та законів України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), "Про

мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ).

Стаття 76. Створення сприятливих умов для життя диких тварин

Використання лісових ресурсів і проведення лісогосподарських

заходів повинні здійснюватися з урахуванням збереження сприятливих

умов для життя диких тварин.

Тимчасові лісокористувачі на лісових ділянках, виділених їм

для потреб мисливського господарства, можуть за погодженням з

власниками лісів або постійними лісокористувачами створювати

кормові і захисні ділянки, здійснювати інші заходи, пов'язані з

веденням мисливського господарства.

Стаття 77. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

Спеціальне використання лісових ресурсів, крім розміщення

пасік, є платним.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

встановлюється Податковим кодексом України ( 2755-17 ).

( Стаття 77 в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від

02.12.2010 )

Стаття 78. Припинення права використання лісових ресурсів

Право використання лісових ресурсів припиняється в разі:

1) добровільної відмови від використання лісових ресурсів;

2) закінчення строку, на який було надано право використання

лісових ресурсів;

3) припинення діяльності лісокористувачів, яким було надано

право використання лісових ресурсів;

4) порушення правил і норм, умов спеціальних дозволів на

використання лісових ресурсів;

5) використання лісових ресурсів способами, які негативно

впливають на стан і відтворення лісів, призводять до погіршення

навколишнього природного середовища;

6) порушення встановлених строків справляння збору за

використання лісових ресурсів;

7) використання лісової ділянки не за цільовим призначенням;

8) невідшкодування в установленому порядку збитків,

заподіяних лісовому господарству внаслідок порушень лісового

законодавства, та невиконання вимог щодо усунення виявлених

недоліків.

Припинення права використання лісових ресурсів здійснюється в

установленому порядку шляхом анулювання лісорубного квитка

або лісового квитка тими органами, які їх видали.

( Частина друга статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1483-VI ( 1483-17 ) від 09.06.2009 )

У випадках, передбачених пунктами 4-8 частини першої цієї

статті, рішення про анулювання лісорубного квитка або лісового

квитка може бути оскаржене лісокористувачем до суду.

( Частина третя статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1483-VI ( 1483-17 ) від 09.06.2009 )

Законом можуть бути передбачені й інші випадки припинення

права використання лісових ресурсів.

Глава 14

ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Стаття 79. Мета відтворення лісів

Відтворення лісів здійснюється з метою:

1) досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в

максимально короткі строки нових насаджень найбільш економічно та

екологічно доцільними способами і технологіями;

2) підвищення водоохоронних, ґрунтозахисних,

санітарно-гігієнічних, інших корисних властивостей лісів і

захисних лісових насаджень;

3) поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх

продуктивності та біологічної стійкості.

Відтворення лісів здійснюється шляхом їх відновлення та

лісорозведення.

Стаття 80. Відновлення лісів

Відновлення лісів здійснюється на лісових ділянках, що були

вкриті лісовою рослинністю (зруби, згарища тощо).

Зруби і згарища підлягають залісенню протягом не більше двох

років. Лісові культури, що загинули, відновлюються в наступному

році. Терміни залісення можуть бути продовжені у зв'язку з

необхідністю ліквідації наслідків стихії (вітровал, пожежа, посуха

тощо) органом виконавчої влади з питань лісового господарства

Автономної Республіки Крим, відповідними територіальними органами

центрального органу виконавчої влади з питань лісового

господарства.

На лісових ділянках, зайнятих чагарниками,

низькопродуктивними і малоцінними деревостанами, відновлення більш

цінних та високопродуктивних деревостанів здійснюється шляхом

реконструкції та проведення лісокультурних робіт.

Стаття 81. Лісорозведення

Лісорозведення здійснюється на призначених для створення

лісів землях, не вкритих лісовою рослинністю, насамперед

низькопродуктивних та непридатних для використання в сільському

господарстві (яри, балки, піски тощо), на землях

сільськогосподарського призначення, виділених для створення

полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень.

Землі, призначені для лісорозведення, відповідно до

Земельного кодексу України ( 2768-14 ) відносяться до земель

лісогосподарського призначення.

Стаття 82. Обсяги і способи відновлення лісів і

лісорозведення

Обсяги робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення

визначаються на підставі матеріалів лісовпорядкування або

спеціального обстеження з урахуванням фактичних змін у лісовому

фонді України та стану земель, що підлягають залісенню.

Відновлення лісів проводиться способами, що забезпечують

створення високопродуктивних лісів з господарсько цінних деревних

і чагарникових порід.

Лісорозведення проводиться способами, що забезпечують

створення продуктивних деревостанів з високими захисними

властивостями.

Глава 15

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ, ПОЛІПШЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ

ЛІСІВ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ В ЛІСАХ

Стаття 83. Заходи щодо підвищення продуктивності лісів

З метою підвищення продуктивності лісів їх власники та

постійні лісокористувачі здійснюють заходи щодо:

1) зменшення площі земель, зайнятих чагарниками, рідколіссям,

низькоповнотними і нестійкими деревостанами;

2) підвищення родючості ґрунтів (меліорація, запобігання

ерозії ґрунтів, заболочуванню, засоленню та іншим негативним

процесам);

3) впровадження сучасних досягнень селекції, лісового

насінництва, сортовипробування найцінніших у господарському

відношенні деревних порід;

4) ефективного догляду за лісовими культурами;

5) охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб;

6) оптимізації вікової структури лісів.

