ДК "Газ України"

НАК "Нафтогаз України"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для дефектоскопіста рентгено-гамаграфування

Київ 2004

ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України

лист №07-01-05/1245

від"03"березня 2004 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДК "Газ України"

НАК "Нафтогаз України"

Наказ № 180

від 30.07. 2004 р

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний

інститут охорони праці

лист №74

від 13 лютого 2004 р.

ПОГОДЖЕНО

НАК "Нафтогаз України"

лист №15/1-92

від "01" березня 2004 р.

ПІ 1.1.23- 245-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для дефектоскопіста рентгено-гамаграфування

Київ 2004

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Примірна інструкція поширюється на осіб, що працюють за професією дефектоскопіст рентгено-гамаграфування (далі дефектоскопіст) на підприємствах газопостачання та газифікації (або ДК "Газ України").

1.2. Місце роботи непостійне, зв'язане з контролем якості зварних стиків газопроводів і ємностей. Працюючому дефектоскопісту слід дотримуватись вимог нормативної технічної документації під час роботи з дефектоскопом, радіометричною та дозиметричною апаратурою.

1.3. До робіт дефектоскопістом допускаються особи, не молодше 18 років, які:

- пройшли курс спеціального навчання та мають відповідний рівень кваліфікації на право виконання цих робіт, а також:

- пройшли медичний огляд та згідно медичного висновку допущені до виконання даного виду робіт;

- отримали вступний інструктаж з питань охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці;

- пройшли під керівництвом досвідченого працівника стажування тривалістю не менше 10 робочих змін з відміткою про це в Журналі реєстрації інструктажу на робочому місці;

- пройти перевірку знань з безпечних методів роботи, вимог інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, основних методів надання медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків та мають групу з електробезпеки не нижче II.

1.4. Працівник, який працює з дефектоскопом зобов'язаний:

- неухильно дотримуватись вимог даної інструкції, Правил внутрішнього трудового розпорядку;

- знати будову та принцип роботи рентген-апаратів;

- користуватись засобами індивідуального захисту та спецодягом:

користуватись засобами радіаційного захисту, приладами індивідуального дозиметричного контролю, слідкувати за їх справним станом та утримувати в чистоті та порядку;

- проходити 1 раз на 3 місяці інструктаж з питань охорони праці, пожежної безпеки, радіаційної безпеки, а при зміні характеру або умов роботи (зміна типу гама-дефектоскопа або рентген-апарату, дозиметрів і т.д.)- кожний раз на робочому місці;

- періодично проходити радіометричний та дозиметричний контроль;

-у встановлені терміни складати іспит на знання безпечних методів роботи;

- виконувати вимоги попереджуючих та забороняючи знаків, плакатів;

- працювати лише на справному апараті, повністю укомплектованому всіма деталями, передбаченими інструкцією підприємства-виготовлювача;

- використовувати апарат лише за призначенням;

- помітивши порушення інструкцій іншим працівником, яке становить загрозу для здоров'я або життя інших осіб, негайно попередити його і повідомити про це порушення безпосереднього керівника;

- в разі необхідності, надати першу медичну допомогу;

- у встановлені терміни проходити періодичний медичний огляд;

- перед допуском до самостійної роботи пройти навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму;

- не рідше одного разу на рік проходити інструктаж з пожежної безпеки;

- чітко знати і суворо додержуватись встановлених правил пожежної безпеки, не допускати дій, які можуть призвести до загоряння або пожежі.

У випадку, коли працюючий на апараті або другі особи знаходились в зоні можливого опромінення, необхідно пройти позачерговий медичний огляд незалежно від раніше встановленого графіку;

- дотримуватись правил особистої гігієни, роботу виконувати в чистому та справному спецодязі.

1.5. Дефектоскоп необхідно розташовувати в місцях, вільних від горючих та вибухових матеріалів, та зберігати в спеціально обладнаних приміщеннях.

1.6. Підключення дефектоскопу необхідно проводити з урахуванням допустимого струмкового навантаження електромережі.

1.7. Не дозволяється:

- зберігати апарат в необладнаних для цього приміщеннях;

- використовувати відкритий вогонь, спалювати відходи та інше біля апарату;

- прокладати електричні кабелі і проводи дефектоскопа транзитом через складські приміщення, пожежне безпечні та вибухонебезпечні зони;

- експлуатувати кабелі і проводи апарату з пошкодженою або такою, що в процесі роботи втратила захисні властивості, ізоляцію;

- застосовувати саморобні продовжувачі;

1.8. Дефектоскопіст забезпечується безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Типових норм:

- рукавиці бавовняні на 2 місяці;

- спецвзуття на 12 місяців;

- костюм бавовняний на 6 місяців;

- костюм утеплений на 36 місяців;

- рукавиці гумові на 12 місяців.

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу та інших засобів індивідуального захисту понад встановлені норми.

1.9. Експлуатація дефектоскопа можлива при наявності:

- санітарного паспорту: на право проведення робіт, сховища джерела та спец автомобіля для його перевезення;

- переліку осіб, віднесених до категорії "А" згідно НРБУ-97;

- положення про роботу особи, відповідальної за радіаційний контроль, яке погоджене з санепідемстанцією;

- наказу по підприємству осіб, відповідальних за облік, зберігання і експлуатацію джерел, дозиметричний контроль, охорону праці та радіаційну безпеку.

1.10. Не дозволяється розбирати дефектоскоп, виймати з нього, а також з контейнерів джерело, проводити перезарядку і ремонт дефектоскопу з розміщеним в ньому джерелом.

1.11. Під час роботи з дефектоскопом на працюючого може впливати загальне або місцеве опромінення окремих дільниць тіла. Дія опромінення можлива у разі приведення дефектоскопа в робоче положення і повернення джерела з радіоактивними елементами в сховище, під час просвічуванні, а також під час зберігання і транспортування дефектоскопа.

1.12. Жінки звільняються від роботи з джерелами іонізуючих випромінювань на весь період вагітності та годування дитини.

1.13. Дефектоскопіст, що порушує вимоги цієї інструкції несе дисциплінарну, адміністративну кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи з дефектоскопом працівник зобов'язаний:

- ознайомитись з особливостями виконуваної роботи по просвічуванню та робочим місцем;

отримати індивідуальний дозиметр та необхідний інвентар (попереджуючі знаки, захисні екрани і др.)

- перевірити стан засобів індивідуального захисту;

- особисто отримати гама-дефектоскоп, рентгеноскоп і ретельно перевірити його справність, захисні властивості, найменування і гама активність джерела (по паспорту). Видача джерела проводиться відповідальною особою з записом в Журнал приймання-видачі дефектоскопа;

- під час видачі джерела переконатись, користуючись дозиметром, його наявності в апараті або контейнері для запобігання опромінення оточуючих людей;

- у разі виявлення пропажі (крадіжки) джерела радіоактивних елементів необхідно довести до відому про це безпосереднього керівника, місцеві органи санепідемстанції, органи міліції та провести розслідування в установленому порядку.

- у разі виявлення несправності апарату, невідповідність його активності і типу джерела паспортним даним та інших порушень перешкоджаючих безпечній роботі, необхідно повідомити про це безпосереднього керівника і до повного їх усунення до роботи не приступати;

- зону місцевого опромінення, де можлива поява людей - огородити і встановити попереджуючі знаки;

- заземлити апарат;

2.2. Під час просвічування на відкритих площадках та в польових умовах слід встановити територію та загородити радіаційно небезпечну зону

переносними бар'єрами, знаками радіаційної небезпеки та попереджуючими написами, чітко видимими на відстані не менше 3 м.

2.3. Не дозволяється:

- проводити просвічування з несправним дефектоскопом;

- приступати до виконання робіт у хворобливому стані, в стані алкогольного сп'яніння або під дією наркотичних речовин.

- транспортування джерела разом з вибуховими, легкозаймистими матеріалами, а також харчових продуктів;

2.4. Під час проведення робіт на висоті, слід влаштувати риштовку.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Для безпечної роботи з джерелом іонізуючого випромінювання слід передбачити:

- експонування направленим пучком. Направляти проміння в сторону землі або в сторону, де немає людей;

- просвічувати після закінчення всіх підготовчих робіт;

- скорочення до мінімуму часу перебування людей поблизу джерела.

3.2. Працівник під час роботи зобов'язаний:

- бути уважним, не займатись сторонніми справами, не допускати в зону опромінення сторонніх осіб;

- додержуватись правил радіаційної безпеки, електробезпеки;

- постійно слідкувати за дозою опромінення і не перевищувати її;

- у разі хворобливості зупинити проведення робіт та звернутись до лікаря;

постійно додержуватись запобіжних заходів по зменшенню опромінення;

3.3. У всіх випадках необхідно намагатись просвічувати зварні стики з мінімально можливим кутом розходження пучка променя.

3.4. Експлуатувати апарат під час дощу або снігопаду слід під захисним дашком, обов'язково користуючись засобами індивідуального захисту від ураження електричного струму (діалектичними рукавицями, ботами, резиновими килимками), сухими дерев'яними підставками.

3.5. Провести контроль допустимої відстані робочого персоналу від місця просвічування методом безпосереднього виміру дози опромінення радіометром.

3.5. Під час роботи не дозволяється:

- проводити роботи з виводом джерела з положення "зберігання", а також включати рентген-апарат на випромінювання в приміщеннях;

- виконувати ремонт та розбирання включеного апарату;

- допускати в зону ведення робіт осіб, які не беруть участі в виробничому процесі;

- залишати без нагляду дефектоскоп або робоче місце;

3.6. Не дозволяється проводити просвічування у разі відсутності індивідуального дозиметра і радіометра, попереджуючих знаків.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Після закінчення роботи дефектоскопіст зобов'язаний:

- почистити поверхню дефектоскопа від пороху та бруду;

- особисто здати справний гама-дефектоскоп, помістивши його в сховище та оформивши повернення в Журналі приймання-видачі дефектоскопу відповідальній особі за радіаційну безпеку. Довіряти другим особам доставку та оформлення повернення апарату не дозволяється;

- оформити запис в журналі про отриману дозу опромінення по показу дозиметра.

4.2. Не дозволяється:

- розташовувати в сховищі сторонні предмети, а в сусідніх з ним приміщеннях зберігати вибухові, горючі матеріали та гази;

- перебування в сховищі тривалий час;

- перебування в сховищі сторонніх осіб;

4.3. Спецодяг, засоби індивідуального захисту покласти в відведене місце. Вимити руки і лице теплою водою з милом.

4.4. Про всі виявлені порушення, зв'язані -з експлуатацію джерела, слід негайно повідомити особі, відповідальній за радіаційну безпеку.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації (радіаційна небезпека, пожежа, електронебезпека) працівнику слід:

- вжити (по можливості) заходів для евакуації людей та збереження матеріальних цінностей;

- повідомити про небезпеку безпосереднього керівника, відповідального за радіаційну безпеку або чергового по підприємству;

- відключити дефектоскоп від електромережі і далі діяти в залежності від ситуації;

5.2. У разі виникнення пожежі викликати пожежну команду і повідомити безпосереднього керівника.

5.3. Помітивши порушення вимог охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки будь-яким працівником підприємства, в наслідок якого можлива загроза життю чи здоров'ю людей та навколишньому середовищу, попередити цього працівника про необхідність дотримання вимог безпечних методів ведення робіт. Про виявлене порушення повідомити керівника підрозділу.

5.4. У разі ураження людини електричним струмом, звільнити потерпілого від дії струму, надати йому долікарняну медичну допомогу та направити в лікарню.

5.5. Якщо в наслідок аварійної ситуації під час роботи стався нещасний випадок, необхідно надати потерпілому першу медичну допомогу та повідомити безпосереднього керівника робіт, який зобов'язаний діяти в установленому порядку. Зберегти обставини нещасного випадку до прибуття комісії або адміністрації підприємства.

5.6. В випадках короткого замикання, іскріння, пробою електроструму на корпус апарату, пошкодження високовольтного кабелю необхідно (по можливості) вимкнути джерело струму, припинити роботу та повідомити про це безпосереднього керівника.