НПАОП 0.00-1.02-08. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів


- установчим кресленням (для ліфтів);

- настановою з експлуатації;

- настановою з монтажу, пуску, регулювання та обкатки;

- принциповою електричною (гідравлічною) схемою з переліком елементів;

- описом електроприводу і автоматики (дозволяється опис записувати в настанову з експлуатації);

- електричною (гідравлічною) схемою з'єднань, а також іншою документацією, передбаченою технічними умовами на конкретний ліфт.

Зазначена документація, крім паспорта ліфта, може бути на електронному носії. У разі поставки декількох ліфтів одного типу для встановлення на одному об'єкті технічну документацію, крім паспорта, дозволяється поставляти в одному примірнику. Принципова електрична (гідравлічна) схема та схеми з'єднань повинні бути вкладені в паспорт ліфта.

Крім технічної документації, ліфт забезпечується також табличкою або написом, де повинно бути вказано:

- назву або товарний знак виробника;

- вантажопідйомність;

- заводський номер і рік виготовлення.

Табличка (напис) повинна бути встановлена на каркасі кабіни, щоб була видною після монтажу та зберігалась протягом всього строку експлуатації ліфта.

7.1.4. Виробник заносить відомості про виготовлений ліфт до книги (файла) обліку виготовлених ліфтів з зазначенням заводського номера, дати виготовлення, назви і адреси замовника, а також веде книгу (файл) обліку отриманих рекламацій із зазначенням замовника, від якого надійшла рекламація, її короткого змісту, заводського номера ліфта і дати його виготовлення та ужитих заходів.

7.1.5. Порядок накопичення, транспортування, знешкодження і захоронення відходів під час виготовлення, монтажу (демонтажу), ремонту, реконструкції, модернізації та експлуатації ліфтів повинен відповідати ДСанПіН 2.2.7.029-99.

7.2. Монтаж, налагодження, ремонт, реконструкція, модернізація ліфтів

7.2.1. Монтаж, налагодження, ремонт, реконструкцію, модернізацію ліфтів повинні виконувати суб'єкти господарювання, які отримали дозвіл відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.05-2003.

7.2.2. Монтаж ліфтів виконується згідно з ГСТУ 36.1-001-97 та (або) настанови з монтажу виробника ліфтів. Налагодження здійснюється згідно з настановою з налагодження виробника ліфтів.

7.2.3. Приймання ліфтів після монтажу здійснюються згідно з ГОСТ 22845.

7.2.4. Вимірювання параметрів якості руху ліфта здійснюються згідно з ДСТУ ISO 18738-2004.

7.2.5. Дистанційне керування сигналізацією на пасажирських і вантажопасажирських ліфтах здійснюється згідно з ДСТУ pr EN 81-28:2001.

7.2.6. Модернізація ліфтів здійснюється згідно з ГСТУ 36.1-002-97. Після проведення повної модернізації, яка здійснена не поетапно, складається новий паспорт. В інших випадках відомості про заміну устатковання, яка була проведена, заносяться в старий паспорт організацією, яка її провела.

VIII. ВИМОГИ ДО ЛІФТІВ, ПРИДБАНИХ ЗА КОРДОНОМ

8.1. Експлуатація ліфтів, придбаних за кордоном, починається після одержання в установленому порядку дозволу згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.05-2003.

8.2. Паспорти та технічна документація на ліфти повинні бути викладені українською мовою і відповідати вимогам цих Правил.

IX. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

9.1. Реєстрація

9.1.1. Новоустановлені ліфти, крім малого вантажного, підлягають реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці.

9.1.2. Реєстрація проводиться відповідно до вимог цього розділу.

9.1.3. Для реєстрації суб'єкт господарювання, у власності або в користуванні якого є ліфти та який має намір їх експлуатувати, подає письмову заяву (додаток 3 цих Правил), паспорт ліфта (додаток 4 до цих Правил) та акт технічної готовності ліфта (ГСТУ 36.1-001-97).

У заяві зазначаються відомості про дозвіл на експлуатацію ліфтів, який отримано суб'єктом господарювання відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.05-2003, або копія договору з організацією, яка має такий дозвіл на експлуатацію ліфтів.

У паспорті ліфта повинен бути запис про призначення особи, відповідальної за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, і електромеханіка, відповідального за справний стан ліфта.

