6.2.7. У випадках, зазначених у підпунктах 6 і 7 пункту 6.2 розділу 6 цих Правил, рішення про можливість експлуатації підйомників приймається на підставі результатів перевірки виконання вимог, викладених у підпункті 6.4.2 пункту 6.4 розділу 6 цих Правил.

6.2.8. Рішення про можливість експлуатації підйомника, підданого ремонту відповідно до підпункту 4.1.1 пункту 4.1 розділу 4 цих Правил, а також у випадках, зазначених у підпункті 8 пункту 6.2 розділу 6 цих Правил, приймається працівником, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією підйомників, на підставі результатів повного технічного огляду, а у випадках, зазначених у підпунктах 9 і 10 пункту 6.2 розділу 6 цих Правил, - на підставі результатів перевірки відповідно до підпункту 6.3.3 пункту 6.3 розділу 6 цих Правил.

Рішення про можливість експлуатації підйомника після ремонту, передбаченого системою планово-попереджувальних ремонтів і відображеного в настанові з експлуатації, приймається працівником, відповідальним за утримання їх у справному стані, із відповідним записом до вахтового журналу.

6.2.9. Рішення про поновлення експлуатації підйомників, експлуатація яких була заборонена посадовою особою спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці, приймається відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2.10. Рішення про можливість експлуатації підйомників, експлуатація яких була заборонена працівником, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією підйомників, приймається в порядку, встановленому суб'єктом господарювання.

6.2.11. Рішення про можливість (поновлення) експлуатації підйомника оформлюється шляхом здійснення відповідного запису до паспорта підйомника посадовою особою (працівником), яка прийняла це рішення.

(пункт 6.2 у редакції наказу Державного комітету України з
 промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 01.10.2007 р. N 230)

6.3. Технічний огляд

6.3.1. Підйомники підлягають первинному, періодичному та позачерговому технічним оглядам у порядку, встановленому НПАОП 0.00-8.18-04.

Первинному технічному огляду підлягають нововиготовлені підйомники перед уведенням їх в експлуатацію.

Періодичному технічному огляду підлягають підйомники, що перебувають в експлуатації впродовж установленого строку служби:

повному технічному огляду - не рідше одного разу на три роки;

частковому технічному огляду - не рідше одного разу на 12 місяців.

(підпункт 6.3.1 у редакції наказу Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 01.10.2007 р. N 230)

6.3.2. Позачерговий повний технічний огляд підйомників належить проводити після:

ремонту, зазначеного в підпункті 4.1.1 пункту 4.1 розділу 4 цих Правил;

заміни лебідок, ОГВ, стріли або її секцій;

перерви в експлуатації більш як на 12 місяців;

закінчення граничного строку експлуатації (із застосуванням видів робіт, що не використовувалися під час експертного обстеження);

експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення;

аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру;

отримання припису посадової особи територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці або працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією підйомника, у разі виявлення дефектів, пошкоджень і порушень цих Правил, що впливають на безпечну експлуатацію підйомника.

(підпункт 6.3.2 у редакції наказу Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 01.10.2007 р. N 230)

6.3.3. У разі заміни зношених канатів і ланцюгів або їх перепасування, а також у разі заміни складових частин гідроприводу (гідропристроїв, ущільнювачів гідроциліндрів тощо) проводиться перевірка правильності запасовки та надійності кріплення кінців каната (ланцюга), а також перевірка якості виконаних робіт вантажем у робочій платформі, маса якого дорівнює вантажопідіймальності підйомника.

(підпункт 6.3.3 у редакції наказу Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 01.10.2007 р. N 230)

6.3.4. Технічний огляд (повний і частковий) підйомників проводять суб'єкти господарювання, які одержали відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.05-03 дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці на виконання цих робіт.

