Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"


організаційно-правова форма;

центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному фонді юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;

(абзац шостий частини другої статті 17 у редакції
 Закону України від 16.03.2006 р. N 3575-IV)

місцезнаходження юридичної особи;

перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі ім'я, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа;

види діяльності;

(абзац дев'ятий частини другої статті 17 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 22.02.2006 р. N 3456-IV)

прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

(абзац десятий частини другої статті 17 у редакції
 Закону України від 09.02.2006 р. N 3422-IV)

дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

дані про розмір статутного фонду (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), а також розмір сплаченого статутного фонду (статутного або складеного капіталу) на дату проведення державної реєстрації та дата закінчення його формування;

дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи, дати та номери записів про внесення змін до нього;

підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;

серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі або заміни свідоцтва про державну реєстрацію;

дані про установчі документи, дати та номери записів про внесення змін до них;

підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;

дата та номер запису про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

дані про дату постановки на облік та дату зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;

дані про перебування юридичної особи в процесі припинення, зокрема дата реєстрації рішення засновників (учасників) або уповноважених ними органів про припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);

дата затвердження передавального акта або розподільчого балансу;

(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом двадцять другим
 згідно із Законом України від 22.02.2006 р. N 3456-IV)

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;

(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом двадцять третім
 згідно із Законом України від 22.02.2006 р. N 3456-IV)

дані про юридичних осіб - правонаступників;

(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом двадцять четвертим
 згідно із Законом України від 22.02.2006 р. N 3456-IV)

дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо визнання її банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення;

(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом двадцять п'ятим
 згідно із Законом України від 22.02.2006 р. N 3456-IV,
 у зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять дев'ятий вважати
 відповідно абзацами двадцять шостим - тридцять третім)

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 

(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом двадцять восьмим
 згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 809-VI,
у зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий - тридцять п'ятий вважати
 відповідно абзацами двадцять дев'ятим - тридцять шостим)

місце проведення державної реєстрації, а також місце проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

місцезнаходження реєстраційної справи;

дані про видачу виписок, витягів, довідок з Єдиного державного реєстру;

прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію юридичної особи, внесла зміни до цього запису або внесла запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

дата передачі реєстраційної справи до державної архівної установи, адреса її знаходження;

фінансова звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати;

(частину другу статті 17 доповнено абзацом
 згідно із Законом України від 09.02.2006 р. N 3422-IV)

дані, що отримані в порядку взаємообміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування: дати та номери записів про взяття на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, дати та номери записів про зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, дані про види діяльності, в тому числі про основний вид діяльності;

(частину другу статті 17 доповнено абзацом тридцять п'ятим
 згідно із Законом України від 22.02.2006 р. N 3456-IV)

інша додаткова інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою.

(частину другу статті 17 доповнено абзацом тридцять шостим
 згідно із Законом України від 22.02.2006 р. N 3456-IV)

3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене в разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;

дата створення юридичної особи;

дата державної реєстрації юридичної особи;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;

дані про перебування юридичної особи в процесі припинення;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

дата передачі реєстраційної справи до державної архівної установи, її адреса.

(статтю 17 доповнено новою частиною третьою згідно із
 Законом України від 22.02.2006 р. N 3456-IV,
 у зв'язку з цим частини третю та четверту вважати
 відповідно частинами четвертою та п'ятою)

4. В Єдиному державному реєстрі повинні міститися такі відомості щодо фізичної особи - підприємця:

ім'я фізичної особи;

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

(абзац третій частини четвертої статті 17 у редакції
 Закону України від 16.03.2006 р. N 3575-IV)

місце проживання;

види діяльності;

(абзац п'ятий частини четвертої статті 17 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 22.02.2006 р. N 3456-IV)

дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, дати та номери записів про внесення змін до нього;

підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;

серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі або заміни свідоцтва про державну реєстрацію;

підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;

дані про дату постановки на облік та дату зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування;

дані про перебування фізичної особи - підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності, зокрема дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення про оголошення фізичної особи - підприємця померлою або визнання безвісно відсутньою, щодо припинення підприємницької діяльності, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо визнання банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;

(абзац одинадцятий частини четвертої статті 17 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 22.02.2006 р. N 3456-IV)

прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця;

(частину четверту статті 17 доповнено новим абзацом дванадцятим
 згідно із Законом України від 16.03.2006 р. N 3575-IV,
 у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - дев'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцятим)

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а також підстава для його внесення;

дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а також підстава для його внесення;

місце проведення державної реєстрації, а також місце проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

місцезнаходження реєстраційної справи;

прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, внесла зміни до цього запису або внесла запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем;

дата передачі реєстраційної справи до державної архівної установи, адреса її знаходження;

дані, що отримані в порядку взаємообміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування: дати та номери записів про взяття на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, дати та номери записів про зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, дані про види діяльності, у тому числі про основний вид діяльності;

(частину четверту статті 17 доповнено абзацом
 згідно із Законом України від 22.02.2006 р. N 3456-IV)

інша додаткова інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем.

(частину четверту статті 17 доповнено абзацом
 згідно із Законом України від 22.02.2006 р. N 3456-IV)

5. В Єдиному державному реєстрі містяться також відомості про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу, а також відомості про зарезервовані найменування юридичних осіб.

Стаття 18. Статус відомостей Єдиного державного реєстру

1. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

2. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, то третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.

3. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.

(частина третя статті 18 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.03.2006 р. N 3575-IV)

Стаття 19. Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі

1. У разі, якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами до установчих документів юридичної особи або не підлягає державній реєстрації, виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним особа зобов'язаний подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі. У разі, якщо подається (надсилається) реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про місцезнаходження юридичної особи, до неї додається свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

(частина перша статті 19 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 03.03.2005 р. N 2452-IV)

2. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо вони не передбачені частиною першою цієї статті.

3. Якщо реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, подається особисто особою, уповноваженою виконавчим органом юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являються її паспорт та документ, що підтверджує її повноваження.

4. Дата надходження реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

5. Державний реєстратор має право залишити без розгляду реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо реєстраційна картка оформлена з порушенням вимог, які встановлені частинами першою та другою статті 8 цього Закону, або якщо до реєстраційної картки не додано документи, передбачені частиною першою цієї статті, або якщо до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій.