У заяві зазначаються відомості про дозвіл на експлуатацію ліфтів, який отримано суб’єктом господарювання відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.052003, або копія договору з організацією, яка має такий дозвіл на експлуатацію ліфтів.

У паспорті ліфта повинен бути запис про призначення особи, відповідальної за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, і електромеханіка, відповідального за справний стан ліфта.

Акт технічної готовності ліфта складається організацією, яка змонтувала ліфт або виконала його заміну, реконструкцію чи модернізацію, та вкладається в паспорт ліфта разом з такою документацією:

 • протокол перевірки ланцюга між нульовим проводом вводу і зануленими елементами електроустатковання ( ГСТУ 36.1-001-97);
 • протокол перевірки опору заземлювача ( ГСТУ 36.1-001-97);
 • протокол перевірки стану ізоляції електроустатковання і електричних мереж ліфта (ГСТУ 36.1-001-97);
 • протокол виміру повного опору петлі «фаза-нуль» (ГСТУ 36.1-001-97);
 • акт на приховані роботи (перекриття, установлення закладних деталей тощо);
 • акт готовності будівельної частини (додаток 5 до цих Правил).
 1. У разі встановлення двох або більше ліфтів в одному машинному приміщенні в монтажному (установчому) кресленні кожного ліфта повинно бути зображене загальне машинне приміщення із зазначенням розміщення устатко- вання всіх ліфтів, позначається нумерація і вказується відстань між елементами устатковання ліфтів, а у разі розміщення ліфтового устатковання в одній загальній шахті, яка не розділена по всій висоті перегородкою, в установчому кресленні кожного ліфта повинна бути зображена загальна шахта, позначається нумерація і вказуються відстані між елементами устатковання суміжних ліфтів.
 2. На реєстрацію нововиготовленого ліфта подається паспорт ліфта або дублікат паспорта, складений виробником.
 3. Ліфти підлягають перереєстрації після:
 • реконструкції;
 • модернізації, якщо був складений новий паспорт ліфта;
 • передачі у власність або експлуатацію іншому суб’єкту господарювання.
 1. Реєстрація здійснюється не пізніше ніж у десятиденний строк з дня одержання документів територіальним органом виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці.

У разі відмови в реєстрації повинно бути письмово вказано причину відмови з посиланням на відповідні пункти цих Правил.

 1. Ліфт знімається з реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці за заявою суб’єкта господарювання у разі:
 • списання ліфта, що став не придатним для подальшої експлуатації;
 • демонтажу.
 1. Ліфти вантажні малі споряджаються індивідуальним номером і під цим номером обліковуються в журналі обліку суб’єкта господарювання.
  1. Технічний огляд, експертне обстеження і введення в експлуатацію
   1. У процесі експлуатації ліфти підлягають технічним оглядам і експертним обстеженням, проведення яких здійснюється згідно з НПАОП 0.00-6.182004 і цим розділом.
   2. Ліфти повинні підлягати технічним оглядам:
 • первинному (повному);
 • періодичному (черговому);
 • позачерговому.

Технічний огляд ліфтів проводять у кілька етапів:

 • вивчення експлуатаційних, конструкторських (проектних) і ремонтних документів (у разі наявності);
 • аналіз умов та режимів експлуатації;
 • проведення огляду;
 • проведення випробовування, неруйнівного контролю, якщо це передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно- методичними та експлуатаційними документами;
 • оцінка технічного стану;
 • визначення умов та строку подальшої експлуатації.
  1. Технічний огляд устатковання проводить спеціалізована організація (крім первинного та позачергового, який проводить уповноважена організація у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного або технічного характеру).
   1. Суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення технічного огляду повідомляє про це у письмовій формі спеціалізовану організацію, а про проведення первинного або позачергового технічного огляду у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного або технічного характеру, - уповноважену організацію.
   2. У разі, коли через несправність або з інших причин неможливо провести технічний огляд устатковання в зазначений строк, роботодавець зобов’язаний зробити це достроково або припинити експлуатацію устатковання.
   3. Під час проведення технічного огляду ліфта (крім первинного) повинні бути присутні:
 • суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа;
 • особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів;
 • електромеханік, відповідальний за справний стан ліфта.

