ДБН Б.1-1-93. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів


В обласний та національний центри містобудівного кадастру узагальнені дані направляються 1 раз на рік.

Форми документів, які містять узагальнені дані, наведені в додатку 4.

4.10. Дані, які зберігаються в містобудівному кадастрі, відносяться до інформації відкритого типу. Винятком є інформація про юридичні особи та громадян, що носить конфіденціальний характер (адреса, права власності, показники вартості власності та ін.) і не підлягають вільному розповсюдженню без згоди конкретних суб'єктів.

4.11. Інформація містобудівного кадастру надається користувачам (споживачам) за їх вимогою (запитом).

Форми документів для отримання відповідей на стандартні запити наведені в додатку 4. Крім того, можливе отримання відповідей на нестандартні запити у формі, визначеній користувачем.

4.12. Порушення режиму доступу до інформації містобудівного кадастру або надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність відповідно до діючого законодавства.

4.13. Інформація для користувачів, яким дані містобудівного кадастру населених пунктів необхідні в їх професійній діяльності, надається на некомерційній основі. Користувач сплачує витрати по розшуку, обробці даних і оформленню відповіді на запит.

Порядок передачі даних містобудівного кадастру іншим користувачам визначається рішенням місцевої Ради народних депутатів.

4.14. Розповсюдження інформації виконується службами містобудівного кадастру всіх рівнів шляхом регулярного опублікування узагальнених даних містобудівного кадастру для інформації громадськості.

4.15. Зберігання інформації виконується службою містобудівного кадастру, яка повинна забезпечити реєстрацію всіх змін, що фіксуються, по об'єктах містобудівного кадастру.

Службою містобудівного кадастру ведеться архів по кожному населеному пункту.

4.16. Містобудівний кадастр може вестись як на паперових носіях, так і з використанням автоматизованих систем збирання, обробки і зберігання інформації.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ І ВЕДЕННЯ

МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

5.1. Для створення і ведення містобудівного кадастру рішенням місцевої Ради народних депутатів утворюється служба містобудівного кадастру.

5.2. Служба містобудівного кадастру населеного пункту утворюється як підрозділ у складі місцевих органів архітектури і містобудування.

5.3. Діяльність служби містобудівного кадастру регламентується "Типовим положенням про службу містобудівного кадастру", затверджуваним Мінбудархітектури України.

5.4. При організації служби містобудівного кадастру необхідно передбачити підготовку та навчання персоналу.

5.5. В складі служби містобудівного кадастру необхідні такі функціональні підрозділи:

- збирання, підготовки та обробки вихідної інформації;

- ведення містобудівного кадастру;

- обслуговування користувачів.

5.6. Підрозділ збирання, підготовки та обробки вихідної інформації виконує роботи, пов'язані з отриманням, сортуванням, первинною обробкою і контролем даних.

Рекомендується технічну роботу по підготовці паспортів ділянок землекористувань (землеволодінь), будинків (в першу чергу об'єктів приватизації) покласти на цей підрозділ.

5.7. Підрозділ ведення містобудівного кадастру забезпечує актуалізацію інформації, зберігання, архівування, обслуговування запитів до даних, синтаксичний та лексичний аналіз, обмін даними з іншими інформаційними системами.

5.8. Підрозділ обслуговування користувачів забезпечує обробку запитів користувачів, обробку даних і підготовку документів з результатами. Цей підрозділ виконує узагальнення даних містобудівного кадастру.

5.9. Керівник служби містобудівного кадастру забезпечує роботу підрозділів і несе відповідальність за достовірність, своєчасність актуалізації і збереження відомостей.

Керівники місцевих органів (служб) земельного, лісового, водного та інших видів кадастрів, архітектури і містобудування, комунальних служб, підприємств і організацій повинні забезпечити своєчасну передачу необхідних даних в систему містобудівного кадастру і відповідають за достовірність наданої інформації.

6. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Автоматизовані інформаційні системи містобудівного кадастру створюються на базі спеціалізованих програмно-технічних комплексів, які підлягають ліцензуванню органами Мінбудархітектури України.

6.2. Програмні засоби систем містобудівного кадастру повинні задовольняти наступні вимоги:

- забезпечувати формування, вибір та наповнення баз даних по об'єктах містобудівного кадастру;

- містити сучасні засоби вводу, контролю, обробки та маніпулювання текстовою і графічною інформацією;

- забезпечувати захист інформації від несанкціонованого доступу;

- забезпечувати захист інформації від порушень в роботі технічних засобів і обладнання.

6.3. Програмне забезпечення системи містобудівного кадастру складається з наступних груп:

- засоби підготовки, вводу і редагування текстової інформації;

- засоби, призначені для підготовки, наповнення, обробки і редагування графічної інформації;

- засоби формування документів (в табличній і графічній формі);

- засоби синтаксичного та лексичного аналізу даних;

- засоби конвертування даних інших інформаційних систем.

Додаток 1

обов'язковий

ЗРАЗКИ ПАСПОРТІВ ОБ'ЄКТІВ (ВХІДНІ ФОРМИ)

Форма 1.1

Код земельної ділянки

Дата ресстрації інформації

ПАСПОРТ земельної ділянки

по вулиці_____________________________________ номер_______________________________________

(найменування)

________________________________________________________________________ району

(найменування)

_______________________________________________________________________________________________

(найменування населеного пункту)

Власник (користувач)_________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)

Складено ''___''___________________199___ року

Продовження додатку 1

Форма 1.2

Код земельної ділянки

Дата реєстрації інформації

Земельна ділянка по вулиці ____________________________________ номер ______________________

_____________________________ району _ _____________________________________________________

( найменування населеного пункту )

Власник (користувач) ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

ОПИС

документів паспорту земельної ділянки

Назва документу

Рядок

Кількість листів

Відомості про земельну ділянку

1

2

План земельної ділянки з відображенням містобудівної

ситуації (М 1:2000)

2

1

План встановлених меж

3

1

Каталог координат кутів зовнішніх меж земельної ділянки

4

1

Інші документи

5

Примітки:

Продовження додатку 1

Форма 1.3

Код земельної ділянки

Дата реєстрації інформації

ВІДОМОСТІ

про земельну ділянку

Власник (користувач)_______________________________________________________________ 01

Міністерство (відомство), концерн, ассоціація___________________________________________ 02

Найменування галузі ________________________________________________________________ 03

Юридична адреса власника (користувача)_________________________ ____________________ 04

_________________________тел.______________________________________________________ 05

Місцезнаходження земельної ділянки

населений пункт __________________________________________________________________ 06

адміністративний район __________________________________________________________ 07

планувальний район _____________________________________________________________ 08

планувальна одиниця ____________________________________________________________ 09

вулиця ____________________________________, номер будинку ______________________ 10

функціональна зона_______________________________________________________________ 11

Земельна ділянка надана:

на підставі ______________________________________________________________________ 12

(найменування документу, найменування організації)

від”____” _________________ 199 _____ року № ___________________________________________ 13

на правах: власність, володіння, користування, оренда ______________________________________ 14

(потрібне підкреслити)

строком ______________________________________________________________________________ 15

ДЛЯ__________________________________________________________________________________________________ 16

(мета, призначення)

форма власності: державна, колективна, приватна____________________________________________ 17

(потрібне підкреслити)

серія державного акту ____________________ № _____________________ ___________________ __ 18

Земельна ділянка вилучена (викуплена):

на підставі_______________________________________________________________________ 19

(найменування документу, організації)

від “____'' ____________ 199 ___ року № ____________________________________________ 20

Площа земельної ділянки:

відповідно до "Книги записів (реєстрації) державних актів і договорів на право тимчасового

