в) договори на технічне обслуговування СПТС та СПЗ об'єкта;

г) копії сертифікатів на застосоване обладнання;

д) картку об'єкта разом із планами-схемами поверхів;

е) акт про виявлені дефекти (за необхідності);

ж) акт проведення комплексного випробування СПЗ та (або) СПТС;

и) акт прийняття до експлуатування СПЗ (у разі якщо до експлуатування приймається тільки СПТС).

К.2.2 Відповідність виконаних робіт вимогам проекту, якість цих робіт.

К.2.3 Проходження від об'єкта спостереження до відповідного за територіальністю ЦПТС ОДС ОКЦ сигналів пожежної тривоги та до ЦПТС пультової організації сигналів про несправність.

К.2.4 Результати роботи комісії, за відсутності порушень, оформляються актом прийняття систем до експлуатування, який подається монтажною або налагоджувальною організацією. У разі якщо СПТС монтується одночасно із СПЗ, оформляється акт прийняття виконаних робіт згідно з додатком Ж (форма Ж.4, Ж.6).

Результати прийняття до експлуатування СПТС на об'єкті, обладнаному СПЗ, оформляються актом прийняття СПТС до експлуатування (далі - акт прийняття до екслуатування) згідно з додатком Ж (форма Ж.5).

К.2.5 У разі виявлення недоліків під час прийняття робіт із монтування СПЗ та (або) СПТС комісією складається акт про виявлені дефекти (додаток Ж, форма Ж.З). У такому випадку монтажна чи пультова організація (в залежності від виявлених недоліків) повинна у терміни, визначені робочою комісією, усунути недоліки та сповістити про це замовника робіт і членів комісії. Після цього комісія продовжує роботу в установленому порядку.

Акт прийняття систем до експлуатування підписується членами комісії у тому випадку, коли усунуто всі виявлені порушення. Члени комісії, які відмовилися підписати акт прийняття систем до експлуатування, зобов'язані в письмовій формі подати голові комісії та органу, який вони представляють, обґрунтування своєї відмови (особисту думку). СПЗ вважаються прийнятими до експлуатування тільки у тому випадку, коли акт прийняття систем до експлуатування підписаний усіма членами комісії і їх підписи засвідчені печатками.

Акт прийняття систем до експлуатування та акт про виявлені дефекти складаються в такій кількості примірників, яка дорівнює кількості членів комісії (по одному на кожного).

К.2.6 3 моменту підписання акта прийняття виконаних робіт СПТС та/або СПЗ система вводиться до експлуатування, а пультова організація протягом однієї доби здійснює постановку об'єкта на пожежне спостереження, для чого робить відповідну відмітку в БДС (до якої підключено об'єкт спостереження).

К.2.7 Змонтована СПЗ на об'єкті не може бути прийнята до експлуатування у разі відсутності СПТС та навпаки, СПТС не може бути прийнята до експлуатування, якщо на об'єкті відсутні СПЗ, або вони знаходяться в непрацездатному стані чи не обслуговуються.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

Л.1 Галузь застосування

Технічне обслуговування систем протипожежного захисту (далі - ТО) встановлює загальні вимоги до технічного обслуговування діючих СПЗ на об'єктах та СПЗ, які були прийнятими до експлуатування згідно з додатком К, за винятком підземних споруд, транспортних засобів, об'єктів спеціального призначення, об'єктів Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України та об'єктів із виготовлення і зберігання вибухових речовин, вимоги до яких визначаються у спеціальних нормативних актах, що затверджуються наказами відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і які не повинні суперечити цим будівельним нормам.

Під час експлуатування СПЗ слід також керуватися Законом України "Про пожежну безпеку", НАПБ А.01.001 та іншими чинними НД.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, виходячи із специфічних умов та особливостей утримування СПЗ на виробництвах, можуть додатково розробляти свої галузеві НД із технічного утримування СПЗ, що затверджуються у встановленому порядку після узгодження з урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

Л.2 Загальні положення

Л.2.1 Дотримання вимог ТО сприяє забезпеченню працездатного стану СПЗ та їх надійного і безпечного експлуатування.

Л.2.2 Надійне технічне утримування СПЗ повинне забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, що спрямовані на попередження пошкоджень та несправностей СПЗ, підтримування їх у постійному працездатному стані.

