ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд.

Системи сигналізації охоронного призначення

ВБН В.2.5-78.11.01-2003

Київ 2003

РОЗРОБЛЕНІ, ВНЕСЕНІ ТА

ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

технічним комітетом 143 (В. Шаповал - керівник розробки, В. Усольцев, О. Черкашин, Г. Макельський, О. Шеремет, О. Бовсуновський)

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

наказом Міністра внутрішніх справ України від 14.04.2003 № 361 та введені в дію 01.07.2003 року

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд.

Системи сигналізації охоронного призначення

ВБН В.2.5-78.11.01-2003

Ці Норми поширюються на проектування, монтаж, виконання пусконалагоджувальних робіт та прийняття в експлуатацію систем охоронної сигналізації (СОС), теле(відео) контролювання (СТВК), теле(відео) спостереження (СТВС) та систем контролювання доступу (СКД) (далі - системи сигналізації охоронного призначення (СCОП)) на підохоронних об’єктах.

Вимоги цих Норм є обов’язковими для виконання всіма підприємствами, установами, організаціями будь-яких форм власності та приватними особами, які здійснюють проектування, виконують монтажні і пусконалагоджувальні роботи і приймають в експлуатацію системи сигналізації охоронного призначення на підохоронних об’єктах Державної служби охорони (ДСО) при МВС України.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в даних Нормах, наведений у додатку А.

Терміни та визначення наведені в додатку Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.1 Оснащення об'єктів системами сигналізації охоронного призначення необхідно проводити з урахуванням їх значення (категорійності) за ГСТУ 78.11.001, функціональних та інженерно-будівельних особливостей та забезпечення надійної охорони.

Структура побудови ССОП повинна враховувати обрані вид і тактику охорони.

1.2 Передбачене проектами обладнання, прилади, пристрої, сповіщувачі, телекамери, допоміжне устаткування тощо (далі - технічні засоби систем сигналізації охоронного призначення (ТЗ ССОП)), повинні відповідати нормативним документам і мати сертифікат відповідності Державного центру сертифікації засобів охоронного призначення, а для об'єктів, що підлягають передаванню під охорону підрозділам Державної служби охорони при МВС України (далі - підрозділи охорони), бути рекомендованим чинним Переліком технічних засобів, рекомендованих для організації охорони об’єктів та діяльності підрозділів охорони.

1.3 ТЗ ССОП встановлюються на об'єкті після проведення вхідного контролю виконавцем монтажних робіт та складання ним відповідного акта (форма 5, додаток В).

1.4 Для скорочення термінів роботи комісії з прийняття ССОП в експлуатацію, запобігання виконанню додаткових монтажних робіт і т. ін. у процесі виконання монтажних робіт систем охоронної сигналізації членам приймальної комісії дозволяється здійснювати нагляд (контроль) за монтажем.

Наглядати за проведенням монтажних робіт повинні відповідальні представники замовника. За бажанням замовника для проведення нагляду за монтажними роботами систем охоронної сигналізації можуть залучатися представники підрозділів охорони на підставі укладених договорів.

На об’єктах, що підлягають передаванню під охорону підрозділам ДСО при МВС України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2001 року № 1053, проведення нагляду за виконанням монтажних робіт систем охоронної сигналізації членами приймальної комісії від ДСО є обов’язковим.

2 ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ СИГНАЛІЗАЦІЇ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

2.1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

2.1.1 Роботи з монтажу ССОП на об'єкті проводяться відповідно до затвердженої проектної документації або акта обстеження.

2.1.2 Замовник спільно з проектною організацією і за узгодженням з підрозділами охорони складає технічне завдання на оснащення технічними засобами систем сигналізації охоронного призначення для об’єкта, який підлягає передачі під охорону.

2.1.3 На об'єктах, що охороняються або підлягають передаванню під охорону підрозділам охорони, проектна документація узгоджується з підрозділами охорони.

На об'єктах категорії А за ГСТУ 78.11.001, крім об'єктів, що перелічені у 2.1.5, узгодження проектів повинно проводитись обласними управліннями ДСО.

2.1.4 Термін узгодження проекту – 15 днів з дня його подання на узгодження.

Термін дії проектної документації - не більше одного року з дня його затвердження якщо інше не визначено чинним законодавством.

Примітка. В окремих випадках за погодженням із замовником термін узгодження проекту може бути продовжено до 30 днів.

