ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 1 грудня 1999 року N 37

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН

3.3.6.037-99

1. Призначення та галузь застосування

1.1. Санітарні норми поширюються на шум, інфра- та ультразвук, що

передаються через повітря (газове середовище), рідке чи тверде се-

редовище і впливають на людину в процесі трудової діяльності.

1.2. Санітарні норми встановлюють:

- класифікацію виробничих акустичних коливань;

- методи гігієнічної оцінки виробничого шуму, ультразвуку та

інфразвуку

- параметри, які нормуються, та їх допустимі величини;

- вимоги до вимірювань на робочих місцях.

1.3. Санітарні норми є обов'язковими для всіх міністерств,

відомств, підприємств, установ, незалежно від відомчої приналеж-

ності та форм власності, громадян, які проектують, виготовляють та

експлуатують обладнання, механізми і інструменти, які є джерелами

шуму, ультразвуку та інфразвуку; які розробляють та впроваджують

заходи щодо зниження шкідливого впливу акустичних коливань на пра-

цюючих; які виконують державний санітарний нагляд за умовами

праці.

1.4. Вимоги цих норм повинні бути враховані у нормативно-технічних

документах: стандартах, будівельних нормах, технічних умовах,

інструкціях, методичних вказівках та ін., які регламентують конс-

труктивні та експлуатаційні вимоги до машин, устаткування, облад-

нання та інструменту, технологічних процесів і регламентів, за-

рубіжних виробів, що є джерелами шуму, ультра- та інфразвуку у ви-

робничих умовах.

1.5. Галузеві (відомчі) документи повинні бути приведені у

відповідність до положень даних норм. Відповідальність за виконан-

ня даних норм покладається на керівників підприємств, установ, ор-

ганізацій незалежно від форм власності.

1.6. З введенням в дію цих санітарних правил втрачають силу: Сани-

тарные нормы шума на рабочих мостах N 3223-85, Санитарные нормы и

правила при работе с оборудованием, создающим ультразвук, переда-

ваемый контактным путем на руки работающих N 2282-80, Санитарные

нормы и правила при работе на промышленных ультразвуковых установ-

ках N 1733-77, Гигиенические нормы ультразвука на рабочих местах N

2274-80, Санитарные нормы по ограничению шума на подвижном составе

железнодорожного транспорта N 877-71, Санитарные нормы и правила

по ограничению вибрации и шума на рабочих местах тракторов, сель-

скохозяйственных, мелиоративных, строительно-дорожных машинах и

грузового автотранспорта N 1102-73, Санитарные правила по гигиене

труда водителей N 4616-88 (у частині допустимих рівнів шуму), Са-

нитарные нормы шума на морских судах N 2498-81 (у частині допусти-

мих рівнів шуму на робочих місцях), Дополнения к санитарным нормам

шума на морских судах N 2498-81 для производственно-технологичес-

ких помещений и рабочих мест на промысловых палубах морских судов

флота рыбной промышленности N 4143-86, Санитарные нормы в помеще-

ниях судов речного флота N 1404-76 (у частині допустимих рівнів

шуму на робочих місцях), Методические указания по проведению изме-

рений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах N 1844-78.

2. Класифікація виробничих акустичних коливань

2.1. Класифікація шумів

2.1.1. За характером спектра шуми слід поділяти на:

- широкосмугові, з безперервним спектром шириною більш ніж одна

октава;

- вузькосмужні або тональні, в спектрі яких є виражені дискретні

тони. Тональний характер шуму встановлюється вимірюванням вип-

ромінювання у третинооктавних смугах частот по перевищенню рівня

шуму в одній смузі над сусідніми не менш ніж на 10 дБ.

2.1.2. За часовими характеристиками шуми слід поділяти на:

- постійні, рівень шуму яких за повний робочий день при роботі

технологічного обладнання змінюється не більш ніж на 5 дБА при

вимірюваннях на часовій характеристиці "повільно" шумоміра по

шкалі "А";

- непостійні, рівень шуму яких за повний робочий день при роботі

технологічного обладнання змінюється більш ніж на 5 дБА при

вимірюваннях за часовою характеристикою "повільно" шумоміра по

шкалі "А".

2.1.3. Непостійні шуми поділяються на:

- мінливі, рівень яких безперервно змінюється у часі;

- переривчасті, рівень шуму яких змінюється ступінчасто на 5 дБА і

більше при вимірюваннях на часовій характеристиці "повільно" шу-

моміра по шкалі "А", при цьому довжина інтервалів, під час яких

рівень залишається сталим, становить 1 с і більше;

- імпульсні, які складаються з одного або декількох звукових сиг-

налів, кожен з яких довжиною менше 1 с, при цьому, рівні шуму у

дБ(А1) і дБ(А), виміряні на часових характеристиках "імпульс" та

"повільно" шумоміра, відрізняються не менш ніж на 7 дБ.

