ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІ НП «МАСМА»)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держспоживстандарту України від 29 листопада 2002 р. № 19 з 2004-01-01

3 ВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17479.0-85)

4 РОЗРОБНИКИ: Ю. Іщук, д-р техн. наук; В. Суховерхое, канд. хім. наук; А. Черменін, канд. техн. наук (науковий керівник), О. Лукічев; І. Будзинська, канд. хім. наук

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні вимоги до познак,

Додаток А Бібліографія

ДСТУ 4129-2002

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ МАСТИЛЬНІ, ОЛИВИ ІНДУСТРІАЛЬНІ

ТА СПОРІДНЕНІ ПРОДУКТИ (КЛАС L)

Позначення. Загальні вимоги

МАТЕРИАЛЫ СМАЗОЧНЫЕ, МАСЛА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ И РОДСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ (КЛАСС L)

Обозначение. Общие требования

LUBRICANTS, INDUSTRIAL OILS

AND RELATED PRODUCTS (CLASS L)

Designation. General requirements

Чинний від 2004-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до системи позначання нафтопродуктів класу L згідно з ДСТУ ISO 8681.

Вимоги цього стандарту поширюються на нові нафтопродукти, що їх розробляють, а також на чинний асортимент нафтопродуктів під час чергового перегляду їх нормативної документації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ ISO 8681-2002 Нафтопродукти та матеріали мастильні. Загальна класифікація. Позначення класів

ДСТУ 4128-2002 Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (Клас L). Класифікація.

ISO 3448:1992 Industrial liquid lubricants. ISO viscosity classification. (Індустріальні рідкі матеріали мастильні. Класифікація ISO за в'язкістю).

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОЗНАК

3.1 Основою системи позначання є кінематична в'язкість та експлуатаційні властивості нафтопродуктів.

Кінематичну в'язкість конкретних марок нафтопродуктів, температуру та метод її випробовування встановлюють в нормативній документації згідно з ISO 3448.

Належність нафтопродуктів до груп класу L згідно сфери застосування та його експлуатаційні властивості (категорія якості) встановлюють згідно з ДСТУ 4128-2002.

3.2 Належність нової марки нафтопродукту до категорії якості за експлуатаційними властивостями встановлює компетентна організація на підставі випробовувань, які здійснюють під час його допущення до застосування.

У разі виникнення розбіжностей щодо належності товарного нафтопродукту до тієї чи іншої категорії якості виробник, за згодою споживача продукту, проводить додаткові випробовування за узгодженим комплексом методів.

3.3 Познаки нового продукту встановлює розробник за результатами попередньо проведених випробовувань і (або) досвіду експлуатації.

3.4 Познаки складаються із груп знаків, які розміщені в певній послідовності та розділені знаком «дефіс».

Дозволено після основної познаки наводити в дужках додаткові знаки, які характеризують відмінності нафтопродукту.

Познаки вводять після назви нафтопродукту та фірми-виробника.

3.5 Конкретні вимоги до познак тієї чи іншої групи класу L та приклади його використовування наведено у стандартах на класифікаційні вимоги до категорії нафтопродуктів (стандарти ISO 6743/1 -ISO 6743/15, ІЕС 61039).

3.6 Щоб зручніше використати інформацію щодо нафтопродуктів класу L бажано супроводжувальну документацію позначати логотипом латинської літери «L».

ДОДАТОК А

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

ISO 6743/1:2002 Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification. Part 1:Family A (Total loss systems)

Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (Клас L). Класифікація. Частина 1. Група А (Відкриті системи змащування)

ISO 6743/2:1981 Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification. Part 2: Family F (Spindle bearings, bearings and associated clutches)

Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (Клас L ). Класифікація. Частина 2. Група F (Шпінделі, підшипники та спряжені з ними з'єднання)

ISO 6743/3A:1987 Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification. Part ЗА: Family D (Compressors)

Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (Клас L). Класифікація. Частина ЗА: Група D(Компресори)

ISO 6743/36:1988 Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification. Part 3B: Family D (Gas and refrigeration compressors)

Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (Клас L). Класифікація. Частина 3В. Група D (Газові та холодильні компресори)

ISO 6743/4:1999 Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification. Part 4: Family Η (Hydraulic systems)

Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (Клас L). Класифікація. Частина 4. Група Η (Гідравлічні системи)

ISO 6743/5:988 Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification, Part 5: Family Τ (Turbines)

Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (Клас L). Класифікація. Частина 5. Група Τ (Турбіни)

ISO 6743/6:1990 Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification. Part 6: Family С (Gears)

Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (Клас L). Класифікація. Частина 6. Група С (Зубчасті передачі)

ISO 6743/7:1986 Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification. Part 7: Family Μ (Metalworking)

Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (Клас L). Класифікація. Частина 7. Група Μ (Механічна обробка металів)

ISO 6743/8:1987 Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification. Part 8: Family R (Temporary protection against corrosion)

Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (Клас L). Класифікація. Частина 8. Група R (Тимчасовий захист металевих поверхонь від корозії)

ISO 6743/9:2001 Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification. Part 9: Family X (Greases)

Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (Клас L). Класифікація. Частина 9. Група X (Мастила)

ISO 6743/10:1989 Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification. Part 10: Family Υ (Miscellaneous)

Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (Клас L). Класифікація. Частина 10. Група Υ (Інші галузі застосування)

ISO 6743/11:1990 Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification. Part 11: Family Ρ (Pneumatic tools)

Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (Клас L). Класифікація. Частина 11. Група Ρ (Пневматичні інструменти)

ISO 6743/12:1989 Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification. Part 12: Family Q (Heat transfer fluids)

Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (Клас L). Класифікація. Частина 12. Група Q (Теплоносії)

ISO 6743/13:2002 Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification. Part 13; Family G (Slideways)

Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (Клас L). Класифікація. Частина 13. Група G (Спрямовувачі ковзання)

ISO 6743-14:1994 Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification. Part 14: Family U (Heat treatment)

Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (Клас L). Класифікація. Частина 14. Група U (Термічне оброблення)

ISO 6743/15:2000 Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification. Part 15: Family Ε (Internal combustion engine oils)

Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (Клас L). Класифікація. Частина 15. Група Е (Оливи для двигунів внутрішнього згоряння)

ІЕС 61039:1990 General classification of insulating liquids. Загальна класифікація рідких діелектриків.

Копії міжнародних стандартів можна отримати в Національному фонді нормативних документів.