потребує додаткових знань з питань охорони праці;

Посадові особи, у тому числі фахівці з питань охорони праці

підприємств, де стався нещасний випадок (професійне отруєння)

груповий або із смертельним наслідком, повинні протягом місяця

пройти позачергове навчання і перевірку знань з питань охорони

праці в порядку, встановленому Типовим положенням, якщо комісією з

розслідування встановлено факт порушення ними вимог

нормативно-правових актів з охорони праці.

Позачергове навчання з метою ознайомлення з новими

нормативно-правовими актами з охорони праці може проводитися у

формі семінарів.

6. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці

6.1. Працівники, під час прийняття на роботу та періодично,

повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони

праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних

випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні

аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

6.2. За характером і часом проведення інструктажі з питань

охорони праці (далі - інструктажі) поділяються на вступний,

первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

6.3. Вступний інструктаж

Проводиться:

з усіма працівниками, які приймаються на постійну або

тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство

і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують

інші роботи для підприємства;

з учнями та студентами, які прибули на підприємство для

проходження трудового або професійного навчання;

з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони

праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по

підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку

пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або

в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням

сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних

посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з

урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість

інструктажу затверджуються керівником підприємства.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі

реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (додаток

5), який зберігається службою охорони праці або працівником, що

відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі

про прийняття працівника на роботу.

6.4. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи

безпосередньо на робочому місці з працівником:

новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до

фізичної особи, яка використовує найману працю;

який переводиться з одного структурного підрозділу

підприємства до іншого;

який виконуватиме нову для нього роботу;

відрядженим працівником іншого підприємства, який бере

безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Проводиться з учнями, курсантами, слухачами та студентами

навчальних закладів:

до початку трудового або професійного навчання;

перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з

використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться

індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на

підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до

виконуваних робіт.

6.5. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці

індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які

виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань

первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені

нормативно правовими актами з охорони праці, які діють у галузі,

або роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману працю)

з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;

для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

6.6. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на

робочому місці або в кабінеті охорони праці:

при введенні в дію нових або переглянутих

нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні

змін та доповнень до них;

при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації

устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини,

матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з

охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30

календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти

робіт - понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж з учнями, студентами, курсантами,

слухачами проводиться під час проведення трудового і професійного

навчання при порушеннях ними вимог нормативно - правових актів з

охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій,

пожеж тощо.

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з

окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і

зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому

випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його

проведення.

6.7. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

при ліквідації аварії або стихійного лиха;

при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства,

оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим

працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового

інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що

виконуватимуться.

6.8. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий

інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник

структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка

використовує найману працю.

6.9. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий

інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного

опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою

набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила

інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і

навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного,

повторного чи позапланового інструктажів, протягом 10 днів

додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового

інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна

перевірка знань при цьому не дозволяється.

6.10. Про проведення первинного, повторного, позапланового та

цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка

проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації

інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (додаток 6).

Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути

пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

У разі виконання робіт, що потребують оформлення

наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому

наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів - не

обов'язково.

6.11. Перелік професій та посад працівників, які звільняються

від повторного інструктажу, затверджується роботодавцем. До цього

переліку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому

процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням

об'єктів, машин, механізмів, устаткування;

застосуванням приладів та інструментів, збереженням або

переробкою сировини, матеріалів тощо.

6.12. Тематика та порядок проведення інструктажів з питань

охорони праці для учнів, курсантів, слухачів, студентів під час

трудового і професійного навчання у навчальних закладах

визначаються нормативно-правовими актами в галузі освіти.

7. Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи

7.1. Новоприйняті на підприємство працівники після первинного

інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи

повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників

пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання

протягом не менше шести змін. Стажування або дублювання

проводиться, як правило, під час професійної підготовки на право

виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених

нормативно-правовими актами з охорони праці.

7.2. Працівники, функціональні обов'язки яких пов'язані із

забезпеченням безаварійної роботи об'єктів підвищеної небезпеки

або з виконанням окремих робіт підвищеної небезпеки (теплові та

атомні електричні станції, гірничодобувні підприємства, інші

подібні об'єкти, порушення технологічних режимів яких являє

загрозу для працівників та навколишнього середовища), до початку

самостійної роботи повинні проходити дублювання з обов'язковим

проходженням у цей період протиаварійних і протипожежних тренувань

відповідно до плану ліквідації аварій.

7.3. Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом.

У наказі визначається тривалість стажування (дублювання) та

вказується прізвище працівника, відповідального за проведення

стажування (дублювання).

7.4. Перелік посад і професій працівників, які повинні

проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування

(дублювання) визначаються керівником підприємства відповідно до

нормативно-правових актів з охорони праці. Тривалість стажування

(дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а також від

кваліфікації працівника.

7.5. Роботодавцю надається право своїм наказом звільняти від

проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж

роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться

з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип

обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.

7.6. Стажування (дублювання) проводиться за програмами для

конкретної професії, які розробляються на підприємстві відповідно

до функціональних обов'язків працівника, і затверджуються

керівником підприємства (структурного підрозділу).

7.7. Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях

свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі

стажування працівники повинні виконувати роботи, які за

складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що

передбачаються функціональними обов'язками цих працівників.

7.8. У процесі стажування (дублювання) працівник повинен:

закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного

обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з

охорони праці;

оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у

нормальних і аварійних умовах;

засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і

обладнання та методи безаварійного керування ними з метою

забезпечення вимог безпеки праці.

7.9. Після закінчення стажування (дублювання) та при

задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці

наказом (розпорядженням) роботодавця (або керівника структурного

підрозділу) працівник допускається до самостійної роботи, про що

робиться запис у журналі реєстрації інструктажів, у протилежному

випадку, якщо працівник не оволодів необхідними виробничими

навичками чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних та

протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) новим наказом

може бути продовжено на термін не більше двох змін.

Начальник юридичного відділу І.Калиновська

Додаток 1

до пункту 3.14 Типового

положення про порядок

проведення навчання

і перевірки знань з питань

охорони праці

Зразок протоколу засідання

комісії з перевірки знань

з питань охорони праці

____________________________________________________________

(підприємство, навчальний заклад, їх підпорядкованість)

ПРОТОКОЛ N _____

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

"___" ________________20__ р. _ .м.______________________

Комісія у складі:

голови ______________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

і членів комісії: ___________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

створена на підставі наказу від "___" _______ 20__ р. N ____

перевірила знання

__________________________________________________________________

(перелік основних нормативно-правових актів з

__________________________________________________________________

охорони праці, за якими проводилася перевірка знань)

------------------------------------------------------------------

|N |Прізвище, |Посада, |Місце роботи (для|Знає/ |Примітка |

|з/п |ім'я та по |професія,|підприємства |не знає | |

| |батькові |(фах) |структурний | | |

| |працівника | |підрозділ) | | |

|----+-----------+---------+-----------------+--------+----------|