2.2. Класифікація ультразвуку

2.2.1. За способом передачі від джерела до людини ультразвук

поділяють на:

- повітряний, що передається через повітряне середовище;

- контактний, що передається на руки працюючої людини через тверде

чи рідке середовище.

2.2.2. За спектром ультразвук поділяють на:

- низькочастотний, коливання якого передаються людині повітряним

та контактним шляхом (від 1,2 х 104 до 1,0 х 105 Гц);

- високочастотний, коливання якого передаються людині тільки кон-

тактним шляхом (від 1,0 х 105 до 1,0 х 109 Гц).

2.3. Класифікація інфразвуку

2.3.1. За часовими характеристиками інфразвук поділяють на:

- постійний, рівень звукового тиску якого по шкалі "Лінійна" на

характеристиці "повільно" змінюється не більш ніж на 10 дБ за 1

хв. спостереження;

- непостійний, рівень звукового тиску якого по шкалі "Лінійна" на

характеристиці "повільно" змінюється більш ніж на 10 дБ за 1 хв.

спостереження.

3. Акустичні параметри, що нормуються

3.1. Параметри шуму, що нормуються

3.1.1. Параметри постійного шуму на робочих місцях, що нормуються,

є рівнями звукових тисків у октавних смугах з середньогеометрични-

ми частотами 31,5; 63; 125; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц в деци-

белах, які визначаються за формулою:

|_ = 20 Lg Р/Ро (1)

де: Р - середньоквадратичне значення звукового тиску у кожній ок-

тавній смузі, Па;

Ро - вихідне значення звукового тиску у повітрі, що дорівнює 2 х

10-5 Па.

3.1.2. При орієнтовній гігієнічній оцінці параметрів постійного

широкосмужного шуму на робочих місцях, що нормуються, дозволяється

застосовувати рівень шуму в дБА, виміряний по шкалі "А" часової

характеристики "повільно" шумоміра та визначений за формулою:

|_А = 20 Lg РА /Ро (2)

де: РА - ефективне значення звукового тиску з урахуванням корекції

"А" шумоміра, Па.

3.1.3. Середній рівень звуку або октавних рівнів звукового тиску

визначається згідно з додатком 1.

3.1.4. Параметрами непостійного шуму (що коливається в часі та пе-

реривається) на робочих місцях, які нормуються, є інтегральний

рівень - еквівалентний (по енергії) та максимальний рівень шуму у

дБА.

Для імпульсного шуму нормованим параметром є еквівалентний рівень

шуму у дБАекв. та максимальний рівень шуму - у дБА1.

Еквівалентний рівень - це рівень постійного шуму, дія якого

відповідає дії фактичного шуму із змінними рівнями за той же час,

виміряного по шкалі "А" шумоміра. Еквівалентний рівень визначаєть-

ся відповідно до додатків 2 та 3.

3.1.5. Допускається для характеристики виробничого шуму на робочих

місцях застосовувати дозу шуму або відносну дозу шуму. Метод роз-

рахунку дози наведено у додатку 4.

3.2. Параметри інфразвуку, що нормуються.

3.2.1. Параметри постійного інфразвуку на робочих місцях, що нор-

муються, є рівнями звукового тиску у октавних смугах частот з се-

редньогеометричними частотами 2; 4; 8; 16 Гц у децибелах.

3.2.2. Для непостійного інфразвуку параметром, що нормується, є

загальний еквівалентний рівень звукового тиску по шкалі "Лінійна"

шумоміра у дБлін. Еквівалентний рівень визначають відповідно до

додатків 2 та 3.

3.2.3. Для орієнтовної оцінки постійного інфразвуку допускається

використовувати рівні звукового тиску по шкалі "Лінійна" та "А"

шумоміра.

а) |_лін. - |_ <= 10 дБ, інфразвук практично відсутній;

б) 10 дБ/|_лін. - |_ /<= 20 дБ, інфразвук не виразний;

в) |_лін. - |_ > 20 дБ, виразний інфразвук.

3.3. Параметри ультразвуку, що нормуються

3.3.1. Параметрами ультразвуку, що нормуються, утворюваного коли-

ваннями повітряного середовища у робочій зоні, є рівні звукового

тиску в дБ у третинооктавних смугах з середньогеометричними часто-

тами 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 63,0; 80,0; 100,0 кГц.

