ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 12 березня 2007 р. N 41

Зареєстрованов Міністерстві юстиції України15 травня 2007 р. за N 504/13771 

Правила безпекидля виробництв з виготовлення та використання алюмінієвої пудри, газо- і водорозпилених порошків алюмінію та його сплавів

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила поширюються на юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю на діючих підприємствах, що проектують, будують чи реконструюють підприємства, цехи, відділення, дільниці з виробництва, використання алюмінієвої пудри, газо- і водорозпилених порошків алюмінію та його сплавів і виготовлення виробів з них методами порошкової металургії незалежно від відомчого підпорядкування підприємства, а також при проектуванні і виготовленні обладнання для них.

1.2. Правила передбачають вимоги до території підприємств, виробничих приміщень, технологічних процесів, виробничого обладнання, вимоги щодо сировинних матеріалів і готової продукції, застосування колективних та індивідуальних засобів захисту працівників, вимоги щодо забезпечення пожежо- і вибухобезпеки, захисту від статичної електрики, влаштування аспірації, опалення, водопостачання, каналізації, освітлення, виконання яких є необхідним і обов'язковим для забезпечення безпечних умов праці, захисту виробничого та навколишнього середовища в процесі виробництва та використання алюмінієвої пудри, порошків алюмінію і його сплавів методами розпилення розплавів металу, а також при виготовленні виробів з цих порошків методами порошкової металургії.

1.3. Вимоги Правил є обов'язковими для всіх посадових осіб і працівників, які виконують роботи щодо проектування, будівництва і реконструкції цехів, дільниць, відділень з виробництва та використання алюмінієвої пудри і порошків алюмінію і його сплавів, а також для всіх працівників, що виконують роботи з експлуатації, монтажу, налагодження та ремонту обладнання цих підприємств.

Розділ 2. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

НПАОП 

-

Нормативно-правовий акт з охорони праці; 

НАПБ

-

Нормативний акт з пожежної безпеки; 

СНиП

-

Строительные нормы и правила (Будівельні норми і правила СРСР); 

ОНТП

-

Общесоюзные нормы технологического проектирования (Загальносоюзні норми технологічного проектування); 

ВНТП

-

Ведомственные нормы технологического проектирования (Відомчі норми технологічного проектування); 

ДБН

-

Державні будівельні норми України; 

ГОСТ

-

Міждержавний стандарт (Государственный стандарт СССР); 

ДСТУ

-

Державний стандарт України; 

СН

-

Строительные нормы, утвержденные Госстроем СССР (Будівельні норми, затверджені Держбудом СРСР); 

СН

-

Санитарные нормы, утвержденные МОЗ СССР (Санітарні норми, затверджені МОЗ СРСР); 

СП

-

Санітарні правила; 

ДСП

-

Державні санітарні правила України; 

ДСН

-

Державні санітарні норми України; 

ССБТ

-

Система стандартов безопасности труда (СССР); 

ССБП

-

Система стандартів безпеки праці України; 

ГДК

-

Граничнодопустима концентрація шкідливих речовин; 

НКГВ

-

Нижня концентраційна границя вибуховості; 

Держгірпромнагляд

-

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. 

Розділ 3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

3.1. Проектування, будівництво та реконструкція підприємств, цехів, відділень, дільниць з виробництва та використання алюмінієвої пудри, порошків алюмінію і його сплавів методами розпилення розплавів металу газом чи водою високого тиску, а також виробництв з виготовлення виробів з цих порошків методами порошкової металургії і експлуатація цих виробництв повинні проводитись у відповідності до Законів України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", Кодексу законів про працю України, вимог цих Правил, згідно з вимогами чинних державних будівельних норм, норм технологічного проектування, міждержавних та державних стандартів, санітарних норм та правил, вимог пожежної безпеки, перелік яких наведений у додатку.

3.2. Зміни в технологічних схемах і конструкції обладнання повинні узгоджуватись з проектною організацією - автором проекту і розробниками технології чи із заводом, який виготовляє обладнання, а також з територіальним органом Держгірпромнагляду. Проектні організації повинні здійснювати авторський нагляд за впровадженням проектних рішень з питань охорони праці при будівництві чи реконструкції виробництва.

3.3. Прийняття в експлуатацію об'єктів, які заново побудовані чи реконструйовані, незалежно від підпорядкування підприємства повинно проводитися згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 N 1243 (НПАОП 45.2-2.01-04), та постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" (НПАОП 45.2-7.01-97).

3.4. На кожному підприємстві на підставі проекту виробництва повинен бути складений і затверджений керівником підприємства перелік небезпечних місць. Небезпечні місця повинні бути означені за допомогою написів і попереджувальних знаків.

У діючих цехах, відділеннях, дільницях повинні бути паспорти (сертифікати) на технологічне обладнання, а на підприємстві - сертифікат (свідоцтво) державної реєстрації хімічних речовин, що використовуються або виробляються на виробництві.

3.5. На діючих підприємствах згідно з Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 N 255, зареєстрованим в Мін'юсті України 01.12.2004 за N 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04), та Типовим положенням про кабінет охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 18.07.97 N 191, зареєстрованим в Мін'юсті України 08.10.97 за N 458/2262 (НПАОП 0.00-4.29-97), повинні бути створені служби охорони праці та обладнані кабінети охорони праці.

