ДСТУ 3808-98. Телебачення цифрове оброблення телевізійних сигналів


ДСТУ 3808-98

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Телебачення

ЦИФРОВЕ ОБРОБЛЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СИГНАЛІВ

Терміни та визначення

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ 1999

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом радіо і телебачення (УНДІРТ) Держкомзв’язку України та науково-дослідним інститутом телевізійної техніки

(НДІТТ) «Електрон»

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО і ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від ЗО листопада 1998 р. № 952
 2. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
 3. РОЗРОБНИКИ: О.В. Гофайзен, д-р техн. наук (керівник теми), 0.1. Ляхов, канд. техн. наук,

Т.Д. Крюкова, Н.О. Платзерова, М.І. Єпіфанов, О.В. Шишкін, канд. техн. наук, О.В. Ошаровська, канд. техн. наук, М.А. Солоп, канд. техн. наук. В.Т. Басій, канд. техн. наук, 0.0. Матвеев

© Держстандарт України, 1999

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

ЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання1
 2. Нормативні посилання1
 3. Основні положення1
 4. Загальні терміни2
 5. Цифрові ТВ-сигнали та їхні параметри4
 6. Цифрове кодування та декодування ТВ-сигналів6
 7. Цифрове формування та оброблення ТВ-сигналів7
 8. Спотворення ТВ-сигналів під час цифрового оброблення і передавання

та їх вимірювання 18

Абетковий покажчик українських термінів22

Абетковий покажчик німецьких термінів;ЗО

Абетковий покажчик англійських термінів35

Абетковий покажчик французьких термінів41

Абетковий покажчик російських термінів 46

Додаток А Загальнотехнічні терміни, які стосуються інших галузей знань, але широко

використовуються у цифровому обробленні ТВ-сигналів54

Абетковий покажчик українських термінів!60

Абетковий покажчик німецьких термінів61

Абетковий покажчик англійських термінів 62

Абетковий покажчик французьких термінів 64

Абетковий покажчик російських термінів 65

Додаток В Формульні визначення термінів 7.47-7.50 67

ДСТУ 3808-98 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ЦИФРОВЕ ОБРОБЛЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СИГНАЛІВ Терміни та визначення

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СИГНАЛОВ

Термины и определения

TELEVISION

TV SIGNALS DIGITAL PROCESSING Terms and definitions

Чинний від 2000-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

 1. Цей стандарт встансвлює терміни та визначення пенять у галузі телебачення, ще стссують- ся цифрсвсго сброблення телевізійних (ТВ) сигналів.
 2. Терміни, регламентсвані в цьсму стандарті, сбсв'язкові для виксристання в усіх видах нср- мативної дскументації, у дсвідксвій та навчальнс-метсдичній літературі, ще стосується сфери діяльності, пов’язаної з розробкою чи експлуатацією апаратури телебачення, а також для робіт зі стандартизації або в разі використання результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп’ютерних систем.
 3. Цей стандарт використовують разом з ДСТУ 3807 Телебачення. Терміни та визначення.
 4. Вимоги цього стандарту обов’язкові для використання у роботі підприємств, установ та організацій, що діють в Україні, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такий стандарт:

ДСТУ 3807-98 Телебачення. Терміни та визначення.

З ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.
 2. Узята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі використання терміна в документах зі стандартизації.

Видання офіційне

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три) терміни, які мають спільні терміноелементи. В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазначенням номера тієї ж статті.

 1. Подані визначення можна, в разі необхідності, змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних у них термінів, зазначаючи об’єкти, що вводять в обсяг визначуваного поняття. Зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у цьому стандарті.
 2. У випадках, коли в терміні містяться всі необхідні та достатні ознаки поняття, замість визначення ставиться прочерк.
 3. У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (еп), французькі (fr) та російські (ги) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і державних нормативних документів, або переклад українських термінів, а також визначення російською мовою.

Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє у чинних державних російськомовних стандартах, то подається переклад терміна та визначення російською мовою у круглих дужках.

 1. Загальнотехнічні терміни, що стосуються інших галузей знань, але широко використовуються у цифровому обробленні ТВ-сигналів, наведено в обов'язковому додатку А.

В обов’язковому додатку Б наведено формульні визначення термінів 7.47, 7.48, 7.50, 7.51.

 1. У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.
 2. Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, їхні короткі форми, подані абревіатурою. — світлим шрифтом, а синоніми — курсивом.