3.3.2. Параметром ультразвуку, що нормується і передається кон-

тактним шляхом, є пікове значення віброшвидкості (м/с) у частотно-

му діапазоні від 0,1 МГц до 10 МГц, або його логарифмічний рівень

у дБ, який визначається за формулою:

Lv = 20 lg V/Vо (3)

де: V -пікове значення віброшвидкості, м/с;

Vо - опорне значення віброшвидкості, що дорівнює 5 х 10 м/с.

Для ультразвуку при контактній передачі допускається застосовувати

як параметр, що нормується, інтенсивність у ватах на квадратний

сантиметр (Вт/кв. см).

4. Методи вимірювання шуму, інфразвуку та ультразвуку

4.1. Вимірювання шуму проводиться на постійних робочих місцях у

приміщеннях, на території підприємств, на промислових спорудах та

машинах (в кабінах, на пультах управління і т. п.).

4.1.1. Результати вимірювань повинні характеризувати шумовий вплив

за час робочої зміни (робочого дня).

4.1.2. Встановлюється така тривалість вимірювання непостійного шуму:

- для переривчастого шуму, за час повного робочого циклу з ураху-

ванням сумарної тривалості перерв з рівнем фонового шуму;

- для шуму, що коливається у часі, допускається загальна три-

валість вимірювання - 30 хвилин безперервно або вимірювання скла-

дається з трьох циклів, по 10 хв. кожний;

- для імпульсного шуму тривалість вимірювання - 30 хвилин.

4.1.3. Вимірювання шуму в октавних смугах або рівня шуму прово-

диться за допомогою шумоміра, який відповідає діючим вимогам Держ-

стандарту України і має посвідчення про перевірку.

Вимірювання еквівалентних рівнів шуму слід проводити інтегруючими

шумомірами та шумоінтеграторами.

Допускається використовувати індивідуальні дозиметри шуму з пара-

метром еквівалентності q = 3 - число децибел, що додаються до

рівня шуму, при зменшенні часу його дії у 2 рази для збереження

тієї ж дози шуму.

Прилади повинні бути перевірені в органах Держстандарту.

4.1.4. До та після вимірювань проводять акустичну або електричну

калібровку вимірювальних приладів. Різниця в калібровці не повинна

перевищувати 1 дБ.

4.1.5. При проведенні вимірювань мікрофон слід розташовувати на

висоті над рівнем підлоги чи робочого майданчика (якщо робо-

та виконується стоячи) чи на висоті і відстані від вуха лю-

дини, на яку діє шум (якщо робота виконується сидячи чи лежачи).

Мікрофон повинен бути зорієнтований у напрямку максимального рівня

шуму та віддалений не менш ніж на від оператора, який прово-

дить вимірювання.

4.1.6. При швидкості руху повітря більш ніж 1 м/с на місці, де

проводяться виміри, мікрофон захищений протиповітряним пристроєм.

4.1.7. При проведенні вимірювань октавних рівнів звукового тиску

перемикач частотної характеристики пристрою встановлюють в поло-

женні "фільтр". Октавні рівні звукового тиску вимірюють у смугах з

середньогеометричними частотами 31,5 - 8000 Гц.

При проведенні вимірювань рівнів звуку та еквівалентних рівнів

звуку, дБА, дБАекв. перемикач частотної характеристики пристрою

встановлюють у положенні "А" чи "Аекв".

4.1.8. При проведенні вимірювань рівнів шуму та октавних рівнів

звукового тиску постійного шуму перемикач часової характеристики

пристрою встановлюють в положення "повільно". Значення рівнів

приймають за середніми показниками при коливанні стрілки пристрою.

4.1.9. Значення рівнів шуму та октавних рівнів звукового тиску

зчитують зі шкали пристрою з точністю до 1 дБА, дБ.

4.1.10. Вимірювання рівнів шуму та октавних рівнів звукового тиску

постійного шуму повинні бути проведені у кожній точці не менше

трьох разів.

4.1.11. При проведенні вимірювань еквівалентних рівнів шуму, що

коливаються в часі, для визначення еквівалентного (за енергією)

рівня шуму перемикач часової характеристики пристрою встановлюють

в положенні "повільно". Значення рівнів шуму приймають за показни-

ками стрілки пристрою у момент відліку.

4.1.12. При проведенні вимірювань максимальних рівнів імпульсного

шуму перемикач часової характеристики пристрою встановлюють в по-

ложенні "імпульс". Значення рівнів приймають за максимальним по-

казником пристрою.

4.1.13. Інтервали відліку рівнів шуму, що коливається в часі, при

вимірюваннях еквівалентного рівня тривалістю 30 хвилин становлять

5 - 6 с при загальній кількості відліків 360.