Система стандартизаціїДБНIV-11-1P

та

нормування в будівниціві

Впроваджується Правила розробкиуперше

кошторисних норм на ремонт устаткування

РОЗРОБЛЕНІ:

Головним управлінням кошторисних норм, ціноутворення і експертизи у будівництві Держкоммістобудування України (Т.С.Лисюк, Ю.П.Сергатий),

Державним інститутом праці і соціально-економічних досліджень ( ДІП і СЕД ) ( Т.П.Сиркіна ) і Науково-дослідним інститутом по технології та механізації монтажних робіт (НДІ мехмонтаж) (Л.М. Славенко

ПІДГОТОВЛЕНІ ТА ВНЕСЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Головним управлінням кошторисних норм, ціноутворення і експертизи у будівниц тві Держкоммістобулування України

РЕДАКТОРИ:

А.В.Беркута, П.І.Губень, Л.І.Тишкевич, М.Т.Бишенко

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Наказом Держкоммістобудування України від 05.06.97 89 та введені в дію з 01.06.97

Ці норми та правила встановлюють основні правила та вказівки з розробки та використання кошторисних норм на ремонт устаткування ] (НРУ) та являються обов'язковими для всіх організацій-розробників незалежно від форм власності і відомчої належності.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. НРУ призначені для визначення трудомісткості проведення ремонту устаткування, часу роботи ремонтно-будівельних машин і механізмів, списання матеріалів, виробів та конструкцій, складання розцінок, прейскурантних цін, кошторисної документації на проведення ремонтних робіт, а також є основою для взаєморозрахунків між замовниками і підрядниками.
 2. НРУ містять всю необхідну інформацію для розрахунку розцінок (прейскурантних цін і т.і.) у автоматизованому режимі при будь-яких змінах вартості ресурсів. Галузеві, технологічні та інші особливості не повинні змінювати основних положень цих норм.
 3. ВИДИ РЕМОНТІВ І СКЛАД РЕМОНТНИХ ОПЕРАЦІЙ
  1. Під ремонтом устаткування слід розуміти ремонт агрегатів (систем) та їх складових частин (машин, механізмів, технологічних трубопроводів і металевих конструкцій, електричних, гідравлічних, пневматичних та інших систем).
  2. Види ремонтів:
 • поточні ремонти (поточний перший, другий, третій, четвертий, малий, середній);
 • капітальні ремонти (капітальний, капітальний першого, другого, третього розряду).
  1. Склад ремонтних операцій :

демонтаж - знімання виробів у зборі (металевих конструкцій, устаткування і т.і.), або його вузлів з місця його установлення;

ремонт - розбирання, заміна спрацьованих елементів, збирання, регулювання, випробування вхолосту та пуск до експлуатації:

ремонт промпроводок (трубопроводи, технологічні газопроводи, трубопроводи пневмотранспорту, золошлакопроводи, кабельні мережі і т.і.) - заміна відпрацьованих комунікацій, їх випробування, ремонт або заміна трубопроводної арматури та з'єднувальних частин; ревізія - часткове розбирання вироба, заміна елементів, що швидко спрацьовуються, його регулювання, додання мастильних матеріалів;

монтаж - установлення вироба чи його вузлів на місце, регулювання та пуск до експлуатації:

наладка після ремонту - індивідуальне випробування устаткування під навантаженням, регулювання синхронності або послідовності технологічних операцій, що виконуються окремими машинами; заміна вироба - демонтаж старого вироба, монтаж нового чи відремонтованого, його регулювання та пуск до експлуатації.

 1. ЗМІСТ І КОДУВАННЯ НОРМ НА РЕМОНТ УСТАТКУВАННЯ
  1. У нормах на ремонт устаткування встановлюються нормативні показники елементів витрат:

а) витрат праці робітників на виконання ремонтних робіт (із зазначенням професій та розрядів), людино-година;

б) витрати праці робітників, які керують машинами та механізмами при виконанні ремонтних робіт, людино-година;

в) потреба в екслуатації машин і механізмів (із зазначенням часу використання видів машин і механізмів), машино-година:

г) потреба в основних матеріалах, виробах і конструкціях, допоміжних та інших матеріалах (із зазначенням їх виробничих норм витрат, а при необхідності - кошторисних норм витрат, що визначаються шляхом усереднення виробничих норм), натуральні вимірники.

