III. Ознаки порушень

3.1. Аварії I категорії

До аварій I категорії належать порушення у роботі енергопідприємства, унаслідок яких загинуло п'ять чи травмовано 10 і більше осіб, стався викид отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних речовин за санітарно-захисну зону енергопідприємства, збільшилась концентрація забруднювальних речовин у навколишньому природному середовищі більше ніж у 10 разів, зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції енергопідприємства, що становить загрозу життю і здоров'ю значної кількості працівників енергопідприємства чи населення.

3.2. Аварії II категорії

До аварій II категорії належать порушення в роботі енергопідприємства, унаслідок яких загинуло до п'яти чи травмовано від 4 до 10 осіб, зруйновано будівлі, споруди або основні конструкції енергопідприємства, що становить загрозу життю і здоров'ю працівників цеху, дільниці з чисельністю працівників 100 і більше осіб.

3.3. Відмови I категорії

3.3.1. Пошкодження основного устаткування енергопідприємств (котли, турбіни, генератори, блочні трансформатори, автотрансформатори зв'язку), посадка електростанції на "нуль", а також вихід з ладу джерел життєзабезпечення енергопідприємств (резервуари води, мазуту, газопроводи, паропроводи, живильні трубопроводи, устаткування розподільчих установок, електричні і теплові власні потреби тощо); зруйнування несучих елементів будівель, споруд; пожежа, якщо вона призвела до повного зупинення всього електрогенеруючого устаткування теплової електростанції (далі - ТЕС) установленою потужністю 100 МВт і більше, теплової електроцентралі (далі - ТЕЦ) установленою потужністю 100 МВт і більше, гідроелектростанції (далі - ГЕС) установленою потужністю 20 МВт і більше незалежно від збереження власних потреб і кількості генераторів, що працюють.

3.3.2. Пошкодження будівель чи споруд електричних і теплових мереж, які призвели до перерви енергопостачання всіх споживачів енергопідприємства на термін більше ніж 24 години.

3.3.3. Руйнування устаткування групи А.

3.3.4. Технологічне порушення, що призвело до вимушеного простою устаткування групи А тривалістю більше трьох діб.

3.3.5. Вимушений простій у період опалювального сезону джерела тепла потужністю 100 Гкал/год, що призвело до перерви в теплопостачанні споживачів на термін більше 24 годин.

3.3.6. Пошкодження трубопроводу діаметром 500 мм і більше магістральної теплової мережі в опалювальний сезон, що призвело до перерви в теплопостачанні споживачів на термін більше 24 годин.

3.3.7. Перерва в енергопостачанні споживачів, що призвела до недовідпуску електроенергії 100 тис. кВт·год і більше.

3.3.8. Робота ОЕС України або її частини з частотою нижче ніж 49,5 Гц тривалістю більше 30 хвилин або з частотою 50,3 Гц тривалістю більше однієї години.

3.3.9. Пошкодження дамб золошлаковідвалів, що призвело до раптових значних скидів золошлакових відходів у водоймища.

3.3.10. Пошкодження гідроспоруд електростанцій, що призвело до зниження рівня води у водосховищі або підвищення його в нижньому б'єфі вище граничнодопустимого значення.

3.3.11. Втрата стійкості або розділення ОЕС України на частини, що призвело до зменшення енергопостачання споживачів на 10 % і більше від загального навантаження ОЕС на момент порушення.

3.4. Відмови II категорії

3.4.1. Пошкодження, аналогічні пошкодженням, зазначеним у пункті 3.3.1, для ТЕС і ТЕЦ установленою потужністю менше 100 МВт і для ГЕС установленою потужністю менше 20 МВт.

3.4.2. Технологічне порушення, що призвело до вимушеного простою устаткування групи А тривалістю менше трьох діб (крім випадків успішного автоматичного повторного включення).

3.4.3. Руйнування устаткування групи Б.

3.4.4. Технологічне порушення, що призвело до вимушеного простою устаткування групи Б тривалістю понад 24 години.

3.4.5. Пошкодження трубопроводу діаметром 500 мм і більше в опалювальний період, що призвело до перерви в теплопостачанні споживачів тривалістю від 12 до 24 годин.

3.4.6. Вимушене простоювання у період опалювального сезону джерела тепла потужністю 100 Гкал/год і більше, що призвело до перерви в теплопостачанні споживачів на термін від 12 до 24 годин.

3.4.7. Перерва в енергопостачанні споживачів, що призвело до недовідпуску електроенергії від 10 до 100 тис. кВт·год.

