НОРМАТИВ™ PRO пользователь:М?нрег?онбуд New edition sn:12345671 31.10.2009

 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

ДБН В.2.2-3-97

 

РОЗРОБЛЕНІ:

ВАТ КиївЗНДІЕП (д-р. арх. Л.М. Ковальський — керівник, архітектори І.М.Алфьорова, Г.Ю.Вєтрова, канд. тех. наук В.Ф.Гершкович, інженери Л. В. Черкаська, Е.Р.Хізенко за участю архітектора Б.М.Губова); УкрНДІцивільсільбуд (архітектори А.С.Забаштанський, О. Ф. Пащенко); Дніпропетровська фірма Діпровуз (інженери О. О. Петрищев, А.Г.Ступаков); КДТУБА (архітектори В. П. Король, Ю.В.Третяк, С.В.Сьомка); Український науково-гігієнічний центр МОЗ України (кандидати мед. наук Г.М.Єременко, Н.С. Полька); Головне санітарно-епідеміологічне управління МОЗ України (Т.О.Цибенко); Український центр державного санепіднагляду МОЗ України (І.Є.Сапуга).

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Головним управлінням житлово-цивільного будівництва Держкоммістобудування України (канд. арх. Л.Х. Муляр, архітектори О.П.Авдієнко, Г.П.Яценко, В. Є. Короткое).

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96 р. № 117 та введені в дію наказом № 136 від 6.08.97 р. з 1 січня 1998 р.

 

З введенням в дію ДБН В.2.2.3-97 втрачають силу на території України положення вимог до навчальних будинків СНІП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" і ДБН 365-92 "Загальноосвітні школи для сільської місцевості України".

ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів".

Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 3.11. Слова: "висотою від рівня землі, визначеною біля входу в будинок, до підлоги останнього поверху не більше 26,5 м" замінити словами: "такими, що мають умовну висоту не більше 26,5 м".

Пункт 3.11 доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Умовна висота будинку визначається згідно з 2.18 ДБН В.1.1-7"

Пункт 3.26. Слова у дужках: "(додаток 8, п.3)" замінити словами: "(додаток 8, рядки 3 та 5)".

Пункт 3.28. Слова: "не менше 2-х виходів" замінити словами: "не менше двох евакуаційних виходів".

Пункт 3.35. Значення межі вогнестійкості "0,75 год" замінити на "EI 45 (для перегородок), REI 45 (для перекриттів)".

В останньому абзаці після слів: "протипожежної стіни" доповнити словами: "1-го типу".

Пункт 3.40. Слова: "Зовнішні відкриті сходи" замінити словами: "Сходи типу С3".

Пункт 3.42 доповнити другим абзацом:

"Огороджувальні конструкції сходової клітки, яка сполучає підвальний або цокольний поверх з першим поверхом будівлі, повинні відповідати вимогам, встановленим до протипожежних перегородок 1-го типу".

Пункт 3.95 перед словами: "пожежно-охоронної сигналізації" доповнити словом "автоматичної".

Пункт 4.23 доповнити другим абзацом:

"Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полум'я, виготовлятись з матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).

Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217 (для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим перерізом)".

Пункт 4.25. Слова: "на сходах" замінити словами: "сходових клітках".

Пункт 4.34 доповнити словами: "та управління евакуацією людей".

Додаток 8. Рядок "ДБН В.2.2.2-96 Громадські будівлі та споруди" замінити рядком "ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення".

Вилучити рядок "СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения" .

Рядок "СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы" замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Рядок "СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений" замінити рядком "ДБН В.2.5-13-98 "Пожежна автоматика будинків та споруд".

Рядок "ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий" замінити рядком "ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення".

Доповнити Додаток 8 такими рядками:

"ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения

ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю (IEC 60332-1:1993, MOD)

ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом (IEC 60332-2:1989, MOD)".