 1. У найменуванні та технічній характеристиці об'єктів ремонту (виробів, ремонтних робіт) приводяться основні ознаки, які зазначають область застосування (розповсюдження) норми. При цьому норми розробляються на сукупності об'єктів ремонту (виробів), для яких витрати ресурсів на даний вид ремонту і всі види ремонтних операцій однакові.
  1. Маса устаткування зазначається, якщо допускається коригування норми залежно від маси. Під масою устаткування розуміється та частина маси (повна чи часткова), яка знаходиться під дією хоч будь-якої ремонтної операції при виконанні найбільшого обсягу ремонтних робіт.
  2. НРУ повинна містити стислий перелік складу основних процесів виконання ремонтних робіт. У стислому переліку складу робіт другорядні операції, як правило, не згадуються, але нормами враховуються.
  3. Одиниця виміру об'єкту ремонту (вимірник) вибирається комплексна ("штука", "комплект"), елементна ("тона", "метр", "кв.

метр" та інші) або комбінована ("тона, додавати на кожну штуку" та інші). Одиниця виміру об'єкту ремонту повинна відповідати "Общесоюзному классификатору системы обозначений единиц измерения" (СОЕИ). Додання нової одиниці виміру проводиться по узгодженню з Держкоммістобудування України.

 1. Одиниці виміру витрат усіх видів ресурсів в НРУ повинні відповідати класифікатору СОЕИ. Додання нової одиниці виміру проводиться по узгодженню з Держкоммістобудування України.
  1. Для НРУ має бути вказаний вид ремонту (капітальний чи поточний), якщо маються відмінності хоч в одному елементі витрат.
  2. У нормах враховуються витрати ресурсів для зазначеного виду ремонту вироба та одиниці виміру, що пов'язані з виконанням основних, супутніх і підсобнодопоміжних робіт, що містять: для демонтажу вироба - від'єднування (розрізування, вирубування і т.і.) демонтованого вироба цілком чи по частинах у межах об'єкту ремонту; розчленування (розбирання та ін. ) вироба на частини в обсязі, необхідному ддя виконання подальших операцій: переміщення з навантаженням та розвантаженням демонтованого вироба по горизонталі і вертикалі, а також усунення сміття та відходів, що важко відстороняються, за межі ремонтного майданчика;

для ремонту виробів - заміна елементів вироба (складальних одиниць чи деталей ) на інші, готові, з виконанням супутніх робіт по розбиранню, від'єднанню, установленню, регулюванню, збиранню; відновлення елементів виробів чи вироба на місці установлення;

для ревізії - розбирання вироба в обсязі, що необхідний для перевірки його технічного стану, та заміна елементів, що швидко спрацьовуються; усунення бруду в місцях проведення контрольних операцій та додання чи заміна мастильних матеріалів: проведення контрольних операцій та оцінка технічного стану вироба; збирання та випробування роботи вироба після ревізії;

для монтажу - приймання матеріалів і виробів до монтажу: переміщення з навантаженням та розвантаженням по горизонталі та вертикалі; розпакування матеріалів та виробів з прибиранням та віднесенням упаковки; предмонтажна підготовка матеріалів і виробів в обсязі, передбаченому технологічним процесом; приймання підвалин; виконання саме монтажних робіт; перевірка якості монтажних робіт із випробуванням,що передбачене технологічним процесом;

для наладки устаткування після ремонту - ревізія устаткування перед прокруткою; прокрутка устаткування в усіх режимах роботи з виконанням контролю його стану в процесі роботи і регулювання; ревізія устаткування після прокрутки.

 1. У нормах, як правило, не враховується:

виконання робіт, що не мають відношення до розглядаємого об'єкту ремонта (наприклад, в нормах на ремонт устаткування не враховуються ресурси, необхідні для демонтажу та монтажу мастильних та інших систем); контроль зварювальних стиків фізичними методами; влаштування риштовань, серед них із інвентарних елементів.

 1. Для НРУ (групи НРУ) розроблюється технологічна карта, в якій наводиться докладний перелік усіх технологічних операцій по виконанню даного вида робіт, характеристика машин і механізмів, що застосовуються, розрахунок обсягу робіт на вимірник НРУ.
  1. НРУ розроблюється з урахуванням багатоваріантності методів, що застосовуються при виконанні робіт (агрегатний, вузловий

та ремонт на місці установлення вироба), а також використання взаємозамінних машин і механізмів, матеріалів, виробів і конструкцій.

 1. Структура коду НРУ: р хх-хх хх-х (х) (х./ хх/ )
 • іт,
 • що ма є

н ві о дн м ош е ен р ня до

с[ го і о і_ о m s с[ >, о. ш о > о. о >.. m s с[ аою

ре

мо

нт

но

ї

оп

ер

аці

ї

в

и

д

р

е

м

о

н

т

н вид ресурсу о

ї

 1. п е

р

а

ц

1

ї

порядковий номер норми в межах розділу

: номер розділу в межах збірника номер збірника НРУ

ознака НРУ

 1. - демонтаж;
 2. - ревізія;
 3. - ремонт;
 4. - монтаж;
 5. - заміна;
 6. - наладка після ремонту.