3.6. На всіх діючих підприємствах і тих, що вводяться в дію, згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 N 9, зареєстрованим в Мін'юсті України 07.04.98 за N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98), і Порядком опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.93 N 132, зареєстрованим в Мін'юсті України 07.02.94 N 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93), повинні бути розроблені і затверджені керівником підприємства відповідні інструкції:

а) з охорони праці для робітників кожної професії та за видами робіт;

б) технологічні з обслуговування устаткування;

в) робочі щодо ведення технологічних процесів, очищення та ремонту устатковання.

Вищезазначеними інструкціями у відповідності до установленого порядку повинні бути забезпечені всі працівники. Крім того, комплект інструкцій повинен розміщуватись на робочих або в спеціально відведених місцях. Комплектом таких інструкцій повинні бути також забезпечені посадові особи, які проводять інструктажі та навчання з питань охорони праці.

3.7. При змінах в технологічних процесах, схемах комунікацій або умовах праці, а також при застосуванні нових матеріалів чи обладнання у технологічних інструкціях та інструкціях з охорони праці повинні бути внесені необхідні зміни та доповнення в установленому порядку.

3.8. Науково-дослідні та експериментальні роботи на діючих підприємствах повинні проводитися за спеціально розробленими відповідальним за безпеку цих робіт працівником та затвердженими керівником підприємства тимчасовими інструкціями, що передбачають порядок організації та безпечне виконання таких робіт.

3.9. На кожному підприємстві у відповідності до вимог Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 17.06.99 N 112, зареєстрованого в Мін'юсті України 30.06.99 за N 424/3717 (НПАОП 0.00-4.33-99), повинні бути розроблені плани локалізації аварійних ситуацій і ліквідації аварій. Плани локалізації аварійних ситуацій і ліквідації аварій повинні щорічно до початку календарного року переглядатись і затверджуватись керівником підприємства в установленому порядку.

При змінах в технологічних процесах або умовах праці, що обумовлюють зміни можливої аварійної ситуації, в план локалізації аварійних ситуацій і аварій повинні бути внесені необхідні зміни та доповнення в установленому порядку до того часу, як ці зміни будуть впроваджені.

Плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій повинні бути вивішені на технологічних дільницях, вивчені виробничим персоналом, який буде брати участь у ліквідації аварії, та особовим складом аварійно-рятувальних підрозділів.

3.10. З урахуванням специфіки виробництва та вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Мін'юсті України 15.02.2005 за N 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05), повинні бути розроблені і затверджені наказами керівника підприємства положення підприємства про навчання з питань охорони праці, сформовані плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими повинні бути ознайомлені працівники.

3.11. На кожному підприємстві повинен бути складений і затверджений керівником підприємства перелік робіт підвищеної небезпеки, для виконання яких необхідно одержати дозвіл Держгірпромнагляду згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 N 1631 "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами".

3.12. Посадові особи і працівники, в службові обов'язки яких входить безпосереднє виконання робіт підвищеної небезпеки та робіт, що потребують професійного добору згідно з Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованим в Мін'юсті України 15.02.2005 за N 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), та Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженим наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпраці від 23.09.94 N 263/121, зареєстрованим в Мін'юсті України 25.01.95 за N 18/554 (НПАОП 0.03-8.06-94), при прийнятті на роботу повинні проходити на підприємстві попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних виробничих умов, а надалі - періодичні перевірки знань не рідше одного разу на рік.

3.13. Роботи підвищеної небезпеки повинні виконуватись за нарядом-допуском. Перелік осіб, які мають право на видачу нарядів-допусків, повинен визначатись і затверджуватись керівником підприємства.

3.14. Працівники та посадові особи повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами захисту згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 N 170, зареєстрованим в Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692 (НПАОП 0.00-4.26-96), та Типовими нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям наскрізних професій і посад усіх галузей народного господарства та окремих виробництв, затвердженими постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань, Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 12.01.81 N 47/П-2 (НПАОП 0.00-3.03-81). Порядок користування та перевірки спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту повинен бути викладений у відповідних інструкціях з охорони праці з урахуванням конкретних умов, де вони застосовуються. Для очищення спецодягу від пилу повинні бути передбачені приміщення і механізми, при влаштуванні яких повинні бути враховані вибухопожежонебезпечні властивості пудри та пилу алюмінію та його сплавів.

3.15. Всі працівники даних виробництв, зайняті на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, повинні бути забезпечені лікувально-профілактичним харчуванням відповідно до НПАОП 0.00-2.03-77, НПАОП 0.00-1.55-77, молоком або рівноцінними продуктами згідно з НПАОП 0.00-4.36-87, а також газованою водою.

3.16. На підприємствах (цехах, дільницях) повинні бути обладнані санітарно-побутові приміщення, а також пункти громадського харчування у відповідності до СНиП 2.09.02-85.

3.17. Режим праці і відпочинку на підприємствах незалежно від форми власності повинен встановлюватись у відповідності до Кодексу законів про працю України.

3.18. В разі аварії чи нещасного випадку на виробництві їх розслідування повинно проводитись відповідно до вимог Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 (НПАОП 0.00-6.02-04).