2.1.5 На об'єктах, що охороняються або підлягають передаванню під охорону підрозділам охорони, можливе проведення монтажних робіт за актами обстеження на об'єктах таких категорій згідно з ГСТУ 78.11.001:

а) категорія “А”, якщо площа, що обладнується ССОП, не перевищує 30 м2 або обсяг робіт становить не більше 5 (п´яти) умовних експлуатаційних установок. Вийнятком є об’єкти нового будівництва, пам'яток історії та культури, що знаходяться під наглядом органів державного контролю, об’єкти особливого державного значення та об'єкти, що мають вибухонебезпечні зони;

б) категорія “Б”, якщо площа, що обладнується ССОП не перевищує 100 м2 або обсяг робіт становить не більше 20 (двадцяти) умовних експлуатаційних установок. Винятком є об’єкти нового будівництва;

в) категорія “В” - без обмеження площі, що обладнується ССОП, для всіх об’єктів даної категорії.

2.1.6 З метою складання акта обстеження створюється комісія у складі представників замовника, підрозділу охорони і, у разі необхідності, монтажно-налагоджувальної організації.

2.1.7 Замовник (генпідрядник) для проведення монтажних робіт до їх початку передає монтажній організації робочу документацію, передбачену ДБН А.2.2-3, відповідно до договору на розроблення проектно-кошторисної документації.

2.1.8 Відступи від затвердженої проектної документації та типових проектних рішень під час проведення робіт з монтажу ССОП не допускаються без погодження з проектною організацією - розроблювачем проекту і замовником. На об'єктах, що охороняються або підлягають передаванню під охорону ДСО, внесення змін та доповнень погоджується з представниками підрозділів охорони, про що складається відповідний акт. Це ж стосується і актів обстеження.

2.2 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ

СИГНАЛІЗАЦІЇ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

2.2.1 Проектування ССОП повинно проводитись у такі етапи:

 • вивчення будівельних креслень та обстеження об’єкта;
 • визначення категорійності об’єкта за ГСТУ 78.11.001;
 • оцінка інженерно-технічної укріпленості об’єкта;
 • визначення каналів передавання сповіщень та іншої інформації, ліній зв’язку приймально-контрольних приладів з системою передачі тривожних сповіщень (СПТС) та пультом централізованого спостереження (ПЦС);
 • визначення місця розташування технічних засобів ССОП;
 • розроблення схем блокування окремих приміщень та локальних зон об’єкта складовими частинами ССОП з урахуванням категорійності об’єкта та тактики його охорони;
 • розроблення схем трас для прокладання кабелів електроживлення, шлейфів сигналізації, сигнальних ліній тощо;
 • визначення типів джерел резервного електроживлення;
 • складання специфікації складових частин систем сигналізації та кабельно-провідникової продукції;
 • калькуляція витрат;
 • підготовка проекту (акта обстеження);
 • узгодження проекту (акта обстеження);
 • затвердження проекту (акта обстеження).

2.2.2 Спроектовані системи сигналізації охоронного призначення мають відповідати вимогам комплексності, перспективності та довговічності.

Комплексність - збалансованість обраного варіанта ССОП із забезпеченням достатнього рівня захищеності об’єкта з урахуванням фінансових можливостей замовника.

Перспективність - забезпечення умов удосконалення системи, враховуючи можливі зміни в процесі експлуатації.

Довговічність - гарантоване виконання цільових функцій призначення у встановлений термін служби з урахуванням зносу ССОП.

2.2.3 Спроектована ССОП та її складові повинні враховувати наступні умови експлуатації, які мають бути зазначені в технічних умовах, технічному описі, паспорті, інструкції з експлуатації тощо, на певний виріб, а саме:

 • температура та відносна вологість;
 • синусоїдальні вібрації та ударні навантаження;
 • атмосферний тиск;
 • ступінь захисту оболонки;
 • електромагнітна сумісність;
 • інші умови експлуатації відповідно до ДСТУ ІЕС 60839-1-3, ГОСТ 12997, ГОСТ 15150.

