Додаток 5 до СУОП

Затверджена

Директор (назва підприємства)

_________________2005 року

Посадова інструкція

технічного директора

_____________________________________

(назва підприємства)

___________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові)

1.Загальні положення

1.1. Технічний директор є першим заступником директора у здійсненні виробничої діяльності і забезпечує виконання статутних завдань.

1.2. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора.

1.3. Визначає науково–технічну політику фірми, забезпечує належний рівень технічної підготовки виробництва, високу якість послуг, що надаються та удосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації персоналу, виконує обов’язки служби охорони праці.

1.4. Технічний директор підпорядковується безпосередньо директору.

1.5. У своїй діяльності керується законами та іншими нормативно–правовими актами, наказами та розпорядженнями директора.

2. Завдання та обов’язки

Технічний директор:

2.1. Вирішує питання, пов’язані з енергетичним та технічним обслуговуванням фірми.

2.2. Забезпечує постійне підвищення ефективності виробництва, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат на виробництво продукції, робіт, послуг, високу їх якість.

2.3. Організовує розробку і виконання планів розвитку фірми її реконструкції та модернізації, планів впровадження нової техніки і технології, у тому числі з питань досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, планово–попереджувальних ремонтів обладнання та будівель і споруд.

2.4. Здійснює контроль за:

додержанням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни; виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін;

своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;

станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;

своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;

забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;

своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства; 

дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;

організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці; 

використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства;

виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та поданням страхового експерта з охорони праці;

проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

2.5. Забезпечує:

 • контроль відповідності стандартам, технічним умовам та нормативним актам про охорону праці устаткування, пристроїв та технологічних процесів, що застосовуються на підприємстві;
 • впровадження на підприємстві стандартів безпеки праці;
 • планову роботу щодо відбору аналізів повітряного середовища, вимірювання рівня виробничих шумів, вібрації, електричних і магнітних полів;
 • додержання вимог безпеки праці в технічній документації, що розробляється на підприємстві або сторонніми організаціями;
 • своєчасне і якісне навчання працівників безпечному веденню робіт;
 • своєчасне виконання перспективних та річних планів заходів щодо охорони праці;
 • безпечну експлуатацію будівель і споруд;
 • опрацювання та організацію функціонування ефективної системи управління охороною праці, сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного працівника;
 • фахову підтримку рішень роботодавця з цих питань;
 • контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства;
 • інформування та надання роз'яснень працівникам підприємства з питань охорони праці;
 • розроблення за участю працівників фірми комплексних заходів для підготовки проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю;
 • складання за участю керівників підрозділів фірми переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення;
 • належне оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасну передачу її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком;
 • інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства;
 • розгляд питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності).

2.6. Проводить перевірки дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

2.7. Складає звітність з охорони праці за встановленими формами.

2.8. Проводить з працівниками вступний інструктаж з охорони праці.

2.9. Веде облік та проводить аналіз причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

2.10. Розглядає листи, заяви, скарги працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

2.11. Організує забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють в межах фірми, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;

2.12. Бере участь у:

 • розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;
 • складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;
 • проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
 • роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони праці;
 • розробленні положень, інструкцій, актів з охорони праці, що діють у межах підприємства;
 • складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди;
 • роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

3. Права

Технічний директор має право:

3.1. Представляти фірму на всіх гілках виконавчої влади та у взаємовідносинах з іншими підприємствами.

 1. Укладати договори із іншими підприємствами з метою виконання покладених на нього завдань та обов’язків .
  1. Видавати розпорядження по підприємству.
  2. Подавати директору пропозиції щодо покращення ефективності роботи підприємства .

4. Відповідальність

Технічний директор відповідає за:

4.1. Впровадження нової техніки, технологій, які не відповідають вимогам нормативно–правових актів з охорони праці.

4.2. Своєчасність проведення планово–попереджувальних ремонтів технологічного обладнання, будівель і споруд.

4.3. Відсутність вимог безпеки праці в технічній документації, що розробляється на підприємстві.

4.4. Виконання заходів з охорони праці.

4.5. Проведення моніторингу дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

5. Повинен знати

5.1. Чинне законодавство, яке регулює господарську діяльність та господарські відносини.

5.2. Трудове законодавство, законодавство про охорону праці та основні положення охорони праці та вимоги безпеки до експлуатації технологічного обладнання.

5.3. Норми ділової поведінки та етики професійних відносин.

5.4. Вітчизняний та світовий досвід, проблематику оптово - роздрібної торгівлі та досвід аналогічних фірм.

5.5. Технологію виробництва продукції, що виробляється, методи господарювання і управління підприємством.

5.6. Порядок укладання і виконання господарських договорів.

6. Кваліфікаційні вимоги

Повна вища технічна освіта, післядипломна освіта в галузі управління виробництвом. Стаж роботи за професією керівника аналогічного рівня не менше 1року та нижчого рівня не менше 5 років.

7. Взаємовідносини за посадою

7.1. Заміщає директора в разі його відсутності.

7.2. Одержує необхідну інформацію від директора.

7.3. Доповідає директору про результати своєї діяльності.