Л.2.3 Керівники (власники) підприємств та уповноважені ними особи, а також орендарі для забезпечення утримування СПЗ в справному стані зобов'язані:

а) розробляти комплексні заходи щодо забезпечення утримування СПЗ відповідно до вимог ТО, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід у цій галузі;

б) відповідно до вимог НД із питань утримування СПЗ розробляти і затверджувати положення, інструкції та інші документи, здійснювати постійний контроль за їх дотриманням;

в) забезпечувати дотримання вимог ТО, стандартів, норм, інших відповідних нормативних актів;

г) організовувати вивчення працівниками, які здійснюють контроль за експлуатуванням СПЗ, цих будівельних норм;

д) своєчасно надсилати повідомлення про спрацювання системи СПЗ або її вимкнення (форма Л.1.) у територіальні органи державного пожежного нагляду, а також про вжиті у зв'язку з цим заходи із забезпечення пожежної безпеки об'єкта, який захищається.

Л.2.4 Роботи з технічного обслуговування СПЗ проводяться організаціями, які мають відповідну ліцензію.

Л.З Обов’язки обслуговуючого і оперативного (чергового) персоналу

Л.3.1 На кожному об'єкті для забезпечення надійного експлуатування СПЗ наказом або розпорядженням адміністрації мають бути призначені:

  • особа, відповідальна за експлуатування СПЗ;
  • оперативно-черговий персонал для контролю за працездатним станом СПЗ (оперативний персонал - для щоденного контролю; черговий персонал - для цілодобового). Функції оперативного (чергового) персоналу можуть суміщатися.

Л.3.2 Особа, відповідальна за експлуатування СПЗ, повинна мати відповідну групу з електробезпеки згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.21, а також вивчити ці будівельні норми.

Л.3.3 Контроль за якістю проведення робіт із технічного обслуговування та ремонту СПЗ силами спеціалізованої організації здійснює особа, яка відповідає за їх експлуатування на об'єкті.

Л.3.4 Особа, відповідальна за експлуатування СПЗ на об'єкті, зобов'язана забезпечити:

а) виконання вимог цих будівельних норм;

б) утримування СПЗ в працездатному стані шляхом своєчасного проведення технічного обслуговування та планово-попереджувального ремонту;

в) навчання оперативного (чергового) персоналу, а також інструктаж осіб, які працюють у приміщеннях, які захиищаються, про порядок дій та евакуювання людей у разі надходження сигналу "Пожежа";

г) розроблення необхідної експлуатувальної документації;

д) контроль за систематичним веденням експлуатувальної документації;

е) підготовку письмових повідомлень для інформування територіального органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки і керівника підприємства про всі випадки відмов та спрацювань СПЗ за формою Л.1;

ж) своєчасну підготовку та пред'явлення за підписом керівника підприємства рекламацій:

  • у територіальний орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки - у разі виявлення хибних спрацювань СПЗ;
  • заводам-виробникам - у разі постачання некомплектних або неякісних приладів, устаткування та матеріалів;
  • монтажним організаціям - у разі виявлення неякісного монтування або відхилень від проектної документації, не узгоджених із розробником проекту та органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки;
  • обслуговуючим організаціям - за неякісне і несвоєчасне технічне обслуговування та ремонт систем.

Л.З.5 Організація, яка здійснює технічне обслуговування СПЗ, зобов'язана якісно здійснювати регламентні роботи з технічного обслуговування, ремонту та ведення експлуатувальної документації на системи, що оформлюється відповідно у журналі обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) СПЗ (форма Л.2) та журналі обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацьовувань (відмов, несправностей) СПЗ (форма Л.З).

Л.З.6 Оперативний (черговий) персонал повинен діяти в разі надходження сигналу про пожежу відповідно до НАПБ А.01.001 та посадової інструкції і положень і знати:

а) назву та місцерозташування приміщень, що захищаються (контролюються);

б) порядок виклику пожежно-рятувальних підрозділів у разі отримання сигналу про пожежу та взаємодії з пожежно-рятувальними підрозділами під час ліквідації пожежі та її наслідків та іншими спеціальними службами (медичною допомогою, місцевими службами енергонагляду та газового господарства тощо);

в) інструкції з експлуатування СПЗ;

г) технічні характеристики систем і принцип їх дії;

д) ведення експлуатувальної документації;

е) в межах компетенції здійснювати перевірку працездатності систем.

Л.З.7 Оперативний (черговий) персонал у разі виявлення порушень цих будівельних норм, а також несправності СПЗ зобов'язаний негайно повідомити про це особу, яка відповідає за експлуатування вказаних систем, і вжити необхідних заходів для усунення виявлених недоліків.