2.2.4 Спроектована ССОП та її складові повинні враховувати такі умови у виборі місць розташування для забезпечення стійкого функціонування:

 • вплив перешкод виробничо-технологічних процесів, побутових радіоелектронних, електронагрівальних і вентиляційних приладів, тварин, транспорту, ймовірної присутності людей поблизу приладів, що працюють у суміжних приміщеннях, за склом вікон, вітрин тощо;
 • вплив джерел підвищеної температури, вібрацій, акустичних шумів, фонових засвіток, електромагнітних випромінювань, нестабільності електроживлення та ін.;

2.2.5 Електропостачання ССОП повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-13, ВСН 59 та цих Норм.

2.3 ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ СКОМБІНОВАНОЇ СИСТЕМИ СИГНАЛІЗАЦІЇ

2.3.1 З метою створення необхідного рівня безпеки об'єкта і його персоналу рекомендується застосовувати скомбіновані системи тривожної сигналізації, призначені для виявлення та попередження про наявність декількох видів небезпеки (проникнення, напад, несанкціонований доступ, пожежа, затоплення, витікання газу, технологічна аварія, радіаційна небезпека та інші аварійні ситуації) за допомогою систем охоронної сигналізації, пожежної сигналізації, теле(відео) контролювання, теле(відео) спостереження, контролювання доступу та інших систем (технологічного та екологічного контролю тощо) у будь-якій їх комбінації. За таких умов спільно діючі системи повинні доповнювати одна одну, не впливаючи на роботу інших систем. Головними вимогами є алгоритмічна сумісність і роздільна реєстрація службових та тривожних сигналів, що надходять.

2.3.2 Допускається у скомбінованих системах спільне використання каналів (ліній) зв'язку, шлейфів сигналізації, приладів керування, оповіщувачів і т. п.

2.3.3 Застосування скомбінованих систем сигналізації обов'язково повинно мати техніко-економічне обгрунтування і враховувати вимоги замовника. Умови застосування скомбінованої системи сигналізації мають бути обумовлені в технічному завданні на проектування та в технічній документації.

2.3.4 Скомбіновані системи сигналізації необхідно забезпечувати безперебійним електроживленням як всього комплексу, так і окремих його складових систем залежно від вимог, які висуваються до кожної системи окремо відповідно до підрозділу 2.5.

2.3.5 Керування скомбінованими системами сигналізації і контроль за їх функціонуванням доцільно здійснювати автоматичними засобами, але як дублюючі допускаються і ручні засоби. Доцільність дублювання визначається вимогами забезпечення експлуатаційної надійності систем. Засоби керування і контролювання повинні мати захист від можливих помилкових дій персоналу.

2.3.6 Аварійні та тривожні сигнали, що надходять від складових скомбінованої системи сигналізації, встановлених на об'єкті, повинні відрізнятися один від одного та передаватись окремо. Дотримання таких умов дозволяє запобігти небезпеці помилкового виклику не тієї служби реагування на сигнали, призначені для іншої служби, та прийняттю персоналом дій, неадекватних ситуації, що виникла на підохоронному об'єкті.

Аварійні та тривожні сигнали не повинні перешкоджати використанню гучномовного, у тому числі телефонного зв´язку.

2.3.7 На об'єкті, що охороняється, повинен бути план дій персоналу залежно від виду сигналів тривоги, що надійшли, налагоджений постійний зв'язок з відповідними повноважними інстанціями, які повинні реагувати на відповідні сигнали тривоги та виконувати відповідні дії згідно з їх повноваженнями залежно від конкретної ситуації.

Організацію служби реагування персоналу об'єкта на конкретні сигнали тривоги: “проникнення”, “пожежа”, “напад”, “несанкціонований доступ”, “затоплення”, “витік газу”, “технологічна аварія”, “радіаційна небезпека” тощо - слід проводити з урахуванням специфіки об'єкта та відповідно до чинного законодавства і відомчих нормативних актів.

2.4 ПРОЕКТУВАННЯ РУБЕЖІВ

СИСТЕМ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

2.4.1 Об'єкти категорії А, Б, В згідно з ГСТУ 78.11.001 повинні обладнуватись багаторубіжними системами охоронної сигналізації з використанням сучасних технічних засобів. Допускається обладнання об’єктів категорії В одним рубежем охоронної сигналізації.

2.4.2 Самостійний рубіж охоронної сигналізації - це умовний кордон у підохоронній зоні, що включає в себе відокремлені шлейфи (шлейф) охоронної сигналізації, інформація з яких виводиться окремо на ППК та/або СПТС та/або ПЦС.