ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 2293-99

ОХОРОНА ПРАЦІ Терміни та визначення основних понять PROTECTION OF LABOUR Terms and definitions of fundamental conceptionsi

Чинний від 2000-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять у галузі охорони праці.
  2. Терміни, встановлені цим стандартом, о6ов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, підручниках, навчальних посібниках, науковій, технічній та довідковій літературі, в комп'ютерних, інформаційних системах.
  3. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).
 2. нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на ДСТУ 3038-95 Гігієна. Терміни та визначення основних понять.

 1. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом, а синоніми - курсивом. Взята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена під час його використання в документах з стандартизації.
 2. Подані визначення можна в разі необхідності змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використаних термінів, зазначаючи на об'єкти, які входять до обсягу і змісту понять, визначених у цьому стандарті. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, поданих у цьому стандарті.
 3. У стандарті подано, як довідкові німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, (а також визначення російською мовою), взяті з відповідних міжнародних і державних стандартів.
 4. Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних державних російськомовних стандартах, то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.
 5. У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

4. ОСНОВНА ЧАСТИНА

4.1 охорона пращ

Система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці

De

En

Fr

Ru

Arbeitsschutz protection of labour protection du travail охрана труда

Система законодательных актов, а также предупредительных и регламентирующих социально-экономических, организационных, технических, санитарногигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, средств и методов, направленных на обеспечение безопасных условий труда

4.2 безпека

De

Sicherheit

Стан захищеності особи та суспільства від

En

safety

ризику зазнати шкоди

Fr

securite

Ru

безопасность

Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения вреда

4.3 рівень безпеки

Оцінка безпеки посиланням на прийнятий ризик

De

En

Ru

Sicherheitsniveau level of safety (уровень безопасности

Оценка безопасности посредством ссылки на принятый риск)

4.4 ризик

імовірність заподіяння шкоди з урахуванням її тяжкості

De

En

Ru

Risiko

Risk

(риск

Вероятность нанесения вреда с учетом его тяжести)

4.5 виробничий ризик

імовірність ушкодження здоров'я працівника під час виконання ним трудових обов'язків, що обумовлена ступенем шкідливості та (або) небезпечності умов праці та науково-технічним станом виробництва.

En

Ru

Occupational risk (производственный риск

Вероятность повреждения здоровья работника при исполнении им трудовых обязанностей, обусловленная степенью вредности и (или) опасности условий труда и научно-техническим состоянием производства)

4.6 недопустимий ризик

Ризик, якого сучасний рівень розвитку науки, техніки й технології дозволяє уникнути

De

En

Ru

Unzulassige Risiko Inadmissible risk (недопустимый риск

Риск, которого современный уровень развития науки, техники и технологии позволяет избежать)

4.7 шкода

Фізичне ушкодження і/або збитки, заподіяні здоров'ю людей і/або майну чи навколишньому середовищу

De

En

Ru

Nachteil

Harm

(ущерб

Физическое повреждение и/или ущерб, нанесенный здоровью людей и/или имуществу или окружающей среде)

4.8 промислова безпека

Безпека від аварій на виробничих об'єктах і наслідків цих аварій

Ru

Промышленная безопасность опасных производственных объектов [промышленная безопасность ]

Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий

4.9 небезпека

De

Gefahrdung

Потенційне джерело шкоди

En

Ru

Hazard

(опасность

Потенциальный источник ущерба)

4.10 промислова продукцїя підвищеної небезпеки

Машини, механізми, обладнання, технічні системи (комплекси), інші технічні засоби праці, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю чи майну або навколишньому природному довкіллю

Ru

Промышленная продукция повышенной опасности

Машины, механизмы, оборудование, технические системы (комплексы) другие технические средства труда, которые характеризуются значительной степенью риска возникновения аварий, пожаров, угрозы жизни, нанесения ущерба здоровью или имуществу граждан или окружающей природной среде