3.4.8. Технологічне порушення в роботі устаткування ВЕС (ВЕУ), що призвело до вимушеного простою ВЕС (ВЕУ) потужністю 300 кВт і більше (руйнування опори, лопатей, вихід з ладу механізму керування їх положення, системи орієнтації ротора, трансмісії, електрогенератора ВЕУ, вихід з ладу автоматичної системи керування ВЕС тривалістю 24 години і більше). Тривалість вимушеного простоювання визначається тривалістю ремонтно-відновлювальних робіт без урахування часу очікування сприятливих метрологічних умов після завершення ремонту.

3.4.9. Технологічні порушення, які виникли через неправильні дії захисту або автоматики, помилкові дії персоналу, що призвели до відключення устаткування і ліній електропередавання груп А і Б, недовідпуску або недовиробітку електричної чи теплової енергії.

Неправильні дії релейного захисту, електроавтоматики і протиаварійної автоматики, крім цього, обліковуються і оцінюються згідно з нормативним документом "Облік та оцінювання роботи пристроїв релейного захисту, електроавтоматики та протиаварійної автоматики. Інструкція", затвердженим наказом Міністерства палива та енергетики України від 21.12.2006 N 511.

3.4.10. Зниження електричного навантаження електростанцією на 20 % і більше від заданого диспетчерським графіком тривалістю більше однієї години.

3.4.11. Технологічні порушення, що призвели до вимушеного зниження навантаження енергоблоків на 20 % і більше від номінальної потужності тривалістю понад 24 години.

3.4.12. Робота ОЕС України з частотою нижче ніж 49,5 Гц, яка призвела до перерви енергопостачання споживачів від дії пристроїв протиаварійної автоматики.

3.4.13. Порушення роботи каналів і пристроїв засобів диспетчерського і технологічного керування або телемеханіки, яке викликало повну втрату зв'язку диспетчера з об'єктом електроенергетики або повну втрату інформації про його стан тривалістю більше однієї години, а також будь-які порушення у роботі оперативно-інформаційного комплексу, які призвели до неправильних дій диспетчера.

3.4.14. Масове відключення або пошкодження електричних мереж напругою 35 кВ і вище внаслідок стихійних явищ, що призвело до перерви в енергопостачанні споживачів.

3.4.15. Пошкодження будівель і споруд електричних і теплових мереж, які призвели до перерви енергопостачання всіх споживачів енергопідприємства на термін до 24 годин.

IV. Класифікація причин порушень

4.1. Під час розслідування причин і обставин порушень мають бути вивчені і оцінені такі обставини:

дії персоналу, відповідність енергоустановок вимогам чинних нормативних документів;

організація експлуатації, якість і терміни виконання ремонтів, профілактичних оглядів, контролювання технічного стану устаткування, дотримання норм і відповідних вимог під час проведення ремонтних робіт;

своєчасність усунення аварійних джерел, дефектів устаткування, виконання вимог нормативних та розпорядчих документів енергопідприємства, а також заходів, спрямованих на підвищення надійності устаткування;

правильність прийнятих проектних рішень, якість виготовлення і конструкції устаткування, якість проведення монтажних, будівельних і налагоджувальних робіт;

відповідність критеріїв стихійних явищ (швидкість вітру, товщина ожеледі на проводах ліній електропередавання тощо) величинам, які встановлені проектувальними нормами і визначені в проекті;

залишковий робочий ресурс вузла.

4.2. Під час розслідування порушень мають бути виявлені, проаналізовані та описані всі причини виникнення і розвитку порушення, його передумови, а також причинно-наслідкові зв'язки між ними.

Кожне порушення повинно бути класифіковано як аварія або відмова відповідної категорії та за ознаками технічних і організаційних причин, які мають відповідні номерні позначення.

4.3. Класифікаційні ознаки технічних та організаційних причин порушень наведені в додатку 3.

4.4. У разі якщо порушення, які виникли за однієї причини, далі розвиваються за інших причин з більш тяжкими наслідками, класифікація порушення повинна відповідати причині, що викликала найбільш тяжкі наслідки; вона визначається першою і за цією ознакою обліковується в статистичній звітності.

4.5. Недовідпуск електричної і теплової енергії визначається за Порядком визначення недовідпуску електричної і теплової енергії споживачам, наведеним в розділі IX.

4.6. Недовиробіток електричної і теплової енергії здійснюється згідно з Визначенням недовиробітку електричної і теплової енергії, наведеним у додатку 4

V. Порядок повідомлення про технологічне порушення

5.1. Про всі технологічні порушення в роботі устаткування груп А і Б енергопідприємств передається така інформація:

оперативне повідомлення;

попереднє (додаткове) повідомлення про технологічне порушення (додаток 5);

додаткове повідомлення про технологічне порушення.

