МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 серпня 2008 року N 407

Про затвердження Концепції управління охороною праці Міністерства палива та енергетики України

З метою реалізації положень Конституції та законів України щодо забезпечення охорони життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місті, належних умов для формування у працівників свідомого ставлення до особистої безпеки та безпеки оточуючих, запровадження нових і вдосконалення існуючих механізмів управління в галузі охорони праці на підприємствах паливно-енергетичного комплексу України наказую:

1. Затвердити Концепцію управління охороною праці Міністерства палива та енергетики України (далі - Концепція), що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лучнікова В. А.

 

Міністр 

Ю. Продан  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства палива та енергетики України
від 1 серпня 2008 р. N 407 Концепція управління охороною праці Міністерства палива та енергетики України

1. Загальні положення

Концепція управління охороною праці в галузях паливно-енергетичного комплексу, щодо яких Мінпаливенерго є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики, спрямована на реалізацію положень Конституції та законів України щодо забезпечення охорони життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місті, належних умов для формування у працівників свідомого ставлення до особистої безпеки та безпеки оточуючих, запровадження нових і вдосконалення існуючих механізмів управління в галузі охорони праці на підприємствах паливно-енергетичного комплексу України.

Управління охороною праці - це підготовка, прийняття та реалізація правових, організаційних, науково-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних, лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на охорону життя, здоров'я та працездатності людини в процесі трудової діяльності.

Необхідність визначення основних напрямів управління охороною праці зумовлюється реальними політико-правовими та соціально-економічними процесами, які відбуваються у сучасних умовах, а саме:

- структурними змінами в економіці, роздержавленням, утворенням нових форм та методів господарювання, суттєвим збільшенням кількості суб'єктів господарської діяльності різних форм власності, що значно ускладнює управління охороною праці традиційними методами і потребує його якісно нового рівня;

- реалізацією адміністративної реформи в Україні, поступовим переходом  Міністерства від галузевого принципу управління до функціонального;

- наявністю випадків скорочення або ліквідації служб охорони праці, низькою ефективністю їх діяльності, зумовленою відсутністю кваліфікованих фахівців;

- недоліками в системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з охорони праці, керівників та фахівців технологічних та інженерно-технічних структурних підрозділів підприємств та організацій;

- недостатньою взаємодією служби охорони праці Мінпаливенерго з іншими структурними підрозділами Міністерства, відповідними службами підприємств та організацій, віднесених до сфери управління або сфери діяльності Мінпаливенерго;

- відсутністю взаємодії між органами, які здійснюють функції управління охороною праці (Міністерство, органи місцевого самоврядування та державні адміністрації);

- незадовільним станом безпеки і умов праці на підприємствах і в організаціях галузей промисловості;

- високим рівнем виробничого травматизму, професійної захворюваності і аварійності;

- зростаючою кількістю фізично зношеного і морально застарілого обладнання, машин, механізмів, технологічних комунікацій, виробничих споруд і приміщень, які не відповідають вимогам безпеки, що збільшує вірогідність аварій, пожеж, нещасних випадків та професійних захворювань;

- відсутністю належного забезпечення працюючих засобами колективного та індивідуального захисту, використанням застарілих, не переглянутих галузевих норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

- значною кількістю робочих місць, що не відповідають вимогам санітарно-гігієнічних норм і вимогам безпеки;

- безвідповідальним ставленням до питань охорони праці окремих власників підприємств;

- щорічним зростанням загальної суми витрат на фінансування пільгових пенсій за шкідливі і важкі умови праці та пенсій з трудового каліцтва, сім'ям загиблих, інших відшкодувань працівникам заподіяної шкоди на виробництві;

- функціонуванням нової системи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що потребує ефективної взаємодії мінпаливенерго і підприємств з робочими органами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- незадовільним інформаційним забезпеченням підприємств у питаннях охорони праці з боку державних органів управління охороною праці (Міністерство, органи державного нагляду за охороною праці, санітарного нагляду, органи місцевого самоврядування);

- інтеграцією України у світове співтовариство, поступового наближення положень національного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (ЄС);

- наявністю значної кількості застарілих галузевих нормативних документів з охорони праці, в т. ч. галузевих стандартів і прирівняних до них нормативних актів, розроблених і затверджених міністерствами і відомствами колишнього СРСР, які підлягають перегляду з метою актуалізації, забезпечення їх відповідності національному законодавству та стандартам Євросоюзу;

- відсутністю належного фінансування заходів, пов'язаних з реалізацією галузевих програм у сфері охорони праці, безпеки виробництва, заміни, модернізації зношеного і морально застарілого обладнання, виведення з експлуатації аварійно-небезпечних технологічних ліній, виробництв;

- послабленням контролю та профілактичної роботи на підприємствах галузей промисловості з боку спеціалістів структурних підрозділів і керівних працівників Міністерства.

