ринництва слід передбачати у відповідності з діючими нормами

проектування виробничих будівель з урахуванням їх категорій вибу-

ховопожежної та пожежної небезпеки та ступеня вогнесійкості.

Для евакуації людей допускається передбачати в двостулкових

воротах двері (без порогів або з порогами заввишки не більше

0,1 м), що відчиняються у напрямку виходу з будівлі.

Виходи для тварин, звірів та птиці із будівель і приміщень

повинні передбачатися згідно з нормами технологічного проекту-

вання відповідних типів підприємств. Ці виходи допускається

враховувати при розрахунку евакуаційних виходів для людей, якщо

вони відповідають вимогам, що пред'являються до евакуаційних ви-

ходів.

Евакуаційні шляхи повинні забезпечувати безпечну евакуацію

усіх тварин, що знаходяться в приміщеннях будівель, через ева-

куаційні виходи.

Виходи і проходи є евакуаційними, якщо вони використовують-

ся при експлуатації тваринницьких будівель для вигулу тварин

або їх пересування при безвигульному утриманні і ведуть:

а) з приміщень першого поверху безпосередньо назовні

або через тамбур;

в) з приміщень будь-якого поверху, крім першого, в прохід,

що веде в пандусну клітку. яка має вихід назовні безпо-

середньо або через тамбур.

В усіх тваринницьких будівлях необхідно передбачати не менше

двох евакуаційних виходів, а в багатоповерхових будівлях - не

менше двох пандусних кліток, розміри яких визначають з урахуван-

ням протипожежних і технологічних вимог.

Ворота та двері в приміщеннях для утримання тварин і на

шляхах евакуації повинні бути двостулковими і розкриватися у бік

виходу з приміщення.

Засуви повинні легко відчинятися як зсередини, так і ззовні.

В будівлях для утримання тварин відстань від найбільш відда-

леного місця до виходу назовні або в пандусну клітку не повинна

перевищувати 30 м.

Для своєчасної евакуації тварин на випадок пожежі на тварин-

ницьких підприємствах, як правило, повинні впроваджуватися групові

прив'язі, які легко звільняються.

2.17. В тваринницьких будівлях над приміщеннями з вологим або

мокрим режимом влаштовувати покриття, які не вентилюються, до-

пускається лише за умови, якщо запроектована пароізоляція виклю-

чає можливість накопичення вологи в конструкціях покриття з річ-

ний період експлуатації.

Покрівлю будівель завширшки не більше 27 м слід проектувати,

як правило, із азбестоцементних хвилястих листів, а в будівлях

більшої ширини - з рулонних матеріалів.

2.18. Тваринницькі будівлі слід проектувати без внутрішніх

водостоків.

Внутрішні водостоки допускаються лише в будівлях, ширина

яких при похилі в один бік становить 36 і більше метрів та

забезпечується конструктивна та експлуатаційна надійність покрів-

лі.

2.19. Підлоги в тваринницьких будівлях, а також покриття

вигульних майданчиків повинні відповідати технологічним вимогам,

в тому числі захисту тварин від переохолодження.

Підлога в приміщеннях, де утримуються тварини та птиця, по-

винна бути безпустотною.

Підлога з пустотами допускається лише в місцях, де утримують-

ся поросята або молодняк птиці, якщо вона використовується для

повітряного обігрівання підлоги і є неспалимою.

Верхній шар підлоги в місцях відпочинку тварин при утриманні

їх без підстилки визначається показником теплозасвоєння поверхні

підлоги, величина якого приймається у відповідності з нормами

технологічного проектування.

Показник теплозасвоєння гратчастих підлог і підлог приміщень,

де утримуються тварини на підстілці, вівці та птиця, не нормуєть-

ся.

Підлогу, що систематично змочується рідинами, слід проекту-

вати з похилом. Похили підлоги, лотків та каналів слід приймати:

- в приміщеннях для утримання птиці в клітках та лотків

вздовж проходів в усіх приміщеннях - не менше 0,005;

- в технологічних елементах приміщеньь (у стійлах, денниках,

станках тощо) і поперечні в проходах - не менше 0,015.

Гратчасті (щілинні) підлоги і канали (лотки) для видалення

гною механізмами слід проектувати без похилу.

Похил покриттів на вигулах для тварин і птиці й підлог в пе-

рехідних галереях між будівлями (для перегону тварин) повинен

бути не більше 0,06,

2.20. Вертикальні навантаження на елементи гратчастої підлоги

установлюються в будівельних завданнях на основі технологічних

рішень. Конструкції, на які спирається гратчаста підлога, розра-

ховуються у відповідності з діючими нормативними документами, які

регламентують проектування будівельних конструкцій. При розрахунку

конструкцій гратчастої підлоги слід приймати коефіцієнт динаміч-

ності 1,2.