5.2. Передання оперативних повідомлень здійснюється оперативним персоналом згідно з прийнятим державним підприємством, що здійснює централізоване диспетчерське управління, регламентом. Термін передання оперативних повідомлень від чергового оперативного персоналу, де виникло порушення, до регіональних підрозділів Державної інспекції та регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду не повинен перевищувати:

для устаткування групи А - 30 хвилин;

для устаткування групи Б - 60 хвилин (з урахуванням останнього абзацу пункту 5.2.1).

Оперативні повідомлення передаються телефоном.

5.2.1. Оперативне повідомлення про порушення на устаткуванні, яке є в оперативному управлінні або віданні чергового диспетчера регіональної енергосистеми, передається у такому порядку:

черговим диспетчером енергопідприємства (начальником зміни електростанції) - диспетчеру енергосистеми;

диспетчером регіональної енергосистеми - диспетчеру НЕК "Укренерго" і в регіональні підрозділи Державної інспекції та регіональні територіальні підрозділи Держенергонагляду;

диспетчером НЕК "Укренерго" - Мінпаливенерго та Державній інспекції та Держенергонагляду (далі - державні інспекції).

Оперативне повідомлення про порушення на устаткуванні, яке не є в управлінні або віданні чергового диспетчера енергосистеми, передається один раз на добу о сьомій годині ранку за схемою:

черговим диспетчером енергопідприємства (начальником зміни електростанції або тепломереж) - черговому диспетчеру регіональної енергосистеми;

черговим диспетчером регіональної енергосистеми - до регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду до восьмої години ранку.

5.2.2. Оперативне повідомлення повинно містити:

назву енергопідприємства та оперативну назву устаткування, на якому виникло порушення;

дату і час порушення;

стислий опис порушення (по змозі - припущення про причини);

стан устаткування до виникнення порушення і на момент передання повідомлення;

інформацію про вимкнення споживачів.

5.2.3. Попереднє повідомлення, підготовлене відповідним структурним підрозділом енергопідприємства і підписане першим технічним керівником (головним інженером), передається до регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду телефаксом (електронною поштою) упродовж 24 годин після виявлення порушення.

5.2.4. Додаткове повідомлення готується, підписується і передається за місцезнаходженням регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду, у разі необхідності уточнення попереднього повідомлення через зміну оцінки масштабу, наслідків, причин порушення - у тому самому порядку, що й попереднє повідомлення впродовж не більше ніж п'ять діб.

5.3. Повідомлення про порушення на ВЕС здійснюється технічним керівництвом ВЕС протягом доби регіональним територіальним підрозділам Держенергонагляду та державному Донбаському підприємству з пуску, налагодження, удосконалення технології та експлуатації електростанцій і мереж (далі - ДДП "ДонОРГРЕС").

5.4. Керівник енергопідприємства (власник), крім цього, зобов'язаний негайно повідомити про аварію відповідні органи Державного комітету України з нагляду за охороною праці, місцевої виконавчої влади, прокуратури, штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій, відповідний профспілковий орган та діяти згідно з планом ліквідації аварії.

5.5. Повідомлення про технологічні порушення на АЕС здійснюється згідно з НП 306.2-100-2004.

VI. Організація і порядок розслідування порушень

6.1. Розслідування відмов I і II категорій проводиться постійно діючими комісіями, які щороку призначаються наказом в енергопідприємстві.

В окремих випадках залежно від характеру і наслідків порушень комісії призначаються наказом Мінпаливенерго, розпорядчими документами відповідних Державних інспекцій, НЕК "Укренерго" або енергокомпанією.

6.2. У разі якщо порушення супроводжувались виникненням пожеж, складається загальний акт порушення з урахуванням основних вимог щодо службового розслідування, первинного обліку і аналізу пожеж на об'єктах Мінпаливенерго України.

Розслідування порушень з пошкодженням проточної частини турбіни повинно проводитись з урахуванням "Методических указаний по расследованию причин повреждений металла лопаточного аппарата и дисков паровых турбин электростанций", затверджених Міністерством енергетики та електрифікації СРСР 30.12.87 (РД 4.17.424-87).

Розслідування порушень, пов'язаних з пошкодженням будівель і споруд, повинно проводитись з урахуванням Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин і конструктивних елементів, затвердженого спільним наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури та Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 25.04.96 N 85/89 (ДБН В.1.2-1-95).