Метою управління охороною праці щодо реалізації конституційного права працівників на належні безпечні та здорові умови праці є створення, впровадження та постійне вдосконалення ефективної Системи управління охороною праці (СУОП) у сфері паливно-енергетичного комплексу з урахуванням положень відповідних керівних документів Міжнародної організації праці, міжнародних стандартів OHSAS 18001 та OHSAS 18002 тощо, шляхом:

- створення та забезпечення функціонування Системи управління охороною праці на рівні функціональних підрозділів центрального апарату Мінпаливенерго та Системи управління охороною праці підприємств Мінпаливенерго України з метою комплексного розв'язання завдань охорони праці;

- застосування ефективних економічних методів управління охороною праці, створення умов економічної зацікавленості всіх працівників у безпечних умовах праці;

- створення ефективної системи мотивації праці посадових осіб Міністерства, керівників і фахівців підприємств щодо створення безпечних і здорових умов праці, а працівників - щодо додержання вимог охорони праці на кожному робочому місці;

- підвищення відповідальності керівників підприємств та організацій щодо створення системи управління охороною праці (вдосконалення вже діючої) для досягнення на кожному робочому місці безпечних і здорових умов праці;

- зміни підходів до формування галузевої нормативно-правової бази з питань охорони праці з урахуванням прогресивної міжнародної практики, в т. ч. стандартів ЄС;

- організації вивчення досвіду роботи з питань охорони праці країн СНД та розвинутих зарубіжних країн;

- налагодження оптимального механізму взаємодії служб охорони праці Міністерства та підприємств з центральним і регіональними відділеннями Фонду соціального страхування від нещасних випадків;

- пріоритетної підтримки наукових досліджень, спрямованих на підвищення безпеки виробництва, забезпечення санітарних норм, усунення травмонебезпечних місць, впровадження результатів науково-дослідних робіт на підприємствах галузей промисловості;

- укомплектування служб охорони праці Міністерства, підприємств та організацій галузей промисловості кваліфікованими фахівцями з охорони праці;

- удосконалення системи підготовки та перепідготовки в галузевих навчальних закладах і підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців усіх рівнів і структурних підрозділів підприємств і організацій Міністерства;

- створення сучасної автоматизованої системи обліку, аналізу нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, стану умов, безпеки праці на підприємствах галузей ПЕК і в Міністерстві;

- формування свідомого ставлення до питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у працівників всіх рівнів шляхом поліпшення інформаційно-роз'яснювальної і навчальної роботи з використанням сучасних інформаційних технологій;

- впровадження системи забезпечення служб охорони праці, керівників і фахівців інших структурних підрозділів, всіх працюючих відповідними законодавчими і нормативно-правовими актами, інформацією про стан охорони праці, оперативними і статистичними даними стосовно нещасних випадків, професійних захворювань, аварій і пожеж, обставин, причин та наслідків цих подій, організаційних та технічних заходів щодо їх запобігання і профілактики;

- створення ефективної системи фінансування заходів, спрямованих на вирішення термінових і перспективних проблем охорони праці.

2. Управління охороною праці на рівні Міністерства палива та енергетики України

Мінпаливенерго України в межах своєї компетенції забезпечує здійснення державного управління у сфері охорони праці відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці" та інших законодавчих і нормативно-правових актів із цих питань.

На галузевому рівні управління охороною праці здійснюється Міністерством через створений ним спеціальний структурний підрозділ з охорони праці.

Міністерство палива та енергетики України як центральний орган виконавчої влади:

- проводить єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці;

- координує та забезпечує пріоритетну підтримку наукових досліджень, спрямованих на розвиток охорони праці та впровадження результатів науково-дослідних робіт;

- бере участь у розробці Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, сприяє залученню до її виконання провідних наукових, дослідних і конструкторських інститутів та організацій Міністерства;

- розробляє і реалізує галузеву комплексну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств галузей промисловості з проблем охорони праці;

- укладає з відповідними галузевими профспілками угоди з питань поліпшення умов та безпеки праці;

- організує опрацювання та перегляд галузевих нормативно-правових актів з охорони праці;

- організує навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб і фахівців підприємств та організацій галузей ПЕК в установленому порядку, зокрема в екзаменаційних комісіях Міністерства;

- здійснює відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах, що входять в сферу управління Міністерства.

3. Управління охороною праці на рівні підприємств та організацій

На підприємствах та в організаціях, віднесених до сфери діяльності Мінпаливенерго України, управління охороною праці здійснюється власниками (роботодавцями) цих підприємств через відповідні служби охорони праці, які створюються і функціонують відповідно до діючого Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України.

Управління охороною праці на підприємствах і в організаціях здійснюється у рамках діючих на підприємствах Систем управління охороною праці, які опрацьовуються на основі Системи охорони праці Мінпаливенерго України.

4. Завдання та функції управління охороною праці

4.1. Основними завданнями управління є:

а) опрацювання заходів щодо здійснення державної політики з охорони праці на підприємствах і в організаціях галузей промисловості;

б) підготовка, прийняття та реалізація заходів, спрямованих на забезпечення:

• належних, безпечних і здорових умов праці;

• утримання в належному безпечному стані виробничого устаткування, будівель і споруд, інженерних мереж, безпечного ведення технологічних процесів;

• працівників засобами колективного та індивідуального захисту;

• організацію і проведення навчання працівників безпечним засобам ведення технологічних процесів, виконання робіт з експлуатації та ремонту обладнання;

• пропаганди охорони праці;

• обліку, аналізу та оцінку умов і безпеки праці;

• професійного добору працівників окремих професій;

• страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

в) організаційно-методичне керівництво роботою служб охорони праці на підприємствах;

г) інтеграція основних елементів системи управління охороною праці в систему загального управління організацією виробництва;

д) широке впровадження позитивного досвіду у сфері охорони праці на підприємствах галузей;

є) забезпечення дотримання правил, норм і колективних угод згідно із Законом України "Про охорону праці".

4.2. Основні функції управління охороною праці:

а) організація та координація робіт з охорони праці;

б) облік, аналіз та оцінка показників стану умов і безпеки праці;