Конструкции, выполняющие функции огражде­ния или разделения объемов (помещений) зда­ний

Примечание. Ограждающие конструкции могут совме­щать функции несущих (в том числе самонесущих) и ограждающих конструкций

самонесущие конструкции

Конструкции, воспринимающие нагрузку толь­ко от собственного веса

(кладовая

Помещение для хранения вспомогательных и упаковочных материалов)

(вид охраны

Организация охраны объекта каким-либо из под­разделений охраны при МВС Украины: пунктом централизованной охраны, милицейским, воени­зированным. сторожевым или смешанная)

(инженерно-технические средства усиления охраны

Охранное телевидение и освещение, постовая сигнализация и связь, места и оборудование для контроля прохода и досмотра, конт­рольно-следовые полосы, ограждения, запре­щающие, предупреждающие знаки и т. п.)

(сигнальное ограждение

Самостоятельное ограждение периметра или ограждения типа «Козырек», состоящее из чув­ствительных элементов технических средств охранной сигнализации периметра)

(смежные помещения

Помещения, имеющие общий вход (выход) и допускающие возможность проникновения из одного помещения в другое)
А.9 вразливе місце (під час охорони) ги Частина, елемент, фрагмент периметра об'єкта, будівлі, приміщення, крізь який існує найбільша ймовірність проникнення з найменшою затратою часу

А.10 інженерно-технічна укріпленість ги Сукупність засобів посилення конструктивних елементів будівель і приміщень, щоб перешкод­жати проникненню в охоронну зону


А. 11 надійність ги

Властивість об'єкта зберігати у часі в установ­лених межах значення всіх параметрів, які ха­рактеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосу­вання. технічного обслуговування, зберігання та транспортування (ДСТУ 2860)


(уязвимое место (при охране)

Часть, элемент, фрагмент периметра объекте здания, помещения, через который наиболее вероятно проникновение с наименьшей затра той времени)

(инженерно-техническая укрепленность Совокупность приспособлений усиления коь структивных элементов зданий и помещени для предотвращения проникновения в охраняе мую зону)

надежность

Свойство объекта сохранять во времени в ус тановленных пределах значения всех пара метров, характеризующих способность выпог нять требуемые функции в заданых режимах условиях применения, технического обслуж> вания, хранения и транспортированияДОДАТОК Б
(довідковий)

ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНІ ПОНЯТТЯ ВИДІВ СКЛА
ЩОДО ЗАСОБІВ ТЕХНІЧНОГО УКРІПЛЕННЯ
ТА ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ

Б.1 скло

Тверда аморфна речовина, прозора в тій чи іншій частині оптичного діапазону (залежно від складу), здобута під час застигання роз­плаву, що має склотвірні компоненти

(ДСТУ 3290)

Б.2 кольорове скло

Силікатне скло, яке забарвлюють диспергу­ванням в ньому домішок металів чи їхніх ок­сидів

(ДСТУ 3290)

Б.З силікатне [фосфатне] [боратне] скло

Скло, основним склотворним компонентом яко­го є оксид кремнію (фосфору] (бору]

(ДСТУ 3290)

Б.4 звичайне скло; віконне скло

Силікати натрію та кальцію, сплавлені з діок- сидом кремнію

(ДСТУ 3290)

ги (стекло

Твердый аморфный материал, прозрачный той или иной области оптического диапазон (в зависимости от состава), полученный пр остывании расплава, содержащего стеклооб разующие компоненты)

ги (цветное стекло

Силикатное стекло, в котором диспергироаа ны примеси металлов или их оксиды, придз ющие стеклу окраску)

ги (силикатное [фосфатное] (боратное] стекло Стекло, основным стеклообразующим компе нентом которого является оксид кремния [фос фора] [бора])

ги (обыкновенное стекло; оконное стекло Силикаты натрия и кальция, сплавленны1 с диоксидом кремния)

