Календарний план на підготовчий період складається окремо (з розподілом об­сягів робіт за місяцями);

б) будівельні генеральні плани для підготовчого і основного періодів будівництва з розміщенням постійних і тимчасових будівель і споруд, у тому числі інвентарних споруд, постійних та тимчасових залізниць і автомобільних доріг та інших шляхів для транспорту­вання устаткування, конструкцій, матеріалів і виробів, інженерних мереж, місць приєднання тимчасових інженерних комунікацій (мереж) до діючих мереж із зазначенням джерел забез­печення будівельного майданчика електроенергією, водою, теплом, парою; складських май­данчиків; будівельних машин, механізованих установок; наявних будівель та таких, що підлягають знесенню, місць розміщення знаків закріплення розбивочних осей будівель і спо-

руд.

У випадку, коли є потреба у використанні території за межами будівельного май­данчика, крім будівельного генерального плану розробляється також ситуаційний план будівництва з розміщенням підприємств матеріально-технічної бази і кар'єрів, селищ, зовнішніх шляхів і доріг, ліній зв'язку і електропередачі; з транспортними схемами по­ставки будівельних матеріалів, конструкцій, деталей і устаткування, із зазначенням меж території об'єкта, що будується, і прилеглих до неї ділянок наявних будівель і споруд;

вирубок лісу; ділянок, що тимчасово відводяться для потреб будівництва;


в) організаційно-технологічні схеми, що визначають оптимальну послідовність зведення будівель і споруд із зазначенням технологічної послідовності робіт;

г) відомість обсягів основних будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт, визначених проектно-кошторисною документацією, з виділенням робіт для основ­них споруд, пускових комплексів і періодів будівництва (додаток Д);

д) відомість потреби у будівельних конструкціях, виробах, матеріалах і устатку­ванні з розподілом по календарних періодах будівництва, яка складається для об'єкта в цілому і для основних будівель і споруд, виходячи з обсягів робіт і діючих норм на вит­рати будівельних матеріалів (додаток Е);

е) графік потреби в основних будівельних машинах і транспортних засобах для будівництва в цілому, складений на основі фізичних обсягів робіт, обсягів вантажних пе­ревезень та норм виробітку будівельних машин і транспортних засобів, а також потреби в автобусах або спеціально обладнаних транспортних засобах для перевезення людей до об'єктів будівництва, розміщених поза сферою обслуговування мережі громадського транспорту;

ж) графік потреби у кадрах будівельників за основними категоріями, складений на основі нормативної трудомісткості будівництва об'єкта і обсягів будівельно-монтажних робіт для основних організацій, що беруть участь у будівництві;

и) пояснювальна записка, що містить:


  1. характеристику умов будівництва;

2) обгрунтування методів виконання будівельних, монтажних і спеціальних буді­вельних робіт, у тому числі таких, що виконуються в зимових умовах; технічні рішення щодо будівництва складних будівель і споруд; дані про терміни виконання і обсяги гео­дезичних робіт і потребу в матеріальних та трудових ресурсах для їх виконання слід відображати в документах, передбачених підпунктами а, в, е і ж цього пункту;

3) вказівки щодо методів здійснення інструментального контролю за якістю будівництва споруд;


  1. заходи з охорони праці;

5) умови та заходи для збереження навколишнього природного середовища в період будівництва об'єктів;

6) обгрунтування потреби в основних будівельних машинах, механізмах, транс­портних засобах, електричній енергії, воді, а також тимчасових будівлях і спорудах;

7) перелік основних будівельних організацій з характеристикою їх виробничої потужності;

8) обгрунтування прийнятої тривалості будівництва меліоративної системи відповідно до СНіП 1.04.03;

9) перелік спеціальних допоміжних споруд, пристроїв, приладів і установок, а та­кож складних тимчасових споруд і мереж, робочі креслення яких повинні розроблятись проектними організаціями у складі робочих креслень для будівництва об'єкта;

10) вимоги, які повинні бути враховані в робочих кресленнях у зв'язку з прийня­тими в проекті організації будівництва методами зведення будівельних конструкцій і монтажу обладнання.

При обгрунтуванні всіх потреб і витрат слід визначити джерела їх покриття.

У проекті організації будівництва необхідно наводити такі техніко-економічні по­казники:

• загальну тривалість будівництва, в тому числі підготовчого періоду та періоду монтажу обладнання (місяців);

• максимальну чисельність працюючих (чоловік).