4.11 безпечність промислової продукції

Властивість продукції забезпечити і зберегти протягом певного терміну експлуатації рівень безпеки персоналу, людського оточення і довкілля у межах, обумовлених вимогами чинних нормативних актів та досягнутим науково-технічним рівнем

En

Ru

safety of industrial product безопасность промышленной продукции

Свойство продукции обеспечивать и сохранять на протяжении определенного срока эксплуатации уровень безопасности персонала, окружающих людей и окружающей природной среды в пределах, которые обусловлены требованиями действующих нормативных актов и достигнутым научно-техническим уровнем

4.12 безпечнїсть виробничого процесу

Властивість виробничого процесу відповідати вимогам безпеки праці під час проведення його в умовах, установлених нормативною документацією

De

En

Fr

Ru

Sicherheit des Arbeitsverfahrens safety of the process of production s(curit( de la fabrication безопасность производственного процесса

Свойство производственного процесса соответствовать требованиям безопасности труда при проведении его в условиях, установленных нормативной документацией

4.13 безпечнїсть виробничого обладнання

Властивість виробничого обладнання відповідати вимогам безпеки праці під час монтажу (демонтажу) і експлуатації в умовах, установлених нормативною документацією

De

En

Fr

Ru

Sicherheit des Arbeitsmittel

safety of the industrial equipment

s(curite de l((quipment industriel

безопасность производственного оборудования

Свойство производственного оборудования соответствовать требованиям безопасности труда при монтаже (демонтаже) и эксплуатации в условиях, установленных нормативно-технической документацией

4.14 безпечні умови праці; безпека праці Стан умов праці, за якого вплив на працівника небезпечних і шкідливих виробничих чинників усунуто, або вплив шкідливих виробничих чинників не перевищує гранично допустимих значень

De

En

Fr

Ru

Gefahrenl(se Arbeitsverh(ltnisse safety working conditions conditions de s(curite du travail безопасные условия труда ( безопасность труда (

Состояние условий труда, при котором воздействие на работающего опасных и вредных производственных факторов исключено, или воздействие вредных производственных факторов не превышает предельно допустимых значений

4.15 вимоги безпеки (праці);

Вимоги, встановлені актами законодавства, нормативними і проектними документами, правилами та інструкціями, виконання яких забезпечує безпечні умови праці та регламентує поведінку працівника

De

En

Fr

Ru

Forderungen der Arbeitssicherheit safety code code de s(curit(

требования безопасности труда (требования безопасности(

Требования, установленные законодательными актами, нормативными и проектными документами, правилами и инструкциями, выполнение которых обеспечивает безопасные условия труда и регламентирует поведение работающего

4.16 знак безпеки праці

Знак, призначений для попереджування працівників про можливу небезпеку, заборону або припис певних дій, а також для інформування про розміщення об'єктів, використання яких пов'язано із униможливенням або зниженням наслідків дії небезпечних і (або) шкідливих виробничих чинників

De

En

Fr

Ru

Sicherheitszei chen safety symbols and signs signaux de s(curit( знак безопасности

Знак, предназначенный для предупреждения человека о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов

4.17 колір безпеки

Установлений колір, призначений для привернення уваги працівника до окремих елементів виробничого обладнання і (або) будівельної конструкції, які можуть бути джерелами небезпечних і (або) шкідливих виробничих факторів, а також до засобів

De

En

Fr

Ru

Sicherheitsfarben safety colour couleur de s(curit( цвет безопасности

Цвет, предназначенный для привлечения внимания человека к отдельным элементам производственного оборудования и (или) строительной конструкции, которые могут являться источниками опасных и (или) вредных производственных факторов, а также

пожежогасіння і знаків безпеки

к средствам пожаротушения и знаку безопасности

4.18 небезпечний (виробничий) чинник

Виробничий чинник, вплив якого на працівника в певних умовах призводить до травм, гострого отруєння або іншого раптового різкого погіршення здоров'я або до смерті