Під час проведення первинного технічного огляду, який проводить уповноважена організація, крім осіб, вказаних в пункті 9.2.6 цих Правил, повинні бути присутні:

 1. представник будівельної організації, яка побудувала будівельну частину

ліфта;

 1. представник монтажної організації, яка змонтувала ліфт.
  1. У разі виявлення в процесі технічного огляду порушень, вказаних у пункті 9.7.15, робота ліфта повинна бути призупинена до їх усунення і в паспорті ліфта повинен бути зроблений відповідний запис особою, яка його проводила.

Дозволяється введення ліфта в експлуатацію, якщо виявлені несправності були усунені в процесі перевірки і технічного огляду.

 1. Первинний (повний) технічний огляд
  1. Первинний (повний) технічний огляд ліфтів проводять після установлення ліфта перед введенням в експлуатацію.

Під час проведення повного технічного огляду ліфт повинен підлягати огляду, перевірянням і динамічному випробовуванню.

Випробовування ліфта проводять відповідно до вимог інструкції виробника ліфта, якщо така є. У разі її відсутності - в обсязі вимог цього розділу.

 1. Під час огляду ліфта повинно бути перевірено:
 • стан устатковання і його кріплень, канатів, ланцюгів, електропроводки, огорожі шахти, огорожі машинного і блочного приміщень, а також відстані і розміри, регламентовані цими Правилами;
 • наявність і стан заводських табличок і графічних символів;
 • наявність і стан технічної документації;
 • наявність дозволу на експлуатацію (технічне обслуговування) і ремонт ліфтів;
 • відповідність установлення ліфта установчому кресленню і наявність у ньому і в принциповій електричній схемі записів відповідальної особи про відповідність виконаних монтажних робіт кресленням. Записи повинні бути підписані відповідальною особою.
  1. Під час перевіряння ліфта з порожньою кабіною повинна бути проконтрольована робота:
 • лебідки;
 • дверей кабіни і шахти;
 • пристроїв безпеки, крім тих, які перевіряються під час динамічного випробовування ліфта;
 • системи керування;
 • сигналізації і освітлення;
 • гідроприводу (витікання і тиск робочої рідини) у гідравлічного ліфта.

Зовнішнім оглядом слід перевірити стан купе кабіни.

Крім того, у ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, перевірити неможливість підіймання противаги за нерухомої кабіни.

 1. Під час динамічного випробовування ліфта повинні бути перевірені міцність механізмів ліфта, його кабіни, підвісок, канатів (ланцюгів) і їх кріплення, а також дія гальма.

У ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, додатково перевірити відсутність сковзання канатів у канавках шківа.

Під час випробовування гідравлічного ліфта перевіряється міцність і герметичність гідроциліндра і трубопроводів, міцність конструкцій і правильність налагоджування запобіжного клапана та його спрацювання.

А також повинно бути перевірено, що кабіна з номінальним навантаженням, установлена на верхньому поверсі, не опускається більше ніж на 10 мм вниз за 10 хв.

 1. Під час випробовування ліфта з електроприводом постійного струму або з частотним регулюванням, у яких передбачене утримання кабіни на рівні поверхової площадки за рахунок магнітного поля (крутильного моменту) електродвигуна, додатково перевірити надійність електричного гальмування, тобто утримання кабіни приводом з розімкнутим механічним гальмом у разі наявності в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта, визначеній за фактичною корисною площею підлоги кабіни, під час розміщення кабіни на рівні нижньої і верхньої поверхової площадок протягом максимального часу, який вказаний в інструкції виробника на кожній з них.
  1. Під час динамічного випробовування ліфта перевірити в дії його механізми, спрацювання уловлювачів і обмежувача швидкості, а також перевірити точність зупинення кабіни.

Випробовування буферів кабіни повинно проводитись тільки після монтажу ліфта.

Випробовування, крім перевіряння точності зупинки кабіни, проводити за наявності в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта.

Перевіряння точності зупинення кабіни повинно проводитись під час руху в обох напрямках порожньої кабіни і кабіни з вантажем, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта.

 1. Випробовування буферів повинно проводитись з номінальною або зменшеною (вказаною виробником в інструкції по випробовуванню ліфта) швидкістю руху кабіни (противаги), крім гідравлічних буферів, зі зменшеним ходом плунжера.