3.13 Передбачати при виконанні будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з пере­будовою зрошувальних систем, заходи щодо забезпечення безперебійного поливу сільськогосподарських культур і пропуску паводкових вод на території осушувально-зволожувальних систем.

3.14 При будівництві об'єктів в особливих природних умовах проект організації будівництва, крім вимог, викладених у розділах 2 і 3, повинен містити:

а) прогноз активності та інтенсивності зсувних і обвальних процесів на період будівництва;

б) заходи щодо забезпечення стійкості схилів і укосів на період будівництва за­хисних споруд;

в) календарний план будівництва, складений з урахуванням черговості та термінів виконання всіх робіт залежно від потреби закінчити або тимчасово припинити земляні роботи до настання дощових періодів року;

г) рішення про розміщення грунту та його складування, не допускаючи влашту­вання відвалів у зсувній зоні;

д) рішення щодо організації водовідведення, водозниження і спеціальні способи закріплення грунтів;


е) рішення щодо пропускання, у необхідних випадках, паводків та селевих по­токів через недобудовані споруди із забезпеченням їх цілісності;

ж) рішення про обгрунтовану сезонність виконання окремих видів робіт з ураху­ванням місцевих умов;

й) вказівки у календарному плані будівництва щодо термінів можливого утворен­ня селевого потоку за прогнозами матеріалів вишукувань;

к) матеріали щодо розміщення пунктів служби нагляду за утворенням селевих по­токів і забезпечення їх сталим радіозв'язком з диспетчерським пунктом будівництва;

л) матеріали стосовно розміщення в безпечній зоні об'єктів виробничої бази, се­лищ і під'їзних шляхів, а також можливих шляхів евакуації людей і будівельної техніки;

м) вимоги до режиму виконання робіт у селенебезпечний період.

3.15 Проект виконання робіт, пов'язаний з будівництвом нових, розширенням і реконструкцією діючих меліоративних систем і споруд, розробляється генеральними підрядними будівельно-монтажними організаціями. На окремі види загальнобудівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт проекти виконання робіт розробляються ор­ганізаціями, що здійснюють ці роботи.

3.16 Вихідними даними для розробки проекту виконання робіт повинні бути:

• завдання на розробку, що видається будівельною організацією як замовником проекту виконання робіт, з обгрунтуванням потреби у розробці на споруду в цілому, її частину або вид робіт із зазначенням термінів розробки;

• проект організації будівництва;

• необхідна робоча документація;

• умови постачання конструкцій, готових виробів, матеріалів і обладнання, вико­ристання будівельних машин, обладнання і транспортних засобів, забезпечення робочи­ми кадрами будівельників за основними професіями, виробничо-технічної комплектації та перевезення будівельних вантажів;

• матеріали і результати технічного обстеження діючих меліоративних систем з метою визначення потреби у їх реконструкції, а також вимоги до виконання будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт в умовах діючої системи.

3.17 Проект виконання робіт затверджується керівником генеральної підрядної будівельно-монтажної організації, а проект виконання монтажних і спеціальних робіт -керівником відповідної підрядної організації за узгодженням з генеральною підрядною будівельно-монтажною організацією.

Проект виконання робіт, пов'язаних з розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням меліоративних систем або їх складових частин, повинен бути узгодже­ний з організаціями, що експлуатують ці системи.

3.18 Для будівництва будівель і споруд з особливо складними конструкціями і ме­тодами виконання робіт проектні організації у складі робочої документації повинні роз-

робляти робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди, пристрої, прилади та уста­новки, до яких належать:

• оснастка і пристрої для транспортування і монтажу (піднімання, насування, складання) унікального устаткування, негабаритних і важких технологічних, будівельних і будівельно-технологічних блоків;

• пристрої для забезпечення робіт, пов'язаних з штучним зниженням рівня ґрунтових вод, штучним заморожуванням грунтів і закріпленням їх способами цемен­тації, глинизації тощо;

• шпунтове огородження котлованів і траншей;

• пристрої для великоблокового монтажу устаткування і укрупненого складання конструкцій;

• оснастка і спеціальні пристрої для зведення підземних споруд способом "стіна в грунті", прокладання підземних трубопроводів методом продавлювання грунту; зведення споруд глибокого закладення на палях-оболонках із застосуванням опускних колодязів, а також фундаментів на палях у разі наявності осідаючих грунтів;

• захисні й запобіжні пристрої під час виконання бурильних та підривних робіт поблизу існуючих будівель і споруд.

3.19 Для розробки, зазначеної в 3.18, документації генеральною проектною ор­ганізацією повинні залучатись спеціалізовані проектні, проектно-конструкторські та проектно-технологічні організації.

