ДСН 198. Державні санітарні правила і норми при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно


4.6. За інтенсивністю фактору ЕП (ефективного значення напруженості) простір навколо стумоведучих частин електроустановок типу ВРП, ПЛ розподіляється на три зони:

4.6.1. Зона I - обмежена допустимою відстанню D від струмоведучих частин, де можливе торкання останніх працівниками. Відстань D визначається для різних класів напруг у таблиці 4.1.

Робота у зоні I дозволяється тільки у екрануючому комплекті одягу, що захищає все тіло працівника.


Таблиця 4.1.

Границі зони I від поверхні струмоведучих частин електроустановок.

------------------------------------------------------------------

| Клас напруги (кВ) | 110 | 150 | 220 | 330 | 400 | 750 |

| | | | | | 500 | |

|-------------------+-------+-----+-------+------+------+--------|

| Допустима | | | | | | |

| відстань D (м) | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 |

------------------------------------------------------------------

4.6.2. Зона II - простір на відстані більше допустимої D від струмоведучих частин електроустановок з напруженістю ЕП 25 кВ/м і вище, на висоті 5 м і вище на заземлених конструкціях (опорах, траверсах тощо).

4.6.3. Зона III - простір на рівні землі, в санітарно-захисній зоні ПЛ, ВРП з рівнями напруженості ЕП меншими 25 кВ/м.

4.7. За інтенсивністю фактору МП (амплітудного значення напруженості (індукції), приведеного до максимального ефективного значення струму електроустановки, простір, де організовуються робочі місця працюючих навколо джерел МП (струмоведучих частин, обмоток, магнітопроводів електроустановок), поділяється на три зони:

4.7.1. Зона Iм - діапазон напруженостей тут складає від 12 включно до 6 кА/м (15-7,5 мТл) включно.

У цю зону працівнику дозволяється вводити тільки кінцівки (руки - до ліктів, ноги - до колін) на термін до 2 годин за зміну.

У простір, де рівень напруженості (індукції) перевищує 12 кА/м (15 мТл), вводити будьяку частину тіла людини (кінцівки, тулуб, голову) без засобів захисту ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

4.7.2. Зона IIм - діапазон напруженостей тут складає менше 6 до 1,4 кА/м включно (7,5-1,75 мТл).

Час перебування працівника за зміну у цій зоні без засобів захисту повинен бути не більше регламентованого таблицею 5.2.

4.7.3. Зона IIIм - напруженість МП тут менше 1,4 кА/м (1,75 мТл). Час перебування працівника у цій зоні без засобів захисту на протязі зміни не обмежується.

4.8. Робочі місця працівників при роботах в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно характеризуються за наступними ознаками:

4.8.1. За рівнем впливу ЕМП та категорійністю робіт у різних зонах впливу робочі місця працівників поділяються на:

- низові - "Н" - на рівні землі, підлоги у виробничому приміщені, у СЗЗ (зони III, IIIм);

- верхові - "В" - на заземлених конструкціях електроустановок з підйомом на висоту 5 м і більше (зони II, IIм, IIIм);

- верхові з можливістю торкання струмоведучих частин при роботі з виходом на потенціал проводу або проміжний потенціал - "ВП" - зони I, Iм, IIм.

4.8.2. За характером виконання робіт у робочій зоні робочі місця працівників поділяються на стаціонарні та пересувні.

4.8.3. За часом перебування працівників у зміну робочі місця поділяються, згідно ГОСТ 12.1.005-88, на постійні і непостійні.

4.8.4. За ознакою розподілу праці робочі місця поділяються на:

- індивідуальні;

- колективні (бригадні) у одній або у декількох зонах впливу ЕМП згідно з технологіями виконання робіт.

4.9. Робочі місця працівників енергопідприємств в невимкненому одноманітному обладнанні називаються типовими. Наприклад, типове робоче місце - комірка роз'єднувача, - при наявності кількох однотипних роз'єднувачів на ВРП - 750 кВ. Другим прикладом може бути маршрут обходу (огляду) ПЛ - 330 кВ.

Вимірювання напруженостей ЕП і МП у згаданих випадках допускається проводити на одному робочому місці з найбільшими напруженостями, а результати вимірів переносити на інші робочі місця даного типу.

4.10. Умови праці на типових робочих місцях за факторами ЕП, МП промислової частоти повинні характеризуватися середніми рівнями напруженостей (СРН).

5. Граничнодопустимі рівні напруженості електромагнітного поля промислової частоти при виконанні робіт в невимкнених електроустановках

5.1. Граничнодопустимі рівні (ГДР) напруженостей електричного і магнітного полів промислової частоти при виконанні робіт в невимкнених електроустановках визначаються в залежності від часу та місць впливу цих факторів на організм людини.

5.2. При впливі на весь організм людини ГДР напруженості визначається по ЕП - 25 кВ/м, а МП - 6 кА/м.

5.3. При впливі тільки на кінцівки людини (руки до ліктів, ноги до колін) ГДР напруженості визначається по ЕП - 25кВ/м, а МП - 12 кА/м.