користування з землею (в т.ч. за умовами оренди)"

* відповідно до існуючих документів на відведення ділянки. кв.м, ____________________________ 22

* у фактичних межах, кв,м _____________________________________________________________ 23

в тому числі: під основною функцією, кв.м _______________________________________________ 24

під забудовою, кв.м __________________________________________________________________ 25

під твердим покриттям, кв.м ___________________________________________________________ 26

Ціна (оцінювальна вартість) земельної ділянки відповідно __________________________________

_____________________________________________________________________________________ 27

( економічна оцінка, експертна оцінка, аукціон, ін.)

____________________________________ млн. крб. _________________________________________ 28

Функціональне призначення ( за містобудівною документаціїю ) ______________________________ 29

Функціональне використання ___________________________________________________________ 30

Обладнання інженерно-транспортними мережами:

Водопровід ___________________________________ ТАК - НІ _____________________________ 31

Каналізація фекальна __________________________ ТАК - НІ _____________________________ 32

Каналізація дощова ____________________________ ТАК - НІ ______________________________ 33

Локальні очисні споруди _________________________ТАК - НІ ______________________________ 34

Газопровід ____________________________________ ТАК - НІ ______________________________ 35

Тепломережа __________________________________ТАК - НІ ______________________________ 36

Електромережа ________________________________ТАК - НІ_______________________________ 37

Телефонна мережа _____________________________ТАК - НІ ______________________________ 38

Кабельні слабкострумкові мережі _________________ ТАК - НІ ______________________________ 39

Дренажна система ______________________________ТАК - НІ _______________________________ 40

Автомобільні дороги ____________________________ ТАК - НІ ______________________________ 41

Під’їзні залізничні колії ___________________________ТАК - НІ ______________________________ 42

(потрібне підкреслити)

Загальна площа будинків і споруд, розташованих в межах ділянки, кв.м ________________________

_____________________________________________ _______________________ 43

в тому числі:

та, що знаходиться у розпорядженні власника (користувача), кв.м _______________________ 44

інших юридичних осіб _________________________________ ,кв.м _______________________ 45

( найменування )

_____________________________________________________, кв.м _______________________ 46

( найменування )

Власник (користувач) _______________________________________________

_ _________________________________________________________________ _______________

( посада, прізвище, ім я та по батькові, телефон ) (підпис)

М.П. ” _____ ” ____________ 199 ___ р

________________________________________________________________________________________________________________

* Заповнюється при відсутності державного акту.

Продовження додатку 1

Форма 1.4

Код земельної ділянки

Дата реєстрації інформації

________________________________________________________________ Рада народних депутатів

______________________________________________________________________________________

(найменування місцевого органу місто6удувння і архітектури)

___________________________________________________________________________________________________________________

(найменування населеного пункту)

ПЛАН

Земельної ділянки в__________________________________, по вулиці __________________________

(найменування населеного пункту)

№ ___________________ _____________________ району, який ________________________________

(найменування документу)

______________________________ Ради народних депутатів від _____________ року

№ __________________ за проектом _______________________________________________________

_ ____________________________________ відведено у _______________________________________

(найменування населеного пункту) (правове відношення до ділянки)

________________________________________________________________________________________

(найменування суб'єкту відношвння)

Масштаб 1:2000

Кврівник місцевого органу

містобудування і архітектури___________________ __________________

(підпис.дата) (п.і.п/б)

Міський (районний) архітектор_____________________ ______________________

(підпис.дата) (п.і.п/б)

Інженер-землевпорядник_____________________ ______________________

(підпис, дата) (п.і.п/б)

Продовження додатку 1

Форма 1.5

Код земельної ділянки

Дата реєстрації інформації

ПЛАН

встановлених меж

Таблиця

ліній та дирекційних кутів

Назва сторони

Номер точки

Довжина ліній

Дирекційний кут

початку ліній

кінця лінії