ваному додатку 7.

5.4. Керування роботою освітлювальних установок доцільно

здійснювати за допомогою автоматичних пристроїв згідно з добовими

графіками з урахуванням рівня природного освітлення.

5.5. У виробничих приміщеннях будівель і споруд необхідно

передбачати чергове та аварійне освітлення згідно з вказівками

діючих нормативно-методичних документів по проектуванню освітлю-

вального обладнання промислових підприємств.

6. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ПРИСТРОЇ

6.1. Електротехнічні установки повинні проектуватися у відпо-

відності з Правилами влаштування електроустановок (ПВЕ) та діючи-

ми нормативними документами, що регламентують ці питання.

6.2. Категорії електроприймачів та забезпечення надійності

електропостачання будівель і приміщень слід приймати у відповід-

ності з діючими нормами технологічного проектування сільських

електричних мереж та електростанцій.

6.3. У приміщеннях для утримання тварин необхідно передбачати

пристрої для вирівнювання електричних потенціалів.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

7.1. Організація будівельного виробництва при спорудженні бу-

дівель і споруд для тваринництва повинна бути спрямована на вирі-

шення організаційних, технічних та технологічних питань для досяг-

нення кінцевого результату - введення в дію об'єкта з необхідною

якістю та в установлені строки.

7.2. Спорудження будівель і споруд допускається лише на під-

ставі попередньо розроблених рішень, які повинні бути закладені в

проекти організації будівництва та виконання робіт.

7.3. При будівництві підприємств, до складу яких входить біль-

ше трьох будівель і споруд однакового призначення, їх будівництво

та введення в експлуатацію повинно передбачатись, як правило, пус-

ковими чергами, як це передбачається проектом.

7.4. Основній роботі по зведенню будівель і споруд повинна

передувати робота підготовчого періоду: створення геодезичної

розбивочної основи: зрізування рослинного шару грунту та забезпе-

чення його зберігання; вертикальне планування території (згідно

з проектними позначками); створення проектного похилу до дренажу;

створення під'їзних автошляхів; прокладання інженерних мереж; за-

безпечення будівельного майданчика протипожежним водопостачанням.

7.5. Після закінчення робіт по вертикальному плануванню слід

виконати роботу по влаштуванню основи (штучної або природної)

згідно з вказівками відповідних нормативних документів.

У тому випадку, коли проектом передбачається виконання спе-

ціальних робіт (осідання грунтів, розроблювані території та ін.)

по влаштуванню основи, вони повинні виконуватись до проведення

вертикального планування території.

7.6. Зведення надземних конструкцій будівель і споруд або їх

частин (секцій, прогонів, ярусів, ділянок, захваток та ін.)

забороняється до повного закінчення влаштування підземних конструк-

цій і зворотної засипки котлованів, траншей і пазух з ущільненням

грунту до щільності його в природному стані або передбаченому

проектом (за винятком підземних конструкцій, зведння яких проекта-

ми виконання робіт передбачено в інші строки).

7.7. Будівництво бажано виконувати захватками.

7.8. Точність розбивки осей будівель і споруд повинна відпові-

дати вимогам, встановленим нормативними документами, що регламен-

тують геодезичні роботи в будівництві.

7.9. Розбивка місць встановлення стовпчастих фундаментів ви-

конується етапами: спочатку виносяться маячні фундаменти, а потім

рядові. До початку робіт по влаштуванню фундаментів необхідно про-

класти труби зливної каналізації та захисту електрокабеля.

7.10. Грунт на підошві свердловин утрамбовується щебенем.

Зворотну засипку фундаментів необхідно виконувати з пошаровим

трамбуванням грунту.

7.11. Монтаж збірних залізобетонних конструкцій необхідно

виконувати у такій послідовності: стовпчасті фундаменти, колони,

панелі зовнішніх стін, ригелі та плити покриття.

7.12. Монтаж металоконструкцій будівель і споруд виконується

у відповідності з монтажними схемами заводів-виготовлювачів з

обов'язковим забезпеченням стійкості всієї споруди або окремих її

частин.

7.13. Приховані роботи підлягають засвідченню із складанням

актів за відповідною формою. Акт засвідчення прихованих робіт

повинен складатися на завершений процес, який виконано самостій-

ним підрозділом виконавців.

7.14. Виконання будівельно-монтажних робіт в умовах реконст-

рукції об'єктів необхідно пов'язувати з виробничою діяльністю

підприємства, яке реконструюється. Замовник і підрядник повинні

визначити узгодженість дій і відповідального за оперативне керів-

ництво роботами.