Склад та зміст проектів виконання робіт

3.20 Склад та зміст проектів виконання робіт повинен відповідати вимогам ДБН А.3.1-5 та цього підрозділу.

3.21 До складу проекту виконання робіт, пов'язаних з будівництвом меліора­тивних систем, входять:

а) календарний план виконання робіт по системі, в якому встановлюються послідовність і терміни виконання робіт, а також нормативний час роботи будівельних машин, визначається потреба в трудових ресурсах і засобах механізації, виділяються ета­пи і комплекси робіт, доручені бригадам, і визначається їх кількісний, професійний та кваліфікаційний склад;

б) будівельний генеральний план із зазначенням: меж будівельного майданчика і видів його огородження, діючих і тимчасових підземних, надземних і повітряних мереж і комунікацій, постійних і тимчасових доріг, схем руху транспортних засобів і механізмів, місць установки будівельних і вантажопідйомних машин із зазначенням шляхів їх пе­реміщення і зон дії, розміщення постійних, тих, що будуються, і тимчасових будівель і споруд, місця розміщення знаків геодезичної розбивочної основи, небезпечних зон;


в) графіки поставки на об'єкт будівельних конструкцій, виробів, матеріалів і ус­таткування (додаток Ж);

г) графіки руху робочих кадрів по об'єкту і графік руху основних будівельних машин по об'єкту (додаток Ж);

д) технологічні карти (схеми) на виконання окремих видів робіт з включенням схем операційного контролю якості, описом методів виконання робіт, зазначенням трудовитрат і потреби у матеріалах, машинах, оснастці, пристроях, засобах захисту пра­цюючих, а також послідовності демонтажних робіт при реконструкції підприємств, будівель і споруд;

е) рішення щодо виконання геодезичних робіт, що включають схеми розміщення знаків для виконання геодезичних побудов і вимірювань, а також вказівки про необхідну точність і технічні засоби геодезичного контролю виконання будівельно-монтажних робіт;

ж) рішення щодо техніки безпеки у складі, визначеному СНіП ІІІ-4;

й) рішення про прокладення тимчасових мереж водо-, тепло- і енергопостачання, освітлення (в тому числі й аварійного) будівельного майданчика і робочих місць з роз­робкою, у разі потреби, робочих креслень підведення мереж від джерел живлення;

к) перелік технологічного інвентаря і монтажної оснастки, а також схеми стропу-вання вантажів;

л) пояснювальна записка, яка містить:

1) обгрунтування рішень про виконання робіт, у тому числі тих, що виконуються у зимовий період;

2) розрахунки потреби в енергетичних ресурсах і рішення про її покриття;

3) перелік інвентарних будівель і споруд та пристроїв з розрахунком потреби і обгрунтуванням умов прив'язки їх до ділянок будівельного майданчика;

4) заходи, спрямовані на забезпечення збереження та виключення крадіжок ма­теріалів, виробів, конструкцій та обладнання на будівельному майданчику, в будівлях і спорудах;

5) заходи для захисту наявних будівель і споруд від пошкоджень;

6) природоохоронні заходи;

7) техніко-економічні показники, що включають обсяги і тривалість виконання будівельно-монтажних робіт, а також їх собівартість порівняно з кошторисом, рівень ме­ханізації та витрат праці на 1 м3 об'єму, 1 м2 площі будівлі, на одиницю фізичних обсягів робіт або інший показник, прийнятий для визначення продуктивності праці.

3.22 Проект виконання робіт на підготовчий період будівництва повинен містити:

• будівельний генеральний план із зазначенням на ньому місць розміщення тим­часових, у тому числі інвентарних будівель, споруд і пристроїв, мереж за межами і всере­дині майданчика з підведенням їх до місць підключення та споживання, а також

постійних об’єктів, що будуються в підготовчий період для потреб будівництва, з

виділенням при цьому робіт, що виконуються в підготовчий період;


  • технологічні карти;
  • графік поставки на об’єкт будівельних конструкцій, виробів, матеріалів і устатку-

вання (додаток Ж).

  • графік руху робочих кадрів по об’єкту і графік руху основних будівельних машин по

об’єкту і графік руху основних будівельних машин по об’єкту (додаток Ж);

* календарний графік виконання робіт по об’єкту (додаток И);

  • схеми розміщення знаків для виконання геодезичних побулов, вимірювань, а також

вказівки щодо необхідної точності і технічних засобів геодезичного контролю;