ДБН Б.1-1-93. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів


Форма 4.3

Будинок (споруда)

Адреса (вулиця, номер) або код

Вид, тип, серія

Основне використання

Кількість поверхів*, од.

Загальна* площа, кв.м

Рік збудування

Рік останнього кап. ремонту

Відсоток зносу

Балансова вартість, млн.крб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Продовження форми 4.3

Інженерне обладнання

Історико-

Форма

Наймену-

Основні реквізити

Дата

водо-

провід

кана-

ліза-

газо-

поста-

централі-

зоване

культурна

цінність

влас-

ності

вання

власника

документу, який

підтверджує право

реєстрації

ції

ція

чання

теплопос-

тачання

(користувача)

на володіння

( користування )

10

11

12

ІЗ

14

15

16

17

16

* Для споруд замість кількості поверхів наводиться висота, замість загальної площі - довжина/ширина

ДБН Б. 1-1-3 С.104

Продовження додатку 4

Форма 4.4

Водопровідна мережа

Тип ме-

ре-

жі

Код

ділянки

Місцезна

ходження

ділянки*

Довжина ділянки, м

Діаметр, м

Шляховий відбір, л/с

Код вузла

Загальна витрата

води, л/с

Дата

реєстрації

інформації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

* Заповнюється в найменування вулиці або код планувальної одиниці, під якою прокладено ділянку

Форма 4.5

Каналізаційна мережа

Тип ме-

ре-

жі

Код

ділянки

Місцезна

ходження

ділянки*

Довжина ділянки, м

Діаметр,

м

Наповнення

колектора

Код

вузла

Загальні витрати

води, л/с

Дата

реєстрації

інформації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

' Заповнюється найменування вулиці або код планувальної одиниці, під якою прокладено ділянку

Форма 4.6

Газова мережа

Загальна витрата

води, л/с

Тип мережі

Код

ділянки

Місцезна-

ходження

ділянки*

Довжина ділянки, м

Діаметр,

м

Шляховий

відбір,

куб.м/ год

Код

вузла

на вході,

куб.м/ год

на

виході,

куб.м/

год

Дата реєстрації інформації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*Заповнюється найменування вулиці або код планувальної одиниці, під якою прокладено ділянку

ДБН Б.1-1- 93 С.105

Продовження додатку 4

Форма 4.7

Теплова мережа

Тип

ме-

режі

Код

ділянки

Місцезна-

ходження

ділянки*

Довжина

ділянки,м

Діаметр,

мм

Шляховий

відбір, Вт

Код

вузла

Загальні витрати

Дата

реєстрації

інформації

тепла, Вт

гарячої

води,

п/с

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* Заповнюється найменування вулиці або код планувальної одиниці, під якою прокладено ділянку

Форма 4.8

Електромережа

Тип

Дов-

мере-

жі

Код ділянки

Місцезна-

ходження

ділянки*

жина ділянки

Переріз кабеля, кв. мм

Напруга,

кВ

Код

вузла

Навантаження,

кВт

Дата реєстрації

інформації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

* Заповнюється найменування вулиці або код планувальної одиниці, під якою прокладено ділянку

Форма 4.9

Вулично-дорожня мережа

Найме-

нування

вулиці

Код

ділянки

Місцезнаходження ділянки*

Довжина ділянки, м

Ширина в червоних лініях,м

Код вузла

Загальна площа,

кв.м

Інтенсивність руху. од./год.

Дата реєстрації

інформації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

* Заповнюється найменування вулиці початку і кінця ділянки або коди планувапьних одиниць, які знаходяться ліворуч і праворуч

від даної ділянки

ДБН Б.1- 1- 93 С.106

Продовження додатку 4

ВИХІДНІ ФОРМИ НА ЗАПИТИ 3-го ВИДУ

Форма 4.10

Код земельної ділянки

Дата реєстрації інформації

ВІДОМОСТІ

про земельну ділянку

Власник (користувач) _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація ____________________________________________

02

Найменування галузі _______________________________________________________________

03

03

Юридична адреса власника (користувача) _____________________________________________

04

_______________________________________________ тел, _____________________________

тел.

05

Місцезнаходження земельної ділянки

населений пункт _______________________________________________________________

06

адміністративний район _________________________________________________________

07

планувальний район ___________________________________________________________

08

планувальна одиниця __________________________________________________________

09

вулиця ___________________________________________ , номер ____________________

10

функціональная зона ___________________________________________________________

11

Земельна ділянка надана:

на підставі____________________________________________________________________

12

(найменування документу, найменування організації)

від " ___ '' __________________________199 _ _ року № ___________________________

13

на правах: власність, володіння, користування, оренда _______________________________

14

(потрібне підкреслити)

сроком _______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

строком ___________________ ____________

15

для __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

16

(мета, призначення)

форма власності: державна, колективна, приватна _________________________________ __________________________________

17

(потрібне підкреслити)

серія державного акту __________________________________________ № ___________ _________________

18

Земельна ділянка вилучена (викуплена):

на підставі ____________________________________________________________________

19

(найменування документу, організації)

від "__” _________________ 199 ___ року № ______________________________________

20

ДБН Б.1-1-93 С.107

Продовження додатку 4

Площа земельної ділянки:

відповідно до "Книги записів (реєстрації) державних актів і договорів

на право тимчасового користування землею (в т.ч. на умовах оренди)",

кв.м _______________________________________________________________________ 21

* відповідно до існуючих документів на відведення ділянки, кв.м, ____________________ 22

* у фактичних межах, кв.м _____________________________________________________ 23

в тому числі: під основною функцією, кв.м ________________________________________

під забудовою, кв.м ___________________________________________________________ 25

під твердим покриттям, кв.м ________________________________ ___________________ 26

Ціна (оцінювальна вартість) земельної ділянки відповідно _________ ______________________

_________________________________________________________________________________ 27

(економічна оцінка, експертна оцінна, аукціон, ін.)

____________________________________ млн.крб. ____________________________________ 28

Функціональне призначення (за містобудівною документацією) _________ _________________ 29

Функціональне використання _______________________________________________________ 30

Обладнання інженерно-транспортними мережами:

Водопровід ___________________________________ ТАК - НІ _______________________ 31

Каналізація фекальна __________________________ ТАК - НІ _______________________ 32

Каналізація дощова ___________________________ ТАК - НІ _______________________ 33

Локальні очисні споруди ________________________ ТАК - НІ _______________________ 34

Газопровід ____________________________________ ТАК - НІ _______________________ 35

Тепломережа _______________________________ ТАК - НІ ________________________ 36

Електромережа _____________________________ ТАК - НІ _______________________ 37

Телефонна мережа ___________________________ ТАК - НІ _______________________ 38

ДБН Б.1-1-93 С.108

Кабельні слабкострумні мережі _________________ ТАК - НІ ______________________ 39

Дренажна система _____________________________ ТАК - НІ _____________________ 40

Автомобільні дороги ____________________________ ТАК - НІ _____________________ 41

Під’їзні залізничні колії ___________________________ ТАК - НІ _____________________ 42

(потрібне підкреслити}

Загальна площа будинків і споруд, розташованих в межах ділянки, кв.м _________________________ 43

в том числі:

та, що знаходиться у розпорядженні власника (користувача), кв.м ______________________ 44

інших юридичних осіб ______________________________________, кв.м _______________ 45

(найменування)

________________________________________ _________________, кв.м _______________ 46

(найменування)

_________________________________________________________________________________________________________________

* Заповнюється при відсутності державного акту

ДБН Б.1-1-93 С.109

Продовження додатку 4

Форма 4.11

Код земельної ділянки

Дата реєстрації інформації