1. Дані про існуючу та прогнозовану галузеву структуру господарського комплексу за чисельністюзайнятих в абсолютному та відносному виразі.
 2. Дані про існуючу кількість, структуру, природний та механічний рух, сальдо міграції, зайнятістьнаселення, рівень освіти та професійної кваліфікації економічно активного населення.
 3. Дані про обсяги та напрями сталих виробничих, трудових, культурно-побутових, рекреаційнихзв'язків з суміжними адміністративно-територіальними утвореннями (включаючи міста облас-ного (республіканського в АРК) значення).
 4. Дані про природно-ресурсний потенціал, рівень та умови його використання (земельні, водні,мінерально-сировинні ресурси, природно-кліматичні умови проживання та господарської діяль-ності).
 5. Дані про оздоровчо-рекреаційний та туристичний потенціал (наявність історико-культурної спад-щини, своєрідність природних ландшафтів, лісів, бальнеологічних та інших відповідних ресурсів,рівень та умови їх використання).
 6. Дані про житловий фонд, заклади соціально-культурного обслуговування населення (у т.ч. міжсе-ленного значення), шляхове господарство, водо- та енергозабезпечення, водовідведення, сані-тарне очищення території.
 7. Характеристика інвестиційної привабливості території (обсяги зовнішніх і внутрішніх інвестицій,рівень забезпечення інвестиційних потреб сільради, стан ринку нерухомості).
 8. Дані про санітарно-епідемічний та екологічний стан території, в т.ч. перелік об'єктів, які нега-тивно впливають на стан забруднення навколишнього середовища.
 9. Дані про рівень природної та техногенної безпеки (структура та розміщення потенційно не-безпечних об'єктів та інших джерел виникнення надзвичайних ситуацій, їх розподіл за групамиризику, площа території та кількість населення в зонах можливого ураження, включаючи впливаналогічних об'єктів, розташованих на території суміжних адміністративно-територіальних ут-ворень).

дані збираються на 1 січня року початку розроблення схеми планування території сільради

ДБН Б 1.1-7:2007 С. 15

 1. Дані про наявність пожежних депо на території сільради та суміжних адміністративно-терито-ріальних утворень.
 2. Графічні матеріали:

а)схема району в масштабі 1:100000- 1:300000;

б)схема сільради в масштабі 1:10000;

(схеми складаються на базі топографічних карт відповідного масштабу);

в)схема інвентаризації земель;

г)інші графічні матеріали в масштабі 1:10000 з відображеними:

 • межами сільради, розташованими на її території населеними пунктами, основними землеко-ристувачами та власниками землі;
 • сільськогосподарськими угіддями (у тому числі особливо цінними, деградованими тощо);
 • територіями існуючої забудови різного функціонального призначення (житлової та громадської забудови, виробничими, комунальними, складськими територіями та об'єктами, громадськими центрами тощо);
 • територіями та об'єктами природно-заповідного фонду, водного фонду, рекреаційного таоздоровчого використання, лісами, лісопарками, землями садівничих товариств, дачної забудови, іншими природними територіями, важливими для збереження біологічного та ланд-шафтного різноманіття;
 • територіями та об'єктами історико-культурного призначення;
 • об'єктами соціально-культурного обслуговування населення міжселенного значення;
 • об'єктами комунального господарства (кладовищами, сміттєзвалищами, ділянками іншихпідприємств із санітарного очищення та утилізації відходів, скотомогильниками);
 • комунікаціями і спорудами загальнодержавної, регіональної та місцевої інженерно-транспорт-ної інфраструктури (зовнішнього транспорту, зв'язку, водо- та енергозабезпечення, водовід-ведення);
 • спорудами інженерного захисту території;
 • охоронними, санітарно-захисними зонами, округами (зонами) санітарної охорони навколовідповідних територій та об'єктів; прибережними захисними смугами (у т.ч. навколо об'єктів,розташованих на територіях суміжних адміністративно-територіальних утворень);
 • радіусами обслуговування території сільради пожежними депо;

 • зонами радіаційного та іншого техногенного забруднення довкілля, можливими надзвичайними ситуаціями природного та техногенного характеру від потенційно небезпечних об'єктів(у т.ч. навколо об'єктів, розташованих на територіях суміжних адміністративно-територіаль-них утворень);
 • зонами особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів Збройних силУкраїни та інших військових формувань;
 • територіями зі складними інженерно-будівельними умовами забудови (зі складним рельєфом,затопленими, підтопленими, сейсмо-, зсуво-, карсто-, селенебезпечними, порушеними тощо);
 • площами залягання корисних копалин.

С. 16 ДБН Б. 1.1-7:2007

ДОДАТОК Г (довідковий)

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ

Показники

Одиниця вимірювання

Вихідний рік

Розрахунковий термін

1. Територія

1.1 площа в межах сільради, у тому числі:

га

- житлової та громадської забудови

га / %

- виробничої та комерційної забудови

»

- комунальних об'єктів

»

- сільськогосподарських угідь

»

- лісових масивів

»

- водойм

»

- садових товариств

»

- зелених насаджень

»

- інших територій

»

1.2 площа населених пунктів

»

2. Населення

2.1 кількість

осіб

2.2 щільність (у межах населених пунктів)

осіб/га

3. Кількість будинків (квартир)

од.

4. Обсяг водоспоживання

м3/добу

5. Обсяг водовідведення

»

6. Обсяг газоспоживання

м3/рік

7. Обсяг електроспоживання

тис. кВт

8. Довжина автомобільних доріг з твердим покриттям

KM

ДБН Б.1.1-7:2007 С. 17

ДОДАТОК Д (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Закон України "Про планування і забудову територій".
 2. ДБН Б.2.4-2-94 "Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівноїдокументації для сільських поселень".
 3. ДБН Б. 1-3-97 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральнихпланів міських населених пунктів".
 4. Богорад О.Д., Невелєв О.М., Падалка В.М., Шдмогильний М.В. Регіональна економіка. Словник-довідник. - К.: 2004.

С. 18 ДБН Б.1.1-7:2007

КОД УКНД.

Ключові слова: громадське обговорення, містобудівна документація, планування і забудова сільських поселень, схема планування території, функціональне зонування території.

ДБНБ.1.1-7:2007 C.19 ЗМІСТ

с.

 1. Загальні положення 1
 2. Склад і зміст схеми планування території сільради3
 3. Порядок розроблення, погодження та затвердження схеми планування

території сільради 7

Додаток А

Терміни та визначення понять 11

Додаток Б

Структура містобудівної документації12

Додаток В

Завдання на розроблення схеми планування території сільради 13

Додаток Г

Основні техніко-економічні показники проекту16

Додаток Д

Бібліографія17

Відповідальний за випуск - В.М.Чеснок

Редактор - А.О.Луковська Комп'ютерна верстка - В.Б.Чукашкіна

Формат 60х84'/8. Папір офсетний. Гарнітура "Times New Roman Cyr". Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".

Вул. М. Кривоноса 2А, корп. З, Київ-37, 03037, Україна.

Тсл. 249-36-62, 249-36-63

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців ДК № 690 від 27.11.2001 р.