Л.З.8 У процесі експлуатування, а також під час проведення регламентних робіт із технічного обслуговування забороняється вживати заходів, що можуть перешкоджати нормальній роботі СПЗ або погіршувати ефективність їх дії.

Л.З.9 Протягом виконання робіт із технічного обслуговування або ремонту, проведення яких пов'язано з вимкненням системи СПЗ, адміністрація об'єкта зобов'язана вжити необхідних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки приміщень та технологічного устаткування, що захищаються (контролюються), повідомивши про це пожежну охорону об'єкта або територіальний орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

Л.4 Експлуатувальна та технічна документація

Л.4.1 В особи, яка відповідає за експлуатування СПЗ на об'єкті, обов'язково має бути наступна експлуатувальна та технічна документація:

а) проектна та технічна документація на СПЗ;

б) акт прийняття-здавання СПЗ до експлуатування;

в) паспорти та інструкції з експлуатування на обладнання, прилади та технічні засоби СПЗ, що викладені українською або російською мовами;

г) відомість змонтованого обладнання, вузлів, приладів та засобів автоматизації;

д) акт зарядки систем газового або порошкового пожежогасіння;

е) опис алгоритму (порядку) функціонування системи, у складі якої є технічні засоби на базі мікропроцесорних пристроїв із можливістю перепрограмування їх роботи;

ж) копії сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання приладів і обладнання СПЗ та вогнегасні речовини;

и) договір на технічне обслуговування цих систем спеціалізованою організацією і копія ліцензії на проведення робіт протипожежного призначення, яка надана вказаній організації;

к) матеріали повірки засобів вимірювання та свідоцтва на посудини, що працюють під тиском.

Л.4.2 У приміщенні, де встановлено ППКП, має бути наступна експлуатувальна та технічна документація:

а) інструкція з експлуатування системи;

б) журнал обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) СПЗ (форма Л.2);

в) журнал обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацьовувань (відмов, несправностей) СПЗ (форма Л.З);

г) перелік регламентних робіт із технічного обслуговування СПЗ;

д) графік чергувань оперативного (чергового) персоналу;

е) посадові інструкції оперативно-чергового персоналу;

ж) план-графік технічного обслуговування СПЗ (форма Л.4);

и) журнал обліку вогнегасної речовини;

к) журнал здавання-прийняття чергувань оперативним (черговим) персоналом (форма Л.5);

л) план-схема об'єкта із зазначенням приміщень, які захищаються, і розміщення приладів СПЗ.

Л.4.3 Адміністрацією об'єкта має бути розроблена інструкція про порядок дій та евакуювання осіб, які працюють у приміщеннях, що захищаються, установками об'ємного пожежогасіння (газового, аерозольного і порошкового) у разі надходження сигналу про спрацювання системи.

Л.4.4 Експлуатувальна та технічна документація має бути оформлена у встановленому порядку та мати підписи відповідальних осіб, що затверджують документи.

Л.4.5 Перелік експлуатувальної та технічної документації може бути змінений залежно від конкретних умов на підприємстві (об'єкті) за узгодженням з органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки і затверджений керівником підприємства.

Л.4.6 Експлуатувальна та технічна документація, що розробляється адміністрацією об'єкта, повинна переглядатися особою, відповідальною за експлуатування СПЗ, із залученням відповідних фахівців не менше одного разу на три роки і щоразу при змінюванні умов експлуатування системи.

Л.5 Організація робіт із забезпечення експлуатування СПЗ

Л.5.1 Перед уведенням СПЗ до експлуатування керівник об'єкта або уповноважена ним особа разом із представниками проектної та монтажної організації повинні забезпечити розроблення експлуатувальної документації згідно з вимогами розділу Л.4 додатка Л цих будівельних норм.

Л.5.2 Технічне обслуговування СПЗ має починатися із моменту їх здавання до експлуатування з оформленням відповідної документації.

Л.5.3 3 метою організації робіт із технічного обслуговування СПЗ адміністрацією об'єкта разом з організацією, що обслуговує вказані системи, розробляються перелік та план-графік регламентних робіт із технічного обслуговування систем на підставі чинних вимог НД та експлуатувальної документації на пристрої та обладнання, що входять до складу систем.

J1.5.4 Для вирішення питання про технічне обслуговування СПЗ на об'єкті власними силами адміністрація об'єкта повинна створити спеціальний підрозділ і отримати на нього відповідну ліцензію.