ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства палива та енергетики України
від 12 жовтня 2004 р. N 638

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 грудня 2004 р. за N 1534/10133 ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розслідування підземних пожеж на вугільних шахтах

1. Загальні положення

1.1. Дія цього Положення поширюється на вугільні шахти, установи та організації незалежно від форми власності, на осіб, які є власниками цих підприємств, або уповноважених ними осіб.

Положення розроблено на розвиток Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1112 (далі - Порядок).

1.2. Для розслідування причин підземних пожеж, які відносяться до аварій I і II категорій, призначається спеціальна комісія відповідно пункту 97 Порядку.

1.3. У ході розслідування спеціальна комісія виявляє обставини та визначає характер пожежі, встановлює факти порушення вимог законодавства та нормативних актів з пожежної безпеки, правил експлуатації та технологічних регламентів, правил безпеки, якість виготовлення гірничих машин та устатковання, окремих вузлів, відповідність їх вимогам конструкторської документації.

Спеціальна комісія з розслідування причин аварії ставить у своїй роботі також інші задачі: встановлення винуватості адміністративного та виробничого персоналу у виникненні пожежі, визначення розміру матеріальної та медичної допомоги особам, які залишилися живими, та особам, які потерпіли в результаті аварії, допомога в похованні рідним та близьким загиблих, а також призначення компенсаційної і регресної допомоги найближчим родичам потерпілих відповідно до чинного законодавства, визначення заходів щодо ліквідації наслідків пожежі та запобігання подібним аваріям.

1.4. Спеціальна комісія зобов'язана протягом десяти робочих днів розслідувати пожежу та скласти акт.

У залежності від характеру пожежі, у разі потреби проведення додаткових досліджень або експертизи, зазначений термін може бути продовжений органом, який призначив комісію.

1.5. За результатами розслідування пожежі роботодавець видає наказ, який відповідно до висновку спеціальної комісії з розслідування затверджує заходи щодо запобігання подібним аваріям та притягає до відповідальності працівника за порушення законодавства про охорону праці та пожежної безпеки.

1.6. Матеріали розслідування підземної пожежі включають такі документи:

копію рішення Кабінету Міністрів України або наказу органів державного нагляду за охороною праці про організацію спеціального розслідування аварії;

акт спеціального розслідування підземної пожежі;

ескіз місця аварії;

висновок експертної комісії;

протоколи опитувань та пояснювальні записки потерпілих, свідків та інших осіб, причетних до аварії;

доповідну записку про хід ведення гірничорятувальних робіт з ліквідації пожежі;

копії документів про проходження потерпілими навчання та інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки;

розпорядження N 1 голови спеціальної комісії з розслідування про призначення експертної комісії;

протоколи засідань комісії спеціального розслідування;

витяги з законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці та пожежної безпеки, вимоги яких були порушені;

довідку про матеріальний збиток, заподіяний аварією, та надання потерпілим або членам їхньої родини матеріальної допомоги;

інші документи залежно від обставин і причин цієї аварії.

1.7. Технічне оформлення матеріалів розслідування підземної пожежі проводить підприємство, де сталася аварія, і, в п'ятиденний термін після закінчення розслідування, надсилає їх до прокуратури та організації, представники яких брали участь у розслідуванні.

Один екземпляр акта спеціального розслідування підземної пожежі повинен бути надісланий у Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи та пожежної безпеки "Респіратор" (далі - НДІГС "Респіратор").

1.8. Письмову інформацію про здійснення заходів, запропонованих спеціальною комісією з розслідування, роботодавець надає організаціям, представники яких брали участь у розслідуванні, у терміни, які зазначені в акті розслідування аварії.

1.9. Контроль та нагляд за своєчасним та об'єктивним розслідуванням, документальним оформленням та обліком аварій, здійсненням заходів щодо усунення їх причин покладаються на органи державного управління та нагляду за охороною праці.

1.10. Під час розслідування пожежі роботодавець зобов'язаний:

зробити (при необхідності) фотознімки місця аварії, пошкодженого об'єкта, устатковання, інструменту, а також надати технічну документацію та інші необхідні матеріали;

надати транспортні засоби, засоби зв'язку, службові приміщення для роботи комісії зі спеціального розслідування, експертної комісії;

забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень та випробувань, технічних розрахунків та інших робіт;

організовувати друкування, тиражування та оформлення в необхідній кількості матеріалів спеціального розслідування.