De

En

Fr

Ru

Arbeitsbedin(ter Unfallfaktor hazardous factor risque professionel

опасный (производственный) фактор

Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме, острому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению здоровья или смерти

4.19 шкідливий (виробничий) чинник

Виробничий чинник, вплив якого за певних умов може призвести до захворювання, зниження працездатності і (або) негативного впливу на здоров'я нащадків

Примітка. Залежно від кількісної характеристики (рівня, концентрації тощо) і тривалості впливу шкідливий виробничий чинник може стати небезпечним

De

En

Fr

Ru

Patho(ener Arbeitsfactor

harmful factor

fucteur industriel nocif

вредный (производственный) фактор

Производственый фактор, воздействие которого в определенных условиях может привести к заболеванию, снижению работоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства

Примечание. В зависимости от количественной характеристики (уровня, концентрации и др.) и продолжительности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным

4.20 гранично допустиме значення шкідливого (виробничого) чинника

Граничне значення величини шкідливого виробничого чинника, вплив якого на людину в разі його щоденної регламентованої тривалості не призводить до зниження працездатності і захворювання в період трудової діяльності та у наступний період життя, а також не справляє несприятливого впливу на здоров'я нащадків

De

En

Fr

Ru

Maximal zul(ssiqe

Einwirkungsgr(sse des pathogener Arbeitsfactor acceptable limit of safety factor niveau limite du facteur s(curite

предельно допустимое значение вредного производственного фактора Предельное значение величины вредного производственного фактора, воздействие которого при ежедневной регламентированной продолжительности в течение всего трудового стажа не приводит к снижению работоспособности и заболеванию как в период трудовой деятельности, так и к заболеванию в последующий период жизни, а также не оказывает неблагоприятного влияния на здоровье потомства

4.21 травма

Порушеність анатомічної цілісності організму людини, або його функцій внаслідок дії чинників

En

Ru

Trauma

травма

зовнішнього середовища

Нарушение анатомической целостности организма человека или его функций вследствие воздействия факторов внешней среды

4.22 виробнича травма

Травма що сталася внаслідок дії виробничих чинників

En

Ru

occupational trauma (производственная травма

Травма происшедшая в результате воздействия производственных факторов)

4.23 виробничий травматизм

Явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві

Ru

(производственный травматизм

Явление, характеризующееся совокупностью производственных травм и несчастных случаев на производстве)

4.24 нещасний випадок

Непередбачений збіг обставин і умов, за яких заподіяна шкода здоров'ю, або настала смерть людини

Ru

несчастный случай

Непредвиденное стечение обстоятельств и условий, при которых причинен вред здоровью или наступила смерть человека

4.25 нещасний випадок на виробництві

Раптове погіршення стану здоров'я чи настання смерті працівника під час виконування ним трудових обов'язків внаслідок короткочасного (тривалістю не довше однієї робочої зміни) впливу небезпечного або шкідливого чинника

De

En

Fr

Ru

Arbeitsunfall occupational accident accident du travail

несчастный случай на производстве

Случай на производстве, в результате которого произошло воздействие на работающего опасного производственного фактора

4.26 акт про нещасний випадок на виробництві

Офіційний документ, що його складає комісія з розслідування нещасного випадку, внаслідок якого працівник згідно з медичним висновком втратив працездатність щонайменше на один день, або виникла необхідність перевести його на іншу (легшу) роботу терміном щонайменше на один день, або в разі його смерті

Ru

акт о несчастном случае на производстве

Официальный документ, составляемый комиссией по расследованию на каждый несчастный случай, вызвавший необходимость перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу на один рабочий день и более, потерю им трудоспособности не менее, чем на один рабочий день, или смерть

4.27 трудове каліцтво

Втрата здоров'я працівником внаслідок

Ru

(трудовое увечье

Потеря здоровья работником в результате производственной травмы)