а) надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків, а також осіб, що уклали договори страхування відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

б) надходять до страховиків, що здійснюють довгострокове страхування життя, від страхувальників;

в) накопичуються за пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону;

суми надходжень до неприбуткових установ і організацій згідно з вимогами пункту 7.11 цього Закону.

(підпункт 4.2.7 пункту 4.2 статті 4 у редакції
 Закону України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

4.2.8. Кошти спільного інвестування, а саме кошти, залучені від інвесторів інститутів спільного інвестування (ІСІ), доходи від здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за активами ІСІ, а також кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від здійснення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону.

(підпункт 4.2.8 пункту 4.2 статті 4 в редакції
 Законів України від 15.07.99 р. N 977-XIV,
 від 29.11.2001 р. N 2831-III,
від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

4.2.9. Підпункт 4.2.9 пункту 4.2 статті 4 виключено

(згідно із Законом
України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

4.2.9. Суми одержаного платником податку емісійного доходу.

(пункт 4.2 статті 4 доповнено підпунктом 4.2.9 згідно із
 Законом України від 30.11.2006 р. N 398-V)

4.2.10. Номінальну вартість взятих на облік, але неоплачених (непогашених) цінних паперів, які засвідчують відносини позики, а також платіжних документів, емітованих (виданих) боржником на користь (на ім'я) платника податку як забезпечення або підтвердження заборгованості такого боржника перед таким платником податку (облігацій, ощадних сертифікатів, казначейських зобов'язань, векселів, боргових розписок, акредитивів, чеків, гарантій, банківських наказів та інших подібних платіжних документів).

4.2.11. Доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку, що оподатковані у порядку, встановленому пунктами 7.7 та 7.8 цього Закону.

4.2.12. Кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи-емітента, або після закінчення договору про спільну діяльність, але не вище номінальної вартості акцій (часток, паїв).

4.2.13. Кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод, що набрали чинності у встановленому законодавством порядку.

4.2.14. Кошти, що надаються платнику податку з Державного інноваційного фонду на зворотній основі при здійсненні інноваційних проектів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(підпункт 4.2.14 пункту 4.2 статті 4 у редакції
 Закону України від 04.07.2002 р. N 40-IV)

(зміни до підпункту 4.2.14 пункту 4.2 статті 4, передбачені Законом України  від 4 липня 2002 року N 40-IV, зупинено на 2003 рік у зв'язку із  зупиненням дії пункту 3 розділу VII Закону України від 4 липня 2002 року N 40-IV  згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV, на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

(зміни до підпункту 4.2.14 пункту 4.2 статті 4, внесені Законом України від 4 липня 2002 року N 40-IV, виключено у зв'язку з виключенням пункту 3 розділу VII Закону України від 4 липня 2002 року N 40-IV згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)4.2.15. Вартість основних фондів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у випадках, передбачених законодавством:

якщо такі основні фонди отримані за рішенням органів центральної виконавчої влади;

у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень;

у разі отримання підприємствами комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури, зазначених у підпункті 5.4.9 пункту 5.4 статті 5 цього Закону, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок.

Основні фонди, що отримуються у випадках, передбачених цим підпунктом, приймаються на баланс за ринковою (оціночною) вартістю і з метою оподаткування не підлягають амортизації.

(абзац п'ятий підпункту 4.2.15 пункту 4.2 статті 4
 у редакції Закону України від 30.11.2006 р. N 398-V)

Порядок безоплатної передачі таких основних фондів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

(пункт 4.2 статті 4 доповнено новим підпунктом 4.2.15
 згідно із Законом України від 30.12.97 р. N 793/97-ВР,
у зв'язку з цим підпункт 4.2.15 вважати підпунктом 4.2.16)

4.2.16. Кошти або майно, що надаються у вигляді безповоротної допомоги громадським організаціям інвалідів та підприємствам і організаціям, що визначені пунктом 7.12 статті 7 цього Закону.

(пункт 4.2 статті 4 доповнено підпунктом 4.2.16
 згідно із Законом України від 13.07.2000 р. N 1926-III,
 у зв'язку з цим підпункт 4.2.16 вважати підпунктом 4.2.17)

4.2.17. Інші надходження, прямо визначені нормами цього Закону.

4.2.18. До 1 січня 2003 року кошти, що надходять з окремого спеціального рахунку Державного казначейства України підприємствам гірничо-металургійного комплексу на реалізацію інвестиційних проектів, у тому числі для проведення реструктуризації, виведення надлишкових та неефективних потужностей, відповідно до статті 3 Закону України "Про подальший розвиток гірничо-металургійного комплексу";

(пункт 4.2 статті 4 доповнено підпунктом 4.2.18
згідно із Законом України від 17.01.2002 р. N 2975-III)

4.2.19. Суми коштів або вартість майна, одержаних засновником третейського суду як третейський збір чи на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону;

(пункт 4.2 статті 4 доповнено підпунктом 4.2.19
 згідно із Законом України від 11.05.2004 р. N 1701-IV)