Зміна № 2 ДБН В.2.2-3-97 Будинки і споруди . Будинки та споруди навчальних закладів

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18.03.2008 р. № 129, чинна з 2008-10-01 . Текст зміни приведений після додатку 9

ЗМІСТ

1    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2    ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ДІЛЯНОК

Загальні вимоги

Вимоги до функціональних зон   

3    ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ

Загальні вимоги

Природне освітлення

Протипожежні вимоги

Навчальні приміщення

Навчально-виробничі приміщення

Фізкультурно-спортивні приміщення

Бібліотеки

Клубно-видовищні приміщення

Приміщення громадського харчування

Приміщення медичного обслуговування

Адміністративно-службові приміщення

Допоміжні та підсобні приміщення

4    ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ВИМОГИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Водопостачання та каналізація

Опалення та вентиляція

Газопостачання та постачання стиснутого повітря

Електрообладнання   

Зв'язок та сигналізація

ДОДАТОК 1

Таблиця 1 Типи загальноосвітніх шкіл

Таблиця 2 Місткість профтехучилищ, навчальних комбінатів, вищих навчальних закладів

ДОДАТОК 2

Склад та площі зон земельних ділянок загальноосвітніх шкіл

ДОДАТОК 3

Таблиця 1 Відстань між обладнанням у навчальних кабінетах та лабораторіях

Таблиця 2 Вимоги щодо умов видимості класної дошки в навчальних кабінетах та лабораторіях Таблиця 3 Вимоги щодо розміщення обладнання та умов видимості в аудиторіях на 50 місць та більше

ДОДАТОК 4

Площі підсобних приміщень при шкільних майстернях....................

ДОДАТОК 5

Приміщення для фізкультурно-спортивних занять у загальноосвітніх школах.........

ДОДАТОК 6

Приміщення для студійно-гурткових занять у загальноосвітніх школах............

ДОДАТОК 7

Склад та площі їдальні на сировині для загальноосвітніх шкіл.............

ДОДАТОК 8

Список основних нормативних документів, що використовуються

при проектуванні будинкіів навчальних закладів, на які наведені посилання у цих нормах

ДОДАТОК 9

Контрольні питомі показники розрахункової (нормованої) площі навчальних закладів    .

 

Державні будівельні норми "Будинки та споруди навчальних закладів" поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків навчально-виховного призначення:

-  загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та інших середніх навчальних закладів (в подальшому -школи);

-  професійних навчально-виховних закладів (в подальшому — профтехучилища), навчальних закладів професійного навчання та перепідготовки робітників та спеціалістів на виробництві (в подальшому — навчальні комбінати);

— вищих навчальних закладів;

-  навчальних закладів післядипломної освіти (в подальшому — інститути підвищення кваліфікації);

-  навчальних комплексів (центрів), що включають декілька навчальних закладів одного або різних рівнів освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів.

Ці норми обов'язкові для організацій та підприємств, які здійснюють проектну, будівельну та інвестиційну діяльність на території України, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

При проектуванні будинків навчальних закладів поряд з положеннями цих норм слід також керуватися вимогами інших діючих нормативно-інструктивних документів. Список основних нормативних документів, на які є відповідні посилання в цих нормах, наведений у додатку 8.

 

1  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1  При проектуванні спеціальних навчальних закладів для дітей, які мають дефекти у фізичному та розумовому розвитку, будинків навчальних і виховально-трудових центрів, а також при розробці проектної документації на спеціальне обладнання та пристрої для обслуговування дітей-інвалідів в навчальних закладах загального типу окрім цих норм належить враховувати вимоги відповідних нормативних документів (додаток 8, поз. 3). Структура спеціальних навчальних закладів, види обладнання та пристроїв для обслуговування учнів-інвалідів встановлюються завданням на проектування.

1.2  Загальна кількість учнів навчальних закладів, чисельність окремих підрозділів, наповнюваність навчальних груп (класів) визначаються завданням на проектування.

