ДБН Б.1-1-93. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів


ДБН Б.1-1-93 С.18

Опис суміжних ділянок

План встановлених меж

1.________

5.________

2.________

6._________

3._________

7.__________

(найменування власника (користувача)

4._________

8.__________

начальник

масштаб

лист

листів

Узгоджено:

склав

перевірив

(наменування організації)

Інженер-землевпорядник____

креслив

“____” _________ 199 __ р.

ДБН Б.1 -1-93 С.19

Продовження додатку 1

Форма 1.6

Код земельної ділянки

Дата реєстрації інформації

КАТАЛОГ

координат кутів зовнішніх меж земельної ділянки

Номер точки

Дирекційний кут

Відстань (м)

Координати

Х

У

Площа ділянки _____________ кв.м з імовірною похибкою __________________________ кв.м

Рахував ___________________________________________ “____” _______________ 199 ___ р.

(прізвище, ім’я та по батькові)

Перевірив __________________________________________ “____” _______________ 199 ___ р.

ДБН Б.1-1-93 С.20

Продовження додатку 1

Форма 1.7

Код будинку (споруди)

Дата реєстрації інформації

П А С П О Р Т

будинку (споруди)

по вулиці ________________________________________ , номер ________________

(найменування)

_________________________________________________________________________________ району

(найменування)

________________________________________________________________________________________

(найменування населеного пункту)

Власник (користувач) ___________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові, телефон)

Складено “ ____ “ ________________ 199 ___ року

ДБН Б.1-1-93 С.21

Продовження додатку 1

Форма 1.8

Код будинку (споруди)

Дата реєстрації інформації

Будинок (споруда) по вул. _____________________________ , номер ______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ району

(наймвнування населеного пункту)

Власник (користувач)_______________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)

ОПИС документів паспорту будинку (споруди)

Назва документу

Рядок

Кількість листів

Відомості про будинок (споруду)

1

2

Поповерховий план будинку (споруди)

2

1

План земельної ділянки (М1:2000)

3

1

Каталог координат зовнішніх кутів будинку (споруди)

4

1

Інші документі

5

Примітки:

.

ДБН Б.1-1-93 С.22

Продовження додатку 1

Форма 1.9

Ко Код будинку (споруди)

Дат Датаа ресстрації інформації

ВІДОМОСТІ

про будинок (споруду)

Власник (користувач) _________________________________________ ______________________ 01

Міністерство (відомство), концерн, ассоціація ________________ ___________________________ 02

Найменування галузі ________________________________________________________________ 03

Юридична адреса власника (користувача) __________________________ __________________ 04

________________________________ тел. _____________________________________________ 05

Місцезнаходження будинку (споруди)

населений пункт ________________________________________________________________ 06

адміністративний район ________________________________________ _________________ 07

планувальний район ____________________________________________________________ 08

планувальна одиниця _________________________________________________________ 09

вулиця _________________________________ номер ________________________________ 10

Будинок (споруду) надано:

на підставі __________________________________________________________________________ 11

(найменування документу, найменування організації)

від ''_____'' _______________199___ року № ___________________________ _____________ 12

на правах: власність, володіння, користування, оренда __________________________________________ 13

(потрібне підкраслитм)

ДБН Б.1-1-93 С.23

строком _____________________________________________________________________________________________ 14

для _____________________________________________________________________________ _____________________ 15

(мета, призначення)

форма власності: державна, колективна, приватна _____________________________________ 16

(потрібне підкреслити)

Вид (функціональне призначення) будинку (споруди) ______________________________________ 17

Тип будинку (споруди)_________________________________________________________________ 18

Серія _______________________________________________________________________________ 19

Основне використання будинку _________________________________________________________ 20

Метричні характеристики будинку (споруди):

кількість поверхів, од. _________________________________________________________________ 21

довжина, м________________________________________________________________________ 22

ширина, м _____________ __________________________ ________________________________ 23

висота (глибина), м ________________________________________________________________ 24

площа забудови, кв.м ______________________________________________________________ 25

будівельний об'єм, куб.м____________________________________________________________ 26

площа загальна, кв.м ______________________________________________________________ 27

ДБН Б.1-1-93 С.24

Продовження додатку 1

площа корисна, кв.м___________________________________________ _______________________ 28

в тому числі та, що знаходиться у розпорядженні власника (користувача),

кв.м_________________________________________________________________________________ 29

інших юридичних осіб__________________________, кв.м _______ ____________________________ 30

(найменування)

__________________________________________________________, КВ.М _______________________________________ 31

вбудовані приміщення (по видах функціонального використання) :

в _______ поверсі, ______________________________ корисною площею _____ кв.м ____ ______________ 32

(призначення)

в _______ поверсі, ______________________________ корисною площею _ ____ кв.м _______________ 33

(призначення)

в _______ поверсі, __________________ ____________ корисною площею ____ кв.м ________________ 34

(призначення)

в _______ поверсі, ____________________ ______________ корисною площею ____ кв.м ________________ 35

(призначення)

Технічний стан будинку (споруди):

рік побудови_________________________________________________________________________ 36

