Міністерство палива та енергетики України

ПРИМІРНАІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ВІТРЯНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЯХ

УЗГОДЖЕНО

Національним науково-дослідним інститутом охорони праці Листвід 27.04.2000 №130

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством палива та енергетики України Наказ

від 24.10.2001 №512

ГКД 341.003.003.007-2001

ПІ 1.1.10-326-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ

НА ВІТРЯНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЯХ

Чинний від 2001-11-01

1 Загальні положення

1.1 Галузь застосування

Ця примірна інструкція встановлює основні вимоги з охорони праці при здійсненні експлуатації, технічного обслуговування, ремонтних, налагоджувальних та інших робіт на вітряних електричних станціях (ВЕС).

Дія документу поширюється на усі ВЕС, підпорядковані Міністерству палива та енергетики України, що споруджуються та експлуатуються з використанням державних капітальних вкладень. Для інших власників ВЕС положення документу мають рекомендаційний характер.

1.2. Особливості вітроелектричних станцій

1.2.1. Основні споруди та устаткування ВЕС призначені для перетворення кінетичної енергії вітру на електричну та передачу її в електричну мережу.

Основні споруди та устаткування ВЕС:

вітроелектричні установки (ВЕУ);

метеопости;

центральний пункт керування (ЦПК) з обладнанням керування, контролю та діагностики;

розподільчі пристрої ВЕС;

кабельні та повітряні лінії електропередачі;

допоміжні споруди та устаткування для забезпечення експлуатації.

1.2.2. Основне енергетичне устаткування ВЕС розташоване просто неба і не має огороджень.

1.2.3. До складу ВЕС входить велика кількість ВЕУ, що працюють одночасно і які розосереджені на великій території.

1.2.4. Майданчики ВЕС розташовуються за межами населених пунктів, іноді на значних відстанях від диспетчерських служб, медичних та протипожежних закладів.

1.2.5. ВЕУ призначені для роботи у природних кліматичних умовах і домінують на рельєфі місцевості, тому зазнають впливу таких факторів, як прямі удари блискавки, обледеніння, снігопад, збільшення швидкості вітру до небезпечних для даного типу ВЕУ величин тощо.

1.2.6. Основне обладнання ВЕУ знаходиться на висоті і потребує для монтажу та ремонту застосування підйомно-транспортних засобів.

1.2.7. ВЕУ мають габаритні вузли та деталі (ротор, віндрози та ін.), що обертаються і не мають огороджувальних конструкцій.

1.3 Вимоги щодо умов і порядку допуску працівників до самостійної роботи

1.3.1 До виконання робіт, пов'язаних з експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом, налагодженням і обладнанням ВЕС допускаються працівники, віком не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження, навчання та перевірку знань технології виробництва, правил охорони праці, пожежної безпеки, внутрішнього трудового розпорядку та навичок надання долікарської допомоги потерпілим.

1.3.2 Працівники, які виконують роботи з експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, налагодження ВЕУ, підстанцій і розподільчого устаткування ВЕС, повинні знати і керуватися вимогами, викладеними у таких чинних нормативних документах:

ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок;

ДНАОП 0.00-1.03-93 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

НАОП 1.1.10-1.07-82 Правила застосування та випробування засобів захисту, які використовуються в електроустановках (Видання 8-е);

НАОП 1.1.10-5.05-86 Інструкція щодо надання першої допомоги потерпілим у зв'язку з нещасними випадками при обслуговуванні енергетичного обладнання.

1.3.3 Керівники, спеціалісти і працівники, що виконують роботи з експлуатації, обслуговування та інших видів робіт на ВЕУ та ВЕС, відповідно до вимог ГКД 34.12.102-95 "Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників підприємств, установ і організацій Міненерго України з питань охорони праці та експлуатації обладнання. Положення", повинні періодично проходити навчання, інструктажі і перевірку знань з питань охорони праці та безпечної експлуатації вітроелектричного обладнання, підйомно-транспортних механізмів, проведення робіт на висоті. Керівники робіт по нарядах на ВЕС повинні мати кваліфікаційну групу з безпеки не нижче IV.

1.3.4. Працівник перед допуском до самостійного виконання робіт, пов'язаних з експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом та налагодженням устаткування, повинен пройти стажування під наглядом досвідченого працівника протягом не менше перших десяти робочих змін.

1.3.5. Допуск до стажування і самостійної роботи працівників ВЕС оформляється наказом по ВЕС.

1.3.6. Стороння організація, яка направляє працівників у відрядження, повинна в письмовій формі проінформувати керівництво ВЕС про групи з безпеки своїх працівників та зазначити осіб, які можуть виконувати обов'язки керівника робіт, наглядача, члена бригади.

1.3.7. Відряджені працівники повинні пройти на ВЕС інструктаж з правил безпеки з урахуванням особливостей устаткування, де їм належить виконувати роботу.

