______________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКІВ

________________

(місце видання)

_________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №________

ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКІВ

 

Електромонтажники при провадженні робіт відповідно до наявної кваліфікації зобов'язані виконувати вимоги безпеки, викладені в «Типовій інструкції з охорони праці для працівників будівництва, промисловості будівельних матеріалів і житлово-комунального господарства», даної інструкції, розробленої з урахуванням будівельних норм і правил , Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, а також вимоги інструкцій заводів — виготовлювачів устаткування, механізмів, пристосувань, інструменту і засобів захисту, застосовуваних у процесі роботи.

 

1. Вимоги безпеки перед початком роботи

 

1. 1. Перш ніж приступити до роботи, електромонтажники зобов'язані:

а) пред'явити керівнику посвідчення про перевірку знань безпечних методів робіт;

б) одержати завдання в  бригадира або керівника і пройти інструктаж на робочому місці по специфіці виконуваних робіт;

в) при виконанні робіт підвищеної небезпеки ознайомитися із заходами, що забезпечують безпечне провадження робіт, і розписатися в наряді-допуску, виданому на роботу, що доручається;

г) надягти спецодяг, спецвзуття і каску встановленого зразка і, якщо потрібно, необхідні засоби захисту.

1.2. Після одержання завдання електромонтажники зобов'язані:

а) перевірити робоче місце, проходи до нього й огородження на відповідність вимогам безпеки, при необхідності виконати заходи, зазначені в наряді-допуску. Видалити сторонні предмети і матеріали;

б) перевірити справність устаткування, пристосувань і інструменту, а також достатність освітленості робочих місць;

в) підібрати, попередньо перевіривши справність і терміни останніх іспитів, засоби захисту і пристосування, застосовувані для роботи: діелектричні і вимірювальні штанги (кліщі), покажчики напруги, інструмент з ізольованими ручками, діелектричні рукавички, боти, калоші і килими; підмости, сходи, запобіжні пояси й ін.;

г) перевірити справність редукторів і манометрів балонів з газами, герметичність сулій з електролітом, кислотою, лугом, цілісність упакування піротехнічних, термітних патронів і сірників, епоксидних і поліуретанових компаундів, отверджувачів і т.д.

1.3. Електромонтажники не повинні приступати до роботи при наступних порушеннях вимог безпеки:

а) загазованості приміщень, де має  працювати;

б)  відсутності або несправності приточно-витяжної вентиляції, відсутності спеціальних розчинів для нейтралізації розлитого електроліту,  кислоти або лугу при роботах в акумуляторній;

в) відсутності або несправності лісів, настилів,  риштовання або інших засобів підкладання, наявності необгороджених прорізів і перепадів по висоті в зоні провадження робіт;

г) несправності засобів захисту від падіння при роботі на висоті (запобіжні пояси, страхувальні канати і т.д.);

д) несвоєчасному проходженні чергових іспитів (технічного огляду) засобів підкладання, сход, індивідуальних (колективних) засобів захисту;

е) відсутності видимих розривів електричних ланцюгів, по яких може бути подана напруга на місце робіт, і захисного заземлення відключеної частини електроустановки;

ж) відсутності або закінченні терміну дії наряду-допуску при роботі в діючих електроустановках;

з) перебуванні робочого місця в межах небезпечних зон, границі яких приведені в таблиці.

 

Напруга, кв

Відстані, що обмежують небезпечну зону від необгороджених неізольованих частин електроустановки від проекції проводу ВЛ, що знаходяться піл напругою, м

До 1

1,5

Від 1 до 20

2,0

від 35 до 110

4,0

від 150 до 220

5,0

330

6,0

від 500 до 750

9,0

800 (постійного струму)

9,0

 

Про виявлені порушення вимог безпеки електромонтажники повинні повідомити керівнику робіт.