1.11. Роботодавець компенсує витрати, які пов'язані з діяльністю комісії зі спеціального розслідування, експертної комісії та залучених до їхньої роботи фахівців. Відшкодування витрат на відрядження працівників, які є членами комісій або залучені до їхньої роботи, роботодавець здійснює в розмірах, що передбачені нормами відшкодування витрат на відрядження за рахунок валових витрат, шляхом перерахування на поточний рахунок за дорученням.

1.12. Роботодавець та посадові особи, які проводили розслідування аварії, несуть відповідальність відповідно до законодавства за своєчасне її розслідування та прийняті рішення.

1.13. Члени комісії мають право:

вимагати від роботодавця та адміністрації шахти надання матеріалів, необхідних для розслідування, а також тимчасового вилучення визначених документів або устатковання (наприклад, самописні прилади або інші реєстратори інформації, які можуть мати відношення до пожежі);

вимагати від роботодавця, адміністрації та окремих посадових осіб шахти надання необхідної технічної та обліково-контрольної документації та даних, виготовлення креслень і ескізів для висновку, виконання необхідних спеціальних досліджень та експериментів;

залучати до участі в експертизі необхідних фахівців, при необхідності консультуватися за матеріалами розслідування з іншими фахівцями організацій, які направили експерта;

одержувати необхідну для експертизи інформацію від працівників аварійно-рятувальної служби або Державної воєнізованої гірничорятувальної служби (далі - ДВГРС) і керівника робіт з ліквідації підземної пожежі, знайомитися з повідомленнями воєнізованого гірничорятувального загону (далі - ВГРЗ) і записами в оперативному журналі;

знайомитися з гірничотехнічною і газовою обстановкою на аварійній дільниці;

формулювати питання, що підлягають з'ясуванню у свідків;

брати участь в опитуваннях свідків, вимагати (при необхідності) проведення додаткових опитувань або залучення для опитувань додаткових свідків;

викладати письмово особливу думку за результатами і висновками експертизи.

1.14. Роботодавець і адміністрація шахти після закінчення розслідування аварії зобов'язані ознайомити інженерно-технічних працівників і робочих шахти з обставинами пожежі, висновками і пропозиціями комісії.

2. Технічне розслідування обставин та причин підземної пожежі

2.1. Створення експертної комісії

2.1.1. Комісія зі спеціального розслідування має право вимагати від роботодавця створення експертної комісії. Голова спеціальної комісії видає письмове розпорядження N 1 про створення експертної комісії і призначення її голови, проводить співбесіду з призначеним головою експертної комісії, викладає відомі на той час обставини пожежі, ставить і роз'ясняє задачі експертизи.

2.1.2. У цьому ж розпорядженні ставиться задача технічної експертизи:

провести вивчення обставин та встановити причини пожежі;

визначити, які допущені порушення нормативно-технічної документації, що безпосередньо спричинили виникнення пожежі;

розробити заходи щодо запобігання подібним пожежам та підвищення безпеки ведення гірничих робіт.

2.1.3. До складу експертної комісії з розслідування пожежі залучаються фахівці та вчені, які компетентні в області спеціальних знань та незалежні від підприємства і відомства, у тому числі фахівці:

з горіння речовин та матеріалів;

з пожежонебезпеки устатковання та виробничих об'єктів;

з джерел запалювання від електроустатковання, буропідривних робіт, фрикційного іскріння робочих органів машин та корпусів устаткування з легких сплавів тощо;

з теорії та практики горіння;

які знають технологію ведення гірничих робіт та необхідні правила безпеки;

контролюючих та профспілкових організацій.

2.1.4. Експертна комісія може залучати до своєї роботи компетентних осіб з інших організацій для з'ясування обставин аварії та вирішення задач, які випливають з розслідування конкретної підземної пожежі.

Керівники установ та організацій, фахівці яких включені до складу експертної комісії, зобов'язані безперешкодно направляти їх у розпорядження

комісії зі спеціального розслідування на час її роботи, з оплатою  витрат на відрядження за рахунок підприємства, де сталася аварія.

2.1.5. Не допускається втручання сторонніх осіб у роботу експертної комісії під час підготовки її висновку.