Акт технічної готовності ліфта складається організацією, яка змонтувала ліфт або виконала його заміну, реконструкцію чи модернізацію, та вкладається в паспорт ліфта разом з такою документацією:

- протокол перевірки ланцюга між нульовим проводом вводу і зануленими елементами електроустатковання (ГСТУ 36.1-001-97);

- протокол перевірки опору заземлювача (ГСТУ 36.1-001-97);

- протокол перевірки стану ізоляції електроустатковання і електричних мереж ліфта (ГСТУ 36.1-001-97);

- протокол виміру повного опору петлі "фаза-нуль" (ГСТУ 36.1-001-97);

- акт на приховані роботи (перекриття, установлення закладних деталей тощо);

- акт готовності будівельної частини (додаток 5 до цих Правил).

9.1.4. У разі встановлення двох або більше ліфтів в одному машинному приміщенні в монтажному (установчому) кресленні кожного ліфта повинно бути зображене загальне машинне приміщення із зазначенням розміщення устатковання всіх ліфтів, позначається нумерація і вказується відстань між елементами устатковання ліфтів, а у разі розміщення ліфтового устатковання в одній загальній шахті, яка не розділена по всій висоті перегородкою, в установчому кресленні кожного ліфта повинна бути зображена загальна шахта, позначається нумерація і вказуються відстані між елементами устатковання суміжних ліфтів.

9.1.5. На реєстрацію нововиготовленого ліфта подається паспорт ліфта або дублікат паспорта, складений виробником.

9.1.6. Ліфти підлягають перереєстрації після:

- реконструкції;

- модернізації, якщо був складений новий паспорт ліфта;

- передачі у власність або експлуатацію іншому суб'єкту господарювання.

9.1.7. Реєстрація здійснюється не пізніше ніж у десятиденний строк з дня одержання документів територіальним органом виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці.

У разі відмови в реєстрації повинно бути письмово вказано причину відмови з посиланням на відповідні пункти цих Правил.

9.1.8. Ліфт знімається з реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці за заявою суб'єкта господарювання у разі:

- списання ліфта, що став не придатним для подальшої експлуатації;

- демонтажу.

9.1.9. Ліфти вантажні малі споряджаються індивідуальним номером і під цим номером обліковуються в журналі обліку суб'єкта господарювання.

9.2. Технічний огляд, експертне обстеження і введення в експлуатацію

9.2.1. У процесі експлуатації ліфти підлягають технічним оглядам і експертним обстеженням, проведення яких здійснюється згідно з НПАОП 0.00-6.18-2004 і цим розділом.

9.2.2. Ліфти повинні підлягати технічним оглядам:

- первинному (повному);

- періодичному (черговому);

- позачерговому.

Технічний огляд ліфтів проводять у кілька етапів:

- вивчення експлуатаційних, конструкторських (проектних) і ремонтних документів (у разі наявності);

- аналіз умов та режимів експлуатації;

- проведення огляду;

- проведення випробовування, неруйнівного контролю, якщо це передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами;

- оцінка технічного стану;

- визначення умов та строку подальшої експлуатації.

9.2.3. Технічний огляд устатковання проводить спеціалізована організація (крім первинного та позачергового, який проводить уповноважена організація у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного або технічного характеру).

9.2.4. Суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення технічного огляду повідомляє про це у письмовій формі спеціалізовану організацію, а про проведення первинного або позачергового технічного огляду у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного або технічного характеру, - уповноважену організацію.

9.2.5. У разі, коли через несправність або з інших причин неможливо провести технічний огляд устатковання в зазначений строк, роботодавець зобов'язаний зробити це достроково або припинити експлуатацію устатковання.

9.2.6. Під час проведення технічного огляду ліфта (крім первинного) повинні бути присутні:

- суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа;

- особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів;

- електромеханік, відповідальний за справний стан ліфта.

Під час проведення первинного технічного огляду, який проводить уповноважена організація, крім осіб, вказаних в пункті 9.2.6 цих Правил, повинні бути присутні:

1) представник будівельної організації, яка побудувала будівельну частину ліфта;

2) представник монтажної організації, яка змонтувала ліфт.

9.2.7. У разі виявлення в процесі технічного огляду порушень, вказаних у пункті 9.7.15, робота ліфта повинна бути призупинена до їх усунення і в паспорті ліфта повинен бути зроблений відповідний запис особою, яка його проводила.

Дозволяється введення ліфта в експлуатацію, якщо виявлені несправності були усунені в процесі перевірки і технічного огляду.

9.3. Первинний (повний) технічний огляд

9.3.1. Первинний (повний) технічний огляд ліфтів проводять після установлення ліфта перед введенням в експлуатацію.