1.4 Вимоги щодо правил внутрішнього трудового розпорядку

1.4.1. Роботи з технічного обслуговування, ремонту, налагодження на ВЕС виконуються за нарядом або розпорядженням, як правило, у денний час доби.

1.4.2. Всі працівники, які перебувають на відкритій території ВЕС та на ВЕУ, повинні носити захисні каски. Без них, а також без інших, обов'язкових для виконання того чи іншого виду робіт, засобів індивідуального захисту працівники до виконання робіт не допускаються.

1.4.3. Під час виконання робіт в електричних схемах ВЕУ та ВЕС необхідно дотримуватись вимог ДНАОП 1.1.10-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок» зі змінами та доповненнями.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. На початку робочої зміни робоче місце та необхідне обладнання, передбачене для виконання робіт, повинно бути перевірено па предмет відсутності та усунення несправностей. В разі виявлення несправностей, які працівник не може усунути власними силами, він повинен доповісти про них безпосередньому керівнику.

2.2. Оперативно-виробничі працівники повинні ознайомитися з інформацією автоматизованої системи керування ВЕС (АСК ВЕС) та даними про несправності в роботі устаткування, які були зафіксовані в оперативному журналі попередньою зміною, а саме:

- про несправності в роботі обладнання:

найменування обладнання;

кількість годин у неробочому стані;

дата та час реєстрації виникнення несправності; 4)вжиті заходи;

дата та час обслуговування чи ремонту;

причина несправності;

замінені деталі;

- про аварійні ситуації та вжиті заходи щодо відновлення нормального режиму.

2.3 Виробничі працівники, у тому числі ремонтні служби, повинні перед початком робочої зміни отримати наряд-допуск чи розпорядження на проведення робіт з указанням змісту робіт, місця їх проведення, дати та часу початку та закінчення робіт. Обов'язковим є цільовий інструктаж з правил безпеки під особистий розпис.

Виробничі працівники, що обслуговують електричну частину ВЕУ та ВЕС, повинні бути забезпечені всіма необхідними засобами захисту для безпечного виконання робіт.

Засоби захисту, прилади, пристрої та інструмент повинні оглядатися і випробуватися згідно з НАОП 1.1.10-1.07-82 "Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках".

2.3.2 Усі роботи на електрообладнанні, в контрольно-розподільчій шафі дозволяється викопувати тільки після зупинення ВЕУ та вимкнення комутаційних апаратів, що з'єднують установку з електричною мережею.

2.4 За необхідності проведення робіт у гондолі слід зупинити ВЕУ, переконатися, що лопаті ротора переведені у флюгерне положення (якщо це передбачено конструкцією), ручні гальма затиснуті, механізм повороту гондоли застопорений.

Забороняється підніматися на ВЕУ або знаходитися в її гондолі під час роботи ВЕУ.

2.5 До початку роботи необхідно:

вимкнути усі комутаційні апарати, через які можлива подача напруги на робоче місце;

зняти напругу з електричних схем керування цими апаратами і заборонити виконання будь-яких робіт у колах електричних схем керування ВЕУ;

вивісити плакати "Не вмикати. Працюють люди";

перевірити відсутність напруги на робочому місці;

за необхідності заземлити робоче місце. Якщо заземлювач переносний, то його треба спочатку приєднати до "землі", потім до знеструмленого обладнання. Вивісити плакат "Заземлено";

обгородити за необхідності робочі місця або струм-провідні частини, що залишилися під напругою, і вивісити на огородження плакати безпеки;

- вжити заходів безпеки, що виключають можливість доступу сторонніх осіб у шафу керування, силову шафу.

2.6. Перед початком робіт особа, що видає завдання, повинна визначити можливі випадки виникнення небезпеки і захисні засоби, які необхідно встановити на робочому місці.

2.7. Працівники перед роботою повинні перевірити засоби індивідуального захисту, такі як пояс запобіжний монтажний, кігті, лази та інші на предмет відсутності пошкодження перед їх застосуванням. При цьому слід приділяти увагу таким пошкодженням:

зарубки;

тріщини;

стирання або розриви;

граничний знос;

окислення або інші види корозії тощо.

Забороняється користуватися обладнанням, в якому під час огляду бу-ли виявлені дефекти.

2.8. Методи страховки працівників під час технічного обслуговування ВЕУ повинні відповідати вимогам інструкції з експлуатації з урахуванням конструктивних особливостей конкретних типів ВЕУ.

2.9. До початку роботи па обладнанні ВЕС керівник робіт повинен пе-ревірити наявність зв'язку між робочим місцем і ЦПК.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Експлуатація ВЕУ проводиться оперативно-виробничими працівниками згідно з документами щодо експлуатації, наданих виробником ВЕУ, доповненими вимогами, що стосуються конкретних умов на площадці. Під час експлуатації ВЕУ працівники повинні дотримуватися регламенту запуску та відключення, операцій щодо усунення аварійних ситуацій та їх запобігання. Перед запуском ВЕУ, після незапланованого автоматичного відключення, слід з'ясувати причину цього відключення. Усі незаплановані відключення повинні реєструватися.