2.1.6. Експертна комісія зобов'язана:

попередньо ознайомитися з обставинами пожежі та розподілити обов'язки між членами комісії;

відвідати та обстежити аварійну дільницю (при можливості);

вивчити всі матеріали, які є у їх розпорядженні;

при необхідності провести спеціальні дослідження, спостереження та розрахунки;

дати вичерпні об'єктивні відповіді на поставлені перед ними питання в обумовлений термін;

в оцінках, висновках та пропозиціях керуватися вимогами нормативних документів та чинного законодавства, не виходити за рамки своєї компетенції.

2.1.7. Експертна комісія має право:

клопотати перед головою комісії зі спеціального розслідування про надання відсутніх матеріалів, а також про арешт (припинення доступу) на визначені документи або устатковання (наприклад, самописні прилади, магнітофонний запис або інші реєстратори інформації, що мають відношення до аварії);

залучати до участі в експертизі окремих фахівців;

одержувати необхідну інформацію від працівників ВГРЗ та керівника робіт з ліквідації пожежі;

вимагати від адміністрації та окремих посадових осіб шахти надання необхідної технічної та обліково-контрольної документації та даних, виготовлення креслень та ескізів для експертного висновку, виконання необхідних для розслідування пожежі робіт на аварійній дільниці (за узгодженням з керівником робіт з ліквідації аварії);

вивчати прилади, машини й апарати або окремі їхні вузли, кабелі та інші речові докази на аварійній ділянці або інших ділянках шахти для детального вивчення або відправлення на експертизу;

знайомитися з повідомленнями ВГРЗ та записами в оперативному журналі з ліквідації аварії;

формулювати питання, які підлягають з'ясуванню в потерпілих та свідків;

брати участь в опитуваннях потерпілих та свідків, вимагати (при необхідності) проведення додаткових опитувань або залучення для опитувань додаткових свідків;

відбирати проби повітря, газу, вугілля, вугільного та інертного пилу, інших речовин та матеріалів, робити кінофотозйомку місця аварії;

організовувати та проводити в необхідних випадках моделювання пожежі на ділянці;

знайомитися з медичними висновками про стан потерпілих у результаті пожежі.

2.1.8. Члени експертної комісії несуть відповідальність за:

приховання або перекручування (незалежно від мотивів, які спонукали до цього) встановлених ними в процесі експертизи фактів, що пояснюють послідовність розвитку передаварійних (післяаварійних) обставин, причини аварії та її наслідки;

навмисну необ'єктивність висновку (відповідей на поставлені питання);

розголошення матеріалів розслідування та результатів експертизи.

2.1.9. Висновок експертної комісії використовується при складанні акта розслідування причин аварії спеціальною комісією з розслідування і є додатком до нього.

2.1.10. Для надання допомоги в одержанні технічної документації та необхідних даних від посадових осіб шахти адміністрацією шахти в розпорядження експертної комісії виділяється відповідальний представник.

2.2. Ознайомлення з обставинами пожежі

2.2.1. Обстеження експертною комісією стану об'єкта повинне складатися з трьох основних етапів: визначення обставин на об'єкті до пожежі, під час пожежі та після пожежі.

2.2.2. Обставини на об'єкті до виникнення пожежі визначаються:

пожежно-технічною характеристикою об'єкта (пожежна небезпека технологічних процесів, водопостачання, забезпечення первинними засобами пожежогасіння, системами автоматичного виявлення та гасіння пожеж);

видом і розподілом пожежного навантаження (склад, стан, відстань до потенційних джерел запалювання, показники пожежної небезпеки, вологість, дисперсність);

видом та розподілом виробів та устаткування з підвищеною небезпекою, показниками їх пожежної небезпеки;

видом і розміщенням потенційних джерел запалювання;

умовами газообміну, характеристикою систем вентиляції тощо;

можливими шляхами поширення пожежі;

станом та розміщенням конструктивних елементів, які попереджують виникнення та поширення пожеж (протипожежні двері та арки; дільниці дерев'яного кріплення, оброблені вогнезахисним покриттям);

протипожежним станом об'єкта до пожежі (за матеріалами контролюючих органів та ВГРЗ);

пожежною небезпекою робіт, які виконували перед виникненням пожежі;

можливими непрямими джерелами запалювання;

фактичною діяльністю людей до пожежі;