МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПІ 1.1.70-395-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для машиніста скреперної лебідки

Вступ

1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

- признає пріоритет життя і здоров'я працівників;

- встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

- встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

- здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

- безплатне лікувально-профілактичне харчування;

- оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

- скорочення тривалості робочого часу;

- додаткову оплачувану відпустку;

- пільгову пенсію;

- оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.

7. Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і профзахворювання, які спричинили втрату працездатності".

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

- особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природньому середовищу;

- при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- робітник повинен дбати про особисту безпеку оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.

1. Загальні вимоги

1.1 Ця примірна інструкція з охорони праці (далі Інструкція) розроблена на основі " Єдиних правил безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ корисних копалин підземним способом" визначає загальні права і обов'язки машиніста скреперної лебідки, а також встановлює порядок виробництва і загальні вимоги безпеки виконання робіт.

1.2 При розробці інструкції враховані вимоги Закону України «Про охорону праці», "ЄПБ при вибухових роботах", "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві", Типового положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП (7.00-4.12.99) та інших нормативних документів.

1.3 Інструкція встановлює вимоги безпечного виконання робіт під час прибирання горної маси при проведенні підповерхових виробок.

1.4 Машиніст скреперної лебідки повинен вивчити, знати і виконувати в повному обсязі вимоги цієї інструкції.

1.5 Машиніст скреперної лебідки під розписку повинен одержати інструкцію з охорони праці за фахом. Ця інструкція також повинна бути на робочих або спеціально відведених місцях.

1.6 Машиніст скреперної лебідки під час вступу на роботу повинен бути проінформований під розписку про умови праці на підприємстві, де він

працюватиме, про небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які ще не усунені, можливі наслідки їх впливу на здоров'я і його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

1.7 Машиніст скреперної лебідки повинен знати і виконувати загальні вимоги охорони праці для працівників підприємства і обов'язки працівника з «Положення про СУОП», правила пересування до місця роботи, заводську інструкцію з експлуатацій, технічного обслуговування і ремонту устаткування, вимоги нарядної системи, діючі на підприємстві (зокрема положення про наряд-допуск); правила технічної експлуатації і правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в об'ємі, необхідному для машиніста скреперної лебідки; правила пожежної безпеки; порядок надання першої медичної допомоги.

1.8 Робоче місце машиніста скреперної лебідки визначається в книзі нарядів начальником дільниці з вказівкою гірничої виробки, де будуть виконуватися роботи.

1.9 До обов'язків машиніста скреперної лебідки входить:

1.9.1 Керування скреперною лебідкою/при скреперуванні гірничої маси в рудоспуск, гезенк, бункер і з завантаженням у вагони через поміст.

1.9.2 Зачищення і вирівнювання покрівлі пласта корисних копалин після видалення покривних порід.

1.9.3 Дроблення крупних кусків горноїмаси.

1.9.4 Кріплення лебідки.

1.9.5 Участь в монтажі, демонтажі, перенесенні і ремонті обслуговуючого устаткування.

1.10 При виконанні робочого процесу машиніст скреперної лебідки повинен знати:

1.10.1. Пристрій, принцип дії, типи і технічні характеристики скреперних лебідок.

1.10.2. Принцип дії гальмівних, запобіжних пристроїв і пускової апаратури їх призначення і правила користування ними.

1.10.3. Конструкцію причіпних пристроїв і канатів.

1.10.4. Способи кріплення канатів і правила регулювання їх довжини;

1.10.5. Способи скреперування в різних умовах.

1.10.6. Розташування гірничих виробок, яка обслуговується, на дільниці.

1.10.7. Особливості експлуатації в умовах мокрого забою.

1.10.8. Принцип роботи двигуна і правила планування поверхні за кресленням і ескізами.

1.10.9. Основи електротехніки і встановлену сигналізацію.

1.11 Експлуатація і технічне обслуговування устаткування повинні виконуватись відповідно до вимог інструкцій, розроблених згідно експлуатаційної документації розробника з урахуванням місцевих і виробничих умов.

1.12 До роботи машиністом скреперної лебідки допускаються особи чоловічої статі не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд і придатні до цієї роботи пройшли попереднє навчання щодо безпечного ведення робіт, спеціальне навчання за професією, що склали іспити і одержали відповідне свідоцтво і мають групу з електробезпеки не нижче другої (у разі застосування електроприводу)

1.13. Допуск до самостійної роботи дозволяється після:

1.13.1. Проходження вступного інструктажу з охорони праці і пожежної безпеки.

1.13.2. Проходження первинного інструктажу з охорони праці і пожежної безпеки на робочому місці, який проводиться начальником дільниці із занесенням в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці» з відміткою про перевірку знань і проходження стажування або дублювання під керівництвом досвідчених, кваліфікованих фахівців.

1.14. Машиніст скреперної лебідки зобов'язаний:

1.14.1. Не рідше одного разу на квартал пройти повторний інструктаж з охорони праці.