5.4. Перебування незахищеної людини в ЕП напруженістю до 5 кВ/м включно дозволяється на протязі всього робочого дня (8 годин).

5.5. Допустимий час перебування незахищеної людини в ЕП напруженістю більше 5 до 20 кВ/м включно (зона III) визначається виразом

T = 50/E - 2,

де T - допустимий час перебування в ЕП при відповідному рівні напруженості, години;

E - напруженість ЕП, яке впливає на людину у контрольованій зоні, кВ/м.

5.6. При напруженостях ЕП більше 20 до 25 кВ/м час перебування людини у ЕП не повинен перевищувати 10 хвилин.

5.7. При захисті працівника ЕК з коефіцієнтом екранування більше 5 (полегшений екрануючий комплект) у зоні III дозволяється працювати 8 годин у зміну (під ПЛ, ВРП).

5.8. Час перебування людини у МП напруженістю до 1,4 кА/м дозволяється до 8 годин у зміну.

5.9. Час перебування людини у МП напруженістю більше 1,4 кА/м регламентується таблицею 5.2.

Таблиця 5.2.

Час перебування людини у магнітному полі частотою 50 Гц (зона IIм)

------------------------------------------------------------------

|Час перебування | | | | | | | | |

|персоналу (год.) (не | | | | | | | | |

|більше) | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|---------------------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----|

|Напруженість МП ПЧ | | | | | | | | |

|(кА/м) | 6,0 |4,9 |4,0 |3,2 |2,5 |2,0 |1,6 |1,4 |

|---------------------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----|

|Магнітна індукція | | | | | | | | |

|(мТл) | 7,5 |6,13 |5 |4 |3,13 |2,5 |2 |1,75|

------------------------------------------------------------------

6. Вимоги до організації праці на робочих місцях працівників енергопідприємств у зонах впливу ЕМП

6.1. Робочі місця оперативних, оперативно-виробничих та виробничих працівників енергетичних підприємств повинні проходити атестацію за умовами праці згідно Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці.

В діючих електроустановках атестація робочих місць проводиться не рідше 1 разу на 5 років. Позачергова атестація проводиться у разі:

- організації нових і раціоналізації існуючих робочих місць працівників;

- прийняття до експлуатації нових електроустановок або зміни конструкцій існуючих і стаціонарних засобів захисту від впливу ЕМП ПЧ;

- використання нових схем комутації;

- поточного санітарного нагляду за умовами праці на окремих робочих місцях.

Результати атестації робочих місць повинні враховуватись при складанні технологічних карт на всі види робіт, що виконуються в невимкнених електроустановках.

6.2. Під час виконання робіт на робочих місцях категорії "В" на працівників впливають ЕП, МП промислової частоти, електромагнітне випромінювання радіочастот у широкому спектрі. Як правило, ці місця розташовані у зоні II на висоті більше 5 м. Роботи у зоні II дозволяються тільки в ЕК з коефіцієнтом екранування не нижче 30.

6.3. При виконанні робіт на робочих місцях категорії "ВП" (зона I) на працівників впливають ЕП, МП промислової частоти великої інтенсивності, імпульсні струми, що мають місце в момент вирівнювання потенціалів тіла людини і струмоведучих частин, іонізація повітря, ЕМВ радіочастот, шум та інші фактори. Роботи тут дозволяються тільки в ЕК з коефіцієнтом екранування не нижче 100.

6.4. Згідно ГДР МП промислової частоти термін роботи працівників на робочих місцях категорії "ВП" біля струмоведучих частин ПЛ та ВРП 110-750 кВ з виходом на потенціал не повинен перевищувати 4 години за зміну. При закінченні допустимого часу роботи повинна бути проведена заміна електромонтера, що працював у зоні I, на іншого.

6.5. При проведені робіт безпосередньо на проводах фаз ПЛ 110-750 кВ (робочі місця "ВП") працівник повинен дистанціюватися від поверхні останніх не менше 5 мм за рахунок екрануючих рукавичок, шкарпеток та товщини екрануючого комплекту. У режимі очікування дистанція між будь-якою частиною тіла людини та центром струмоведучих частин повинна бути не менше 200 мм.

6.6. На підприємствах, які займаються виконанням робіт під напругою на ПЛ та ВРП 110-750 кВ, повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, що відображають вимоги цих Правил стосовно особливостям кожного підприємства. Ці інструкції повинні погоджуватись з місцевими органами державного санітарного нагляду.

6.7. Посадові особи і спеціалісти, інші працівники підприємств, а також приватні особи, які зайняті виконанням робіт, обумовлених Правилами, проходять підготовку, перевірку знань Правил у порядку, передбаченому Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. Допуск до роботи в невимкнених електроустановках осіб, які у встановленому порядку не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, забороняється.

7. Вимоги до проведення вимірів (розрахунків) напруженостей ЕП і МП промислової частоти на робочих місцях працівників

7.1. Виміри (розрахунки) основних факторів ЕП і МП промислової частоти повинні проводитись на робочих місцях, де існує вплив цих факторів на працівників з урахуванням зон впливу.