При необхідносп виділення окремих норм для видів робіт із складу робіт по операції "ремонт" припускається її роз'єднання на складові часіини. Наприклад, З!- розбирання, 32 - збирання і т.і.

Види ресурсів мають такі значення кодів :

 1. - витрати праці робітників, що виконують ремонтні ро

боти;

 1. - середній розряд складності робіт;
 2. - витрати праці робітників, керуючих машинами та

механізмами;

 1. - машини та механізми;
 2. - матеріали, вироби та конструкції.
 3. Структура коду технологічної карти т р хх-хх ххх

: :номер технологічної карти в межах розділу :номер розділу в межах збірника номер збірника НРУ

:ремонт устаткування технологічна карта

 1. Коди всіх видів ресурсів (крім трудових ) привласнюються відповідно до класифікатора ресурсів, який затверджений Держкоммістобудуваніія України. Додання ресурсу для його внесення в класифікатор відбувається за узгодженням з Держкоммістобудування України.
 2. Коди ресурсів вичначають найменування матеріалів, виробів і конструкцій, машин і механізмів, що застосовуються при ремонті, та їх одиниці виміру. Заповнення графи "Код ресурсу" є обов'язковим.

Обгрунтування ціни ресурсу зоповнюється у тих випадках, коли в НРУ по технології робіт можна точно зазначити найменування, типорозмір, марку матеріалу і т.і., для яких можливо визначити його ціну.

Обгрунтування ціни повинно відповідати діючим в Україні збірникам кошторисних цін на матеріали (привізні та місцеві), вироби та конструкції, прейскурантам, розцінкам на експлуатацію машин і механізмів.

 1. Коди й найменування професій повинні відповідати діючому в Україні "Класифікатору професій", а також вимогам Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника.

Середній розряд роботи Рср визначається як середньозважена величина по формулі:

де Kp - кількість людино-годин робітників p-ого розряду, людино- година;

р- розряд роботи;

N - максимальний розряд по діючій тарифній сітці

 1. ПРАВИЛА РОЗРОБКИ ЗБІРНИКІВ НРУ
  1. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ЗБІРНИКІВ НРУ
   1. Розробка збірників НРУ поділяється на такі стани:

а) визначення початкових умов і розробка макетів таблиць НРУ;

б) розробка технологічних карт:

в) розрахунок витрат праці та часу використання машин і

мзмів;

ег) розрахунок матеріальних витрат;

хд) формування таблиць і збірників НРУ;

ає) складання технічної частини та вступних вказівок;

нж) узгодження, оформлення, апробація та запровадження в дію

ізбірників НРУ.

 1. ПОЧАТКОВІ УМОВИ ТА РОЗРОБКА МАКЕТУ ТАБЛИЦЬ НРУ
  1. Початкові умови визначаються на підставі:
 • характерних особливостей об'єктів ремонту та видів робіт;
 • аналізу діючих норм;
 • переліку норм, виключених з числа діючих;
 • переліку устаткування та видів робіт, для яких повинні бути

розроблені нові норми.

 1. У початкових умовах при розробці

НРУ також встановлюються:

 • відстані та способи горизонтального та вертикального пере

міщення устаткування, що ремонтується;

 • ремонтно-будівельні машини та механізми, які необхідні для

виконання операцій по ремонту устаткування, а також машини

та механізми по механізації трудомістких процесів.

Початкові умови приймаються на підставі діючої нормативно-технічної та розпорядчивої документації міністерств, відомств, галузей.

 1. НРУ передбачено виконання робіт у нормальних умовах.
  1. При розробці НРУ враховуються вимоги таких документів:
 • правил з організації, виробництва та приймання ремонтних робіт, а також відомчих положень та інструкцій по зазначеним питанням (Положення про технічне обслуговування і ремонт (ТОіР), правила технічної експлуатації (ПТЕ) та ін.);
 • єдиних норм і розцінок на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи (ЕНіР);
 • відомчих норм і розцінок на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи (ВНіР);
 • виробничих норм витрат матеріалів, виробів і конструкцій на ремонтні роботи;
 • правил розробки, узгодження та затвердження нормативних документів, їх оформлення, реєстрації та видання;
 • інформаційних технологій, що пред'являють певні вимоги по структуризації параметрів НРУ та дозволяють в автоматизованих системах управління виконувати агрегування, систематизацію, контроль, аналіз і накопичення статистичних, планових і звітних даних, а також здійснювати багатоаспектні пошуки, фільтрації та вибірки.
  1. За видами робіт, неохоплених документами, які перелічені