7.15. При реконструкції об'єктів належить враховувати дані

обстеження технічного стану конструкцій, транспортних засобів і

комунікацій, обладнання, інженерних мереж та умов виробництва.

7.16. При виконанні будівельно-монтажних робіт слід дотри-

муватись правил по техніці безпеки в будівництві згідно з норма-

тивним документом, що регламентує ці правила та правил пожежної

безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт.

8. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

8.1. Будівлі і споруди для тваринництва підпадають під інтен-

сивну зовнішню дію і працюють в багатьох випадках у складних

експлуатаційних умовах. Вони мають ряд характерних особливостей,

які визначаються специфікою технології сільськогосподарського ви-

робництва та режимом роботи споруд.

З метою попередження передчасного спрацювання будівель і

споруд необхідно дотримуватися правил їх технічної експлуатації,

що передбачають правильне їх утримання, організацію систематич-

ного контролю за їх станом, своєчасний ремонт.

8.2. Огляди будівель і споруд провадять:

- загальні (двічі на рік - весною і восени), коли оглядають

усі приміщення, конструкції будівель та їхні частини;

- часткові, при яких оглядають окремі частини будівель або

види інженерного устаткування (центральне опалення, електро-

обладнання тощо);

- позачергові у випадках, коли внаслідок стихійних явищ мо-

жуть бути пошкоджені частини будівель.

Результати оглядів оформляються актами та служать основою

для визначення обсягів робіт по ремонту будівель і споруд.

8.3. Обов'язковою умовою правильної технічної експлуатації

будівель і споруд є постійний нагляд за станом їхніх конструкцій

і частин, виявлення і своєчасне усунення пошкоджень з обов'язко-

вим виявленням і усуненням причин таких пошкоджень.

8.4. Не дозволяється перевантаження несучих конструкцій або

зміна характеру і розподілу діючих навантажень порівняно з проект-

ними.

8.5. Для захисту фундаментів від надмірного зволоження необхідно

не допускати витікання води з підземних комунікацій та забезпечити

відвід поверхневих та атмосферних вод від будівель шляхом планування

території і влаштування вимощення по периметру зовнішніх стін кожної

будівлі і споруди.

8.6. Не допускається зволоження, промерзання та переохолод-

ження стін, поява в них тріщин, продування і намокання у швах.

8.7. Враховуючи, що довговічність та збереження будівель і спо-

руд значною мірою залежать від стану покриттів, необхідно забезпечу-

вати постійний і старанний нагляд за несучими конструкціями покрит-

тів. Дерев'яні балки та ферми уражаються шашелем, пліснявіють та

гниють.

В залізобетонних конструкціях важливо слідкувати за станом

захисного шару, перевіряти стан захисних покриттів закладних мета-

левих деталей і зварних з'єднань між несучими елементами.

Головну увагу під час огляду металевих конструкцій необхідно

звертати на якість болтових та зварних з'єднань і стан захисного

(фарбувального) шару.

В усіх випадках необхідно ретельно слідкувати за станом по-

криття та усувати можливість проникнення атмосферної вологи в

перекриття.

8.8. Експлуатацію санітарно-технічних пристроїв та електро-

обладнання необхідно розглядати не ізольовано, а як частину єдиної

системи технічного обслуговування.

При експлуатації систем опалювання слід особливу увагу приді-

ляти щільності з'єднань та ізоляції магістральних трубопроводів,

справності приладів, арматури та інших елементів, огляд яких про-

вадять згідно з встановленими графіками.

При огляді вентиляційних пристроїв необхідно звертати увагу

на рівень шуму та вібрацій при їх роботі, на зручність і безпеч-

ність включення і виключення вентиляторів та підігрівальних еле-

ментів.

Внутрішні системи водопроводу в будівлях перевіряють відпо-

відно до технічних норм. Особливо старанно слід оглядати трубопро-

води, прокладені у прихованих місцях будівель і споруд.

При експлуатації систем каналізації слід провадити система-

тичний огляд приладів і арматури, періодичне промивання та очи-

щення мережі, заходи по запобіганню засміченню і замерзанню

трубопроводів.

8.9.З метою підтримання будівель і споруд у стані, необхідному

для нормальної їх експлулатації, провадяться поточні та капітальні

ремонти.

Призначення поточних ремонтів полягає в систематичному і

своєчасному виконанні робіт для усунення пошкоджень і несправностей

частин будівель та здійсненні профілактичних заходів з метою за-

хисту їх від передчасного спрацювання.