2.21. Огорожа технологічних елементів приміщень (стійл,

денників, станків, боксів тощо) та вигулів, як правило, повинна

бути збірною з виробів заводського виготовлення.

2.22. Поверхня будівельних конструкцій всередині приміщень,

що призначені для утримання тварин та птиці, повинна бути пофар-

бована в ясні тони та забезпечувати вологе прибирання і дезин-

фекцію.

Стіни доїльних залів, приміщень для обробки і зберігання

молока, інкубаційних залів, мийних, лабораторій, приміщень для

штучного осіменіння тварин і приготування кормів повинні бути

облицьовані на висоту 1,8 м вологостійкими матеріалами, що дозво-

ляють проводити систематичну дезинфекцію та миття водою; решта

стін та стелі вказаних приміщень повинна бути пофарбована в ясні

тони.

2.23. Теплотехнічні розрахунки огороджувальних конструкцій

слід провадити згідно з вимогами відповідних діючих нормативних

документів. При цьому коефіцієнт теплообміну внутрішньої поверх-

ні огороджувальних елементів слід приймати:

для стін приміщень, де заповнення тваринами становить більше

80 кг живої маси на 1 м2 підлоги, - 12 Вт/м2 град.С (10 ккал/м2

год град С);

для стін приміщень, де заповнення тваринами становить 80 кг

і менше живої маси на 1 м2 підлоги, і для стелі (горищних пере-

криттів або покриттів) усіх типів тваринницьких будівель -

8,7т/м2 град.С (7,5 ккал/м2 год град. С).

Опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій

усіх типів тваринницьких будівель, визначений теплотехнічним

розрахунком, повинен уточнюватися для конкретних пунктів будів-

ницта, виходячи з економічних умов.

2.24. Тваринницькі будівлі і споруди, що розміщуються в зонах

інтенсивної грозової діяльності, повинні бути обладнані блискавко-

захисними пристроями у відповідності з вимогами "Інструкції по

влаштуванню блискавкозахисту будівель і споруд" РД 34.21.122-87.

2.25. В будівлях або спорудах-укриттях каркасно-плівкової

конструкції площа будівлі або укриття між протипожежними стінами

не повинна перевищувати 800 м2.

2.26. По периметру зовнішніх стін тваринницьких будівель зав-

вишки до верху карнизу більше 10 м на покрівлях слід передбачати

огорожі заввишки не менше 0,6 м із неспалимих матеріалів.

3. ВОДОПРОВІД І КАНАЛІЗАЦІЯ

3.1. Внутрішні системи водопроводу і каналізації усіх типів

тваринницьких будівель та приміщень слід проектувати згідно з ви-

могами відповідних діючих нормативних документів та нормами, що

наведені у цьому розділі.

3.2. Для усіх видів тваринницьких будівель і приміщень слід

проектувати виробничий водопровід для подачі води питної якості

(що задовольняє вимоги діючих нормативів і стандартів) для обслу-

говуючого персоналу, напування тварин, птиці, приготування кормів,

миття тварин та підлоги, прибирання приміщень, миття та охолоджен-

ня обладнання. В районах, де неможливо отримати воду питної якості

для усіх вказаних потреб, допускається якість води ( за винятком

води для миття та охолодження молочного устаткування) призначати

згідно з вимогами відповідних норм технологічного проектування, а

при необхідності - передбачати очищення та знезараження води.

Примітка. Необхідність підігрівання води для напування тварин

в холодну пору року та температура цієї води вста-

новлюється у відповідності з нормами технологічного

проектування.

3.3. Усі типи тваринницьких будівель і приміщень повинні об-

ладнуватися напувалками, кранами для миття підлог та спеціальними

приладами.

Проточні напувалки в птахівничих будівлях при необхідності

зміни рівня установок або демонтажу їх на час прибирання підстилки

або посліду машинами повинні приєднуватися до внутрішнього водопро-

воду і каналізації, як правило, гнучкими шлангами.

3.4. Ввід водопроводу в конюшні слід передбачати в опалюване

приміщення, де на відгалуженнях водопровідної мережі, що йдуть в

неопалювані приміщення, необхідно передбачати запірні вентилі, а

за межами опалюваного приміщення на сухих ділянках цих відгалужень-

крани або з'єднувальні гайки. Якщо в конюшнях опалювані приміщення

відсутні, то необхідно передбачати водорозбірні колонки незамер-

заючого типу.

В конюшнях, де температура внутрішнього повітря в холодний

період року постійно підтримується вищою плюс 2 град. С, допуска-

ється передбачати внутрішній водопровід з підведенням води до

напувалок.