1.3  Розрахункова одночасна місткість будинків навчальних закладів визначається:

а)  загальноосвітніх шкіл — за загальною кількістю класних груп та учнів;

б)  профтехучилищ — за кількістю учнів денного відділення, а при суміщенні в одному будинку денного, вечірнього (змінного), заочного та інших відділень (курсів) — за найбільшою кількістю учнів, що навчаються одночасно;

в)  міжшкільних навчально-виробничих комбінатів та навчальних комбінатів — за кількістю учнів, що навчаються одночасно в максимальну зміну;

г)  вищих навчальних закладів — за кількістю студентів денної форми навчання і 10% кількості студентів заочної форми навчання. Кількість учнів підготовчих відділень встановлюється завданням на проектування з розрахунку охоплення не більше 20% з тих, хто приймається на перший курс денної форми навчання;

  д) інститутів підвищення кваліфікації — визначається як така, що дорівнює 20% річного випуску слухачів, що навчаються з відривом від виробництва, а також 4% річного випуску слухачів, що навчаються без відриву від виробництва. 1.4 Навчальні заклади доцільно об'єднувати за відповідних умов у навчальні комплекси одного або різних рівнів освіти шляхом блокування або кооперування окремих функціональних зон або будинків. У сільській місцевості навчальні заклади можуть бути розміщені у складі багатофункціональних будинків культурно-побутового  обслуговування.   Початкові школи допускається  кооперувати  з дитячими дошкільними закладами.

Структура та загальна місткість навчальних комплексів встановлюється завданням на проектування.

1.5 Рекомендована місткість навчальних закладів для нового будівництва наведена у додатку 1.

2  ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ДІЛЯНОК Загальні вимоги

2.1  Розміщення та розміри земельних ділянок навчальних закладів належить приймати відповідно до містобудівних норм (додаток 8, п.1).

2.2  Будинки загальноосвітніх шкіл розміщуються не ближче 25 м від червоної лінії.

При розташуванні будинків шкіл у громадському центрі села цю відстань допускається зменшувати до 10 м за умови забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних вимог.

2.3  Відстань від межі ділянок навчальних закладів до стін житлових будинків із входами та вікнами приймається не менше 10 м, від будинків навчальних закладів до житлових та громадських будинків та споруд — згідно з нормами інсоляції, природного освітлення та шумозахисту.

2.4  Для професійно-технічних та вищих навчальних закладів необхідно передбачати відстань від проїзної частини швидкісних доріг та магістралей неперервного руху до будинку, як правило, не менше 50 м, від проїзної частини вулиць і доріг місцевого значення — не менше 25 м.

В  умовах реконструкції допускається  зменшення відстані  від  проїзної  частини  вулиць  при використанні шумозахисних заходів.

2.5   По периметру земельної ділянки навчального закладу слід передбачати захисну зелену смугу (дерева, кущі, газон) завширшки не менше 1,5 м, а з боку вулиць — не менше 3 м.

2.6   Земельні ділянки загальноосвітніх шкіл повинні мати огорожу заввишки не менше 1,2 м. При розміщенні шкіл всередині житлових кварталів допускається застосування живої огорожі з чагарників заввишки не менше 1,0 м.             .

Тип огорожі ділянок профтехучилищ та вищих навчальних закладів визначається завданням на проектування.

2.7На земельних ділянках необхідно передбачати під'їзди для пожежних машин до будинків, можливість об'їзду навколо будинку, а також відкриті ділянки для стоянки автомобілів та іншого транспорту, враховуючи стоянки спеціалізованого транспорту для учнів-інвалідів згідно з діючими нормами (додаток 8, п.1).

Під'їзди до будинків повинні мати тверде покриття. Слід розділяти пішохідні потоки та автотранспортні шляхи.

2.8У випадку розміщення вищих навчальних закладів у приміській зоні або за містом за відсутності в радіусі 3 км пожежного депо на їх території слід передбачати пожежне депо згідно з вимогами додатка 8, п.1.

Вимоги до функціональних зон

2.9На ділянках навчального закладу слід передбачати такі функціональні зони: навчальну, навчаль но-виробничу, навчально-дослідну, фізкультурно-спортивну, відпочинку, господарську, житлову (при наявності гуртожитків).

Розміри зон ділянок навчальних закладів визначаються завданням на проектування. Орієнтовний склад та площі основних функціональних зон шкільних ділянок наведені в рекомендованому додатку 2.

2.10   При суміжному розміщенні декількох навчальних закладів доцільно  кооперувати окремі функціональні зони, а також інженерні комунікації та споруди при них.  При цьому допускається скорочення сумарного розміру земельної ділянки, але не більше ніж на 20%.