10.1 На кожну ПЛІ 0,38 кВ повинен вестись паспорт, в якому містяться всі необхідні технічні дані лінії. Паспорт повинен систематично поповнюватись відомостями про виконані на ПЛІ ремонти або випробування. Паспорт може зберігатись як на паперовому так і магнітному носіях. В останньому випадку необхідно передбачати його захист від несанкціонованого редагування.

10.2 До паспорту додається також документація, що передається будівельно-монтажною організацією власнику при прийнятті ПЛІ в експлуатацію.

10.3 Всі зміни по ПЛІ, що виникли на ній в процесі експлуатації, а також результати профілактичних випробувань та вимірювань повинні регулярно заноситись до папки об'єкту і залишатися там до закінчення наступних вимірювань або випробувань.

11 ОСОБЛИВОСТІ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТІ ПЛІ

11.1 Загальні положення

11.1.1 В частині організаційних та технічних заходів, що забезпечують безпечні умови праці при експлуатації ПЛІ 0,38 кВ, необхідно в повному

обсязі виконувати заходи, передбачені розділами 6, 7 і 16 ДНАОП 1.1.10-1.01-97, а при виконанні робіт під напругою - "Инструкцией по работам под напряжением на линиях электропередачи напряжением 0,38 кВ Минэнерго УССР".

11.1.2 В процесі експлуатації роботи на ПЛІ можуть проводитись без відключення лінії (під напругою) або з відключенням.

Під напругою можуть виконуватись наступні роботи:

- заміна з'єднувальних, відгалужувальних і натяжних затискачів;

- приєднання і від'єднання відгалужень до вводів в будівлі і споруди;

- ремонт ізоляції окремих жил СІП.

З відключенням ПЛІ повинні виконуватись наступні роботи:

- заміна опор і їх елементів, підтримуючої та іншої арматури кріплення самоутримних ізольованих проводів;

- перетяжка СІП;

- заміні джгута СІП в цілому;

- роботи по роз'єднанню і з'єднанню однієї або кількох жил на лініях, що проходять в вибухо та пожежонебезпечних зонах (поблизу складів п.м.м. мазутосховищ, бензоколонок, газорозподільних станцій і т.п.).

11.1.3 При необхідності роботи з відключенням на окремій жилі СІП допускається виконувати відключення не всієї лінії, а тільки окремої жили СІП, на якій будуть виконуватись роботи. При цьому жила СІП відключається і заземлюється з обох боків, звідки може бути подана напруга та в місці проведення робіт.

Відключена жила виявляється по маркуванню на її ізоляції. Встановлення заземлення виконується в такій послідовності: спочатку заземлюючий провідник приєднується до заземлюючого пристрою, на фазній жилі встановлюється відгалужувальний затискач, покажчиком напруги на затискачі перевіряється відсутність напруги, закріплюється вільний кінець заземлюючого провідника. Робота виконується в діелектричних рукавицях.

11.1.4 При виконанні робіт на фазних жилах під напругою необхідно в зоні робіт, застосовуючи ізоляційні накладки і ковпаки, ізолювати нульову жилу (якщо вона не ізольована) та металеву арматуру.

11.1.5 Бригада, що виконує роботи на ПЛІ, повинна бути укомплектована: засобами індивідуального захисту, інвентарними переносними заземлювальними пристроями, слюсарно-монтажним інструментом з ізоляційними рукоятками, спеціальними технологічними засобами - пристроєм для натягування СІП, пристроями і лебідкою для розкочування проводу, монтажними клинами з ізоляційного матеріалу, ножем для знімання ізоляції, набором інструментів для монтажу затискачів і др., засобами зв'язку з диспетчером.

11.2 Додаткові заходи безпеки при ремонті ПЛІ під напругою

11.2.1 Роботу під напругою дозволяється виконувати при таких атмосферних умовах:

- температура повітря - від мінус 20°С до плюс 40°С,

- швидкість вітру - не більше за 10 м/с,

- відсутність грози,

- відсутність інею, ожеледі на опорах (якщо роботи виконуються з підняттям на опори).

В залежності від вологості повітря і опадів можливість проведення робіт встановлюється таким чином:

- при незначних опадах (мряка) роботу можна розпочинати і виконувати до кінця,

- при сильному дощі, густому тумані, снігопаді роботу не починають, але почату операцію можна завершити.

11.2.2 Особи, що організовують і виконують роботи під напругою, повинні пройти курс навчання і мати в посвідченні відмітки про перевірку знань вимог: охорони праці, технології виконання робіт, пожежної безпеки та ДНАОП при виконанні спеціальних видів робіт.