4 ЗАГАЛЬНІ ТЕРМІНИ

 1. цифрове телебачення; цифрове ТБ Телебачення, яке забезпечує передавання і зберігання зображень у цифровій формі

de Digitalfernsehen en digital television

fr television numerique; television digitale ru цифровое телевидение; цифровое ТВ

Телевидение, состоящее в передаче и хранении сигналов изображений в цифровой форме

 1. цифрова система ТБde

Система телебачення з використанням цифро- en вих методів оброблення, зберігання і переда- fr вання ТВ-сигналівru

digitales Fernsehsystem digital television system systeme de television numerique (цифровая система ТВ

Система телевидения с использованием цифровых методов обработки, хранения и передачи ТВ-сигналов)

de

еп

fr

ru

de

en

fr

ru

 1. тракт цифрового телебачення; цифровий ТВ-тракт

Телевізійний тракт, у якому оброблення і передавання ТВ-сигналів здійснюється у цифровій формі

 1. цифрове оброблення ТВ-сигналів

Перетворення ТВ-сигналів цифровими методами

Fernsehdigitaltrakt

digital television channel

canal de television digitale

(тракт цифрового телевидения; цифровой ТВ-

тракт

Телевизионный тракт, обработка и передача ТВ- сигналов в котором осуществляется в цифровой форме)

digitale Fernsehsignalverarbeitung digital TV signal processing traitement digital des signaux de TV (цифровая обработка ТВ-сигналоз Преобразование ТВ-сигналов цифровыми методами)

 1. алгоритм цифрового оброблення (ТВ- сигналів)

Набір інструкцій, що визначає встановлене перетворення ТВ-сигналів за допомогою скінченної кількості математичних операцій

 1. цифрове оброблення зображень

Перетворення інформації, що міститься у зображенні, з використанням цифрового оброблення ТВ-сигналів

 1. цифрове подання ТВ-сигналу

Представлення дискретних квантованих значень ТВ-сигналу цифрами, спеціальними символами і символом пропуску

 1. кадрова [польова, рядкова] пам’ять; кадровий [польовий, рядковий] запам'ятовувальний пристрій; кадровий [польовий, рядковий] ЗП

Пристрій, для записування, зберігання і зчитування цифрових відеосигналів одного кадра [поля, рядка]

de Algorithmus der Digitaifernsehsignalverarbeitung en digital TV signal processing algorithm fr algorithme du traitement digital des signaux de TV ru (алгоритм цифровой обработки ТВ-сигналов; алгоритм цифровой обработки Набор инструкций, определяющий заданное преобразование ТВ-сигналов с помощью конечного количества математических операций)

de digitale Bildverarbeitung en digital picture processing; digital image processing fr traitement numerique des images ru (цифровая обработка изображений

Преобразование информации, содержащейся в изображении, с использованием цифровой обработки ТВ-сигналов)

de digitale Darstellung des Fernsehsignals en TV signal digital representation fr representation numerique des signaux de TV ru (цифровое представление ТВ-сигнала

Представление дискретных квантованных значений ТВ-сигнала цифрами, специальными символами и символом пробела)

de Bild- [Feld-, Zeile-] speicher en frame [field, line] storage fr m§moire d’image [champ, ligne] ru (кадровая [полевая, строчная] память; кадровое [полевое, строчное] запоминающее устройство; кадровое [полевое, строчное] ЗУ Устройство, предназначенное для записи, хранения и считывания цифровых видеосигналов одного кадра [поля, строки])

 1. відеопам’ять; відеозапам'ятовувальний de Videospeicher

пристрій', відео ЗП

Пристрій, для записування, зберігання і зчитування цифрових відеосигналів [зображень, послідовностей]

 1. вектор руху

Сукупність даних про положення, швидкість і напрямок руху ділянок зображення

еп video storage device fr memoire video

ru (видеопамять; видеозапоминающее устройство; видео ЗУ

Устройство, предназначенное для записи, хранения и считывания цифровых видеосигналов [изображений, последовательностей])

de Bewegungsvektor en motion vector fr vecteur de mouvement ru (вектор движения

Совокупность данных о положении, скорости и направлении движения участков изображения)

5 ЦИФРОВІ ТВ-СИГНАЛИ ТА ЇХНІ ПАРАМЕТРИ

 1. дискретний[е,а] {ТВ-) відеосигнал [зображення, послідовність]

Відеосигнал [зображення, послідовність], визначений множиною відліків аналогового відеосигналу [зображення, послідовності] у часовій [просторовій, просторово-часовій] області

 1. дискретний {ТВ-) аудіосигнал (звукового супроводу)

Аудіосигнал, визначений множиною відліків аналогового аудіосигналу звукового супроводу

 1. цифровий ТВ-сигнал

ТВ-сигнал, одержаний у результаті цифрового кодування

Примітка. Цифровий ТВ-сигнал складається з цифрового ТВ-відео- та/чи ТВ-аудіосигналу та/чи сигналу даних