 

2. Вимоги безпеки під час роботи

 

2.1. При електромонтажних роботах повинні виконуватися наступні вимоги безпеки, загальні для окремих професій і робіт:

а) не допускається виконання роботи поза приміщеннями на висоті, а також при застосуванні електроустаткування, вимірювальних приладів під час тумана, дощу, грози, ожеледі і при вітрі силою 12 м/с і більш;

б) свердління і пробивання отворів у цеглі і бетоні, протягання сталевого проводу і труби необхідно робити із використанням захисних окулярів з небиткими стеклами. При пробиванні отворів ручним інструментом (шлямбуром, оправленням і т.п.) необхідно перевірити, щоб довжина його робочої частини перевищувала товщину стіни не менш, ніж на 200 мм;

в) при затягуванні проводу (кабелю) у трубу (канал) руки працюючого повинні бути на відстані не менш 1 м від торця труби (каналу);

г) при вимірі опору ізоляції жил проводів і кабелів мегомметром (виконується персоналом із кваліфікаційною групою по електробезпечності не нижче III) кінці проводів (кабелів) із протилежної сторони повинні бути обгороджені або знаходитися під контролем спеціально виділеного для цих цілей чергового, атестованого за правилами електробезпечності;

д) електромонтажному персоналу забороняється робити які-небудь роботи, що відносяться до експлуатації електроустановок на будівельному майданчику;

е) при застосуванні вантажопідйомних кранів до стропування матеріалів, виробів і конструкцій допускаються електромонтажники, що мають посвідчення стропальника (такелажника).

2.2. При роботі на висоті електромонтажники повинні виконувати наступні вимоги безпеки:

а) застосовувати інвентарні засоби підкладання, що пройшли іспити у встановлений термін;

б) при роботі на висоті більш 1,3 м робітники місця повинні мати захисні огородження висотою 1,1 м;

в) подавати предмети працюючому на висоті  за допомогою мотузки. Щоб уникнути розгойдування предмет необхідно дотримувати відтягненням:

г) забороняється працювати на монтуємих конструкціях, шинопроводах, лотках, ходити по них, а також перелазити через огородження;

д) обгороджувати місця установки приставних сход на ділянках руху  транспорту або людей;

е) забороняється застосовувати як засоби підкладання шухляди,  бочки або інші випадкові предмети;

ж) при виконанні верхолазних робіт варто виконувати вимоги, викладені в «Типовій інструкції з охорони праці для працівників, що виконують верхолазні роботи».

2.3. При роботі в колодязях, колекторах і інших підземних спорудах слід виконувати наступні вимоги безпеки:

а) для освітлення робочих місць у колодязях і тунелях варто застосовувати світильники напругою 12 В або акумуляторні ліхтарі, а для роботи — електричний інструмент напругою не вище 42 В, що відповідає по виконанню категоріям приміщень по електро-, пожежо- і вибухонебезпечності;

б) при відкриванні колодязів необхідно застосовувати іскро безпечний інструмент, а також уникати ударів кришки об горловину люка. Щоб уникнути ушкодження  рук або ніг знімати кришки з колодязів необхідно за допомогою захоплень;

в) при роботі в колодязях двоє робітників повинні знаходитися поза колодязем, страхувати безпосередніх виконавців роботи за допомогою страховочних канатів, прикріплених до лямочних запобіжних поясів працюючих у колодязі. У відкритого люка колодязя потрібно установити попереджуючий  знак або зробити огородження;

г) під час роботи в колекторах і тунелях електромонтажники повинні мати можливість виходу з двох сторін;

д) у підземних спорудах до місця роботи необхідно іти по встановлених маршрутах, не доторкаючись до кабелів, проводів, корпусам електроустаткування.

2.4. При роботі на діючих підприємствах варто виконувати наступні вимоги безпеки:

а) електромонтажники зобов'язані дотримувати правила внутрішнього розпорядку і вимоги безпеки діючого підприємства;

б) керуватися вимогами наряду-допуску, виданого на виконувану роботу;

в) при провадженні робіт забороняється використовувати для закріплення технологічного і монтажного оснащення діючі трубопроводи й устаткування, а також технологічні конструкції.