(абзац перший підпункту 6.3.4 у редакції наказу Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 01.10.2007 р. N 230)

Технічний огляд має проводитися відповідно до вимог організаційно-методичних документів, розроблених з урахуванням вимог настанови з експлуатації підйомника. За відсутності в настанові таких вимог організаційно-методичні документи розроблюються з урахуванням вимог цих Правил. Технічний огляд має проводитися за участю працівника, відповідального за утримання їх у справному стані, крім випадку, зазначеного в підпункті 6.3.5 пункту 6.3 розділу 6 цих Правил.

(абзац другий підпункту 6.3.4 у редакції наказу Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 01.10.2007 р. N 230)

Позачерговий технічний огляд у разі закінчення граничного строку експлуатації проводиться у визначеному уповноваженою організацією обсязі з урахуванням виконаних робіт під час проведення експертного обстеження підйомників. Після проведення технічного огляду уповноважена організація розробляє регламент технічних оглядів на продовжуваний строк безпечної експлуатації, який зберігається разом з паспортом підйомника.

(підпункт 6.3.4 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
 та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 230,
у зв'язку з цим абзац третій уважати відповідно абзацом четвертим)

Для проведення технічних оглядів підйомників організація має бути забезпечена площадкою для проведення випробувань і комплектом атестованих вантажів.

6.3.5. Повний технічний огляд відремонтованих підйомників проводиться на підприємстві, що виконувало ці роботи, перед відправленням підйомників споживачу.

6.3.6. Технічний огляд підйомників, що перебувають в експлуатації, має на меті встановити, що:

підйомник є у справному стані, який забезпечує його безпечну експлуатацію;

організація нагляду та обслуговування підйомника відповідає вимогам цих Правил.

6.3.7. Повний технічний огляд має включати:

огляд і перевірку роботи підйомника (у тому числі приладів і пристроїв безпеки);

статичне випробування;

динамічне випробування.

Під час часткового технічного огляду статичне і динамічне випробування підйомника не проводять.

(абзац п'ятий підпункту 6.3.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
 та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 230)

6.3.8. Під час проведення технічного огляду підйомника мають бути оглянуті та перевірені в роботі всі механізми, гідропристрої, електрообладнання, прилади та пристрої безпеки, гальма, ходові колеса, пульти керування, освітлення, сигналізація. Також мають бути перевірені:

а) стан металоконструкцій підйомника та їх зварних з'єднань (відсутність тріщин, деформацій, зменшення товщини стінок унаслідок корозії, ослаблення болтових з'єднань і інших дефектів та пошкоджень);

б) стан робочої платформи, кріплення осей і пальців;

в) стан канатів, ланцюгів і їх кріплення;

г) стан заземлення підйомника (за наявності) і стан ізоляції електрообладнання та електропроводки підйомників з електричним приводом з визначенням їх опору у відповідності до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533 (далі - ПБЕЕС).

Результати огляду та перевірок оформляють актом, а перевірку стану заземлення та ізоляції - протоколом у відповідності до вимог ПБЕЕС.

6.3.9. Статичне випробування проводять з метою перевірки міцності підйомника та його складових частин, у т. ч. гальм, а також стійкості підйомника.

6.3.10. Статичне випробування підйомника проводять на горизонтальному майданчику в положенні, що відповідає найменшій розрахунковій його стійкості, навантаженням, що на 50 % перевищує вантажопідіймальність, у такому порядку. Вантаж, маса якого дорівнює 110 % вантажопідіймальності, розташовують на робочій платформі, а вантаж, маса якого дорівнює 40 % вантажопідіймальності, підвішують до робочої платформи на гнучкій підвісці і підіймають його на висоту 100 - 200 мм від майданчика з подальшою витримкою протягом 10 хвилин.

Підйомник вважається таким, що витримав випробування, якщо протягом зазначеного часу піднятий вантаж не опустився на майданчик, а також не було виявлено тріщин, залишкових деформацій та інших пошкоджень складових частин.

6.3.11. Динамічне випробування підйомника проводять з метою перевірки дії механізмів підйомника та їх гальм.

