8.6. Окремому обліку підлягають порушення з пошкодженням устаткування або його елементів, які виникли під час комплексного випробування до їх уведення та прийняття в експлуатацію або пусконалагоджувальних та приймально-здавальних випробувань, після ремонтів або виявлені під час ремонтів.

Акт розслідування технологічних порушень надсилається до відповідних Державних інспекцій та ВАТ "ЛьвівОРГРЕС".

Порушення, які підлягають окремому обліку, фіксуються на енергопідприємстві в журналі цехового обліку (додаток 7).

Порушення на ВЕС, які підлягають окремому обліку, оформлюються актами розслідування за формою додатка 6 і надсилаються до регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду і ДДП "ДонОРГРЕС".

8.7. Заповнення Журналу реєстрації відмов I і II категорій (додаток 8) і складання актів розслідування ведуться інженером-інспектором з експлуатації енергопідприємства, який відповідає за своєчасну реєстрацію порушень та позначення про виконання заходів щодо відновлення пошкодженого устаткування і підвищення надійності його роботи.

8.8 Кожне енергопідприємство, енергокомпанія незалежно від форми власності, організаційно-правової форми щомісяця надсилає звіт про технологічні порушення.

8.8.1. Енергопідприємства не пізніше третього числа місяця, наступного за звітним, подають енергокомпанії місячний звіт про технологічні порушення на електростанціях і в мережах (форма 16-енерго) (додаток 9).

8.8.2. Енергокомпанії і енергопідприємства, які не входять до енергокомпанії, не пізніше п'ятого числа місяця, наступного за звітним, надсилають звіт до відповідних Державних інспекцій, регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду і ВАТ "ЛьвівОРГРЕС" за формою 16-енерго разом з відомістю про технологічні порушення на енергопідприємствах за кожний місяць, квартал з наростаючим підсумком.

ВЕС не пізніше п'ятого числа місяця, наступного за звітним, надають звіт до регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду і ДДП "ДонОРГРЕС" за формою 16-енерго (таблиці 1 і 2 додатка 9) разом з відомістю про технологічні порушення на енергопідприємствах за кожний місяць, квартал з наростаючим підсумком за формою, наведеною в додатку 10.

8.9. У звітність енергокомпаній і енергопідприємств, які не входять до складу енергокомпанії, повинні бути включені всі відмови в роботі.

У цій формі звітності повинна бути зазначена загальна кількість аварій і відмов I та II категорій та наведено короткий опис причин виникнення кожної аварії і кожної відмови I категорії з визначенням ознак і класифікаційних груп.

Відмови II категорії подаються у цій формі як у загальній кількості, так і з розбивкою за класифікаційними ознаками організаційних причин, окремо на електростанціях, в електричних і теплових мережах (таблиця 2 додатка 9).

8.10. Організація і контроль за обліком відмов, а також порушень цехового обліку покладається на технічного керівника енергопідприємства.

8.11. Заповнення Журналу реєстрації відмов I і II категорій (додаток 8) і складання актів розслідування ведуться інженером-інспектором з експлуатації енергопідприємства, який відповідає за своєчасну реєстрацію порушень та позначення про виконання заходів щодо відновлення пошкодженого устаткування і підвищення надійності його роботи.

Ведення і заповнення журналу аварій і технологічних порушень, комплектування актів розслідування, реєстрація аварій та порушень і відмітки про виконання заходів щодо відновлення пошкодженого устаткування і підвищення надійності його роботи на ВЕС покладаються на заступника технічного керівника (старшого диспетчера).

8.12. Цеховий облік у структурному підрозділі енергопідприємства ведеться спеціально призначеною особою.

8.13. Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та обліком аварій і відмов, а також оформленням актів розслідування, здійсненням заходів щодо усунення причин, які викликали їх, покладається на технічного керівника (головного інженера) енергопідприємства, енергокомпанії.

8.14. Уся інформація про порушення, передбачена цією Інструкцією, уноситься до автоматизованої системи обліку порушень у роботі електростанцій, мереж і енергокомпаній, яка передбачає передання інформації Мінпаливенерго відповідним Державним інспекціям та державному підприємству, що здійснює облік технологічних порушень.