3.5. Кошари, як правило, внутрішнім водопроводом не облад-

нуються.

Для напування овець, що утримуютьсья у кошарах, слід перед-

бачати підведення води до групових автонапувалок, що встановлю-

ються на вигулах (відкритих базах).

Ввід водопроводу слід передбачати в родильне відділення та

тепляки.

3.6. Для тваринницьких будівель необхідне влаштування проти-

пожежної автоматизації та внутрішнього протипожежного водопроводу.

Мінімальні витрати води слід визначати у відповідності з вимогами

СНиП 2.04.01-85.

В будівлях для утримання птиці в клітках із спалимих матеріа-

лів при місткості будівель (або їх частин між протипожежними сті-

нами) більше 25 тис.голів, в тваринницьких і птахівничих будівлях

з горищами для зберігання грубих кормів та спалимої підстилки при

площі горища між протипожежними стінами 2000 м2 і більше, в будів-

лях заввишки в два поверхи і більше, а також в одноповерхових ба-

гатопогонових будівлях з категорією виробництва "В" площею понад

10000 м2 слід передбачати внутрішній протипожежний водопровід при

розрахунковій витраті води на два струмені по 5 л/с.

Примітка. При визначенні розрахункової витрати води на зов-

нішнє пожежогасіння навісів для звірів та кроликів

об'єм навісів слід приймати з коефіцієнтом 0,5.

Об'єм навісу визначають множенням площі вертикаль-

ного поперечного перерізу ( в межах осей зовніш-

ніх стояків, верхнього контуру покрівлі та рівня

підлоги) на довжину навісів.

3.7. Вільний напір води в трубопроводах при проточних та

групових напувалках слід приймати не менше 2 м, а при автонапувал-

ках - за даними заводу, що виготовляє напувалки.

3.8. Прокладку водопровідних труб в будівлях та приміщеннях

слід передбачати відкритою - по стінах і колонах, а також по

стаціонарних годівницях, клітках, постійній огорожі станків, стійл,

денників тощо, межа вогнетривкості яких повинна становити не менше

1 години.

Для напування тварин і птиці на вигулах необхідно передбачати

прокладання водопровідних труб для подачі води до напувалок, що

розміщуються на вигулах, при цьому не допускається прокладання во-

допровідних труб в місцях, де вони можуть стикатися з гноєм і

послідом, підлягати механічним впливам, заважати прибиранню гною

і посліду або транспортуванню кормів.

3.9. В твариннницьких будівлях на мережі виробничого водопро-

воду слід передбачати установку кранів для миття підлог з розра-

хунку радіусу дії 30 м і тиску на сприску не менше 5 м.

3.10. Для заповнення протипожежних ємкостей (резервуарів,

водойм) водою на вводах внутрішнього водопроводу в будівлі необхід-

но передбачати з'єднувальні головки діаметром 50 мм для приєднання

пожежних рукавів.

3.11. Для виробничого водопроводу тваринницьких будівель слід

застосовувати, як правило, плластмасові труби, які дозволяються

для питних водопроводів, а також сталевих тонкостінних неоцинкова-

них труб. Застосування металевих труб з товщиною стінок та діамет-

ром, більшим ніж визначено розрахунком, не допускається.

3.12. Для обліку загальної витрати води підприємством слід

передбачати установку водоміра на вводі водопроводу. Необхідність

установки водоміра на вводах в окремі будівлі повинна бути техно-

логічно обгрунтована.

3.13. Установку запірної арматури на мережі виробничого водо-

проводу слід передбачати: на вводі водопроводу в будівлю; на від-

галуження від магістралі; на підводках до групових напувалок,

технологічного обладнання і сіток для підмивання вимені.

На мережі виробничого водопроводу тваринницьких будівель і

приміщень, а також вигульних, вигульно-кормових майданчиків та

літніх таборів слід передбачати випускні пристрої для спорож-

нення трубопроводів.

3.14. Розрахункові витрати води на напування тварин з ав-

тонапувалок слід визначати у відповідності з обов'язковим до-

датком 2.

3.15. Витрати води спеціальними приладами і відсоток одно-

часної їх дії слід приймати у відповідності з обов'язковим

додатком 3.

3.16. Загальні усереднені питомі витрати води на окремих

типах тваринницьких підприємств наведені в довідковому додатку 4.

У додатку не враховані витрати води на господарсько-питні

потреби для обслуговуючого персоналу. Ці витрати слід передбачати

додатково у відповідності з діючими нормативними документами, які

регламентують проектування внутрішнього водопроводу в будівлях.

3.17. Внутрішню каналізацію тваринницьких будівель слід пе-

редбачати для відведення:

а) виробничих стічних вод від миття тварин, прибирання при-

міщень і доїльних майданчиків, від миття устаткування