Капітальними ремонтами передбачається заміна і відновлення

окремих частин, конструкцій та обладнання будівель і споруд у

зв'язку з спрацюванням та руйнуванням їх або роботи по заміні

конструкцій (обладнання) міцнішими і економічнішими.

9. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

9.1. При розробці проектів будівель і споруд для тваринниць-

ких підприємств повинні передбачатися заходи по раціональному ви-

користанню природних ресурсів, охороні атмосфери, водних об'єктів

та грунту від забруднення, захисту від шуму, вібрації, електричних

та магнітних полів, забезпеченню радіаційної безпеки та санітарно-

го очищення території.

9.2. Весь комплекс заходів повинен бути спрямований на дотри-

мання норм гранично допустимих викидів (ГДВ) хімічних та біологіч-

них інгредієнтів (пестицидів, залишків мінеральних та органічних

добрив, викидів від транспортних засобів, відходів від діяльності

підприємства: гною, стічних вод, шкідливих газів, патогенної мікро-

флори, личинок та яєць гельмінтів тощо) в атмосферне повітря, грунт,

поверхневі і підземні водні джерела, продукти харчування, а також

на дотримання встановлених захисних зон від підприємств чи окремих

будівель до сельбищної території сільських та міських поселень або

територій, що прилягають до них, згідно з санітарними нормами.

9.3. Методи і ступені очищення стічних вод повинні визначати-

ся в залежності від місцевих умов з урахуванням можливого викорис-

тання очищених стічних вод для сільськогосподарських потреб та

повинні забезпечувати екологічну безпеку.

9.4. При скупченні тварин на обмеженій території тваринниць-

кого підприємства промислового типу та при впровадженні водо-

містких технологій виробництва і значній кількості біогенних еле-

ментів, патогенної мікрофлори, личинок та яєць гельмінтів, а та-

кож шкідливих хімічних речовин, які містяться у виробничих стоках

підприємств, та при недостатній ефективності очисних споруд слід

розробляти і здійснювати заходи по попередженню забруднення водних

джерел, в тому числі і підземних.

9.5. В разі надходження у водні джерела декількох речовин з

однаковими ознаками шкідливості, що лімітуються і відносяться до

1 та 2 класу безпеки та з урахуванням добавок, сума відношення

концентрації (С + С + ... + С ) кожної речовини в одному

1 2 n

об'єкті до відповідної гранично-допустимої концентрації (ГДК) не

повинна перевищувати одиницю:

С С С

1 2 n

-------- + -------- +...+ -------- < 1

ГДК ГДК ГДК -

1 2 n

9.6. При виборі місць для будівництва тваринницьких підпри-

ємств або окремих будівель і споруд необхідно враховувати фоновий

вміст в природному середовищі хімічних і біологічних компонентів,

особливо тих, які можуть негативно впливати на санітарний стан

цього середовища, на здоров'я людей і тварин, а також здатність

їх до самоочищення.

При використанні таких територій для забудови питання проек-

тування слід узгоджувати з контролюючими відомствами або відмовля-

тися від таких територій.

9.7. Основними джерелами забруднення хімічними та біологіч-

ними речовинами (аміак, сірководень, окис вуглецю, патогенні

мікроорганізми, яйця гельмінтів тощо) приземних шарів атмосфери

в зоні тваринницького підприємства є різні технологічні вузли,

системи загальнообмінної вентиляції, котельні, теплогенератори

тощо.

9.8. Основним критерієм якості атмосферного повітря при

встановленні гранично допустимих викидів (ГДВ) для джерел забруд-

нення атмосфери є гранично допустимі концентрації (ГДК).

С

Необхідно виконувати вимогу, щоб ------ < 1, де С - розра-

ГКД -

хункова концентрація шкідливих речовим в приземному шарі повітря.

9.9. Скидання в атмосферу повітря, вилученого загальнообмін-

ною вентиляцією, яке вміщує шкідливі або з неприємним запахом

речовини через зосереджені пристрої (труби, шахти, дефлектори)

або через розосереджені пристрої (ліхтарі, які відкриваються,

фрамуги віконні та ін.) і розрахунки розсіювання цих речовин по-

винні передбачатися так, що їх гранично допустимі концентрації

(ГДК) не перебільшували нормативів згідно з діючими санітарними

нормами.

9.10. При розробці заходів по охороні навколишнього середо-

вища слід забезпечувати скорочення виділення шкідливостей в ат-

мосферу, у водні джерела та в грунт шляхом застосування найбільш