ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система стандартів безпеки праці

ОХОРОНА ПРАЦІ І ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА У БУДІВНИЦТВІ Основні положення

ДБН А.3.2-2-2009

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

2012

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система стандартів безпеки праці

ОХОРОНА ПРАЦІ І ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА У БУДІВНИЦТВІ Основні положення

ДБН А.3.2-2-2009

Видання офіційне

Київ

Мінрегіонбуд України 2012

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: РОЗРОБНИКИ:

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва Мінрегіонбуду України

О. Галінський, канд. техн. наук (науковий керівник); С. Андреев, канд. техн. наук; А. Баглай, канд. техн. наук; В. Беглецов, канд. хім. наук;

О. Гармаш; А. Завойський, канд. техн. наук;

 1. Клименко; В. Кокшарьов, канд. техн. наук; О. Павлюк, канд. техн. наук;
 2. Полонська, канд. техн. наук (відповідальний виконавець); Р. Цесіс Київський національний університет будівництва і архітектури

(О. Вільсон, канд. техн. наук (науковий консультант); М. Корнієнко, канд. техн. наук)

Харківська національна академія житлово-комунального господарства (Б. Коржик, канд. техн. наук)

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури,

м. Дніпропетровськ (В. Сафонов, канд. техн. наук; Л. Діденко, канд. техн.

наук)

Полтавський технічний університет ім. Кондратюка (В. Русін, канд. техн. наук)

За участі:

Українська державна корпорація «Укрбуд» (М. Жидко, В. Собко) Українська державна корпорація «Укрмонтажспецбуд» (В. Адріанов,

М. Тюшка)

ХК «Київміськбуд» (В. Геращенко)

СП «Основа-СОЛСІФ» (І. Петченко, О. Єленіч, П. Якубовський,

Є. Соколов)

Державний Комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Держгірпромнагляд» (П. Пошкурлат, О. Назаренко)

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

накази Мінрегіонбуду України від 27.01.2009 р. № 45, від 04.06.2010 р.

№ 202, від 25.05.2011 р. № 53 та наказ Мінрегіону від 30.12.2011 № 417, чинні з 1 квітня 2012 р.

Зі скасуванням в Україні СНиП Ш-4-80* «Техника безопасности в строительстве»

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2012

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України ДП «Укрархбудінформ»

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять 1
 4. Загальні положення 1
 5. Організація управління охороною праці 7
 6. Організація будівельних майданчиків, робочих дільниць і робочих місць8
 7. Експлуатація засобів виконання будівельно-монтажних робіт20
 8. Транспортні, вантажно-розвантажувальні роботи на будівельному майданчику28
 9. Електрозварювальні та газополуменеві роботи 33
 10. Земляні роботи 37
 11. Улаштування штучних основ і фундаментів 43
 12. Кам’яні роботи 50
 13. Бетонні роботи 52
 14. Монтажні роботи 59
 15. Опоряджувальні роботи, улаштування теплоізолювальних фасадних систем62
 16. Ізоляційні роботи66
 17. Покрівельні роботи69
 18. Електромонтажні роботи70
 19. Монтаж інженерного обладнання будівель і споруд75
 20. Випробування інженерного обладнання будівель і споруд77
 21. Роботи з реконструкції будівель і споруд80
 22. Охорона навколишнього середовища84

Додаток А

Перелік нормативних документів, на які є посилання у цих Нормах86

Додаток Б

Терміни та визначення понять 93

Додаток В

Склад і зміст основних проектних рішень із безпеки праці в проектно-технологічній документації у будівництві95

Додаток Г

Заходи з охорони праці, які здійснюються субпідрядною (підрядною) організацією

під час зведення будівельного об’єкта 102

Додаток Д

Форма акта-допуску на виконання будівельно-монтажних робіт на території

діючого підприємства (цеху, дільниці)103

Додаток Е

Межі небезпечних зон104

Додаток Ж

Форма наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки105

Додаток И

Форма журналу обліку нарядів-допусків на виконання будівельних робіт з підвищеною небезпекою108

Додаток К

Орієнтовний перелік місць (умов) виконання та видів робіт, на здійснення яких необхідно видавати наряд-допуск109