рік останнього капітального ремонту ____________________________________________________ 37

матеріал фундаменту ________________________________________________________________ 38

матеріал стін________________________________________________________________________ 39

матеріал перекриття _________________________________________________________________ 40

матеріал покриття ___________________________________________________________________ 41

відсоток зносу ______________________________________________________________________ 42

найменування стадії будівництва (для об'єктів, що будуються) ______________________________ 43

Історико-культурна цінність будинку (споруди):

ДБН Б.1-1-93 С.25

категорія цінності __________________________________________________________________ 44

охоронний номер _________________________________________________________________________ 45

Вартісні характеристики будинку (споруди):

балансова вартість, млн.крб. ___________________________________________________________ 46

оціночна вартість згідно _______________________________________________________________________ 47

(екон. оцінка, експерт, оцінна, аукціон, ін.)

____________________________________ МЛН.крб. ________________________ __________________________ 48

Інженерне обладнання будинку (споруди):

тип водопостачання __________________________________________________________________________ 49

площа, обладнана водопроводом, кв.м _________________________________________________________ 50

тип гарячого водопостачання ________________________ _________________________________________ 51

площа, обладнана гарячим водопостачанням, кв.м _____________________ __________________________ 52

тип побутової каналізації ____________________________ _______________ _____________________________ 53

площа, обладнана побутовою каналізацією, кв.м _______________________ _____________________________ 54

тип дощової каналізації ____________________________ ________________ _____________________________ 55

тип промислової каналізації _________________________ _______________ _____________________________ 56

площа, обладнана промисловою каналізацією, кв.м ___________________ ______________________________ 57

тип опалювання __________________________________________________ _____________________________ 58

опалювана площа, кв.м ____________________________________________ ______ ______________________ 59

тип газопостачання ________________________________________________ _______ _____________________ 60

тип електропостачання_____________________________________________ _____________________________ 61

ДБН Б.1-1-93 С.26

Продовження додатку 1

тип вентиляції_____________________________________________________________________ 62

наявність ванн(душових установок)________________________________________________________ 63

наявність сміттєпроводу_____________________________________________________________ 64

тип транспортних комунікацій_________________________________________________________ 65

тип слабкострумкових кабельних мереж________________________________________________ 66

Вихідний документ, який підтверджує наведені відомості про будинок (споруду)

_____________________________________________________________________

(найменування документу)

який міститься в______________________________________________________________________ 67

(найменування документу)

складений “____”_______________199___р._______________________________________________ 68

Будиинок (споруда) прийнято в експлуатацію:

на підставі___________________________________________________________________________ 69

(найменування документу )

_____________________________________________________________________________________ 70

( найменування організації)

від ”____” __________________199___р .№________________________________________________ 71

Власник (користувач)_______________________________________________________

___________________________________________________ ________________________________

(посада,прізвище,ім”я та по батькові,телефон) (підпис)

М.П. ”____” _____________ 199 ____ р

ДБН Б.1-1-93 С.27

Продовження додатку 1

Форма 1.10

Код будинку (споруди)

Дата реєстрації інформації

_____________________________________________________ Рада народних депутатів

____________________________________________________________________________________

(найменування місцевого органу містобудування і архітектури)

______________________________________________________________________________________________________

(найменування населеного пункту)

П Л А Н

Земельної ділянки в _____________________________________, по вулиці _________________________

(найменування населеного пункту)

№ _______ _____________________________ району, який______________________________________________

(найменування документа)

_________________________________ Ради народних депутатів від ________________________ року

№ __________ за проектом___________________________________________________________

(найменування установи)

____________________________________________ відведено у_________________________________________________

(правове відношення до ділянки)

__________________________________________________________________________________________________________

(найменування суб’єкту відношення)

ДБН Б.1-1-93 С.28

Масштаб 1:2000

Керівник місцевого органу

містобудування і архітектури ______________________ ______________________

(підпис,дата) (п.і.п/б)

Міський (районний) архітектор ___________________ ____________________

(підпис,дата) (п.і.п/б)

Інженер-землевпорядник _____________________________ ____________________

(підпис,дата) (п.і.п/б)

ДБН Б.1-1-93 С.29

Продовження додатку 1

Форма 1.11

Код будинку споруди

Дата реєстрації інформації

П Л А Н

поповерховий

Будинку (споруди) в ______________________________по ____________________________

(найменування населеного пункту) (найменування вулиці)

№ ____________, _______________________________________________ району, який

_____________________________________________________________ Ради народних депутатів

(найменування документу)

від “___” ______________ 199 __ г. № ____________________________ введений в експлуатацію

ДБН Б.1-1-93 С.30

Продовження додатку 1

Форма 1.12

Код будинку (споруди)

Дата реєстрації інформації

К А Т А Л О Г

координат зовнішніх кутів будинку (споруди)

Номер точки

Дирекційний кут

Відстань (м)

Координати

Х

у

Площа забудови____________________ кв.м з імовірною похибкою _______________ кв.м

Рахував____________________________________________________ “_____” ________________ 199 ___ р.

(прізвище, ім’я та по батькові)