4.2.20. Підпункт 4.2.20 пункту 4.2 статті 4 виключено

(пункт 4.2 статті 4 доповнено підпунктом 4.2.20
згідно із Законом України від 24.06.2004 р. N 1868-IV)

(дію підпункту 4.2.20 пункту 4.2 статті 4 зупинено на 2006 рік (в частині функціонування спеціального рахунку) у зв'язку із зупиненням дії підпункту 2 пункту 4 розділу IV Закону України від 24.06.2004 р. N 1868-IV згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV,
на 2007 рік - згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V)(дію підпункту 4.2.20 пункту 4.2 статті 4 зупинено на
 2008 рік згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зупинення дії підпункту 4.2.20 пункту 4.2 статті 4 на 2008 рік, передбачене пунктом 7 статті 67 розділу I Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)(підпункт 4.2.20 пункту 4.2 статті 4 виключено
 згідно із Законом України від 03.06.2008 р. N 309-VI)

4.3. Скоригований валовий доход - валовий доход, визначений згідно з пунктом 4.1 цієї статті без врахування доходів, зазначених у пункті 4.2 цієї статті.

(пункт 4.3 статті 4 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

Стаття 5. Валові витрати

5.1. Валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрати) - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

5.2. До складу валових витрат включаються:

5.2.1. Суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.7 цієї статті.

(підпункт 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 від 24.12.2002 р. N 349-IV,
 від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

5.2.2. Суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 статті 7 цього Закону, суми коштів, що перераховані юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям - засновникам постійно діючого третейського суду у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за винятком внесків, передбачених підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цієї статті, та внесків, передбачених підпунктом 5.2.17 цього пункту.

(підпункт 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 у редакції Закону України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

(дію підпункту 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 зупинено на 2004 рік
 згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

(абзац перший підпункту 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 01.07.2004 р. N 1957-IV,
 від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац другий підпункту 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 виключено

(підпункт 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 доповнено абзацом
другим згідно із Законом України від 11.05.2004 р. N 1701-IV,
абзац другий підпункту 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

5.2.3. Сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 75 відсотків таких осіб, цим об'єднанням для проведення їх благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду.

(підпункт 5.2.3 пункту 5.2 статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

5.2.4. Суми коштів, внесені до страхових резервів у порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону.

5.2.5. Суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), установлених Законом України "Про систему оподаткування" (крім тих, що прямо не визначені у переліку податків, зборів (обов'язкових платежів), визначених зазначеним Законом), включаючи акцизний збір та рентні платежі, а також збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за винятком податків, зборів (обов'язкових платежів), передбачених підпунктами 5.3.3, 5.3.4, та пені, штрафів, неустойок, передбачених підпунктом 5.3.5 цієї статті.

(абзац перший підпункту 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 із змінами,
 внесеними згідно із Законами України від 24.12.2002 р. N 349-IV,
 від 22.05.2003 р. N 849-IV)

Для платників податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, до складу валових витрат включається плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті.

5.2.6. Суми витрат, не віднесені до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою, знищенням або зіпсуттям документів, установлених правилами податкового обліку, та підтверджених такими документами у звітному податковому періоді.

5.2.7. Суми витрат, не враховані у минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді у розрахунку податкового зобов'язання.

5.2.8. Суми безнадійної заборгованості в частині, що не була віднесена до валових витрат, у разі коли відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не привели до позитивного наслідку. Для банків та інших небанківських фінансових установ норми цього пункту діють з урахуванням норм статті 12 цього Закону.

(підпункт 5.2.8 пункту 5.2 статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

5.2.9. Суми витрат по операціях, передбачених пунктом 5.9 цієї статті та статтею 7 цього Закону.

5.2.10. Суми витрат, пов'язаних з поліпшенням основних фондів у межах, встановлених підпунктом 8.7.1 цього Закону, та суми перевищення балансової вартості основних фондів та нематеріальних активів над вартістю їх продажу, визначені у порядку, встановленому статтею 8 цього Закону.

(підпункт 5.2.10 пункту 5.2 статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

5.2.11. Суми витрат, пов'язаних з безоплатним наданням працівникам вугільної промисловості, непрацюючим пенсіонерам, які мають стаж роботи на підприємствах галузі не менш як 10 років на підземних роботах або не менш як 20 років на поверхні, інвалідам з числа осіб, що під час роботи на цих підприємствах отримали каліцтво або професійні захворювання, а також сім'ям працівників вугільної промисловості, що загинули на виробництві, які отримують пенсію в разі втрати годувальника, вугілля на побутові потреби за нормами, що встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(пункт 5.2 статті 5 доповнено підпунктом 5.2.11
 згідно із Законом України від 07.10.99 р. N 1133-XIV)

5.2.12. Суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до додаткового спеціального резерву страхування коштів пенсійного фонду банківського управління відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд".

(пункт 5.2 статті 5 доповнено підпунктом 5.2.12
згідно із Законом України від 20.04.2000 р. N 1694-III,
підпункт 5.2.12 пункту 5.2 статті 5
 у редакції Закону України від 07.02.2002 р. N 3045-III)

5.2.13. Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше десяти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду.