Об'єднання підприємств хлібопекарської промисловості

"УКРХЛІБПРОМ"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для продавця продовольчих товарів

м. Київ

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІОП)

15.05.2001 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ об'єднання "Укрхлібпром"

24.05.2001 р. № 5

П11.8.11-166-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для продавця продовольчих товарів

м. Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця інструкція встановлює вимогм з охорони праці для продавця продовольчих товарів /надалі продавець/ і призначена для навчання методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці.

Постійне робоче місце продавця - магазин. Режим роботи безперервний.

Продавець виконує таку роботу: Обслуговування покупців. Консультування покупців про властивості, смакових особливостях, кулінарному призначенні і живильній цінності окремих видів товарів. Пропозиція нових, взаємозамінних товарів і товарів супутнього асортименту. Приймає участь в одержанні товарів. Повідомлення адміністрації про надходження товарів, що не відповідають маркіруванню (накладної відомості). Оформлення наприлавочних і внутримагазиних вітрин і контроль за їхнім станом. Вивчення попиту покупців.

1.2. До самостійної роботи продавцем допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли медичне обстеження та не мають медичних протипоказань, вступний інструктаж, спеціальне навчання, перевірку знань у постійнодіючий комісії з питань охорони праці, первинний інструктаж, стажування для придбання навичок безпечного ведення виробничих процесів протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи), мають І кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки.

1.3. Продавець зобов'язаний:

- додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вотем.

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- знати і виконувати вимот даної інструкції, правила виробничої санітарії, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

- знати ознаки сортності товарів; методи зниження втрат при збереженні і реалізації товарів; принципи оформлення наприлавочних і внутримагазиних вітрин; основних постачальників і особливості асортименту і якості їхньої продукції; основні принципи устрою торгівельно-технологічного устаткування; прийоми і методи обслуговування різноманітних контингентів покупців з урахуванням їхньої статі, віку, рівня знань про товар і інших особливостей.

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо

створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи

здоров'я, або для людей, які його оточують і навколишнього

середовища.

1.4. В робочій зоні можливий вплив:

шкідливих виробничих факторів:

підвищеної запиленості повітряного середовища;

- незадовільні метеорологічні умови в виробничих приміщеннях;

- забруднення повітря газами та пилом;

- недостатнє освітлення, знижена контрастність; пряма і відбита бльосткість;

- високий рівень шуму, небезпечних виробничих факторів:

- електричного струму (при відсутності або несправності захисного заземлення або занулення, ушкодженні ізоляції струмоприймачів);

- слизькість підлоги, що може призвести до падіння людини і можливого травмування;

- підвищена швидкість руху повітря;

- знижена температура поверхні холодильного устаткування, товарів;

- гострі крайки, заусенці і шорсткість на поверхнях інструмента, устаткування, інвентарю, тари, товарів; фізичні перевантаження; нервово-психічні перевантаження).

Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно

результатів атестації робочих місць.

1.5. Для усунення можливості впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачено:

1.5.1. Огородження всіх частин і деталей машин, що обертаються, інших небезпечних зон, знімати і працювати при відсутності яких забороняється.

1.5.2. Вивішування попереджувальних знаків безпеки на всіх пускачах для попередження випадкового пуску устаткування, що знаходиться в ремонті, наладці або очистці.

1.5.3. Для попередження ураження електрострумом усі частини електроустаткування, що можуть виявитися під напругою, оснащені захисним заземленням-зануленням. Всі відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів закриті запірними устроями, відчиняти які можуть тільки особи електротехнічного персоналу.

1.5.4. Від падіння працівників на підлозі й інших шляхах переміщення використане покриття, що не сковзає, і застосовується спеціальне взуття.

1.6. Виконуйте такі правила особистої гігієни:

- залишайте всі особисті речі і верхній одяг у влаштованих для цього місцях;

- приймайте їжу тільки у спеціально влаштованих для цього місцях.

- робітники зайняті роботою з продовольчими товарами повинні бути: чоловіки ретельно виголені, жінки охайно причесані.

- після відлучки з робочого місця та після спілкування з забрудненими предметами необхідно ретельно мити руки. Особливо ретельно їх необхідно мити після відвідування вбиральні, приведення в порядок одягу, взуття, в цих випадках руки необхідно вимити теплою водою з милом, а потім 0,2% розчином хлорного вапна, а потім знову помити теплою водою. Особи які працюють в одязі з короткими рукавами повинні мити руки до ліктів.

нігті повинні бути коротко підстриженими; за ними необхідно систематично слідкувати; на них не наносять лак, тому що він може попасти в продовольчі товари.

1.7. При одержанні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити у медпункт.

1.8. Продавець продовольчих товарів повинний користуватися виданим йому санітарним одягом (х/б халат, ковпак або косинка, рушник, фартух, тапочки), брудний одяг вчасно здавати в прання.

1.9. За порушення вимог даної інструкції працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 2.1.Перед початком роботи необхідно: 2.1.1 .Звільнити робоче місце від тари та непотрібних під час роботи речей.

2.1.2.Привести робоче місце, санодяг в належний стан. 2.1.3.Перевірити наявність та справність інструменту, інвентарю та устаткування.

2.1.4.Тара та інвентар повинні мати постійні закріплені за ними місця.

2.1.5.Інвентар, який береться правою рукою, розміщується справа від продавця, який знаходиться в центрі робочого місця, а той який береться лівою рукою - розміщується зліва. 2.1.6.Товари та інвентар, які використовуються частіше, розташовуються ближче до продавця, а ті що використовуються рідше - подалі від нього. 2.1 .7.Товари підвищеного та постійного попиту та інвентар, який використовується для них, розташовується в оптимальних зонах досягнення при роботі стоячи. 2.1.8.Товари, які користуються комплексним попитом розміщуються рядом.

2.2.Перед початком експлуатації устаткування необхідно впевнитись в його справності: 2.2.1 .Перевірити наявність та справність захисного заземлення.

2.2.2. Перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

2.3. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконувати самостійно ремонт, наладку устаткування.

2.4. Перед запуском у роботу устаткування переконайся, що при його пуску не виникне небезпека для інших працівників, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, треба додержуватися таких вимог: - не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайте до роботи на ньому сторонніх осіб, без дозволу керівника;

- працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт;

- не працюйте на устаткуванні зі знятими або не справними захисними засобами травмонебезпечних зон;

- не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

- не включати устаткування при обірваних або видимих пошкодженнях захисного заземлення (занулення);

- не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки; 3.2.ПІД час роботи необхідно:

3.2.1 .Утримувати робоче місце в чистоті та порядку, не

захаращувати проходи і підходи порожньою тарою та ініімми

речами.

3,2.2.Для відкриття тари використовувати відповідний

інструмент молоток, бочковідкривач та інше.

3.2.3. З відкритої тари необхідно зразу видалити з дощок цвяхи, а кінці металевої окантовки запнути в середину тари.

3.2.4. Для зняття товарів з верхніх полиць необхідно користуватися драбиною.

3.2.5.Не користуватися замість драбини випадковими

предметами /бочками, ящиками та інше/.

3.2.6. Банки з консервованою продукцією необхідно

відкривати спеціальним ключем.

3.2.7.Відкривати пляшки необхідне штопором або ключем.

3.2.8.Тару необхідно укладати в стопи висотою не вище 2 м.

3.2.9. Не укладати тару на сходах, на проходах.

3.2.10. При переносі товарів в жорсткій упаковці необхідно користуватися рукавицями.

3.2.11.Пролитий на підлогу жир, продукти, які впали треба негайно прибрати.

3.2.12.При роботі з ножем необхідно бути обережним, правильно тримати його при різці продуктів (ніж необхідно тримати лезом від себе). Ножі повинні мати гладкі, без задирок, зручно і міцно насаджені дерев'яні ручки. Ріжучі частини ножів повинні своєчасно заточуватись. Утримувати ножі в спеціальних чохлах. Ножі повинні мати на ручках захисні виступи.

3.3.На цементній, бетонній підлозі необхідно мати дерев'яну підставку.

3.4.При продажі муки, крохмалю, круп, які виділяють пил необхідно користуватися респіратором.

3.5.Через кожні 2-3 години роботи стоячи на ногах необхідної робити невеликі перерви /5-10 хвилин/, для цього на робочому

місці повинен бути стілець.

3.6. .Жінкам піднімати і переміщати вантажі при чердуванні з

іншою роботою /до 2 разів на годину/ допускається не більше 10 кг.

Піднімання і переміщення вантажів постійно протягом робочої

зміни допускається не більше 7 кг.

Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної

години робочої зміни не повинна перевищувати:

- з робочої поверхні /прилавка,стола/-350 кг.

- з підлоги -175 кг.

3.7. Працювати на підйомних механізмах дозволяється тільки особам закріпленими за ними і які пройшли спеціальне навчання безпечним методом праці.

3.8. Про всі недоліки у роботі устаткування, нещасні випадки, що трапилися з Вами або співробітниками, факти порушення технологічного процесу повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу, зробіть відповідний запис у змінному журналі.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1.Відключити холодильне устаткування, якщо воно не заповнене продуктами.

4.2.Прибрати робоче місце від залишків продуктів, помити інвентар.

4.3.ЗНЯТИ санодяг покласти його в відповідне місце.

4.4.Помити лице, руки з милом; при можливості прийняти душ.

4.5. Про усі виявлені порушення в процесі роботи повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу і змінного працівника.

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей. Такими ситуаціями на робочому місці продавця можуть бути:

5.1.1. - сторонні звуки, удари при роботі устаткування, його підвищена вібрація;

- поява напруги на поверхні устаткування;

- поява диму, іскріння, загоряння обмоток електродвигунів, електропроводки, пускової апаратури.

При зазначених ознаках обезструмте устаткування і повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

5.2. При загорянні електроустаткування використовувати тільки вуглекислотні або порошкові вопнегасники, що знаходяться (зазначити місце).

5.3. Для гасіння інших осередків пожежі користуватися пінними вопнегасниками, що знаходяться (зазначити місце).

5.4. При ситуаціях які безпосередньо загрожують життю і здоров'ю - неконтрольоване горіння, руйнація будівельних конструкцій або інші, покинути цех через евакуаційний вихід і знаходитися у центрального входу в будівлю.

5.5. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати "швидку допомогу".

5.6. При пожежі викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.7. При виникненні аварійних та небезпечних ситуацій необхідно негайно звільнити торгову залу від покупців та зачинити магазин.