Динамічне випробування підйомника проводять вантажем, розташованим на робочій платформі, маса якого дорівнює 110 % вантажопідіймальності.

Під час динамічного випробування проводиться не менше трьох циклів усіх можливих рухів робочої платформи.

6.3.12. Під час проведення статичного та динамічного випробувань відрив від майданчика однієї з опор підйомника ознакою втрати стійкості не вважається.

6.3.13. Випробування ОГВ проводять не рідше одного разу на 6 місяців спеціалізованою організацією, що має право на проведення технічних оглядів, у присутності працівника, відповідального за утримання підйомника в справному стані, і за можливості суміщають з технічним оглядом або технічним обслуговуванням.

ОГВ має бути відрегульований відповідно до вимог підпункту 3.8.2 цих Правил та опломбований.

Результати випробування ОГВ записуються в паспорт підйомника.

6.3.14. Результати технічного огляду підйомника записує в паспорт працівник, який проводив технічний огляд, із зазначенням строку наступного огляду.

Записом у паспорті підйомника, що був підданий технічному огляду, має підтверджуватися, що підйомник перебуває в справному стані та витримав випробування.

6.4. Нагляд і обслуговування

6.4.1. Суб'єкт господарювання, який експлуатує підйомники, забезпечує їх утримання у справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації належного нагляду, технічного огляду, обслуговування та ремонту власними силами або укладає договір із спеціалізованою організацією на виконання зазначених робіт з урахуванням вимог цього розділу.

6.4.2. Суб'єкт господарювання:

призначає працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією підйомників;

призначає працівника, відповідального за утримання підйомників у справному стані;

призначає працівника, відповідального за безпечне проведення робіт підйомниками;

призначає обслуговувальний персонал підйомників (машиністів, працівників, які виконують роботи з робочої платформи);

створює ремонтну службу;

установлює порядок проведення періодичного технічного обслуговування та ремонту підйомників;

забезпечує у випадках, зазначених у підпунктах 6.3.2, 6.3.3, та в установлений термін проведення технічних оглядів;

забезпечує умови для виконання відповідальними працівниками, обслуговувальним персоналом своїх обов'язків;

на основі Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511, організовує розроблення Положення про навчання з питань охорони праці (далі - Положення), яке затверджується його наказом і діє в межах підприємства, та забезпечує його виконання;

(абзац десятий підпункту 6.4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
 та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 230)

забезпечує ведення робіт за проектами виконання робіт (далі - ПВР) і технологічними регламентами про порядок виконання робіт підйомниками, розробленими спеціалізованими організаціями;

організовує розроблення та затверджує Інструкції з охорони праці для обслуговувального і ремонтного персоналу у відповідності до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 N 9 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666;

забезпечує працівників Правилами та інструкціями.

6.4.3. Працівник, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією підйомників, повинен:

здійснювати нагляд за технічним станом та безпечною експлуатацією підйомників, вантажозахоплювальних пристроїв і тари (за наявності) у відповідності до їх призначення і вантажопідіймальності;

перевіряти дотримання встановленого цими Правилами порядку допуску машиністів до керування та працівників до обслуговування та ремонту підйомників, брати участь у роботі комісій з періодичної перевірки знань відповідальних працівників, обслуговувального та ремонтного персоналу;

контролювати наявність і дотримання вимог інструкцій відповідальними працівниками, обслуговувальним і ремонтним персоналом;

перевіряти додержання вимог безпеки, ПВР, технологічних регламентів під час виконання робіт підйомниками;

забезпечувати виконання приписів посадових осіб територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці.

6.4.4. У разі виявлення дефектів, пошкоджень або відмов, а також порушень вимог цих Правил під час роботи підйомників та їх обслуговування працівник, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією підйомників, має вжити заходів щодо їх усунення, а в разі необхідності - заборонити експлуатацію підйомника.