Додаток Л

Структура системи управління охороною праці (СУОП) у будівельній організації .... 110 Додаток M

Форма акта про відповідність виконаних підготовчих робіт вимогам безпеки праці і готовності об’єкта до початку будівництва111

Додаток Н

Форма повідомлення про стан виконання будівельно-монтажних робіт (БМР)113

Додаток П

Орієнтовна схема улаштування суцільних захисних огороджувальних систем114

Додаток Р

Бібліографія 115

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система стандартів безпеки праці

ОХОРОНА ПРАЦІ І ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА У БУДІВНИЦТВІ

Основні положення

Система стандартов безопасности труда

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Основные положения

The system of standards of safety of labour

PROTECTION OF LABOUR AND INDUSTRIAL SAFETY IN BUILDING CONSTRUCTION

Principal provisions

Чинні від 2012-04-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Ці Норми поширюються на загальнобудівельні і спеціальні будівельні роботи під час нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, реставрації будівель та споруд (далі - будівельно-монтажні роботи).
  2. Ці Норми визначають вимоги з охорони праці та промислової безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Перелік нормативних документів, на які є посилання у цих Нормах, зазначено у додатку А.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни та визначення, що застосовані у цих Нормах і зазначені у додатку Б, визначено Законами України «Про охорону праці», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про пожежну безпеку», «Про охорону довкілля», нормативними документами у галузі будівництва щодо безпеки праці, Директивами Євросоюзу [Р.2-Р.9], документами Міжнародної організації праці [P.10-P.19] стосовно захисту працівників від дії небезпечних і шкідливих факторів.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Ці Норми містять вимоги з безпеки праці та виробничого середовища у сфері будівництва, охорони довкілля під час виконання будівельно-монтажних робіт.
  2. Під час зведення будівельних об’єктів повинні бути вжиті заходи для запобігання впливу на працівників та населення, яке перебуває на прилеглій до будівельного об’єкта території, небезпечних і шкідливих виробничих факторів. За можливості впливу таких факторів необхідно розробити та реалізувати заходи відповідно до вимог цих Норм, інших нормативних документів, нормативно-правових актів.

Вимоги до заходів із забезпечення безпеки праці необхідно зазначити у проектно-технологічній документації - проектах організації будівництва - ПОБ, проектах виконання робіт - ПВР (додаток В).

Виконання будівельно-монтажних робіт без ПВР забороняється.

Видання офіційне

 1. Організація і виконання будівельно-монтажних робіт повинні відповідати вимогам:
 • законодавства України про охорону праці (далі - законодавство);
 • природоохоронного законодавства;
 • нормативно-правових актів, що містять вимоги з охорони праці;
 • державних стандартів системи стандартів безпеки праці (ССБП);
 • державних будівельних норм (ДБН);
 • правил безпечного зведення та безпечної експлуатації будинків і споруд;
 • галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці, що затверджені у визначеному порядку;
 • гігієнічних нормативів, санітарних правил і норм, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.
  1. Під час виконання будівельно-монтажних робіт в умовах впливу шкідливих і небезпечних факторів з використанням технологічного оснащення, устатковання, транспортних засобів, стосовно яких вимоги безпечного виконання робіт даними Нормами не передбачені, необхідно застосовувати технічні рішення і дотримуватись правил безпеки праці, що зазначені в інших нормативних документах, інструкціях та проектно-технологічній документації.

Розробляти проектно-технологічну документацію можуть тільки організації та фахівці, які мають ліцензію на виконання таких робіт. Експертиза є обов’язковою і здійснюється організаціями, що мають право на виконання такого виду робіт.

 1. Вимоги безпеки праці нормативно-правових актів і відомчих нормативних документів не повинні суперечити положенням цих Норм. За наявності розбіжностей ці Норми є пріоритетними.
  1. Замовник за 30 робочих днів до початку основних будівельно-монтажних робіт зобов’язаний повідомити територіальний орган Держгірпромнагляду про дату початку робіт за формою згідно з додатком Н ДБН А.3.1-5.

Виконанню основних будівельно-монтажних робіт на об’єктах будівництва повинен передувати комплекс підготовчих заходів і робіт згідно з 1.5 ДБН А.3.1-5.