СІЄ diskretes [-es, -е] Videosignal [Bild, Reihenfolge] en discret videosignal [image, sequence] fr signal video [image, sequence] discret ru (дискретный[09, ая] (ТВ-) видеосигнал [изображение, последовательность]

Видеосигнал [изображение, последовательность], который определен множеством отсчетов аналогового видеосигнала [изображения, последовательности] во временной [пространственной, пространственно-временной] области)

de diskretes Audiosignal en discret audiosignal fr signal discret audio

ru (дискретный (TB-) аудиосигнал (звукового сопровождения)

Аудиосигнал, который определен множеством отсчетов аналогового аудиосигнала звукового сопровождения)

de digitales Fernsehsignal en digital TV signal fr signal numerique de television ru (цифровой ТВ-сигнал

ТВ-сигнал, полученный в результате цифрового кодирования

Примечание. Цифровой ТВ-сигнал состоит из цифрового ТВ-видео- и/или ТВ-аудиосигнала и/или сигнала данных)

 1. цифровий ТВ-(в1део [аудіо-]) сигнал

ТВ-відео- та/чи аудіосигнал, представлений у цифровій формі

 1. векторний відеосигнал

Відеосигнал, представлений вектором компонентних сигналів

 1. цифровий відео- [аудіо- ] потік

Послідовність даних зображення [звуку], одержаних у результаті цифрового кодування за певним алгоритмом

de digitales Video- [Audio- ] signal en digital video- [audio-] signal fr signal numerique video [audio] ru (цифровой ТВ-видео- [аудио-] сигнал

ТВ-видео- [аудио-] сигнал, представленный в цифровой форме)

de Vectorvideosignal en vector videosignal fr signalviddo du vecteur ru (векторный видеосигнал

Видеосигнал, представленный вектором компонентных сигналов)

de digitale Video- [Audio- ] signalstromung en digital video- [audio-] signal stream fr flux numerique video [audio] des signaux ru (цифровой видео- [аудио- ] поток

Последовательность данных изображения [звука], полученных в результате цифрового кодирования по определенному алгоритму)

 1. просторова частота

de

еп

fr

ru

de

en

fr

ru

de

en

fr

ru

Кількість коливань на одиницю відстані у просторі геометричних координат

 1. просторово-часова частота; просторово- темпоральна частота Кількість коливань на одиницю відстані у просторі, що характеризується геометричними і часовою координатами
 2. (часовий [просторовий, просторово-часовий]) період дискретизації (відеосигналу [зображення, послідовності])

Проміжок часу [просторова відстань, просторово-часова відстань] між двома сусідніми відліками відеосигналу [зображення, послідовності]

de

en

fr

ru

 1. (часова [просторова, просторово- часова]) частота дискретизації (відеосигналу [зображення, ПОСЛІДОВНОСТІ]);

швидкість вибирання

Кількість періодів дискретизації відеосигналу [зображення, ПОСЛІДОВНОСТІ] за одиницю часу [просторової, просторово-часової відстані]

de

en

fr

ru

 1. розрядність цифрового ТВ-сигналу;

довжина слова ТВ-сигналу

Кількість бітів, відведених для представлення

значення ТВ-сигналу як двійкового числа

Raumfrequenz

spatial frequency

frequence spatiale

(пространственная частота

Количество колебаний на единицу расстояния

в пространстве геометрических координат)

Raunnzeitfrequenz temporal-spatial frequency spatial-temps frequence

(пространственно-временная частота; пространственно-темпоральная частота Количество колебаний на единицу расстояния в пространстве, характеризуемом геометрическими и временной координатами)

(Zeit- [Raum-, Raumzeit-] diskretisierperiode des [des, der] Videosignals [Bildes, Reihenfolge]) videosignal [image, sequence] temporal [spatial, temporel-spatial] sampling period period d’echantiilonnage temps [spatial, spatial- temps] des signaux vid6o [image, sequence] ((временной [пространственный, пространственно-временной] период дискретизации видеосигнала [изображения, последовательности]) Промежуток времени [пространственное расстояние, пространственно-временное расстояние] между двумя соседними отсчетами видеосигнала [изображения, последовательности])

(Zeit- [Raum-, Raumzeit-] diskretisierfrequenz des [des, der] Videosignals [Bildes, Reihenfolge]) temporal [spatial, temporal-spatial] videosignal [image, sequence] sampling rate frequence d'echantillonnage temps [spatial, spatial- temps] des signaux video [image, sequence] (временная [пространственная, пространственно-временная] частота дискретизации видеосигнала [изображения, последовательности]: скорость выборки