11.2.3 Бригада, що виконує роботи під напругою, повинна складатись не менше ніж з двох осіб: виконавець робіт, що має допуск до верхолазних робіт, і члена бригади - верховий електромонтер. Низовий електромонтер допускається до роботи в бригаді, яка складається з трьох осіб - виконавець робіт, верховий електромонтер і низовий електромонтер.

11.2.4 Наряд на виконання робіт під напругою видається для кожної дільниці окремо. Допускається видавати один наряд на декілька ПЛІ з почерговим оформленням допуску в наряді на кожному робочому місці.

11.2.5 Особи, що виконують роботи під напругою, повинні мати і застосовувати:

- захисні каски - всі члени бригади,

- захисні окуляри, запобіжний пояс, діелектричні і брезентові рукавиці для їх захисту, діелектричне взуття - виконавець робіт і верховий електромонтер,

- захисні окуляри, діелектричні і брезентові рукавиці для їх захисту, діелектричне взуття - низовий електромонтер.

11.2.6 Робота під напругою повинна бути припинена в таких випадках:

- відключення лінії із-за помилки, допущеної бригадою при виконанні робіт,

- виявлення несправності технічних засобів, що застосовуються в роботі;

- виявлення дефектів на лінії, що порушують технологію виконання робіт, або інших обставин, які загрожують безпеці членів бригади.

11.3 Заходи безпеки, пов'язані з виконанням окремих видів робіт

11.3.1 При необхідності встановлення з'єднувальних затискачів на декількох фазних жилах в одному джгуті, щоб запобігти виникненню міжфазного короткого замикання, роботу на наступній фазі починають тільки після закінчення на робіт на попередній фазі.

11.3.2 При виконанні робіт на фазних жилах повинна бути додержана відстань між жилою, на якій виконуються роботи, і іншими жилами СІП; для цього необхідно використовувати ізолюючі клини - розпірки".

11.3.3 При виконанні робіт, пов'язаних з розривом кола струму, місце розриву повинно бути заздалегідь зашунтоване ізольованим проводом з застосуванням затискачів, що забезпечує проколювання ізоляції, а при роботах на відключеній ПЛІ - встановленням переносних захисних заземлень з обох кінців від місця розриву.

11.3.4 При застосуванні шунтуючої перемички вона повинна забезпечувати проходження струму на протязі всієї операції, а її розміри не заважали виконанню операції роз'єднання (з'єднання).

11.3.5 До розмикання шунтуючої перемички необхідно впевнитись у відновленні кола, що було зашунтоване.

11.3.6 Приєднання відгалужень до ПЛІ і від'єднання їх необхідно виконувати з відключенням навантаження на цьому відгалуженні. Для приєднання спочатку встановлюються відгалужувальні затискачі на фазних жилах магістралі, а потім в затискачі вводяться жили відгалуження; від'єднання проводиться з дотриманням зворотної послідовності операцій. Роботи виконуються з застосуванням діелектричних рукавиць і взуття.

При неможливості попереднього відключення навантаження на відгалуженні роботи по його приєднанню до магістралі і від'єднанню від неї необхідно виконувати лише з відключенням напруги на всій лінії.

11.3.7 Відстань між СІП на ПЛІ 0,38 кВ, яка знаходиться під напругою, і робочими частинами механізмів, що виконують роботи поблизу лінії, повинна бути такою, щоб запобігалась можливість дотику механізмів до жил СІП і пошкодження їх ізоляції.

11.3.8 Відстань від електромонтера, який виконує роботи на ПЛІ 0,38 кВ, до ізольованих жил СІП і арматури не нормується.

11.3.9 Забезпечення безпеки працюючого поблизу неізольованого елемента ПЛІ 0,38 кВ, що знаходиться під напругою, можливе або дотриманням відстані не менше 60 см між тілом працюючого і цим елементом, чи тимчасовою ізоляцією їх за допомогою ізолюючих накладок і ковпаків або застосуванням при виконанні робіт діелектричних рукавиць та інструменту з ізольованими рукоятками.

11.3.10 Зняття ізоляції з елементів ПЛІ, що знаходяться під напругою, може виконуватись лише на час, необхідний для виконання операції на чітко визначеній ділянці, що визначається технологічною картою та конструкцією елемента.

11.3.11 Роз'єднання нульової жили в джгуті допускається тільки після роз'єднання всіх фазних жил цього джгута СІП.

11.3.12 При необхідності розділення декількох фазних жил джгута СІП кінці жил повинні бути ізольовані за допомогою ізолюючих ковпачків.

11.3.13 Приєднання до нульової жили СІП повинно виконуватись раніше приєднання до фазних жил.