7.2. Визначенням рівнів впливу ЕМП на робочих місцях мають право займатися спеціалізовані лабораторії Міненерго України (виробничої санітарії, екології) та Міністерства охорони здоров'я України, що атестовані згідно вимогам Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці.

7.3. Перед визначенням рівнів впливу ЕП і МП промислової частоти на робочих місцях працівників повинна бути проведена організаційна та технічна підготовка, яка передбачає:

- складання переліку робочих місць енергетичного підприємства, де існує вплив ЕМП промислової частоти на працівників;

- складання переліку посад працівників, зайнятих на цих робочих місцях, з визначенням фактично виконуваних робіт у зонах впливу ЕМП;

- призначення осіб відповідальних за дослідження рівнів ЕМП та часу перебування працівників у зонах впливу за зміну, місяць, рік;

- складання ескізів (планів) розташування електрообладнання на робочих місцях, де досліджуються рівні впливу ЕМП, з нумерацією точок вимірів;

- підготовку робочої документації до проведення вимірів (розрахунків) на конкретних робочих місцях;

- підготовка приладів для інструментальних вимірів.

7.4. Переліки робочих місць у зонах впливу ЕМП та посад працівників, що проводять їх ремонтно-експлуатаційне обслуговування, повинні бути затверджені адміністрацією енергетичного підприємства (директором, головним інженером).

7.5. Складання ескізів (планів) розташування електрообладнання на типових робочих місцях працівників виконується спеціалістами енергетичного підприємства і затверджується його директором. На ескізах (планах) повинні бути розставлені точки, у яких проводяться виміри (розрахунки). Ці точки повинні охоплювати всю робочу зону, де можливе перебування працюючого на протязі всього терміну роботи.

7.6. На індивідуальних стаціонарних робочих місцях категорії "Н", "В" (зони II, III, IIIм) точки вимірів повинні ставитись по всій зоні можливого перебування працівника та відхилення його тіла у межах робочої зони. Наприклад, робочі місця навколо опор певного класу напруги ПЛ, траверсах тощо.

7.7. На пересувних робочих місцях з одноманітним обладнанням категорії "Н" (зона III) - маршрути обходів ПЛ, площі для чистки рослинності під ПЛ напругою 330 кВ і вище - точки вимірів повинні розташуватись у місцях з максимальними значеннями напруженостей ЕП і МП на середині прогону у місці максимального провісу проводів та біля опори, де напруженості ЕП і МП мають мінімальні значення. Це потрібно для усереднення результатів вимірів.

7.8. На колективних (бригадних) робочих місцях, що розташовуються у двох або трьох зонах впливу, наприклад, при виконанні робіт під напругою, точки вимірів (розрахунків) повинні розташовуватись у найбільш імовірних місцях розміщення членів бригади кожної зони впливу ЕМП.

7.9. На ділянках компактного розташування електрообладнання (ВРП, ЗРП) можливе складання карти напруженостей ЕП і МП для наочного уявлення рівнів впливу на працівників за маршрутами обходів (оглядів) і проведенні робіт у цих РП на типових робочих місцях.

7.10. До робочої документації, куди записуються результати вимірів (розрахунків), належить робочий (польовий) журнал, форма якого приведена у додатку 1. Запис результатів вимірювань проводиться згідно точок конкретного робочого місця, нанесених на ескіз (план) з урахуванням часу вимірювання, а також напруги і струму у момент вимірів.

7.11. Всі роботи, пов'язані з проведенням вимірів в невимкнених електроустановках, повинні проводитись бригадою вимірювальників у складі не менш 2 чоловік з дотриманням правил безпеки, які визначаються діючими Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок, за нарядами чи розпорядженнями.

Проводити виміри в невимкнених електроустановках в мряку, дощ, снігопад, при сильному вітрі, тобто в ситуаціях, що не забезпечують умовам охорони праці та достовірність вимірів - забороняється.

7.12. Рекомендованим приладом для вимірювання ефективного значення напруженості ЕП промислової частоти є прилад з трьохкоординатним датчиком, який не треба орієнтувати на точці вимірювання з похибкою 10%. Можуть використовуватись прилади з 1-координатними датчиками.

7.13. Для вимірювання рівнів електромагнітних полів використовуються прилади, які мають нормативно-методичне та метрологічне забезпечення.

7.14. В залежності від розташування робочих місць працівників у зонах впливу ЕМП проводяться інструментальні виміри або розрахунки рівнів напруженостей ЕП, МП.

7.15. При виконанні робіт без підйому на обладнання та конструкції робочі місця "Н" (зона III), поблизу них, а також у місцях установки екрануючих пристроїв проводяться прямі виміри напруженостей ЕП і МП на висоті 1,8; 1,0; 0,5 м від поверхні землі або від площадки обслуговування. Результатом подальших обчислень є найбільший вимір з трьох знятих на різних висотах від землі. Під ПЛ на відстані більше 5 м від опор достатньо проводити виміри тільки на 1,8 м від поверхні землі. Датчик приладу, що вимірює напруженість ЕП, повинен бути віддалений від людини не менше як на 1 м, а від заземлених конструкцій - 0,5 м.