Б.5 листове скло ги

। Скло. використовуване, головним чином, у бу­дівництві. транспортному машинобудуванні ’.(ДСТУ 3290)

Б.6 багатошарове скло ги

Конструкційний матеріал, що складається із (.склеєних між собою скляних пластин й(ДСТУ 3290)

Б 7 леговане кварцово скло ги

Кварцове скло з домішками, що легують

(ДСТУ 3290)

.Б.8 тришаровий виріб ги

Виріб, здобутий склеюванням двох листів скла „полівінілбутиральною плівкою

Б.9 загартований скляний виріб ги

Виріб з одинарного скла, підданий спеціальній термічній обробці з метою поліпшення його ме­ханічних властивостей та забезпечення пев­ного виду руйнування

(ДСТУ 2979)

Б.10 гнуте скло ги

Скло, зігнуте не менше ніж в одному напрямку

Б 11 скло багатошарове металізоване ги

Конструкційний матеріал, складовою частиною якого є скло з домішками металів, призначений для захисту від різних видів випромінень (ДСТУ 3290)

. Б.12 багатошарове силікатне скло ги

f Конструкційний матеріал, що складається із . склеєних між собою пластин тільки із силікат­

ного скла (ДСТУ 3290)

е Б.13 багатошаровий скляний виріб ги . Виріб, одержаний склеюванням двох чи біль­ше листів, скла клейким матеріалом

(ДСТУ 2979)

Б.14 загартоване скло ги

.15 зміцнене скло Пі

(листовое стекло

Стекло, применяемое, главным образом, в строительстве, транспортном машиностроении) (многослойное стекло

Конструкционный материал, состоящий из скле­енных между собой стеклянных пластин) легированное кварцевое стекло

Кварцевое стекло с вводимыми легирующими добавками

трехслойное изделие

Изделие, полученное склейкой двух листов стекла поливинилбутиральной пленкой закаленное стеклянное изделие

Изделие из одинарного стекла, подвергнутое специальной термической обработке с целью повышения его механических свойств и обес­печения определенного вида разрушения

гнутое стекло

Стекло, изогнутое не менее чем в одном на­правлении

(металлизированное многослойное стекло Конструкционный материал, составляющей частью которого является стекло с добавка­ми металлов, используемый для защиты от разных видов излучений)

(многослойное силикатное стекло

Конструкционный материал, состоящий из скле­енных между собой пластин только из силикат­ного стекла) (многослойное стеклянное изделие

Изделие, полученное путем склеивания двух или более листов стекла клеющим материа­лом) закаленное стекло упрочненное стекл

оБ.16 пресоване скло

Найважливіший вид масового асортименту скла, вироблюваного методом пресування (ДСТУ 3290)

Б.17 профільне скло

Великогабаритні будівельні вироби зі скла, вироблювані методом безперервного прокату із армованого (неармованого) безбарвного (ко­льорового) скла

(ДСТУ 3290)

Б. 18 рідке скло; клей силікатний

Водний розчин розчинного скла (ДСТУ 3290)

Б.19 будівельне скло

ги (прессованное стекло

Важнейший вид массового ассортимент стекла, изготовляемого методом прессована

ги (профильное стекло

Крупногабаритные строительные изделия и стекла, изготовляемые методом непрерывно го проката из армированного (неармированно го) бесцветного (окрашенного) стекла)

ги (жидкое стекло; клей силикатный

Водный раствор растворимого стекла)

ги (строительное стекло)

Б.20 скляний безпечний виріб

Виріб із скла, під час руйнування якого не ут­ворюються гострі осколки, що розлітаються (ДСТУ 2979)

ги стеклянное безопасное изделие

Изделие из стекла, которое разрушаясь не дає острых разлетающихся осколко

в

УДК 614.842:006.35


13.310


ГОС

Ключові слова: терміни, визначення, технічні засоби, засоби технічного укріплення, захис' об'єкта, скло захисне, панцеровані та укріплені двері, сейфи, сховища.

1 1