Під час проведення повного технічного огляду ліфт повинен підлягати огляду, перевірянням і динамічному випробовуванню.

Випробовування ліфта проводять відповідно до вимог інструкції виробника ліфта, якщо така є. У разі її відсутності - в обсязі вимог цього розділу.

9.3.2. Під час огляду ліфта повинно бути перевірено:

- стан устатковання і його кріплень, канатів, ланцюгів, електропроводки, огорожі шахти, огорожі машинного і блочного приміщень, а також відстані і розміри, регламентовані цими Правилами;

- наявність і стан заводських табличок і графічних символів;

- наявність і стан технічної документації;

- наявність дозволу на експлуатацію (технічне обслуговування) і ремонт ліфтів;

- відповідність установлення ліфта установчому кресленню і наявність у ньому і в принциповій електричній схемі записів відповідальної особи про відповідність виконаних монтажних робіт кресленням. Записи повинні бути підписані відповідальною особою.

9.3.3. Під час перевіряння ліфта з порожньою кабіною повинна бути проконтрольована робота:

- лебідки;

- дверей кабіни і шахти;

- пристроїв безпеки, крім тих, які перевіряються під час динамічного випробовування ліфта;

- системи керування;

- сигналізації і освітлення;

- гідроприводу (витікання і тиск робочої рідини) у гідравлічного ліфта.

Зовнішнім оглядом слід перевірити стан купе кабіни.

Крім того, у ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, перевірити неможливість підіймання противаги за нерухомої кабіни.

9.3.4. Під час динамічного випробовування ліфта повинні бути перевірені міцність механізмів ліфта, його кабіни, підвісок, канатів (ланцюгів) і їх кріплення, а також дія гальма.

У ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, додатково перевірити відсутність сковзання канатів у канавках шківа.

Під час випробовування гідравлічного ліфта перевіряється міцність і герметичність гідроциліндра і трубопроводів, міцність конструкцій і правильність налагоджування запобіжного клапана та його спрацювання.

А також повинно бути перевірено, що кабіна з номінальним навантаженням, установлена на верхньому поверсі, не опускається більше ніж на 10 мм вниз за 10 хв.

9.3.5. Під час випробовування ліфта з електроприводом постійного струму або з частотним регулюванням, у яких передбачене утримання кабіни на рівні поверхової площадки за рахунок магнітного поля (крутильного моменту) електродвигуна, додатково перевірити надійність електричного гальмування, тобто утримання кабіни приводом з розімкнутим механічним гальмом у разі наявності в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта, визначеній за фактичною корисною площею підлоги кабіни, під час розміщення кабіни на рівні нижньої і верхньої поверхової площадок протягом максимального часу, який вказаний в інструкції виробника на кожній з них.

9.3.6. Під час динамічного випробовування ліфта перевірити в дії його механізми, спрацювання уловлювачів і обмежувача швидкості, а також перевірити точність зупинення кабіни.

Випробовування буферів кабіни повинно проводитись тільки після монтажу ліфта.

Випробовування, крім перевіряння точності зупинки кабіни, проводити за наявності в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта.

Перевіряння точності зупинення кабіни повинно проводитись під час руху в обох напрямках порожньої кабіни і кабіни з вантажем, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта.

9.3.7. Випробовування буферів повинно проводитись з номінальною або зменшеною (вказаною виробником в інструкції по випробовуванню ліфта) швидкістю руху кабіни (противаги), крім гідравлічних буферів, зі зменшеним ходом плунжера.

Випробовування гідравлічних буферів зі зменшеним ходом плунжера повинно проводитись зі швидкістю руху кабіни (противаги) на 15 % менше від швидкості, на яку вони розраховані. У цьому випадку в паспорті ліфта повинна бути указана швидкість, за якої випробовуються буфери.

9.3.8. Під час випробовування буферів повинна бути унеможливлена дія пристрою уповільнення і точного зупинення на нижній і верхній поверхових площадках.

Вимкнення електродвигуна перед посадкою кабіни або противаги на буфер здійснюється кінцевим вимикачем.

9.3.9. Результати випробовувань буфера вважаються незадовільними, якщо:

- у пружинного буфера під час посадки кабіни або противаги на нього відбувається повне стискання пружини або її поломка;

- у гідравлічного буфера відбувається заїдання плунжера під час посадки кабіни або противаги на буфер або у разі зворотного його ходу після зняття кабіни (противаги) з буфера.