Стаття 84. Заходи щодо поліпшення якісного складу лісів

З метою поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення,

посилення захисних властивостей власники лісів та постійні

лісокористувачі здійснюють лісогосподарські заходи (рубки догляду

за лісом, санітарні рубки, лісовідновні рубки в деревостанах, що

втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості,

рубки, пов'язані з реконструкцією малоцінних молодняків і похідних

деревостанів тощо).

Стаття 85. Збереження біорізноманіття в лісах

Збереження біорізноманіття в лісах здійснюється їх власниками

та постійними лісокористувачами на генетичному, видовому,

популяційному та екосистемному рівнях шляхом:

1) створення і оголошення в установленому законом порядку на

найбільш цінних лісових ділянках територій та об'єктів

природно-заповідного фонду, розвитку екологічної мережі;

2) виділення, створення і збереження об'єктів цінного

генетичного фонду лісових порід (генетичних резерватів, плюсових

деревостанів і дерев, колекційних лісових ділянок, лісонасінних

ділянок і плантацій, дослідних та випробних культур тощо);

3) недопущення генетичного забруднення генофондів аборигенних

порід та інвазій інтродукованих видів у природні екосистеми;

4) застосування екологічно орієнтованих способів відтворення

лісів та використання лісових ресурсів;

5) забезпечення охорони рідкісних і таких, що перебувають під

загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, рослинних

угруповань, пралісів, інших цінних природних комплексів відповідно

до природоохоронного законодавства.

Глава 16

ОХОРОНА І ЗАХИСТ ЛІСІВ

Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів

Організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення

комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж,

незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого

впливу, захист від шкідників і хвороб.

Власники лісів і постійні лісокористувачі зобов'язані

розробляти та проводити в установлений строк комплекс

протипожежних та інших заходів, спрямованих на збереження, охорону

та захист лісів. Перелік протипожежних та інших заходів, вимоги

щодо складання планів цих заходів визначаються центральним органом

виконавчої влади з питань лісового господарства, органами

місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

Захист лісів від шкідників і хвороб забезпечується шляхом

систематичного спостереження за станом лісів, своєчасного

виявлення осередків шкідників і хвороб лісу, здійснення

профілактики виникнення таких осередків, їх локалізації і

ліквідації.

Охорона і захист лісів може здійснюватись із застосуванням

авіації. Зона авіаційної охорони і захисту лісів визначається

центральним органом виконавчої влади з питань лісового

господарства з урахуванням замовлень власників лісів і постійних

лісокористувачів.

Забезпечення охорони і захисту лісів покладається на органи

виконавчої влади з питань лісового господарства та органи

місцевого самоврядування, власників лісів і постійних

лісокористувачів відповідно до цього Кодексу.

Стаття 87. Обов'язки підприємств, установ, організацій та

громадян, діяльність яких впливає на стан і

відтворення лісів

Підприємства, установи, організації та громадяни відповідно

до законодавства зобов'язані погоджувати свою діяльність, яка

впливає або може впливати на стан і відтворення лісів, з органами

виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань

охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки

Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої

влади з питань лісового господарства, охорони навколишнього

природного середовища та іншими органами.

Стаття 88. Установлення заборони на користування лісами

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в

межах своїх повноважень, визначених цим Кодексом, можуть

установлювати заборону або обмеження на відвідування лісів

населенням, а також проведення певних видів робіт на окремих

лісових ділянках на період пожежної небезпеки та під час

проведення заходів боротьби зі шкідниками.

Стаття 89. Здійснення охорони і захисту лісів

Охорону і захист лісів на території України здійснюють:

державна лісова охорона, що діє у складі центрального органу

виконавчої влади з питань лісового господарства, органу виконавчої

влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим,

територіальних органів центрального органу виконавчої влади з

питань лісового господарства та підприємств, установ і

організацій, які належать до сфери його управління;

лісова охорона інших постійних лісокористувачів і власників

лісів.

Державна лісова охорона має статус правоохоронного органу.

Порядок діяльності державної лісової охорони та лісової

охорони визначається положенням, що затверджується Кабінетом

Міністрів України ( 976-2009-п ).

Стаття 90. Основні завдання державної лісової охорони

Основними завданнями державної лісової охорони є:

здійснення державного контролю за додержанням лісового

законодавства;

забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок,

захист від шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок

антропогенного та іншого шкідливого впливу.

Стаття 91. Повноваження посадових осіб державної лісової

охорони

Посадові особи державної лісової охорони мають право:

1) безперешкодно обстежувати в установленому законодавством

порядку ліси, що перебувають у власності чи користуванні громадян

і юридичних осіб;

2) перевіряти у встановленому порядку в громадян і юридичних

осіб наявність дозволів та інших документів на використання

лісових ресурсів і користування лісами;

3) складати протоколи та розглядати відповідно до

законодавства справи про адміністративні правопорушення, про

правопорушення у сфері охорони, захисту, використання та

відтворення лісів;

4) зупиняти транспортні засоби та проводити огляд речей,

транспортних засобів, знарядь, добутої в лісі продукції та інших

предметів;

5) у разі неможливості встановлення особи правопорушника

лісового законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти

його в органи внутрішніх справ або в органи місцевого

самоврядування для складення протоколу про адміністративне

правопорушення;