Випробовування гідравлічних буферів зі зменшеним ходом плунжера повинно проводитись зі швидкістю руху кабіни (противаги) на 15 % менше від швидкості, на яку вони розраховані. У цьому випадку в паспорті ліфта повинна бути указана швидкість, за якої випробовуються буфери.

 1. Під час випробовування буферів повинна бути унеможливлена дія пристрою уповільнення і точного зупинення на нижній і верхній поверхових площадках.

Вимкнення електродвигуна перед посадкою кабіни або противаги на буфер здійснюється кінцевим вимикачем.

 1. Результати випробовувань буфера вважаються незадовільними, якщо:
 • у пружинного буфера під час посадки кабіни або противаги на нього відбувається повне стискання пружини або її поломка;
 • у гідравлічного буфера відбувається заїдання плунжера під час посадки кабіни або противаги на буфер або у разі зворотного його ходу після зняття кабіни (противаги) з буфера.
  1. Уловлювачі, які випробовуються, повинні зупиняти і утримувати на напрямних кабіну (противагу), яка рухається вниз з вантажем.

Випробовування проводиться на спуску кабіни з необхідним вантажем, рівномірно розподіленим на підлозі кабіни, під час роботи привода за таких умов:

 1. уловлювачі миттєвої дії або миттєвої дії з буферним ефектом:

кабіна повинна бути з номінальним навантаженням і рухатися з номінальною швидкістю;

 1. уловлювачі поступової дії:

кабіна повинна бути навантажена на 125% від номінального навантаження у ліфтів з жорстким приводом і номінальним навантаженням у гідравлічних ліфтів і рухатися вниз з номінальною швидкістю або меншою.

 1. Уловлювачі, які приводяться в дію від обмежувача швидкості, випробовуються без обриву та імітації обриву тягових канатів (ланцюгів).
  1. Уловлювачі, які приводяться в дію пристроєм, який спрацьовує від обриву або слабини всіх тягових канатів (ланцюгів), випробовуються від дії цього пристрою.

Кабіна (противага) повинна бути розміщена в нижній частині шахти, а шлях, який проходить кабіна (противага) з моменту початку падіння до посадки її на уловлювачі, повинен бути не більше ніж 100 мм.

У випадку несправності уловлювачів повинно бути унеможливлено падіння кабіни (противаги) на відстань більше ніж 200 мм за рахунок використання будь-яких пристроїв, установлених в шахті на період випробовування.

 1. Уловлювачі, які приводяться в дію від обмежувачів швидкості і від пристрою, який спрацьовує від обриву або слабини всіх тягових канатів (ланцюгів), повинні випробовуватись незалежно від кожного з приводних пристроїв.
  1. Після проведення випробовувань треба переконатися, що не відбулося ніяких несприятливих змін, які можуть впливати на нормальну роботу ліфта. Якщо потрібно, можуть бути замінені тертьові компоненти. Візуальне перевіряння вважається достатнім.
   1. Обмежувач швидкості повинен бути випробуваний на спрацювання за частоти обертання, яка відповідає швидкості руху кабіни (противаги), зазначеній в пункті 9.9.1 ДСТУ EN 81-1:2003 і пункті 9.10.2.1 EN 81-2:2003, а також на його здатність приводити в дію уловлювачі під час перебування каната обмежувача швидкості на робочому шківі.
   2. Якщо у ліфта самостійного користування корисна площа підлоги кабіни перевищує площу, зазначену в таблиці 1 цих Правил для його вантажопідйомності, крім перевірок і випробовувань, викладених в цьому підрозділі, повинна бути перевірена неможливість введення в дію ліфта з кабіни або з поверхової площадки у разі завантаження кабіни масою, яка перевищує на 10 % вантажопідйомність ліфта.
   3. Дозволяється випробовування ліфта проводити за іншою методикою, узгодженою з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці.
  2. Періодичний (черговий) технічний огляд
   1. Періодичному технічному огляду підлягають ліфти не рідше одного разу на 24 місяці протягом установленого строку служби, якщо інше не встановлено експлуатаційними документами виробника.
   2. Під час періодичного технічного огляду ліфт повинен підлягати огляду, перевірянням в обсязі вимог пункту 9.3.2 цих Правил, крім перевірок, регламентованих пунктом 6.4.23 цих Правил, відстаней і розмірів, які не змінюються в процесі експлуатації ліфта, а також акта на приховані роботи.