1.14.2. Не рідше одного разу в півріччя пройти інструктаж за планом ліквідації аварії, ознайомлення із запасними виходами, а при зміні запасних виходів - негайно.

1.14.3. Не рідше одного разу на рік пройти інструктаж з пожежної безпеки.

Інструктажі проводяться начальником дільниці або особою, що його заміщає, із занесенням у відповідні журнали з відміткою про перевірку знань.

1.15. Машиніст скреперної лебідки щорічно проходить медичний огляд і перевірку знань за фахом, позаплановий інструктаж. Перевірка знань з охорони праці проводиться у всіх випадках порушення вимог цієї інструкції і після перерви в роботі більш ніж ЗО календарних днів із занесенням в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці».

1.16. Машиніст скреперної лебідки повинен бути ознайомлений з головними запасними виходами з шахти на поверхню, шляхом безпосереднього проходу від місця роботи по виробках у супроводі особи технічного нагляду, ознайомленням з планом ліквідації аварій із занесенням в «Журнал реєстрації ознайомлення робітників із запасними виходами» під розпис.

1.17 У разі введення в дію нових або перероблених нормативних актів з охорони праці, а також при внесенні в них змін і доповнень, при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування; при порушенні працівником нормативних актів з охорони праці, на вимогу органів державного нагляду з охорони праці, господарської вищестоячої організації, якщо виявлено незнання працівником безпечних методів, прийомів праці, при перерві в роботі

виконавця робіт більш, ніж ЗО календарних днів, проводиться позаплановий інструктаж.

1.18 Під час виконання разових робіт, не пов'язаних з обов'язками за фахом (ліквідації аварій, стихійного лиха), при проведенні робіт, для яких оформлюється наряд-допуск, дозвіл і інші документи, проводиться цільовий інструктаж.

1.19 Машиніст скреперної лебідки зобов'язаний дотримуватись правил трудового розпорядку.

1.20 Працівники, що спускаються і підіймаються кліттю, беззаперечно виконують вимоги сигналіста або стволової. Входити в кліть і виходити з неї можна тільки після повної її зупинки і дозволу стволової.

1.21 Пересування по гірничих виробках повинне виконуватись тільки по спеціальних проходах. Ширина проходу повинна бути не менш як 0,7 м при висоті 1,8 м. Не допустимо пересування по рейкових шляхах. У виробках з контактною мережею не можна переносити на плечах або у вертикальному положенні інструменти, матеріали і інші предмети щоб уникнути поразки електричним струмом.

1.22 На робочому місці машиніст скреперної лебідки може піддаватися дії наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

1.22.1 Недостатня освітленість робочої зони;

1.22.2 Рухомі машини і механізми.

1.22.3 Відсутність заземлення металевих частин електроустановок і устаткування, які можуть виявитися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції.

1.22.4 Необгороджені рухомі частини машин, механізмів, установок.

1.22.5 Падіння у вертикальні виробки.

1.22.6 Обвал, обрушення кусків гірничої маси.

1.22.7 Підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони.

1.22.8 Підвищений рівень шуму, вібрація.

1.22.9 Підвищений тиск і вологість.

1.23 На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних в несприятливих температурних умовах машиністу скреперної лебідки видається безплатно спецодяг, спецвзуття тв інші засоби індивідуального захисту.

1.23.1 На сухих роботах:

№ п/п

Найменування

ГОСТ, ТУ, ОСТ

1

Куртка брезентова

ГОСТ 12.4.110-82

2

Брюки брезентові

ГОСТ 12.4.110-82

3

Чоботи гумові

ТУ 38.106483-85

4

Онучата суконні

ТУ 17 РРФСР 06-7739-83

5

Рукавиці спеціальні

ТУ 38-105546-73

6

Каска

ГОСТ 12.4.091-80

7

Респіратор

ГОСТ 12.4.028-76

8

Саморятівник

ШСМЗО

9

Окуляри захисні

ТУ 6-16-2402-80

10

Рукавички діелектричні

ТУ 400-28-126-76 ТУ 38-106359-79

1.23.2 На мокрих роботах:

№ п/п

Найменування

ГОСТ, ТУ, ОСТ

1

Куртка брезентова

ГОСТ 12.4.110-82

2

Брюки брезентові

ГОСТ 12.4.110-82

3

Костюм прогумований

ГОСТ 12.4.043-78

4

Куртка х/б на утепляючій прокладці

ГОСТ 12.4.084-80

5

Білизна вовняна

ОСТ 17-177-84

6

Чоботи гумові

ТУ 38.106483-85

7

Онучата суконні

ТУ 17РРФСР 06-7739-83

8

Рукавиці брезентові

ГОСТ 12.4.010-75

9

Каска

ГОСТ 12.4.0-91-80

10

Окуляри захисні

ГОСТ 12.4.013-85

11

Респіратор

ГОСТ 12.4.028-76

12

Саморятівник

ШСМ-30

13

Вкладиші протівошумні або навушники

ТУ 6-16-2402-80 ТУ 400-28-126-76

14

Рукавички діелектричні

ТУ 38-106359-79