридичної особи, адреса, код ЄДРПОУ)

у Держстандарті України, як орган з добровільної сертифікації, поза державною системою сертифікації УкрСЕПРО.

Дотримуючись вимог Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10 травня 1993 р. за № 46—93, гарантую, що_________________________________________________

(назва організації, підприємства або іншо'і юридичної особи)

у своїй діяльності не проводитиме сертифікацію продукції, процесів чи послуг на відповідність до вимог, віднесених чинними в Україні законодавчими актами та нормативними документами до обов'язкових вимог, і не видаватиме сертифікати відповідності або інші свідоцтва відповідності до цих вимог від власного імені.

Додаток:.________________________________________________________________

(наводяться документи за 5.1 цього стандарту та ін.)

Керівник _________________________________ _____________ ___________________________

(назва організації, підприємства (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

чи іншої юридичної особи)

Печатка «____»________199__р.

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

АКТ

експертизи документів за заявкою на реєстрацію об'єкта добровільної сертифікації

«___ » __________199__ р.

Здійснивши експертизу документів___________________________________________________________

(казна організації, підприємства або іншої юридичної особи, адреса, код ЄДРПОУ)

засвідчую, що: (викладаються результати експертизи за вимогами 4.2 цього стандарту)

ВИСНОВОК:

Результати експертизи вважати задовільними (незадовільними)

(наводиться необхідне)

Начальник

Головного управління _____________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Реєстратор _______________ _____________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

ДОДАТОК В

(обов'язковий)

РІШЕННЯ

за заявкою на реєстрацію об'єкта добровільної сертифікації

Розглянувши заявку та враховуючи задовільні результати експертизи поданих документів, дозволяю зареєструвати в Держстандарті України_________________________________________________________

(назва організації, 'підприємства або іншої юридичної особи, адреса, код ЄДРПОУ)

як орган з добровільної сертифікації, поза державною системою сертифікації УкрСЕПРО.

Голова Держстандарту України_____________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

«____»___________199__р.

Ключові слова: система сертифікації, добровільна сертифікація, об'єкти, реєстрація, порядок