Завершення цих робіт згідно з додатком Н ДБН А.3.1-5 підтверджується актом комісії про закінчення позамайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт і готовність об’єкта до початку будівництва.

Відповідно до цього додатка керівник генпідрядної організації за 10 робочих днів до початку основних будівельно-монтажних робіт зобов’язаний поінформувати членів цієї комісії та представника територіального органу Держгірпромнагляду про дату і місце її роботи.

Комісії необхідно надати:

а) ліцензії генпідрядних та субпідрядних організацій на виконання робіт за видами відповідно;

б) документи про перевірку знань з безпеки праці інженерно-технічного персоналу;

в) документи працівників, що підтверджують право виконання робіт з підвищеною небезпекою;

г) відомості про забезпечення працівників будівельного об’єкта незалежно від форми власності санітарно-побутовими приміщеннями;

д) дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою;

е) проект виконання підготовчих робіт згідно з 3.1 ДБН А.3.1-5.

 1. Роботодавці незалежно від форм власності будівельних організацій зобов’язані забезпечити дотримання цих норм і правил працівниками організацій.

Функціональні обов’язки посадових осіб та інших працівників підприємства з безпеки праці повинні бути затверджені керівником організації.

 1. Роботодавець повинен забезпечити зайнятих на будівництві працівників санітарно-побутовими приміщеннями.

Норми потреби у площах цих приміщень зазначено у таблиці 6.1.

Мешкати у тимчасових санітарно-побутових приміщеннях на території будівельних майданчиків заборонено.

Під час виконання робіт на території населених пунктів використовувати вахтовий метод організації робіт заборонено.

У разі виконання робіт мобільними будівельними підрозділами у польових умовах для тимчасового проживання робітників необхідно влаштовувати вахтові містечка, які слід передбачати під час розроблення ПОБ.

 1. Будівельні майданчики, робочі дільниці, робочі місця повинні бути забезпечені необхідними засобами колективного та індивідуального захисту, первинними засобами пожежогасіння, а також засобами зв’язку та сигналізації.
  1. Згідно зі ст. 8 Закону «Про охорону праці» (далі - Закону) на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням, несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безплатно (за кошти роботодавця) спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту відповідно до НПАОП 0.00-4.01, НПАОП 45.2-3.01.
  2. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі трудової діяльності відповідно до ст. 18 Закону та НПАОП 0.00-4.12 повинні проходити за рахунок роботодавця навчання і перевірку знань із питань охорони праці, надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку або аварії.
  3. Відповідальність за дотримання вимог безпеки під час експлуатації машин, електро- та пневмоінструменту, а також технологічного оснащення покладається:
 • за технічний стан машин, інструменту, технологічного оснащення включно із засобами захисту - на організацію (особу), на балансі (у власності) якої вони знаходяться, а у разі їх передачі у тимчасове користування (оренду) - на організацію (особу), визначену договором;
 • за безпечне виконання робіт - на організації, які виконують роботи.
  1. Під час виконання робіт на будівельних об’єктах кількома організаціями генпідрядник, а у разі залучення замовником підрядників за прямими договорами замовник повинен визначити одну з підрядних організацій відповідальною за охорону праці на об’єкті, яка зобов’язана:
 • здійснювати допуск до виконання робіт лише тих субпідрядників (підрядників), які мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • спільно з субпідрядниками (підрядниками), які залучаються до виконання робіт, розробити графік виконання сумісних робіт, заходи безпечного виконання робіт. Ці заходи є обов’язковими для всіх організацій, які беруть участь у будівництві, і мають бути розроблені відповідно до форми додатка Г;
 • перед початком робіт визначити небезпечні зони на будівельному майданчику та позначити їх відповідними знаками;
 • координувати дотримання виконавцями вимог з охорони праці;
 • контролювати дотримання працівниками субпідрядних організацій рішень із питань охорони праці;
 • забезпечити унеможливлення допуску на об’єкт будівництва сторонніх осіб;
 • забезпечити реєстрацію всіх осіб, які входять на об’єкт будівництва або виходять з нього.