Уся інформація про порушення на ВЕС уноситься до системи обліку порушень у роботі ВЕС, водночас передбачається передання інформації до Мінпаливенерго, Держенергонагляду, Міжгалузевої координаційної ради з питань будівництва ВЕС та ДДП "ДонОРГРЕС".

8.15. Технологічні порушення цехового обліку в обов'язковому порядку аналізуються керівництвом енергопідприємства з метою узагальнення і підготовки відповідних заходів щодо підвищення надійності устаткування. Терміни та порядок проведення такого аналізу встановлюються розпорядчим документом енергокомпанії (енергопідприємства).

8.16. Звіт щодо технологічних порушень цехового обліку надається енергокомпанією (енергопідприємством) регіональним територіальним підрозділам Держенергонагляду в термін до п'ятого числа кожного місяця, наступного за звітним періодом, за формою додатка 7 (Журнал цехового обліку технологічних порушень).

8.17. У разі ненадання енергокомпаніями (енергопідприємствами) інформації та/або звітів у терміни, визначені цією Інструкцією, або надання недостовірної інформації та/або звітів Державні інспекції в межах своїх повноважень здійснюють відповідні заходи з державного енергетичного нагляду, передбачені законами України.

IX. Порядок визначення недовідпуску електричної і теплової енергії споживачам

9.1. Недовідпуск електричної і теплової енергії споживачам через технологічне порушення в роботі обчислюється з моменту припинення або обмеження подачі енергії до її відновлення з нормальними параметрами всім споживачам.

Недовідпуск енергії обчислюється як у разі перерви енергопостачання, так і обмежень, пов'язаних з порушенням нормального режиму.

9.2. Недовідпуск електричної енергії під час перерви енергопостачання через вимкнення ліній електропередавання (повітряних або кабельних) обчислюється виходячи з навантаження цих ліній і тривалості перебування їх у відключеному стані.

9.3. Недовідпуск електроенергії споживачам, спричинений аварійною зупинкою устаткування через його пошкодження або несправність, якщо є плани електроспоживання (ліміти), визначається як різниця між плановим і фактичним споживанням електроенергії за час, коли мав місце недовідпуск.

У всіх інших випадках - як різниця між середньодобовим споживанням електроенергії за попередній місяць і фактичним споживанням за час, коли мав місце недовідпуск.

Указаний недовідпуск електроенергії обчислюється в документації (акти розслідування, звітна форма тощо).

9.4. Недовідпуск теплової енергії під час відключення споживачів обчислюється виходячи із середнього навантаження за три попередні робочі дні і тривалості відключення.

9.5. Недовідпуск теплової енергії у разі обмежень споживачів обчислюється виходячи з різниці між тепловою енергією, яка повинна бути відпущена споживачам з нормальними параметрами, і фактично відпущеною енергією за весь період обмеження.

9.6. Розрахунок недовідпуску підписується керівником енергопідприємства.

X. Порядок виведення з роботи устаткування і переведення його з аварійного стану в плановий ремонт

10.1. Устаткування енергооб'єктів, прийнятих в експлуатацію, повинно перебувати в одному з таких оперативних станів: робота, резерв, ремонт або консервація.

10.2. У процесі експлуатації виникає потреба виведення з роботи основного і допоміжного устаткування у зв'язку з його пошкодженням, а також переведенням з аварійного стану в середній, поточний або капітальний ремонт.

10.3. Виведення енергетичного устаткування з роботи в ремонт має оформлятись оперативною заявкою, яка передається диспетчерській службі.

10.4. Терміни подання заявок і повідомлень про їх упровадження повинні бути встановлені відповідною диспетчерською службою.

10.5. Заявки повинні бути підписані головним інженером енергопідприємства і занесені до журналу заявок на виведення з роботи устаткування.

10.6. Термінові заявки дозволяється подавати в установленому порядку в будь-який час безпосередньо черговому диспетчерові, в оперативному управлінні якого перебуває устаткування, що вимикається.

10.7. Черговий диспетчер має право дозволити ремонт тільки на термін у межах свого чергування. Дозвіл на більш тривалий термін має бути наданий відповідним головним диспетчером (начальником диспетчерської служби) НЕК "Укренерго".

10.8. Якщо устаткування потрібно вивести з роботи негайно, також оформляється оперативна заявка. У цьому разі технічний керівник підприємства повинен надіслати диспетчерському управлінню оперативне повідомлення про причини виведення устаткування і можливу причину його пошкодження.