3.2. Під час проведення робіт у гондолі ВЕУ повинен бути встановлений зв'язок з працівником, який знаходиться нагорі.

3.3. Для передачі невеликих предметів працівникам, які знаходяться нагорі ВЕУ, слід використовувати нескінченний канат (мотузку, шнур), за необхідності - з кошиком. Забороняється використовувати для цього металевий канат.

Кидати будь-які предмети нагору (вниз) забороняється.

3.4. Під час виконання робіт на механічній та (або) електричній частині ВЕУ слід забезпечити цілісність захисного заземлення.

3.5. Для визначення технічного етапу заземлюючих пристроїв проводяться:

зовнішній огляд їх видимої частини;

огляд з перевіркою цілісності кіл електричної схеми між заземленням і елементами, які заземлюються (відсутність обривів і незадовільних контактів у проводці, яка з'єднує обладнання із заземлюючим пристроєм).

3.6 Кількість працівників, які одночасно знаходяться на одній ВЕУ під час її технічного обслуговування, визначається інструкцією заводу виробника, але не менше двох. Виняток становлять ВЕУ малої потужності, у яких доступ до механізмів і апаратури, розташованих нагорі, здійснюється ззовні. У цьому випадку знизу має здійснюватись нагляд за працюючим на висоті.

3.7. Під час пересування по драбині башти уверх (вниз) на кожній секції драбини не повинно бути більше однієї особи.

3.8. У разі необхідності подачі напруги на ВЕУ (або її складову частину), для перевірки обладнання в процесі технічного обслуговування чи ремонту, слід діяти згідно з вимогами відповідної інструкції з експлуатації.

3.9 При штормовому попередженні з метеостанції, при сильній грозі або вітрі, який за швидкістю перевищує допустимі значення для безпечної роботи ВЕУ, установки зупиняються, а також припиняються будь-які роботи на ВЕУ. В цей час знаходження працівників на площадці ВЕС заборонено.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У тих випадках, коли існує загроза пожежі чи ризик руйнування ВЕУ або її складових частин, забороняється наближатися до ВЕУ, доки не буде з'ясовано потенційний ризик.

5.2. Під час підготовки плану дій щодо ліквідації аварійної ситуації необхідно пам'ятати, що ризик руйнування конструкції посилюється за наявності таких ситуацій:

перевищення швидкості вітру понад допустиму;

обледеніння;

грози;

землетрусу;

обриву проводів;

відмови гальмів;

незбалапсованості ротору;

ослаблення кріплень;

дефекту змащення;

піщаних бурь;

пожежі, повені;

виходу із ладу окремих вузлів чи деталей ВЕУ.

У разі потреби порушення цілісності заземлення, необхідно попередньо встановити перемички, які шунтуватимуть місця тимчасового розриву.

5.3. Основні дії працівників в разі виникнення аварійних ситуацій

Відрив лопаті (лопатей)

Зупинити ВЕУ згідно з інструкцією з експлуатації, від'єднати від електромережі.

Вихід із ладу окремих вузлів і деталей, а також системи орієнтації та керування ВЕУ, які не викликали аварійної зупинки.

Зупинити ВЕУ згідно з інструкцією з експлуатації, від'єднати від електромережі. Подальші дії - згідно з інструкцією з експлуатації ВЕУ.

Пожежа на ВЕУ.

Викликати державну пожежну охорону. Зупинити ВЕУ згідно з інструкцією з експлуатації, від'єднати від електромережі, вжити всіх заходів щодо ліквідації пожежі наявними на ВЕУ і ВЕС засобами.

Вихід з ладу системи автоматизованого керування ВЕС.

Дії згідно з інструкцією з експлуатації АСК ВЕС та інструкцією по запобіганню та ліквідації аварій на ВЕС.

Аварійне вимкнення електромережі.

З'ясувати час подачі напруги в мережу в диспетчерській службі районних електричних мереж. Поінформувати працівників ВЕС про можливу подачу напруги без попередження.

Різка зміна погодних умов (сильне і середнє обледеніння, сильний снігопад, повінь, землетрус, збільшення швидкості вітру, яка перевищує допустиме значення, гроза або ії наближення).

Припинити виконання будь-яких робіт на ВЕУ. У разі потреби - зупинити ВЕУ згідно з інструкцією з експлуатації.

Обмежити (заборонити) переміщення працівників по всій території ВЕС.

Нещасний випадок з працівником.

Звільнити потерпілого від дії електричного струму та (або) інших травмуючих факторів. Зняття напруги для визволення потерпілого від дії електричного струму повинно бути виконано негайно без попереднього отримання дозволу. Подальші дії -у відповідності з інструкцією щодо надання першої долікарської допомоги потерпілим.