2.5. У діючих електроустановках працювати  по наряду-допуску, дотримуючи наступних вимог безпеки:

а) перед початком робіт пред'явити допускаючому посвідчення по техніці безпеки на право провадження робіт у діючих електроустановках із указівкою кваліфікаційної групи по електробезпечності;

б) одержати інструктаж від  допускаючого, у якому чітко визначені границі робочого місця, види майбутніх робіт, міри безпеки і зазначене електроустаткування, що залишилося під напругою;

в) роботи потрібно виконувати в межах робочого місця, передбаченого нарядом-допуском;

г) виконувати роботи  під наглядом виконавця робіт (наблюдаючого);

д) електромонтажні роботи виконувати при знятій напрузі з усіх струмоведучих частин, що знаходяться в зоні провадження робіт, із забезпеченням видимих розривів електричного ланцюга і заземленні (занулені) від'єднанних струмоведучих частин. Зону, виділену для провадження робіт, необхідно відгородити. Схема огородження повинна виключати випадкове проникнення електромонтажників за межі виділеної зони;

е) електромонтажні роботи, виконувані в охоронній зоні діючої ВЛ, робити під безпосереднім керівництвом відповідального за безпечне провадження робіт, при наявності наряду-допуску на зазначену роботу, розробленого з урахуванням інтересів і вимог експлуатуючої і монтажної організацій, а при роботі з застосуванням вантажопідйомних механізмів — і власника зазначеного механізму.

Аналогічні вимоги безпеки варто дотримувати при монтажі ВЛ у зоні дії наведеної напруги, коли його величина більш 42 В. При цьому накладення захисного заземлення на проводи  лінії варто виконувати безпосередньо в місцях провадження робіт;

ж) провід, що розгортається, варто заземлювати в місці приєднання його до тягового механізму. Заземлення його на  барабані або в якому-небудь іншім місці забороняється. З погляду безпеки провід, що розгортається, варто прирівнювати до проводів, що знаходиться під напругою, і не допускати дотику до нього без захисних засобів.

2.6. При роботі з електрифікованим інструментом забороняється:

а) допуск до роботи осіб, що мають кваліфікаційну групу по електробезпечності нижче другої;

б) передавати його для роботи (хоча б і на нетривалий час) не атестованим особам;

в) виконання робіт із приставних сход;

г) залишати електроінструмент без нагляду і включеним в електричну мережу.

2.7. При монтажі кабельних ліній необхідно виконувати наступні вимоги безпеки:

а) перед переміщенням барабана з кабелем ужити заходів, що виключають захоплення одягу робітників. Для цього необхідно видалити з барабана цвяхи, що стирчать, а кінці кабелю надійно закріпити;

б) для розмотування кабелю барабан установити на домкрати відповідної  вантажопідйомності або спеціальні візки і підняти на 0,15—0,2 м від поверхні;

в) на трасах прокладки кабелів, що мають повороти, забороняється розміщатися усередині кутів повороту кабелю, підтримувати кабель на кутах повороту, а також відтягати його вручну. На прямолінійних ділянках траси електромонтажникам варто знаходитися по одній стороні кабелю;

г) при ручній прокладці кабелю кількість електромонтажників повинна бути такою, щоб на кожного з них приходилася ділянка кабелю масою не більш 35 кг;

д) при масі кабелю більш 1 кг на 1 м його підйом і кріплення з приставних  сход або сходів-драбин забороняються;

е) відстань від краю траншеї до кабельних барабанів, механізмів і пристосувань повинне бути не менш її глибини;

ж) опускати останній виток кабелю з барабана в  колодязь або тунель  плавно за допомогою прядив'яного каната;

з) розпалювати пальники, паяльні лампи, розігрівати кабельну масу і розплавляти припій  на відстані не менш 2 м від колодязя (тунелю). Опускати в колодязь розплавлений припій і розігріту кабельну масу  в  ковші або закритій посудині, підвішеній за допомогою карабіна до металевого тросика;

и) при роботі з епоксидним компаундом і отверджувачем варто дотримувати міри безпеки, прийняті для робіт з токсичними речовинами;

к) кабельну масу для заливання муфт варто розігрівати в металевому просушеному посуді з кришкою і носиком. Забороняється доводити масу до кипіння. Неприпустиме улучення води в гарячу масу,

л) розігрівати і переносити ківш із припоєм, а також посудини з кабельною масою  в захисних окулярах і брезентових рукавицях довжиною до ліктя. Передавати ківш із припоєм або посудину з кабельною масою з рук у руки забороняється (для передачі ємність необхідно ставити на  землю або міцну підставу).

2.8. При монтажі силових і освітлювальних мереж необхідно виконувати наступні вимоги безпеки:

а) розміщати труби і металоконструкції на  землі або на підлоги на підкладках;