10.9. Дозвіл на виведення з роботи і резерву або переведення у ремонт устаткування, яке перебуває в оперативному керуванні або віданні диспетчерів НЕК "Укренерго", регіональної електроенергетичної системи (ЕС), енергопостачальної компанії або диспетчера (начальника зміни) енергопідприємства, надається за заявкою в установленому порядку відповідно головним диспетчером НЕК "Укренерго", ЕС, енергопостачальної компанії (енергопідприємства).

10.10. Час операцій, пов'язаних з виведенням у ремонт і введенням у роботу устаткування, пристроїв і систем, а також з пуском котла, турбіни, має бути включений у термін ремонту, дозволеного за заявкою.

10.11. За потреби переведення основного устаткування, що перебуває в аварійному стані, у капітальний або середній ремонт оформлюється заявка з усебічним обґрунтуванням причин, яка погоджується в установленому порядку.

10.12. Виведення з роботи устаткування групи А в електричних мережах (пункти 12 - 15 і 18 - 20 додатка 1) за аварійними заявками на термін до 24 годин для усунення дефектів, які можуть призвести до пошкодження устаткування, підлягає розслідуванню та цеховому обліку.

 

Директор Департаменту з
питань електроенергетики  

 
С. Меженний 




 

Додаток 1
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України  



ПЕРЕЛІК УСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ, ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

Назва устаткування, одиниці вимірювань  

Назва групи  

А  

Б  

1  

2  

3  

1. Устаткування енергетичних блоків (котли, турбіни, генератори, блочні трансформатори) потужністю, МВт, МВА  

150 і більше  

до 150 МВт  

2. Устаткування електростанцій з поперечними зв'язками:  

 

 

2.1. Котли парові, т/год  

-  

від 75  

2.2. Турбіни та їх генератори, МВт  

150 і більше  

від 25 до 150  

3. Водогрійні котли продуктивністю, Гкал/год  

100 і більше  

від 50 до 100  

4. Турбіни парогазові і газотурбінні установки потужністю, МВт

60 і більше  

до 60  

5. Головні парові і живильні трубопроводи та їх арматура  

з устаткуванням групи А  

з устаткуванням групи Б  

6. Живильні насоси енергоблоків потужністю, МВт  

300 і більше  

від 150 до 300  

7. Підігрівники високого тиску турбоустановок потужністю, МВт

-  

150 і більше  

8. Трубопроводи теплової мережі діаметром, мм  

-  

500 і більше  

9. Гідротурбіни та їх генератори потужністю, МВт  

40 і більше  

від 15 до 40  

10. Синхронні і статичні компенсатори потужністю, МВА  

-  

25 і більше  

11. Напірні трубопроводи, холості водоскиди, щити, затвори, греблі, дамби, підвідні і відвідні тунелі та канали, відстійники, водоприймальники і водозливні споруди гідроелектростанцій потужністю, МВт 

100 і більше  

менше 100  

12. Автотрансформатори, трансформатори, силові і регулювальні, у т. ч. фаза трансформаторної групи потужністю, МВА  

125 і більше  

від 16 до 125 

13. Шунтувальні реактори напругою, кВ  

500 і 750  

-  

14. Вимикачі на напругу, кВ 

330 і вище  

від 35 до 220  

15. Роз'єднувачі, вимірювальні трансформатори і вентильні розрядники напругою, кВ  

330 і вище  

від 110 до 220  

16. Короткозамикачі-відокремлювачі напругою, кВ  

-  

від 110 до 220  

17. Кабелі напругою, кВ  

-  

від 35 до 110  

18. Секції з устаткуванням власних потреб станції, у тому числі дизель-генератори  

з устаткуванням групи А  

з устаткуванням групи Б  

19. Система шин (секція) електростанцій і підстанцій напругою, кВ  

330 і вище  

від 35 до 220  

20. Повітряні лінії електропередавання напругою, кВ  

330 і вище  

від 35 до 220  

21. Градирні, димові труби електростанцій, конструкції будівель і споруд з технологічним устаткуванням  

з устаткуванням групи А  

з устаткуванням групи Б  

22. Головні газопроводи і мазутопроводи електростанцій, резервуари води, мазуту  

з устаткуванням групи А  

з устаткуванням групи Б